De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Passend Onderwijs Zalencomplex Witte Kerk Naarden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "16 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Passend Onderwijs Zalencomplex Witte Kerk Naarden."— Transcript van de presentatie:

1 16 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Passend Onderwijs Zalencomplex Witte Kerk Naarden

2 2 • Opening • Waar staat Passend Onderwijs in het Gooi • Basisondersteuning & School Ondersteunings Profiel • Leerlingenondersteuning Onderwijs- en/of Jeugdhulp-Arrangementen • Financiën op hoofdlijnen • Afsluiting Programma

3 3

4 4 • Van wat een kind heeft of is  wat het nodig heeft om …. (doel) • Eenvoudiger procedures • Minder formulieren • Ondersteuning in/rondom de school • Jeugdhulp de school in • Onderwijs-jeugdhulp-arrangement ( OJA) Kansen Passend Onderwijs

5 5 Waar staat Passend Onderwijs in het Gooi Dick Rasenberg projectleider Passend Onderwijs PO-raad

6 Bestuurlijk Uitgangspunten: • vereniging: alle besturen zijn lid; • een bestuur van vijf, waarin alle schoolbesturen zich herkennen en • een ALV waarin alle besturen zitting hebben. Actueel: • statuten zijn gereed en liggen bij notaris • een eerste bestuur wordt gevormd. 6

7 Medezeggenschap Uitgangspunten: • een formele medezeggenschapspartner met instemmingsrecht op het ondersteuningsplan • maar ook: een klankbord, die meedenkt over beleidsvorming 7

8 Actueel: • In de afgelopen maanden heeft de VOPR gewerkt aan de vorming van een officiële ondersteuningsplanraad • 30 oktober overdracht VOPR - OPR 8

9 Basisondersteuning Een ambitieus niveau van basisondersteuning met: • heldere afspraken over het ‘wat’ maar ruimte voor eigen invulling – het ‘hoe’ • afspraken uit het inspectiekader, aangevuld met afspraken vanuit de sector en eigen afspraken van Unita en • meetbaar middels het schoolondersteunings- profiel, als basis voor kwaliteitsontwikkeling 9

10 Ondersteuningstoewijzing Binnen de ondersteuningstoewijzing: scheiding tussen de route en het aanbod Route • Vanaf signalering tot aan een passend arrangement • Afspraken tussen de besturen over: - de betrokken deskundigheid; - het ontwikkelingsperspectief; 10

11 - de voorwaarden voor een toelaatbaar- heidsverklaring en - vastleggen van het traject. Aanbod • Nagenoeg alle scholen maken gebruik van de werkwijze MDO en de gezamenlijk bekostigde deskundigenpool (33 besturen) • Eén schoolbestuur organiseert zélf de uitvoering van de hulp 11

12 • Dit vergt wel afspraken over: - monitoring - een ‘bodemgarantie’ voor het samenwerkingsverband (en de éénpitters) en - afspraken over de route 12

13 Organisatie Nu het samenwerkingsverband zo direct officieel bestaat: • Bestuurlijk Platform → Algemene Leden – vergadering • Bestuurlijke regiegroep → Bestuur Unita 13

14 • Meerdere werkgroepen onder regie van het bestuur: - Onderwijs (voor uitwerking ondersteunings- toewijzing) - Communicatie - Personeel (voor transitie oud naar nieuw) - Ouders - Financiën 14

15 Dit jaar…. Uitwerken en vullen van het ondersteuningsplan met: • verdere uitwerking van de ondersteunings- toewijzing; • OOGO met de gemeenten en het afstemmen van de ondersteuningsstructuren; • uitwerken personele transitie van oud naar nieuw; • afspraken over de ‘bodemgarantie’ en 15

16 het opstellen van een gedegen monitor; en: • een directeur van het nieuwe swv vinden. 16

17 17 Basisondersteuning Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

18 18 Basisondersteuning

19 19 Basisondersteuning 13 ijkpunten met indicatoren op 4 domeinen Beleid 1 beleid 2 sop 3 effectiviteit Onderwijs 4 omgeving 5 zicht op ontwikkeling v/d leerlingen 6 HGW en OGW 7 onderwijs op maat 8 handelingsbekwaamheid Begeleiding 9 ondersteuningsarrangementen v/d school 10 overdracht 11 betrokkenheid ouders Organisatie 12 interne ondersteuningsstructuur 13 externe ondersteuningsstructuur

20 20 • qua middelen communicerende vaten • toelaatbaarheidsverklaring • rugzak

21 21

22 22 School OndersteuningsProfiel (SOP) - alle scholen binnen het SWV Unita incl. SBO-SO - dekkend netwerk - terugblik

23 23 Vooruitkijken 1 aug. 2014, adviesrecht MR (GMR) SOP: - inleiding (functie en hoe SOP tot stand is gekomen) - algemene gegevens - onderwijsvisie / schoolconcept - kengetallen leerlingenpopulatie huidig schooljaar en afgelopen jaar/jaren - basisondersteuning

