De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over taken samen met Baarle-Hertog

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over taken samen met Baarle-Hertog"— Transcript van de presentatie:

1 Over taken samen met Baarle-Hertog
Samen GOL Over taken samen met Baarle-Hertog

2 Taken samen met Baarle-Hertog
Baarle-Nassau doet een voorstel over welke taken onder te brengen in een GOL. De adviesvraag is om onafhankelijk te inventariseren en te adviseren voor het opstellen van dit voorstel. Deze presentatie omvat het advies voor het voorstel. Het eerste bespreekmoment met alle betrokkenen is op 4 december 2013.

3 Agenda Samen GOL Inventarisatie vraaggesprekken Advies Vervolg

4 1. Samen GOL

5 Samen GOL Algemene kenmerken van een GOL
Kenmerken als een openbaar lichaam (zie ook de werkopdracht van GOB plenair) ‘Een publiekrechtelijke rechtspersoon met gelede structuur (voorzitter, algemene vergadering en dagelijks bestuur), welke partijen- en burgerbindende beslissingen kan nemen en met de mogelijkheid van beheers- en bevoegdheidsoverdracht, eigen financiën en eigen personeel.’ Voor BBV geldt een GOL als verbonden partij Het belangrijkste kenmerk is wilsovereenstemming, in dit geval van twee gemeenten

6 2. Inventarisatie vraaggesprekken

7 Inventarisatie vraaggesprekken
Inzicht in prioriteiten en ambities voor het GOL Belangen van de burger: identiteit en vitaliteit van Baarle Belang van goede taakuitvoering Belang van bestuurbaarheid en bestuurskracht Verschillende standpunten over inbreng van taken Alles wat nodig is (om problemen op te lossen) Alles wat kan Wat bij de één het eindstation lijkt, lijkt bij de ander het doorrij station Beleving van huidige samenwerking met Hertog Verschillen in cultuur en politiek GOB is beperkt slagvaardig Verdeelsleutels: “Hertog bepaalt, Nassau betaalt” Andere invulling vertrouwen We zijn geen ambitie of perspectieven tegengekomen voor wat betreft medewerkers, wat in dit vraagstuk ook minder aan de orde is.

8 Inventarisatie vraaggesprekken
Mogelijke rollen GOL Financieren Beslissen Beleidsbepaling Opdracht geven Uitvoeren Afstemmen en adviseren Zijn er nog meer rollen gehoord? Informeren

9 Inventarisatie vraaggesprekken
Wat-vragen Geografische oriëntatie: enclavegebied of de gehele gemeente? Klein beginnen of groot aanpakken? Voortbouwen op het bestaande of alleen nieuwe taken inbrengen? Draagt inbreng van taken bij aan de belangen van de burger? Hoe-vragen Neemt het GOL beslissingen of gaat het om afstemming? Hoe borgen we de democratische legitimiteit? Gaat het over opdrachtgeverschap en/of opdrachtnemerschap? Hoe zit het met de betrokkenheid van besturen?

10 Inventarisatie vraaggesprekken
Taken: mate van overeenstemming Werk en bijstand Burger: dienstverlening Veel overeenstemming 100% Informatie, advies voorzieningen Dekkingsmiddelen / belastingen Armoedebestrijding Volksgezondheid Onderwijs Economische zaken Toerisme en recreatie Kunst en cultuur Bouwen , volkshuisvesting en monumenten Maatschappelijke ondersteuning Riolering Verkeer en vervoer Ruimtelijke ordening Milieu Natuur en landschap Wegen Sport Veiligheid Afval Ouderen Weinig overeenstemming 50% - 50% Groen

11 Inventarisatie vraaggesprekken
Taken: GOL ten opzichte van Niet GOL Armoedebestrijding Verkeer en vervoer Volksgezondheid Dekkingsmiddelen / belastingen Bouwen , volkshuisvesting en monumenten Kunst en cultuur GOL Niet GOL Onderwijs Riolering Burger: dienstverlening Toerisme en recreatie Werk en bijstand Economische zaken Informatie, advies e.d. voorzieningen

12 3. Advies

13 Vertrekpunten advies De werkopdracht ‘GOL als opstap naar een Europese gemeente’ Baarle als een ‘gemeenschap’, waar in principe alle gemeentelijke taken toe kunnen behoren Onderscheid in in te brengen taken Inbreng voor Baarle belangrijke en noodzakelijke taken. taken die de identiteit en vitaliteit van de gemeenschap raken. Keuze voor de overige taken. als het collectief belang toeneemt, ligt inbreng meer voor de hand. Perspectief van Baarle-Nassau als zelfstandig bestuur en bestuurlijk partner Betekenis van bestaande samenwerkingen waarin taken georganiseerd zijn Betekenis voor taken van wet- en regelgeving Beelden uit de gesprekken: verschillen in cultuur en politiek, GOB is beperkt slagvaardig, focus op verdeelsleutels en wisselend beeld vertrouwen Redenatie niet als conclusies maar als wat belangrijk is voor Baarle. Wat is belangrijk. Wat is noodzakelijk, wat moet? Vanuit meerdere perspectieven, identiteit, burgerperspectief, prioriteit

