De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân, 10 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân, 10 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân, 10 september 2013

2 Opzet bijeenkomst: o Aanleiding o Doel van het onderzoek o Afbakening o Onderzoeksvragen o Proces o Bevindingen o Aanbevelingen/reactie college o Vragen/gedachtewisseling

3 Aanleiding voor het onderzoek o In 2011 RKC-onderzoek naar welzijnssubsidies aan vier organisaties o Verzoek gemeenteraad om nader onderzoek naar subsidies verstrekt aan Stichting KEaRN en aan Stichting Welzijn Het Bolwerk

4 o objectieve beoordeling van de subsidieverlening met als doel om te leren van het verleden Daarnaast is bekeken of: o de subsidieverlening rechtmatig en transparant is o de raad in staat wordt gesteld zijn kader- stellende en controlerende rol uit te oefenen

5 o Periode 2010 – 2011 en waar mogelijk 2012 o Onderzoek uit 2011 als uitgangspunt

6 Centrale onderzoeksvraag Zijn de subsidies aan Het Bolwerk en Stichting KEaRN doeltreffend en doelmatig en wordt de raad van de gemeente Dantumadiel in staat gesteld hierbij zijn kaderstellende en controlerende rol te vervullen?

7 1. Welke prestatie- en overige subsidieafspraken zijn er gemaakt? 2. Dragen prestaties bij aan doelen uit Programmabegroting? 3. Hoe moeten de afspraken beoordeeld worden in het licht van het SMART-beginsel? 4. Hoe zijn subsidieafspraken tot stand gekomen? Deelvragen doeltreffendheid

8 5. Hoe wordt gecontroleerd of prestaties tijdig worden geleverd? 6. Hebben de instellingen de prestaties daadwerkelijk geleverd? 7. Wat doet het college met deze informatie? Deelvragen doeltreffendheid (vervolg)

9 1. Wat zijn de jaarlijkse kosten en hoe worden deze gedekt? 2. Is er sprake van overlap tussen programma’s en subsidies? 3. Zijn er afspraken vastgelegd over doelmatigheid? 4. Op welke wijze wordt gewerkt aan een doelmatige uitvoering?

10 1. Worden de Algemene Subsidieverordening en de Deelverordening Welzijn toegepast? 2. Hoe wordt de raad geïnformeerd over de subsidieverlening? 3. Wat doet de raad met die informatie?

11 Proces o Eind 2012: start onderzoek door Domenie Φ Kerstens o Uitvoering onderzoek: november 2012 – maart 2013 o Wederhoorfase: mei/augustus 2013 o Presentatie: september 2013

12 1. Gemeente vraagt van uitvoerders op een nieuwe manier te werken, maar blijft zelf zitten in de rol van traditionele opdrachtgever. 2. Gemeente loopt gevaar dat peuterspeelzaalwerk, VVE-programma en welzijnswerk steeds verder uitgekleed worden. Hoofdconclusies

13 3. Het college is in gebreke gebleven om in de overgangsperiode 2010-2011 proces van subsidieverlening aan Stichting Welzijn Het Bolwerk te bewaken. 4. De raad heeft controlerende taak onvoldoende uitgevoerd. Hoofdconclusies (vervolg)

14 Maak duidelijk wat de gemeente met het welzijnswerk wil bereiken.

15 Schep (financiële) mogelijkheden om gekozen doelen te halen.

16 Maak heldere afspraken en zorg ervoor dat deze optimaal worden nagekomen.

17 Zorg ervoor dat de raad zijn controlerende rol kan vervullen.

18 o Herkent zich niet in het geschetste beeld o Deelt de conclusies niet o Kan zich wel vinden in de aanbevelingen o De analyses kunnen worden benut voor aanscherpen en verbeteren van het subsidiebeleid

19 Vragen/gedachtewisseling


Download ppt "Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân, 10 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google