24 24 Vooruitkijken (2 ) - basiskwaliteit van het onderwijs (meest recent oordeel inspectie) - extra ondersteuning - randvoorwaarden - conclusie en ambitie - stand van zaken t.a.v. de basisondersteuning

25 Naam school:IO - in ontwikkeling Brinnummer: AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IOAFBestuurNVT IJkpunt 1 1De school weet de onderwijsbehoeften van haar leerlingen af te stemmen. 2De school heeft een expliciete visie op leerlingenondersteuning. 3Deze visie wordt gedragen door het hele team. 4De school heeft vastgelegd wat een leerling met extra onderwijsbehoeften is. 5De procedures en afspraken over leerlingenzorg zijn duidelijk. 6De inzet van zorgmiddelen is duidelijk. 7De school werkt volgens de zeven uitgangspunten van HGW. IJkpunt 2 1Het ondersteuningsprofiel (OP) is na overleg met het team vastgesteld. 2De MR heeft adviesrecht op het ondersteuningsprofiel (OP). 3Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is actueel (vier jaar). 4Het schoolondersteuningsprofiel is onderdeel van het schoolplan en de schoolgids. 5Het schoolondersteuningsprofiel bevat een oordeel over de kwaliteit van de basisondersteuning. 6Het schoolondersteuningsprofiel bevat een beschrijving v.h. aanbod v.d school aan onderwijs, begeleiding, expertise en voorzieningen. 7De school heeft in haar ondersteuningsprofiel vastgesteld hoe zij tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van leerlingen met:. aeen IQ rond 80 à 85 enerzijds en 130 à 140 anderzijds en/of een sterk disharmonisch intelligentieprofiel,

26 26 Leerlingenzorg Onderwijs en/of Jeugdhulp Arrangementen (OJA)

27 waarnemen begrijpen plannen realiseren Jeugdhulp groepsbespreking + groepsobservatie Multidisciplinair Overleg op school: leerkracht, IB-er, RT-er, ouders en één of meer deskundigen uit de “pool” 1.Groepsoverzicht bijstellen & Groepsplan evalueren 2a. Doelen komende periode 2b. Signaleren leerlingen die extra begeleiding nodig hebben 3. Benoemen van hun onderwijsbehoeften 5. Opstellen groepsplan 6. Uitvoeren groepsplan Leerlingen Ouders Leerkracht 4. Clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijs- behoeften HGW- cyclus op GROEPSNIVEAU PILOT HG MDO BOVENSCHOOLSE POOL : AB-ers (SBO en SO), schoolpsychologen/orthopedagogen, (school) maatschappelijk werk, jeugdartsen + jeugdverpleegkundigen, procesregisseurs CJG, hulpverleners uit BJZ, MEE/VTO, JGGZ, OC Trompendaal, RBL, Sherpa, Vangnet Jeugd, Versa, Zandbergen TRAJECT BEGELEIDER TRAJECT BEGELEIDER OPP LOKET leerling- bespreking CJG Preventief/ lichte opvoedondersteuning SCHOOLNIVEAU Zat PO

28 28 Doelen MDO (Multi Disciplinair Overleg) • HGW  HGD  HGA • Korte lijnen en snel • Transparante procedures • Expertise van SO/SBO de school in  leerkrachten en interne begeleider • Flexibele arrangementen, in “natura” (expertise en ondersteuning) • Samenwerking onderwijs en jeugdhulp

29 29 MDO op school • 2011-2012 10 scholen bao 3.300 leerlingen • 2012-2013 20 scholen bao 5.000 leerlingen • 2013-2014 26 scholen bao 6.100 leerlingen • Evaluatie en monitoring

30 30 Passend onderwijs: geen kind in ons SWV tussen wal en schip

31 31 Werkwijze MDO (1) 1. Groeidocument + ‘Hoe denk jij erover?’ Groepsoverzicht + Groepsplannen Leerlingvolgsysteem + Handelingsplannen 2. Welke deskundigen uit Onderwijs en/of Jeugdhulp nodig? 3. Trajectbegeleider? 4. Leerkracht, IB-er en ouders 5. Wie uit netwerk ouders aanwezig?

32 32 GROEIDOCUMENT PILOT AANMELDING LEERLING MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) DOSSIERNUMMER: Ontvangen d.d. LOKET d.d. Trajectbegeleider uit de pool:emailadres: Deskundige(n) uit pool:emailadres: School en ouders: U wordt verzocht bladzijde 2 (gegevens leerling e.d.) en bladzijde 3 (vragen 1 t/m 7) te beantwoorden, zodat het LOKET weet waar u behoefte aan heeft en een trajectbegeleider kan toewijzen. We weten dat dit tijd kost, maar uw informatie is heel belangrijk voor ons: u kent uw leerling en uw kind het beste. Daarnaast werken we vraaggericht en daarom willen we graag weten welke vragen u heeft en wat u van ons verwacht. Tijdens het MDO geldt dit document als leidraad: we lopen het na en vullen het samen aan. Daarna fungeert dit document als verslag van het MDO. Na akkoord van ouders ontvangen school en betrokken deskundigen uit de pool een kopie ervan. Na afsluiting van het MDO- traject wordt het dossier conform wet- en regelgeving bewaard in het leerlingendossier bij het LOKET. Voor informatie over de werkwijze van een MDO: zie de folders voor leerkrachten, ouders en leerlingen (www.swvunita.nl).www.swvunita.nl

33 33 Werkwijze MDO (2) 6. Doel MDO: vragen/beslissingen? - Wie beantwoordt & neemt deze? - Aanvullende doelen bespreking? 7. Groeidocument samen nalopen en aanvullen 8. Analyse: kind, onderwijs & opvoeding? Visualiseer!