14 Vertrekpunten advies Verbinding met burgerrollen Rol burger
Rol gemeente Rol GOL (voor ingebrachte taken) Kiezer Democratisch leiderschap, extern en intern Niet van toepassing Klant Dienstverlening Onderdaan Regeltoepassing en handhaving Partner Beleidsontwikkeling Bewoner Beheer Belastingbetaler Effectief en efficiënt intern ondersteunen

15 Redenatie taken GOL Mogelijk GOL Noodzakelijk GOL Vergunningverlening
Ruimtelijke ordening APV Mogelijk GOL Noodzakelijk GOL

16 Advies Start met taken die gaan over de identiteit en vitaliteit van Baarle: Toerisme, detailhandel, agrarisch, bedrijventerreinen, verkeerscirculatie, en woningbouw In tweede instantie kunnen meer taken volgen, zoals taken op het gebied van voorzieningen (cultuur/sport/welzijn) Houd samenwerkingen waarin taken al georganiseerd zijn (vooralsnog) in stand Zie het GOL als een groeimodel GOL staat voor samen continuïteit GOL gaat over samen voor het grondgebied van geheel Baarle: geen nieuwe grenzen trekken Agrarische economie kan vraagteken zijn. Uitbreiden wanneer structurele wijzigingen aan de orde zijn voor voorzieningen

17 Advies rollen GOL Beslissen / beleid bepalen Financieren
Rollen van bestuurlijke entiteit GOL Opdracht geven Alleen opdracht geven, niet opdracht nemen. Afstemmen en adviseren Rollen in aanvulling op of facilitair aan GOL Informeren

18 Advies: Taken GOL Niet samen Beslissen, financieren en opdracht geven
Afstemmen en adviseren Informeren Niet samen Economische zaken Veiligheid Ouderen Burger: dienstverlening Volksgezondheid Toerisme en recreatie Groen Wegen Sport Werk en bijstand Verkeer en vervoer Milieu Afval Armoedebestrijding Informatie, advies e.d. voorzieningen Woningbouwbeleid Riolering Onderwijs Dekkingsmiddelen / innen belastingen Natuur en landschap Veiligheid Ruimtelijke ordening Kunst en Cultuur staat nu onder niet samenwerking. Term samenwerking vermijden! Waarom staat riolering daar? Is dat niet vergelijkbaar met wegen, milieu, etc? Hoort Kunst en Cultuur niet bij afstemmen c.g informeren. Waarom staat dienstverlening bij informeren? Plaatje maakt niet duidelijk dat afstemmen en informeren facilitair of aanvullend zijn op GOL. Bouwen volkshuisvesting en monumenten Maatschappelijke ondersteuning Grondexploitatie Kunst en cultuur

19 Advies voorwaarden samen GOL
Wilsovereenstemming Elkaar kunnen vinden in inhoud, relatie en organiseren Elkaar vasthouden en niet loslaten wanneer een afspraak niet lukt en dan samen zoeken hoe het wel kan lukken en daarvoor zorgen Elkaar opzoeken bij ontwikkelingen en waar mogelijk samen oppakken Politieke eensgezindheid De gemeenteraden van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog zijn ieder voor zich en samen eensgezind bij de onderhandeling en oprichting van de GOL De GOL treedt zelfstandig eensgezind naar buiten De kaderstelling voor en toezicht op de GOL gebeurt politiek samen

20 Advies voorwaarden aan GOL
Bestuurlijke betrokkenheid Een periodieke toets op de visie van de GOL De besturen van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog informeren elkaar ook buiten GOL-taken frequent over provinciale en regionale aangelegenheden Doorzettingskracht: niet verschuilen achter nationale wet- en regelgeving, een mandaat van de raad per vergadering of budgetrecht

21 Advies voorwaarden aan GOL
Stabiliteit in organiseren De staande samenwerkingen blijven in stand Helder onderscheid tussen opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Advies: opdrachtgeverrol Ambtelijke capaciteit is voldoende beschikbaar Met waarborgen van Baarlese belangen Beschikken over voldoende eigen budget Verwachtingen: duidelijke communicatie richting burgers en overheden

22 Vervolg

23 Meer informatie KplusV organisatieadvies (026)


Download ppt "Over taken samen met Baarle-Hertog"

Verwante presentaties


Ads door Google