De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interne bezwarencommissie (IBC) 10 december 2013 Betty Nagtegaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interne bezwarencommissie (IBC) 10 december 2013 Betty Nagtegaal."— Transcript van de presentatie:

1

2 Interne bezwarencommissie (IBC) 10 december 2013 Betty Nagtegaal

3 Wat gaan we doen? ▪ Introductie ▪ Kader -FWG en begrippen (opfrissing) -IBC formeel -Procedures -Reglement ▪ Casuïstiek ▪ De hoorzitting: praktijkoefening ▪ Evaluatie en afronding

4 Een paar vragen Ja of nee (en de “nuance”) ▪ FWG bepaalt het salaris! ▪ De directeur bepaalt het salaris! ▪ Functiewaarderingssystemen zijn subjectief! ▪ Bepaalde woorden zijn bepalend voor de weging! ▪ Een IBC-lid hoeft geen FWG-deskundige te zijn! ▪ Een IBC-lid mag bezwaar van collega behandelen! ▪ Het IBC-advies is “slechts” een advies aan werkgever!

5 ▪ De werkgever is verplicht FWG toe te passen ▪ Uitzondering alleen als de cao dat toestaat ▪ Toepassing m.b.t. FWG is: -functie moet zijn ingedeeld in schaal m.b.v. FWG 3.0 (beloningsbepalingen) -functiebeschrijving conform overeengekomen kwaliteitscriteria -procedures volgen (beschrijven, indelen, inzage, voorleggen, bezwaar) -benoemen deskundige en regelen systeembeheer Cao

6 Wat is functiewaardering? ▪ Analyse van werkinhoud en eisen ▪ Beschrijven van de functie ▪ Wegen met behulp van functiewaarderingsmethode ▪ Indelen = bepalen van relatieve zwaarte t.o.v andere functies

7 Wat hoort niet bij functiewaardering ? ▪ …hoe succesvol de medewerker is ▪ …welke boven-/ondermaatse prestatie is geleverd ▪ …welke zaken iemand extra heeft opgepakt ▪ …hoe schaars de functie is ▪ …hoe afhankelijk de organisatie/directie is van deze functie ▪ …niet de medewerker maar de..

8 “Boven en onder de streep”

9 Kwaliteitseisen aan de beschrijving ▪ Actuele weergave ▪ Doel van de functie ▪ Plaats binnen de organisatie ▪ Taken/resultaatgebieden op hoofdlijnen ▪ Toelichting op de 9 FWG-gezichtspunten ▪ Voldoende informatie over en beeld van de functie: herkenbaarheid & houvast om de functie te kunnen waarderen en indelen ▪ Format te kiezen op instellingsniveau

10 Soorten beschrijving Generiek Organiek Specifiek Taakgericht Resultaat- gericht

11 Een nieuw format… ▪ Reductie aantal beschrijvingen en actualisatie ▪ Minder details, generiek en resultaatgericht ▪ Citeren normteksten en gebruik bijvoeglijk naamwoorden ▪ Overeenkomsten in eisen gelijk beschrijven en verschillen ook echt onderscheidend beschrijven (functiestraten)

12 Oefening “inleven”

13 Praktijkoefening Bezwaar op de functiebeschrijving Werkgever wil: ▪ generieke functies ▪ heldere formatie ▪ …. Medewerker wil: ▪ herkenning ▪ erkenning ▪ ….

14 Waarderen en indelen

15 Stapsgewijs indelen Analyse: interpretatie tekst van de functiebeschrijving Waarderen: opbouwen functie-eisenpatroon met gebruikmaking van normteksten Vergelijken: met ijkfuncties Toetsen: kaderteksten Indelen: kiezen functiegroep Motiveren

16

17 Elk gezichtspunt is belangrijk

18 Hoe werkt de IBC ?

19 IBC formeel: taak en doel ▪ Advies op verzoek van werkgever: ▪ Is bezwaar gegrond ja/ nee ? -Afwijzing herindelingsverzoek -Beschrijving -Indeling

20 Bijzonderheden IBC ▪ Werkgever stelt de IBC in -Faciliteert -Is verantwoordelijk hiervoor ▪ Samenstelling is “paritair” -5 leden, aangewezen door  Directie (2)  OR (2)  voorzitter gezamenlijk aan te wijzen -ZLORS ▪ Opdracht bij cao -Gezamenlijke afweging -Klaar na advies

21 IBC formeel: de procedure WerkgeverWerknemerIBC besluitbezwaar ontvankelijkheid bepalen adviesverzoek aan IBContvankelijkheid bepalen - aanvulling op verzoek IBC behandeling - beantwoording vragen hoorzitting advies besluitlandelijk bezwaar

22 Termijnen ▪ Indienen bezwaar…dagen ▪ Bevestiging naar bezwaarmaker…dagen ▪ Bezwaar naar IBC…dagen ▪ Geven van advies aan werkgever…dagen ▪ Besluit kenbaar aan medewerker…dagen ▪ Fatale termijnen ?

