De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Welkom Pilot HG MZT Multidisciplinair zorgteam op school: leerkracht, IB, RT, ouders en 1 of meer deskundigen uit de ‘pool’ Bovenschoolse “pool”: begeleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Welkom Pilot HG MZT Multidisciplinair zorgteam op school: leerkracht, IB, RT, ouders en 1 of meer deskundigen uit de ‘pool’ Bovenschoolse “pool”: begeleiding."— Transcript van de presentatie:

1 1 Welkom Pilot HG MZT Multidisciplinair zorgteam op school: leerkracht, IB, RT, ouders en 1 of meer deskundigen uit de ‘pool’ Bovenschoolse “pool”: begeleiding door AB-ers (SBO en SO), schoolpsychologen/orthopedagogen, SMW, jeugdartsen (+jeugdverpleegkundigen) en hulpverleners uit CJG, BJZ, MEE/VTO, JGGZ, RBL, Sherpa, Vangnet Jeugd, Versa, Zandbergen Multidisciplinair zorgteam op school Informatieve bijeenkomst 10-01-2012 instellingen jeugdzorg

2 2 30-03 “PILOT MULTIDISCIPLINAIR ZORG TEAM” (MZT op School) PROGRAMMA: 14.00 uur: Welkom door wethouder Erik Boog 14.10 uur: PILOT MZT op School: Stand van zaken, eerste ervaringen, monitoring e.d. door coördinatoren Hans Harmsen en Jennie de Wit 14.40 uur: Korte pauze 15.00 uur: Handelingsgericht werken (HGW): kader voor samenwerking van onderwijs en jeugdzorg door psychologen/ orthopedagogen WSNS Angeline Gorgels en Noëlle Pameijer 16.15 uur: Discussie en vragen 16.30 uur: Afsluiting 10-01-2012

3 3 Wetsvoorstel Passend Onderwijs naar Tweede Kamer ( 29-11-2011) Planning: aug. 2012: in werking treden Wet Passend Onderwijs nov. 2012: nieuwe samenwerkingsverbanden zijn bestuurlijk ingericht mei 2013: ondersteuningsplan (zorgplan) is opgesteld en naar onderwijsinspectie verzonden aug. 2013: zorgplicht treedt in werking en samenwerkingsverbanden zijn ingericht 10-01-2012

4 4 PO 27-09 in oprichting 10-01-2012 Hilversum Bussum Naarden Huizen Laren Blaricum Eemnes Weesp Muiden Wijdemeren

5 5 Stuurgroep Passend Onderwijs Portefeuilles: Onderwijsinhoudelijk Financiën Partners Communicatie Ouders Bestuurlijke inrichting Leidraad: Referentiekader Passend Onderwijs PO raad 10-01-2012

6 6 Pilot Multidisciplinair Zorgteam op School (MZT) HGW - HGI (handelingsgericht werken - handelingsgericht indiceren) Doel: Handelingsrepertoire van de leerkracht vergroten door de externe deskundigheid via het multidisciplinaire zorgteam in te brengen in de HGW-cyclus klas leerkrach t leerling ouders 10-01-2012

7 7 Handelingsgericht indiceren (HGI) Op maat Leerling-afhankelijk Leerkracht-afhankelijk Flexibel Gevarieerd 10-01-2012

8 8 8 waarnemen begrijpen plannen realiseren Leerlingbespreking (leerkracht, IB, RT) Groepsbespreking + Groepsobservatie Multidisciplinair zorgteam op school; leerkracht, IB-er, RT-er, ouders en 1 of meer deskundigen uit de ‘pool’ 1. GO bijstellen Evalueren 2a. Doelen komende periode 2b. Signaleren leerlingen die extra begeleiding nodig hebben 3. Benoemen van hun onderwijsbehoeften 5. Opstellen groepsplan 6. Uitvoeren groepsplan Binnenschools Leerlingen Ouders Leerkracht 4. Clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijs- behoeften HGW- cyclus op groepsniveau Pilot HG MZT Bovenschoolse “pool”: begeleiding door AB-ers (SBO en SO), schoolpsychologen/orthopedagogen, SMW, jeugdartsen (+jeugdverpleegkundigen) en hulpverleners uit CJG, BJZ, MEE/VTO, JGGZ, RBL, Sherpa, Vangnet Jeugd, Versa, Zandbergen Casemanager OPP Loketgroep Pilot