34 34 Werkwijze MDO (3) 9. Doelen: kind, onderwijs & opvoeding? - Wat willen we veranderen? - Wat kunnen we veranderen? 10. Onderwijs/opvoedbehoeften kind: - Instructie/uitleg/feedback … - Opdrachten/activiteiten - Andere kinderen … - Leerkracht … - Ouders … (!)

35 35 Werkwijze MDO (4) 11. Ondersteuningsbehoeften leraar & ouders - Kennis of vaardigheden … - Ondersteuning bij, met of door... 12. Arrangement 8,9,10 & afspraken = verslag = aangevuld groeidocument! 13. Evaluatie (MDO-2): doelen bereikt?

36 36 Evaluatie CED 1 e en 2 e pilotjaar • 2011/2013 (151) & 2012/2013 (198 casus) • Positief: 96% GD school en ouders samen ingevuld, werkwijze duidelijk, 7 x HGW, 90% leerkrachten inzicht in situatie, 70% handvatten, handelings-bekwaam van 6,2  7,4, ouderbetrokkenheid

37 • Aandachtspunten: 60% toepasbaar in groep/ groepsplan, 50% IB deskundigheid de school in, leerling beter betrekken, meer beroep doen op jeugdhulp en beter evalueren O(J)A 37

38 38 Van MDO naar OJA OJA (Onderwijs en/of Jeugdhulp Arrangement ) – Wat nodig is om het doel te bereiken – Binnen de gestelde termijn – Van wenselijk naar haalbaar

39 39 OJA’s • onderzoek & observatie  advies • collegiale consultatie • ambulante begeleiding • wijziging/aanvulling handelingsplan & groepsplan • leerkrachtgedrag: coaching, scholing, intervisie, SVIB, co-teaching

40 40 OJA’s (2) • therapie/ specifieke begeleiding kind bijv. Bommel • ouder-/ gezinsbegeleiding bijv. Triple P • extra hulp in/ buiten de klas bijv. Leestraining, Sovatraining • onderzoek i.v.m. event diagnose • speciaal basis onderwijs • speciaal onderwijs

41 41 Financiën op hoofdlijnen Rick de Wit, Infinite Financieel, Utrecht

42 42 Financiën op hoofdlijnen • Wat verandert er? • Wat betekent dat voor SWV passend onderwijs UNITA? • Wat betekent dat voor de scholen?

43 43 Wat verandert er? (1) • 1 augustus 2014: van 2 stelsels naar 1 • Een goede verbetering • Bepalen en betalen in één hand WSNSREC Zorgmiddelen basisscholenIndicering SO SBAOIndicering LGF

44 44 Wat verandert er? (2) • In het complete PO en VO onderscheid naar: - Basisbekostiging (door OCW) - Ondersteuningsbekostiging (door SWV) • Geldstromen worden verlegd - gelden SWV WSNS naar SWV Pa. On. - gelden REC’s, LGF e.d. naar SWV Pa. On. • Verevening: verdeling van al het beschikbare geld naar rato van het aantal leerlingen (stapsgewijs)

45 45 Wat betekent dat voor SWV UNITA? • Meer taken, meer verantwoordelijkheden, meer geld • Beleidsvrijheid

46 46 Beleidsvrijheid • Inhoudelijke keuzes (zie eerdere presentaties) • Hoe overgang van oud naar nieuw stelsel vormgeven?

47 47 Begroting SWV UNITA • Inkomsten - budget lichte ondersteuning (WSNS-geld) € 3.750.000 (€156 / leerling) - budget zware ondersteuning (‘nieuw geld’) € 8.000.000 (2020-2021) (€ 395 / leerling) € 5.300.000 (2015-2016) = verevening

48 • 2014-2015 is overgangsjaar: - budget lichte ondersteuning - € 23,55 per leerling - schooldeel LGF - AB-deel LGF in natura 48 Begroting SWV UNITA (2)

49 49 Begroting SWV UNITA (3) • Verplichte uitgaven - deelname SBAO > 2% € 810.000 - deelname SO € 2.460.000 • Restant beschikbaar voor alle overige uitgaven

50 50 Conclusies • Veel beleidsvrijheid • Passend Onderwijs is geen bezuiniging • Integendeel: financieel perspectief is gunstig voor ‘t Gooi

51 51 Zijn wij er klaar voor ?!


Download ppt "16 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Passend Onderwijs Zalencomplex Witte Kerk Naarden."

Verwante presentaties


Ads door Google