23 Bijzonderheden procedure IBC ▪ Vaste termijnen ▪ Hoor en wederhoor ▪ Onafhankelijke besluitvorming ▪ Schriftelijk advies

24 Huishoudelijk reglement Wat moet er geregeld zijn om je taak als IBC goed te kunnen uitvoeren? Het reglement: ▪ Omvat afspraken met Raad van Bestuur en OR over werkwijze, procedures, omvang IBC, samenstelling IBC, e.d. ▪ Interne rol-/taakverdeling; evt. huishoudelijk reglement ▪ Waarneming en/of vervanging

25 Gewicht van het advies ▪ Zwaarwegend, soms ook bindend ▪ Werkgever moet besluit motiveren m.i.v. IBC-advies ▪ LBC/LCF -Niet mogelijk bij cao VVT -Landelijke toets op juiste toepassing FWG 3.0 -Neemt IBC-advies mee in overweging ▪ Kantonrechter -Marginale toets -Neemt IBC-procedure en -advies mee in overweging ▪ Precedentwerking ? -Geldt advies ook voor andere/gelijke gevallen?

26 Casuïstiek IBC

27 Er komt een adviesverzoek binnen Wat gaan we doen? ▪ Planning en regie! ▪ Faciliteiten (zoals tijd en ruimte) ▪ Stel een effectief werkproces vast ▪ Behandeling en benodigde tijd ▪ Voorbereiden hoorzitting

28 Aanpak van een adviesverzoek IBC ▪ Stukken (compleet) ▪ Lezen en vragen formuleren (individueel) ▪ Evt. inlezen op functie ▪ Vooroverleg -Vaststellen uitgangspunt(bijv. Functiebeschrijving is definitief bij bezwaar op indeling) -Vragen inventariseren -Vaststellen wat moet worden beantwoord -Regisseren vraagstelling ▪ Tijdsbeslag?

29 Voorbereiden bezwaarbehandeling (individueel) ▪ Wat houdt het bezwaar precies in? ▪ Aan welke norm toets je dit bezwaar? ▪ Analyseer -Bezwaarpunt -Functiebeschrijving en/of indeling ▪ Bedenk mogelijke uitkomsten ▪ Formuleer verduidelijkende vragen voor de hoorzitting

30 De hoorzitting ▪ Wat zijn effectieve vragen in een hoorzitting? ▪ Stelt de voorzitter ook vragen of is hij technisch voorzitter? ▪ Gebruik je een voicerecorder ?

31 Oefening ▪ Hoorzitting bezwaar op de indeling

32 Evaluatie 1 voorbereiding ▪ De voorbereiding -Is duidelijk geworden waar het bezwaarde om te doen was ? -Wat waren de te behandelen punten? -Heb je de vragen scherp kunnen formuleren? -Hoe heeft je keuze voor de inrichting van de zitting bijgedragen aan het resultaat? ▪ Tips aan jezelf, de IBC en werkgever?

33 Wat als? ▪...informatie niet toereikend is (werkgever kent situatie onvoldoende) ? ▪...bezwaarde en werkgever ter plekke in discussie gaan? ▪...één van de IBC-leden twijfelt aan de juistheid van hetgeen verteld wordt? ▪... nieuwe stukken ter zitting worden ingebracht? ▪...je tijdens de zitting het idee krijgt er niet uit te zullen gaan komen?

34 Evaluatie 2 hoorzitting ▪ De hoorzitting zelf -Hoe was de sfeer? In hoeverre droeg de sfeer wel of niet bij aan het resultaat? -Voldoende LSD ? -Is het “plaatje” verduidelijkt? -Waren de rollen effectief ingezet? (voorzitter, lid, secretaris) -Leverde het het beoogde resultaat op? ▪ Tips aan jezelf, de IBC en werkgever?

35 Hoorzitting Resultaat kan worden beïnvloed door: ▪ Eigen beelden die IBC-lid heeft van de functie/afdeling ▪ Beperkingen eigen kennis ▪ Inhoud - relatie - proces ▪ Scherpe voorbereiding van vragen ▪ Oog voor emotie ▪ Duidelijke verwachting scheppen ▪ Eigen (non-)verbale rol ▪ Regie

36 Evaluatie 3 conclusies ▪ De nabespreking en conclusies voor advies -Wat leverden voorbereiding en hoorzitting op? -Wat waren de lastigste discussiepunten ? -Hoe kom je tot een beslissing gegrond/ongegrond? -Was het een unanieme beslissing? -Hoe formuleer je het advies? ▪ Tips aan jezelf, de IBC en werkgever?

37 Opbouw advies ▪ Een goed advies bevat -Verwijzing naar gegevens in de casus -Overweging IBC na analyse van stukken en informatie uit de hoorzitting -Advies IBC ▪ Ondertekening voorzitter

38 Evaluatie ▪ Leerdoelen ▪ Wat neem je mee, wat laat je achter? ▪ Vervolg

39 Suggesties voor vervolg

40 Afronding ▪ Evaluatieformulier ▪ Bewijs van deelname

41


Download ppt "Interne bezwarencommissie (IBC) 10 december 2013 Betty Nagtegaal."

Verwante presentaties


Ads door Google