De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Masterplan Maasplassen 1 december 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Masterplan Maasplassen 1 december 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Masterplan Maasplassen 1 december 2011

2 Programma 20.00Opening door avondvoorzitter Wil Janssen (kwartiermaker GOML) 20.05Welkomstwoord gedeputeerde Patrick van der Broeck (voorzitter bestuurlijke werkgroep) 20.10 Voorgeschiedenis masterplan Paul Vossen (programmalijnmanager) 20.25Toelichting Masterplan Maasplassen Ramón Copier (bureau Heusschen * Copier) 21.15Vervolgtraject Paul Vossen (programmalijnmanager) 21.25Vragen en discussie 21.55Slotwoord en afsluiting gedeputeerde Patrick van der Broeck (voorzitter bestuurlijke werkgroep)

3 Welkomstwoord Gedeputeerde Patrick van der Broeck, Voorzitter bestuurlijke werkgroep Maasplassen 1 december 2011

4 Voorgeschiedenis Paul Vossen, Programmalijnmanager Maasplassen 1 december 2011

5 Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) •Gemeentelijke herindeling per 1 januari 2007 vormde aanleiding voor ‘Samenwerking Midden-Limburg’ •Stuurgroep Samenwerking Midden-Limburg gaf Riek Bakker opdracht om Regiovisie op te stellen •Definitieve regiovisie (eind 2008) •Uitwerking in vier programma- lijnen, waaronder de programmalijn ‘Maasplassen’

6 Urgentie programmalijn ‘Maasplassen’ •Maasplassengebied heeft bijzonder karakter, maar economische potenties worden niet / onvoldoende benut •Gebied heeft veel functies die ruimte claimen  soms versterken ze elkaar en soms conflicteren ze met elkaar •Na hoogwaters in 1993 en 1995 en de daarop volgende stringente regelgeving voor ‘bouwen in het winterbed van de Maas’ stagneren ontwikkelingen  gebied zit op slot  ruim 40 initiatieven hebben geen doorgang gevonden •Het gebied is in onbalans als gevolg van jarenlange grindwinning en hoogwaterproblematiek

7 Doel programmalijn Doel: •optimaal en duurzaam benutten van het economisch potentieel van de Maasplassen en •het in balans brengen van de verschillende functies zodat •de Maasplassen als een herkenbaar samenhangend gebied op de kaart worden gezet.

8 Strategie en beoogd resultaat Strategie: •Herstellen balans in het gebied •Geen individuele projecten (postzegels) beoordelen maar toetsing (plussen en minnen) op niveau gebiedsontwikkeling (postzegelvel) •Alle functies in Maasplassengebied passen binnen integraal en samenhangend plan … het ‘Masterplan Maasplassen’ Resultaat: •Door het masterplan uit te voeren wordt de onbalans in het gebied hersteld en ontstaat er ruimte voor gewenste ontwikkelingen waardoor de economische potenties beter kunnen worden benut

9 Plangebied •Van Roosteren / Maaseik tot aan sluizen Belfeld / Baarlo •Oppervlakte: circa 17.000 ha •Rivierkilometers: circa 45 km

10 Fasen •Stap 0 Ontwikkelen ‘blauwe visie’ en ‘groene visie’ en quickscans ‘bedrijvigheid’ en ‘leisure / (water)sport’ (juli 2009) •Stap 1 Vlekkenplan (april 2010) •Stap 2 Masterplan (oktober 2011) •Stap 3 Intergemeentelijke structuurvisie (medio 2013) Samenwerkingsovereenkomst(en) Uitvoeringsprogramma

11 Vlekkenplan Tussenstap  gevoel krijgen voor: • bestuurlijk wenselijk geachte richting • wensen / draagvlak private sector

12 Aansluiten bij kernwaarden

13 Zonering Maasplassengebied …. acht deelgebieden

14 Vlekkenplan ‘Maas en Meer’

15 Samenwerkende partijen •Midden-Limburgse gemeenten •Provincie Limburg •Gemeente Beesel •Gemeente Peel en Maas •Gemeente Kinrooi •Gemeente Maaseik •Rijkswaterstaat Limburg

