De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Masterplan Maasplassen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Masterplan Maasplassen"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Masterplan Maasplassen
1 december 2011

2 Programma 20.00 Opening door avondvoorzitter
Wil Janssen (kwartiermaker GOML) 20.05 Welkomstwoord gedeputeerde Patrick van der Broeck (voorzitter bestuurlijke werkgroep) 20.10    Voorgeschiedenis masterplan Paul Vossen (programmalijnmanager) 20.25 Toelichting Masterplan Maasplassen Ramón Copier (bureau Heusschen * Copier) 21.15 Vervolgtraject 21.25 Vragen en discussie 21.55 Slotwoord en afsluiting

3 Welkomstwoord Gedeputeerde Patrick van der Broeck,
Voorzitter bestuurlijke werkgroep Maasplassen 1 december 2011 3

4 Paul Vossen, Programmalijnmanager Maasplassen 1 december 2011
Voorgeschiedenis Paul Vossen, Programmalijnmanager Maasplassen 1 december 2011 4

5 Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML)
Gemeentelijke herindeling per 1 januari 2007 vormde aanleiding voor ‘Samenwerking Midden-Limburg’ Stuurgroep Samenwerking Midden-Limburg gaf Riek Bakker opdracht om Regiovisie op te stellen Definitieve regiovisie (eind 2008) Uitwerking in vier programma- lijnen, waaronder de programmalijn ‘Maasplassen’

6 Urgentie programmalijn ‘Maasplassen’
Maasplassengebied heeft bijzonder karakter, maar economische potenties worden niet / onvoldoende benut Gebied heeft veel functies die ruimte claimen  soms versterken ze elkaar en soms conflicteren ze met elkaar Na hoogwaters in 1993 en 1995 en de daarop volgende stringente regelgeving voor ‘bouwen in het winterbed van de Maas’ stagneren ontwikkelingen  gebied zit op slot  ruim 40 initiatieven hebben geen doorgang gevonden Het gebied is in onbalans als gevolg van jarenlange grindwinning en hoogwaterproblematiek

7 Doel programmalijn Doel:
optimaal en duurzaam benutten van het economisch potentieel van de Maasplassen en het in balans brengen van de verschillende functies zodat de Maasplassen als een herkenbaar samenhangend gebied op de kaart worden gezet.

8 Strategie en beoogd resultaat
Herstellen balans in het gebied Geen individuele projecten (postzegels) beoordelen maar toetsing (plussen en minnen) op niveau gebiedsontwikkeling (postzegelvel) Alle functies in Maasplassengebied passen binnen integraal en samenhangend plan … het ‘Masterplan Maasplassen’ Resultaat: Door het masterplan uit te voeren wordt de onbalans in het gebied hersteld en ontstaat er ruimte voor gewenste ontwikkelingen waardoor de economische potenties beter kunnen worden benut

9 Plangebied Van Roosteren / Maaseik tot aan sluizen Belfeld / Baarlo
Oppervlakte: circa ha Rivierkilometers: circa 45 km

10 Fasen Stap 0 Ontwikkelen ‘blauwe visie’ en ‘groene visie’ en quickscans ‘bedrijvigheid’ en ‘leisure / (water)sport’ (juli 2009) Stap 1 Vlekkenplan (april 2010) Stap 2 Masterplan (oktober 2011) Stap 3 Intergemeentelijke structuurvisie (medio 2013) Samenwerkingsovereenkomst(en) Uitvoeringsprogramma

11 Vlekkenplan Tussenstap  gevoel krijgen voor:
bestuurlijk wenselijk geachte richting wensen / draagvlak private sector

12 Aansluiten bij kernwaarden

13 Zonering Maasplassengebied …. acht deelgebieden

14 Vlekkenplan ‘Maas en Meer’

15 Samenwerkende partijen
Midden-Limburgse gemeenten Provincie Limburg Gemeente Beesel Gemeente Peel en Maas Gemeente Kinrooi Gemeente Maaseik Rijkswaterstaat Limburg

