De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INHOUDSOPGAVE VOOR VANMIDDAG 1.Wat is leidend in het plaatsingsproces? 2.Wie doet wat in het plaatsingsproces? 3.Hoe ziet het plaatsingsproces er uit?

Verwante presentaties


Presentatie over: "INHOUDSOPGAVE VOOR VANMIDDAG 1.Wat is leidend in het plaatsingsproces? 2.Wie doet wat in het plaatsingsproces? 3.Hoe ziet het plaatsingsproces er uit?"— Transcript van de presentatie:

1

2 INHOUDSOPGAVE VOOR VANMIDDAG 1.Wat is leidend in het plaatsingsproces? 2.Wie doet wat in het plaatsingsproces? 3.Hoe ziet het plaatsingsproces er uit? 4.Planning van het plaatsingsproces 5.Communicatie

3 1. Wat is leidend in het plaatsingsproces? •Zorgvuldigheid •Sociaal statuut •Plaatsing is geen sollicitatieronde •Huidige functiebeschrijving – functieboek FUMO •Mens volgt werk •Wordt iedereen geplaatst? •Geen regelingen •Combi-functies: nee, tenzij •Zo veel mogelijk digitaal

4 Wat zegt het sociaal statuut? •Van toepassing op medewerkers •Huidige werkgever merkt aan of er sprake is van inpassing of herplaatsing •Inpassing: 70% van werk is ongewijzigd •Dus: inpassingskandidaten en herplaatsingskandidaten

5 Wat zegt het sociaal statuut •Let op: FUMO bepaalt uiteindelijk of sprake is van inpassing of herplaatsing

6 INHOUDSOPGAVE VOOR VANMIDDAG 1.Wat is leidend in het plaatsingsproces? 2.Wie doet wat in het plaatsingsproces? 3.Hoe ziet het plaatsingsproces er uit? 4.Planning van het plaatsingsproces 5.Communicatie

7 Wie doet wat? •DB-FUMO beslist over uw plaatsing •De Plaatsingscommissie (PC) bereidt deze besluitvorming voor •De Voorbereidingscommissie doet al datgene wat nodig is voor de PC •MT-FUMO: geen rol; verstrekt informatie

8 Samenstelling DB, PC en VC •DB-FUMO: –I. Diks, voorzitter (wethouder Leeuwarden) –G. Gerbrandy (burgemeester Achtkarspelen) –W. de Haan (lid DB van Wetterskip Fryslân) –N. Ketelaar (wethouder Smallingerland) –S. Poepjes (gedeputeerde van Fryslân)

9 Samenstelling DB, PC en VC •Plaatsingscommissie: –Peter Polhuis (onafhankelijk voorzitter) –Nieske Ketelaar (wethouder Smallingerland) –Hans Oostmeijer (namens vakorganisaties) –Marinus van der Wal (directeur FUMO) –Simone Brinksma (secretaris)

10 Samenstelling DB, PC en VC •Voorbereidingscommissie: - Simone Brinksma (secretaris PC) - Ellen Kools (HRM adviseur) - Josien de Graaf (HRM adviseur) - Joubrich Boschma (HRM adviseur)

11 Nogmaals: wie doet wat? •DB-FUMO stelt plaatsingsplan vast, neemt de formele plaatsingsbesluiten en doet uitspraak op eventuele bezwaren. •PC bewaakt het plaatsingsproces, voert plaatsingsgesprekken, stelt concept plaatsingplan en –besluiten op en behandelt eventuele bedenkingen. •VC doet noodzakelijke voorwerk

12 INHOUDSOPGAVE VOOR VANMIDDAG 1.Wat is leidend in het plaatsingsproces? 2.Wie doet wat in het plaatsingsproces? 3.Hoe ziet het plaatsingsproces er uit? 4.Planning van het plaatsingsproces 5.Communicatie

13 Het plaatsingsproces in grote lijnen •Stap 1: Belangstellingsregistratie •Stap 2: plaatsing inpassingskandidaten •Stap 3: plaatsing herplaatsingskandidaten •Stap 4: generale schouw •Stap 5: voorlopig plaatsingsadvies •Stap 6: bedenkingenprocedure •Stap 7: plaatsingsbesluit van DB-FUMO