16 Overige betrokken partijen •Stichting Limburgs Landschap •Staatsbosbeheer •Stichting Natuurmonumenten •Waterschappen •NV de Scheepvaart •Branche- en belangenorganisaties, zoals LWV, LLTB, Hiswa, MKB, KHN, Recron ….. •Individuele ondernemers

17 Toelichting Masterplan Maasplassen Ramón Copier, Bureau Heusschen * Copier 1 december 2011

18 •Indeling masterplan •Conclusies masterplan •Inzoomen op deelgebieden •Ruimtebeslag •Topwaterrecreatiegebied Opbouw presentatie

19 Indeling Masterplan 1. Voorwoord en inleiding 2. Procesverantwoording 3. Samenvatting Vlekkenplan 4. Taakstelling water 5. Ontwerp Masterplan Maas en Meer 6. Rivierkundig en landschappelijk casco 7. Deelgebieden 8. Leisure 9. Status en vervolgtraject Bijlagen

20 •Taakstelling wordt ten zuiden spoorbrug Buggenum gehaald, ten noorden spoorbrug niet •Kansen voor beter benutten economisch potentieel Maasplassengebied liggen vooral op het gebied van leisure •Qua focus van het gebied moet een duidelijke keuze worden gemaakt, waarbij de meeste kansen worden toegedicht aan een watersportregio met natuurrecreatie  de regio moet hier consequenties aan verbinden •Publieke investeringen (op het vlak van infrastructuur) worden noodzakelijk geacht zodat private partijen hierop kunnen anticiperen Conclusies

21 •Rivierkundig en landschappelijk casco schept het decor waarbinnen ontwikkelingen ruimtelijk worden geaccommodeerd •Geen oordeel geveld over aantal vakantiewoningen (meer dan 3.300 vakantiewoningen in het Maasdal en nét daarbuiten) •Niet uitgaan van bestaande vraag / behoefte, maar bezien of door sterk onderscheidend vermogen nieuwe doelgroepen kunnen worden bereikt •Toepassen plassentypologie Conclusies

22 Ontwerp Masterplan Maasplassen •xxx

23 7.1 Maaseik / Echt-Susteren •xxx

24 Rivierkundig en landschappelijk casco •xxx

25 Ecologische verbindingen •xxx

26 Leisure •xxx

27 Wonen •xxx

28 Bedrijvigheid •xxx

29 Waterstandseffect •xxx

30 Stroombanen •xxx

31 Plassentypologie •xxx

32 7.1 Maaseik / Echt-Susteren •xxx

33 7.1 Maaseik / Echt-Susteren •xxx

34 7.2 Eiland in de Maas •xxx

35 7.1 Maaseik / Echt-Susteren •xxx

36 7.3 Ophoven, Geistingen, Kessenich, en het Land van Thorn •xxx

37 7.1 Maaseik / Echt-Susteren •xxx

38 7.4 Maasbracht e.o. •xxx

39 7.1 Maaseik / Echt-Susteren •xxx

40 7.5 Panheel / Heel •xxx

41 7.1 Maaseik / Echt-Susteren •xxx

42 7.6 Linne / Beegden / Horn •xxx

43 7.1 Maaseik / Echt-Susteren •xxx

44 7.7 Roermond e.o. •xxx

45 7.1 Maaseik / Echt-Susteren •xxx

46 7.8 Buggenum / Neer / Kesseleik / Beesel / Kessel •xxx

47 7.1 Maaseik / Echt-Susteren •xxx

48 7.1 Maaseik / Echt-Susteren •xxx

49 Ontwerp Masterplan Maasplassen •xxx

50 Bestaande situatie •xxx

51 Wat merken de burgers van implementatie visie Masterplan? •Maatregelen zodat hoogwaters sneller en beter kunnen afstromen  weerdverlagingen, nevengeulen, retentiegebieden enz. •Meer groen(structuren)  bossages op steilranden, kronkelwaarden, natuurlijke oevers, ecologische verbindingszones enz. •Herkenbare Maas •Doorlopende fiets- en wandelpaden •Realisatie initiatieven op het vlak van leisure en wonen •Groei naar topwaterrecreatiegebied

52 Ruimtebeslag Bij IVM2 vergen hoogwatermaatregelen circa 300 ha akkerland en 287 ha grasland. De hoogwatermaatregelen bij masterplan kosten circa 86 ha akkerland en 501 ha grasland.