16 Overige betrokken partijen
Stichting Limburgs Landschap Staatsbosbeheer Stichting Natuurmonumenten Waterschappen NV de Scheepvaart Branche- en belangenorganisaties, zoals LWV, LLTB, Hiswa, MKB, KHN, Recron ….. Individuele ondernemers

17 Toelichting Masterplan Maasplassen
Ramón Copier, Bureau Heusschen * Copier 1 december 2011 17

18 Opbouw presentatie Indeling masterplan Conclusies masterplan Inzoomen op deelgebieden Ruimtebeslag Topwaterrecreatiegebied

19 Indeling Masterplan 1. Voorwoord en inleiding 2. Procesverantwoording
3. Samenvatting Vlekkenplan 4. Taakstelling water 5. Ontwerp Masterplan Maas en Meer 6. Rivierkundig en landschappelijk casco 7. Deelgebieden 8. Leisure 9. Status en vervolgtraject Bijlagen

20 Conclusies Taakstelling wordt ten zuiden spoorbrug Buggenum gehaald, ten noorden spoorbrug niet Kansen voor beter benutten economisch potentieel Maasplassengebied liggen vooral op het gebied van leisure Qua focus van het gebied moet een duidelijke keuze worden gemaakt, waarbij de meeste kansen worden toegedicht aan een watersportregio met natuurrecreatie  de regio moet hier consequenties aan verbinden Publieke investeringen (op het vlak van infrastructuur) worden noodzakelijk geacht zodat private partijen hierop kunnen anticiperen

21 Conclusies Rivierkundig en landschappelijk casco schept het decor waarbinnen ontwikkelingen ruimtelijk worden geaccommodeerd Geen oordeel geveld over aantal vakantiewoningen (meer dan vakantiewoningen in het Maasdal en nét daarbuiten) Niet uitgaan van bestaande vraag / behoefte, maar bezien of door sterk onderscheidend vermogen nieuwe doelgroepen kunnen worden bereikt Toepassen plassentypologie

22 Ontwerp Masterplan Maasplassen
xxx

23 7.1 Maaseik / Echt-Susteren
xxx

24 Rivierkundig en landschappelijk casco
xxx

25 Ecologische verbindingen
xxx

26 Leisure xxx

27 Wonen xxx

28 Bedrijvigheid xxx

29 Waterstandseffect xxx

30 Stroombanen xxx

31 Z R Plassentypologie N R xxx A N D W A R A N A A N N R R N N N R A N N

32 7.1 Maaseik / Echt-Susteren
xxx

33 7.1 Maaseik / Echt-Susteren
xxx R

34 7.2 Eiland in de Maas xxx

35 7.1 Maaseik / Echt-Susteren
xxx N A R R N N N N

36 7.3 Ophoven, Geistingen, Kessenich, en het Land van Thorn
xxx

37 7.1 Maaseik / Echt-Susteren
xxx Z N A R A

38 7.4 Maasbracht e.o. xxx

39 7.1 Maaseik / Echt-Susteren
xxx N

40 7.5 Panheel / Heel xxx

41 7.1 Maaseik / Echt-Susteren
D N A A xxx W A A N N

42 7.6 Linne / Beegden / Horn xxx

43 7.1 Maaseik / Echt-Susteren
xxx A N N

44 7.7 Roermond e.o. xxx

45 7.1 Maaseik / Echt-Susteren
xxx R A R R N A R

46 7.8 Buggenum / Neer / Kesseleik / Beesel / Kessel
xxx

47 7.1 Maaseik / Echt-Susteren
xxx N N

48 7.1 Maaseik / Echt-Susteren
xxx N

49 Ontwerp Masterplan Maasplassen
xxx

50 Bestaande situatie xxx

51 Wat merken de burgers van implementatie visie Masterplan?
Maatregelen zodat hoogwaters sneller en beter kunnen afstromen  weerdverlagingen, nevengeulen, retentiegebieden enz. Meer groen(structuren)  bossages op steilranden, kronkelwaarden, natuurlijke oevers, ecologische verbindingszones enz. Herkenbare Maas Doorlopende fiets- en wandelpaden Realisatie initiatieven op het vlak van leisure en wonen Groei naar topwaterrecreatiegebied

52 Ruimtebeslag Bij IVM2 vergen hoogwatermaatregelen circa 300 ha akkerland en 287 ha grasland. De hoogwatermaatregelen bij masterplan kosten circa 86 ha akkerland en 501 ha grasland.

