De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kernen Epen, Nijswiller, Reijmerstok en Slenaken beleidsnotitie en inventarisatie informatieavond 15 februari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kernen Epen, Nijswiller, Reijmerstok en Slenaken beleidsnotitie en inventarisatie informatieavond 15 februari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Kernen Epen, Nijswiller, Reijmerstok en Slenaken beleidsnotitie en inventarisatie informatieavond 15 februari 2011

2 programma  19.30 uur: welkomstwoord door wethouder Bormans  aansluitend:toelichting Tonnaer  20.15 uur: pauze met consumptie en gelegenheid om inventarisatie- kaarten te bekijken  20.45 uur: gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen  aansluitend: afsluiting avond

3 aanleiding bijeenkomst  de gemeente wil u als burger zo vroeg mogelijk bij het opstellen van de nieuwe bestemmingsplannen voor de kern Epen, Nijswiller, Reijmerstok en Slenaken betrekken met als doel inzicht te krijgen in uw wensen en behoefte

4 doel bijeenkomst  toelichten beleidsnotitie  beluisteren van uw mening over een aantal zaken  toelichten inventarisatie  opsporen onvolkomenheden middels uw reactie (vanavond of op inloopmiddag/avond in week 9)

5 waarom een nieuw bestemmingsplan?  één bestemmingsplan voor de hele kern  10-jaarlijkse herziening  harmoniseren en repareren  kernen aan veranderingen onderhevig  nieuw beleid van Rijk, provincie en regio  digitaal raadpleegbaar en uitwisselbaar

6 omvang nieuw bestemmingsplan  voor iedere kern wordt afzonderlijk een bestemmingsplan opgesteld  het plangebied omvat de gehele bebouwde kom  het nieuwe bestemmingsplan vervangt de geldende bestemmingsplannen

7 wat betekent een nieuw bp voor u  voor de gehele kern dezelfde (aangepaste) uniforme regelingen:  rechtsgelijkheid en rechtszekerheid  nieuwe inzichten en nieuw beleid  snellere afwikkeling bouwmogelijkheden  oplossen verschillen met de praktijk  waarschijnlijk een verruiming van de mogelijkheden per perceel (bouwvlak op maat)

8 procedure  vertrekken vanuit een beleidsnotitie  draagvlak vooraf genereren:  inventarisatiekaart gebruik en beleid (inventarisatieavond/ inloopmiddag)

9 doel van de beleidsnotitie  vastleggen ontwikkelingsvisie per kern  vastleggen uitgangspunten als richtinggevend kader voor het bestemmingplan  helderheid gebruiks- en bouwmogelijkheden  streven naar maatwerk voor de gemeente

10 Ontwikkelingsvisie kern Epen parel maatschappelijke zone woonzone centrumzone groene wig hoofdontsluitings- structuur economische zone parel groene hoofdstructuur

11 woonzone centrumzone maatschappelijke zone groene hoofdstructuur blauwe structuur Ontwikkelingsvisie kern Nijswiller hoofdontsluitings- structuur groene wig parel

12 hoofdontsluitings- structuur woonzone centrumzone maatschappelijke zone groene hoofdstructuur Ontwikkelingsvisie kern Reijmerstok groene wig parel economische zone

13 woonzone centrumzone maatschappelijke zone groene hoofdstructuur blauwe structuur Ontwikkelingsvisie kern Slenaken hoofdontsluitings- structuur groene wig groene hoofdstructuur economische zone

14 beleidsuitgangspunten: centrumzone  concentratie voorzieningen  uitgangspunt multifunctioneel gebruik  vrije uitwisseling tussen detailhandel, dienstverlening, horeca en kleinschalige toeristisch-recreatieve voorzieningen

15 beleidsuitgangspunten: economische zone  uitgangspunt dienstverlening en kleinschalige bedrijvigheid  bestaande detailhandel toegestaan  nieuwvestiging detailhandel en horeca uitgesloten (concentratie in centrumzone)

16 beleidsuitgangspunten: maatschappelijke zone  uitgangspunt concentratie sociale en maatschappelijke voorzieningen zoals school, kerk en gemeenschapshuis

17 beleidsuitgangspunten: woonzone  burgerwoningen en kleinschalige bedrijvigheid  ontwikkeling met het accent op inbreiding  verruiming van de functie van gebouwen met een monumentale of karakteristieke waarde met verblijfsrecreatieve functie en daaraan ondergeschikt wellness, culturele, educatieve en sociale doeleinden

18 beleidsuitgangspunten: woonzone, vervolg  uitgangspunt levensloopbestendige woningen  gebruik vrijstaande bijgebouwen voor mantelzorg  aan huis gebonden beroepen zijn toegestaan (beroepen ondergeschikt aan de woonfunctie met voldoende parkeergele- genheid op eigen terrein)

19 de inventarisatiekaart  weergave van het grondgebruik in de kern  inzicht in de verschillen tussen het gebruik en het geldend beleid

20 hoe zijn we te werk gegaan?  rondgekeken in de kern  luchtfoto’s bekeken  het huidig gebruik op de kaart in kleur weergegeven  huidige bestemmingsplannen (= huidig beleid) ingezien  afwijkingen door middel van een raster op de kaart weergegeven

21 inventarisatie naar bestaand gebruik

22 locatie met een afwijking t.o.v. het huidig beleid

23 uw mening  vanavond interactieve avond  verzamelen reacties:  schriftelijk  mondeling in week 9 (inschrijven verplicht)  mogelijke aanpassing n.a.v. reacties  vaststelling door raad  daarna eerste voorstel van nieuw bestemmingsplan

24 pauze

25 Gemeente Gulpen-Wittem Afdeling Beleid en Projecten t.a.v. dhr. J.S.L.M. Alberts Postbus 56 6270 AB Gulpen Schriftelijke reacties

26 De gemeente Gulpen-Wittem hecht eraan u vanaf het begin bij het plan te betrekken. Dat voorkomt later onnodige discussie. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens. tot slot

27 communicatietraject wettelijke procedure voorontwerp bp ontwerp bp vaststelling raad (gedeeltelijk) onherroepelijk bp 6 weken ter inzage zienswijzen bij Raad 6 weken ter inzage beroep bij RvS 2 weken 12 weken (reactieve aanwijzing) (6 weken)


Download ppt "Kernen Epen, Nijswiller, Reijmerstok en Slenaken beleidsnotitie en inventarisatie informatieavond 15 februari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google