53 Top waterrecreatiegebied (1/2) •Maasplassengebied is motor vrijetijdseconomie in Midden- Limburg  visitekaartje van de regio  volop kansen voor economische ontwikkeling •Water is verbindend element binnen gevarieerd pallet aan leisurevoorzieningen in Midden-Limburg •Regio wil gebied meer profileren als waterrecreatiegebied voor uiteenlopende doelgroepen en wil gebied laten uitgroeien tot top waterrecreatiegebied

54 Top waterrecreatiegebied (2/2) •Aan keuze moeten consequenties worden verbonden, zoals: = inrichten als waterrecreatiegebied; = kwalitatieve verbeterslag bestaand aanbod; = verbreding bestaand aanbod; = jaarrond programmering. •Het is aan de private sector om de kansen te grijpen en geboden mogelijkheden te benutten door met eigen initiatieven aan te haken en het water als gebiedseigen kwaliteit te benutten.

55 Vervolgtraject Paul Vossen, Programmalijnmanager Maasplassen 1 december 2011

56 Masterplan Maasplassen •Functies: –Schets blauw-groen kader –Referentiekader (bestaande) private initiatieven –Kader voor nog te ontwikkelen initiatieven –Basis voor vervolgtraject (intergemeentelijke structuurvisie) •Het masterplan is door bestuurlijke werkgroep Maasplassen vastgesteld •Het masterplan is in oktober 2011 via de Stuurgroep GOML aan Provinciale Staten, de gemeenteraden en RWS aangeboden en openbaar gemaakt

57 Verbinden korte- en lange termijn •Korte termijn: –Groen licht voor initiatieven (in combinatie met eerste hoogwatermaatregelen) •Lange termijn: –Intergemeentelijke structuurvisie met vertaling naar POL –Afspraken over financiering hoogwatermaatregelen –Verbinding met Deltaprogramma

58 Korte termijn Toepassing Beleidslijn grote rivieren •uiterlijk in mei 2012 afsprakenkader •beoordeling ruimtelijke aanvaardbaarheid projecten ligt bij gemeenten en provincie •waterstaatkundige randvoorwaarden primair aan de Staat (rivierbeheerder = RWS) •uitgangspunten: –beperking berging moet duurzaam worden gecompenseerd –niet-riviergebonden initiatieven in stroomvoerend deel dient per saldo meer ruimte voor de rivier te worden gerealiseerd –initiatiefnemer kan in principe zelf bepalen: a. Zelf maatregel realiseren b. financiële bijdrage leveren om van plicht te worden ontheven  overheden nemen plicht over –maximale benutting ruimte binnen regelgeving –riviereffecten van gehele project/gebied en niet de afzonderlijke onderdelen zijn uitgangspunt –fondsvorming •Afspraken over volgtijdelijkheid uitvoering van zowel initiatieven als rivierkundige maatregelen door initiatiefnemer en/of overheden

59 Lange termijn •Visie in Masterplan dient planologisch te worden verankerd •Gemeenteraden en PS moeten Masterplan Maasplassen als kaderstellend document vaststellen •Intentieovereenkomst gemeenteraden en PS inzake opstellen van intergemeentelijke structuurvisie met vertaling naar POL •Plan-MER is noodzakelijk •Start: maart 2012 (na besluitvorming gemeenteraden en PS) •Afronding: zomer 2013

60 Vragen en discussie o.l.v. Wil Janssen 1 december 2011

61 Slotwoord en afsluiting Gedeputeerde Patrick van der Broeck, Voorzitter bestuurlijke werkgroep Maasplassen 1 december 2011


Download ppt "Informatieavond Masterplan Maasplassen 1 december 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google