53 Top waterrecreatiegebied (1/2)
Maasplassengebied is motor vrijetijdseconomie in Midden-Limburg  visitekaartje van de regio  volop kansen voor economische ontwikkeling Water is verbindend element binnen gevarieerd pallet aan leisurevoorzieningen in Midden-Limburg Regio wil gebied meer profileren als waterrecreatiegebied voor uiteenlopende doelgroepen en wil gebied laten uitgroeien tot top waterrecreatiegebied

54 Top waterrecreatiegebied (2/2)
Aan keuze moeten consequenties worden verbonden, zoals: = inrichten als waterrecreatiegebied; = kwalitatieve verbeterslag bestaand aanbod; = verbreding bestaand aanbod; = jaarrond programmering. Het is aan de private sector om de kansen te grijpen en geboden mogelijkheden te benutten door met eigen initiatieven aan te haken en het water als gebiedseigen kwaliteit te benutten.

55 Paul Vossen, Programmalijnmanager Maasplassen 1 december 2011
Vervolgtraject Paul Vossen, Programmalijnmanager Maasplassen 1 december 2011 55

56 Masterplan Maasplassen
Functies: Schets blauw-groen kader Referentiekader (bestaande) private initiatieven Kader voor nog te ontwikkelen initiatieven Basis voor vervolgtraject (intergemeentelijke structuurvisie) Het masterplan is door bestuurlijke werkgroep Maasplassen vastgesteld Het masterplan is in oktober 2011 via de Stuurgroep GOML aan Provinciale Staten, de gemeenteraden en RWS aangeboden en openbaar gemaakt

57 Verbinden korte- en lange termijn
Korte termijn: Groen licht voor initiatieven (in combinatie met eerste hoogwatermaatregelen) Lange termijn: Intergemeentelijke structuurvisie met vertaling naar POL Afspraken over financiering hoogwatermaatregelen Verbinding met Deltaprogramma

58 Korte termijn Toepassing Beleidslijn grote rivieren
uiterlijk in mei 2012 afsprakenkader beoordeling ruimtelijke aanvaardbaarheid projecten ligt bij gemeenten en provincie waterstaatkundige randvoorwaarden primair aan de Staat (rivierbeheerder = RWS) uitgangspunten: beperking berging moet duurzaam worden gecompenseerd niet-riviergebonden initiatieven in stroomvoerend deel dient per saldo meer ruimte voor de rivier te worden gerealiseerd initiatiefnemer kan in principe zelf bepalen: a. Zelf maatregel realiseren b. financiële bijdrage leveren om van plicht te worden ontheven  overheden nemen plicht over maximale benutting ruimte binnen regelgeving riviereffecten van gehele project/gebied en niet de afzonderlijke onderdelen zijn uitgangspunt fondsvorming Afspraken over volgtijdelijkheid uitvoering van zowel initiatieven als rivierkundige maatregelen door initiatiefnemer en/of overheden

59 Lange termijn Visie in Masterplan dient planologisch te worden verankerd Gemeenteraden en PS moeten Masterplan Maasplassen als kaderstellend document vaststellen Intentieovereenkomst gemeenteraden en PS inzake opstellen van intergemeentelijke structuurvisie met vertaling naar POL Plan-MER is noodzakelijk Start: maart 2012 (na besluitvorming gemeenteraden en PS) Afronding: zomer 2013

60 o.l.v. Wil Janssen 1 december 2011
Vragen en discussie o.l.v. Wil Janssen 1 december 2011 60

61 Slotwoord en afsluiting
Gedeputeerde Patrick van der Broeck, Voorzitter bestuurlijke werkgroep Maasplassen 1 december 2011 61


Download ppt "Informatieavond Masterplan Maasplassen"

Verwante presentaties


Ads door Google