9 9 Groeidocument Pilot Multidisciplinair Zorgteam op school Dossiernummer: Casemanager vanuit de pool: Aanmelding leerling voor bespreking in het zorgteam (MZT) School en ouders …… Vul ook samen ……. Tijdens het MZT-overleg ……. Daarna …… Na akkoord …… 30-03 10-01-2012

10 10 Projectplan Pilot 2011-2012 (ook een groeidocument) Werkwijze: werkbaar ? haalbaar ? Documenten meer op maat Financieel: kosten ? ivm budgetfinanciering vergelijking met huidige situatie Witte vlekken (voorzieningen) in de regio ? Verbinden met onderwijsprofielen van de scholen ? Input voor mogelijke begroting nieuwe SWV basiszorg – breedtezorg – dieptezorg geld volgt kind? geld naar school ? Evaluatieformulier Tijdschrijven Monitoren !!! 10-01-2012

11 11 Deelnemers: 2x5 scholen bao stafmedewerkers WSNS (othopedagogen/psych, smw, ambulant begeleiders) ambulant begeleiders SO medewerkers instellingen jeugdzorg: ZAT e.d. loket: toewijzen stuurgroep Kosten: streven is te blijven binnen huidige kosten monitoring pilot (Infinite) Infinite + CED 10-01-2012

12 12 Pilotscholen: De Dubbeldekker --- Hilversum De Hoeksteen --- Bussum Kruispunt --- Hilversum Lorentzschool --- Hilversum Montessorischool Zuid --- Hilversum Nassauschool --- Hilversum De Regenboog --- Kortenhoef Violenschool --- Hilversum St. Vitusschool --- Bussum De Zuidwend --- Eemnes 10-01-2012

13 13 Op maat voor leerling, ouders, leerkracht (OZA) Criteria, procedure Organisatie, tempo, transparantie Afstemming en samenwerking Vergroting expertise leerkracht Kosten HGI Kosten externen (pool) 10-01-2012 Monitoring en evaluatie

14 14 Monitoring – registreren: 10-01-2012 Vragen school en ouders (en leerling) aan loket MZT op School Betrokken functionaris(sen) uit “pool” Tijdschrijven op de onderscheiden onderdelen Vergelijking kosten huidige situatie en pilot Evaluatie tevredenheid, resultaten, werkwijze Evaluatie doelstellingen en vragen pilot

15 15 Samenwerken vanuit een gemeenschappelijk kader Handelingsgerichte diagnostiek/werken (HGD/HGW) in onderwijs en jeugdzorg: bundelen van krachten en kansen 10 januari 2012 Noëlle Pameijer & Angeline Gorgels 10-01-2012

16 16 Doelen bijdrage HGD/HGW als gemeenschappelijk kader voor samenwerking jeugdzorg en onderwijs We streven hetzelfde na en spreken dezelfde taal Effectievere communicatie Leren van en met elkaar 10-01-2012

17 17 Samenwerken? Onderwijs en jeugdzorg in beweging (beleid) Positieve ervaringen in de praktijk: Jeugdzorg de school in 10-01-2012

18 18 Passend onderwijs: geen kind tussen wal en schip !? 18

19 19 Kansen Passend Onderwijs Van wat een kind heeft of is  wat het nodig heeft om …. Eenvoudiger procedures Minder formulieren Ondersteuning in/rondom de school Onderwijs en jeugdzorg: onderwijs – zorg - arrangement (OZA)? 10-01-2012