14 Stap 1: Belangstellingsregistratie •Voor iedereen een belangstellingsformulier •Vul het in; ook inpassingskandidaten! •Maximaal twee voorkeuren + toelichting •Bestudeer het functieboek •Belangrijk voor de herplaatsingskandidaten, maar wie weet? •Raadpleeg de P&O’ers •Digitaal: (www.belangstellingsformulier.org)www.belangstellingsformulier.org •Mogelijkheid van een gesprek: motiveer! •Moet uiterlijk 25 september binnen zijn

15 Stap 2: Plaatsing inpassingskandidaten •Bericht van huidige werkgever: –Wie + Inpassingskandidaat of herplaatsingskandidaat •PC gaat na of dat juist is. •Bij voldoende formatie: geplaatst •Bij onvoldoende formatie: 4 afwegingen –Vaste gaan voor tijdelijke aanstellingen –Geschiktheid voor de functie –Overheidsdiensttijd –Leeftijd: ouderen gaan voor jongeren

16 Stap 3: Plaatsing van herplaatsingskandidaten •Gewijzigde of nieuwe functies •6 criteria bij herplaatsing: - vaste gaan voor tijdelijke aanstellingen - inpassingskandidaten zonder formatieruimte - geschiktheid voor de functie - omvang van het huidige werkpakket - overheidsdiensttijd - ouderen gaan voor jongeren •PC nodigt eventueel uit voor een gesprek

17 Stap 4: Generale schouw •Zijn er betere plaatsingen denkbaar –Letten op opgegeven belangstelling –Geen strijdigheid met belangen van andere medewerkers

18 Stap 5: Voorlopig plaatsingsadvies •Bericht van de PC - huidige en toekomstige functie - motivering van de plaatsing - huidige en voorlopige/indicatieve toekomstige schaal - huidige en toekomstige persoonlijke regelingen •Mogelijkheid van bedenking

19 Stap 6: bedenkingenprocedure •Alle bedenkingen zullen door de PC worden gehoord •2 weken voor een bedenking •Raadpleeg uw HRM-adviseurs •Motiveer uw bedenking •PC heroverweegt en stelt definitief advies voor DB op

20 Stap 7: Plaatsingsbesluit DB •Voor of op 1 november 2013 •Eventuele bezwaar- en beroepsprocedure •Aanstellingsbrief voor 1 januari 2014

21 INHOUDSOPGAVE VOOR VANMIDDAG 1.Wat is leidend in het plaatsingsproces? 2.Wie doet wat in het plaatsingsproces? 3.Hoe ziet het plaatsingsproces er uit? 4.Planning van het plaatsingsproces 5.Communicatie

22 Planning van het proces •DB-FUMO : 1 november klaar! •Belanstellingsregistratie: tot 25 september •Voorlopige plaatsingsadvies PC: ca 1 okt •Bedenkingenperiode: 1 - 14 okt •Heroverweging bedenkingen 14 – 30 okt •Plaatsingsbesluit DB-FUMO: 1 november •Ambitieus!

23 INHOUDSOPGAVE VOOR VANMIDDAG 1.Wat is leidend in het plaatsingsproces? 2.Wie doet wat in het plaatsingsproces? 3.Hoe ziet het plaatsingsproces er uit? 4.Planning van het plaatsingsproces 5.Communicatie

24 Communicatie •Individuele gesprekken met HRM-ers –Ellen Kools 06-44786012 –Josien de Graaf 06-50812396 •Website: www.Fumo.nlwww.Fumo.nl •Inloopspreekuur (12.09 – provinciehuis) •Infumomail •Personeelsbijeenkomsten •Uitnodigingen voor gesprek of inlichtingen •Concept plaatsingsadvies van PC •Uitslag eventuele bedenkingen •Plaatsingsbesluit van DB-FUMO

25 DIGITALE TOEGANGEN •Website www.fumo.nlwww.fumo.nl •Personeel@fumo.nl (de HRM-ers)Personeel@fumo.nl •www.belangstellingsformulier.org

26 Vragen en antwoorden

27


Download ppt "INHOUDSOPGAVE VOOR VANMIDDAG 1.Wat is leidend in het plaatsingsproces? 2.Wie doet wat in het plaatsingsproces? 3.Hoe ziet het plaatsingsproces er uit?"

Verwante presentaties


Ads door Google