20 20 Wat is HGD/W? Brede omschrijving D: doelgericht informatie verzamelen voor –Nemen van een beslissing –Beantwoorden van een vraag Praktijkmodel met 7 uitgangspunten Planmatige werkwijze 10-01-2012

21 21 Waarschuwing HGD/HGW is niet iets heel nieuws Veel doen we al in OW en JZ Bewust dan wel onbewust HGD als spiegel: –Wat doe ik HG? –Wat wil ik HG-er doen? Invoering: sluit aan bij wat al HG is en behoud dat wat goed werkt 10-01-2012

22 22 Uitgangspunten HGD Doelgericht werken en evalueren 1.Onderwijs/opvoedbehoeften kind 2.Ondersteuningsbehoeften leraren en ouders 3.Wisselwerking en afstemming (integraal) 4.Samenwerking ouders, leraren, kind, OW en JZ 5.Positieve factoren kind, onderwijs en opvoeding 6.Systematiek (stappenplan) & transparantie Gebaseerd op onderzoek, praktijkervaringen en beroepscodes 10-01-2012

23 23 Reflectieopdracht Uitgangspunt HGD/HGWWat doe ik al? Voorbeelden? Wat wil ik meer HG doen? Hoe? 1. Doelgericht werken & Evalueren 2. Opvoedbehoeften hulpzinnen 3. Ondersteuningsbehoeften hulpzinnen 4. Wisselwerking & Afstemming 5. Samenwerken ouders, kind, school 6. Positieve factoren ouders, kind, school 7. Systematisch & Transparant 10-01-2012

24 24 Werkwijze MD zorgteam 1.School en ouders vullen samen groeidocument in 2.Reden van aanmelding & hulpvraag: welke deskundigen uit OW en/of JZ nodig? 3.Leerkracht, IB-er en ouders 4.Wie uit netwerk kind aanwezig? 5.Doel ZT: vragen & beslissingen? 10-01-2012

25 25 Werkwijze MZT -Wie beantwoordt & neemt deze? -Aanvullende doelen bespreking? 6. Groeidocument samen nalopen en aanvullen 7. Analyse: kind, onderwijs & opvoeding? 8. Doelen: kind, onderwijs & opvoeding? 10-01-2012

26 26 Vervolg werkwijze –Wat willen we veranderen? –Wat kunnen we veranderen? –Van wenselijk  haalbaar 9. Onderwijs/opvoedbehoeften kind: –Instructie/uitleg/feedback … –Opdrachten/activiteiten/andere kinderen.. –Leerkracht die … –Ouders die … 10-01-2012

27 27 Werkwijze MZT 10. Ondersteuningsbehoeften leraar & ouders –Kennis of vaardigheden … –Ondersteuning bij, met of door... 11. OZA 8,9,10 & afspraken = verslag = Groeidocument! 12. Evaluatie (MZT2): doelen bereikt? 10-01-2012

28 28 Ter afronding Ervaringen tot nu toe: –Wat gaat goed? –Wat is moeilijk? Vragen? 10-01-2012

29 29 Doelen bereikt HGD als gemeenschappelijk kader OW en JZ streven hetzelfde na; dezelfde taal, met ruimte voor inhoudelijke eigenheid Effectievere communicatie 29 10-01-2012

30 30 Bron HGD in de jeugdzorg (Pameijer & Draaisma, 2011) Materialen pilot -SWV AMGS: www.amgs.nlwww.amgs.nl -SWV Het Gooi: wsnshetgooieo@hetnet.nlwsnshetgooieo@hetnet.nl 10-01-2012


Download ppt "1 Welkom Pilot HG MZT Multidisciplinair zorgteam op school: leerkracht, IB, RT, ouders en 1 of meer deskundigen uit de ‘pool’ Bovenschoolse “pool”: begeleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google