De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jezus streefde naar hun welzijn. “U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jezus streefde naar hun welzijn. “U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep,"— Transcript van de presentatie:

1 Jezus streefde naar hun welzijn

2 “U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep, 38 Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij.” – Handelingen 10:37,38

3 1.“Hij trok als weldoener door het land…”: wat deed Jezus zoal en op welke verschillende manieren deed hij dat? Doet hij vandaag nog ‘wel’? Hoe? Wat is jouw eigen ervaring (in welke aspecten van je leven en op welke manieren ondervind je Jezus’ ‘weldoen’? 2.Weldoener…: Kan dit ook gezegd worden van de kerk / de christenen (doorheen de geschiedenis en ook vandaag)? Positieve en/of negatieve voorbeelden? Behoort ‘weldoen’ tot de taak van de kerk? Als de kerk (ook de gelovigen!) niet ‘wel doet’, waartoe dient ze dan? Praat hier samen over. 3.Hoe ziet jouw concrete engagement t.a.v. het goede er uit, niet enkel in het kader van de kerk maar ook, en misschien vooral, in het dagelijkse leven?

4 « met ontferming bewogen » bewogen tot in de ingewanden ‘Raham’ => Gods baarmoederlijke liefde Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen (NBG: was met ontferming bewogen’), omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eige­naar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’ – Mat 9:35-38

5 1.“Jezus was met ontferming bewogen”: voor wie, waarvoor, waardoor, waarom? Ben jij soms nog met ontferming bewogen? Is die ontferming voelbaar in de kerk? 2.“Ik voel mee met je pijn, je verdriet…” Dit is een formule die heel makkelijk gezegd of geschreven wordt… maar die vaak tot niets verplicht… of toch? Jezus’ ontferming zette hem aan tot actie (weldoen). Hoe is dat bij jou? 3.In de Bijbel gaat Gods medelijden (barmhartigheid), volmaakt geïllustreerd door Jezus, altijd gepaard met de concrete bereidheid om te hulp te komen. Medelijden is iets actiefs! Hoe zit dat in de maatschappij, de kerk, jouw geloofsgemeenschap? 4.Deel met elkaar wat in u opkomt bij het begrip ‘barmhartigheid – baarmoederlijke liefde’. Vind je het moederbeeld van God choquerend? Of juist bemoedigend, troostend, weldoend?

6 De betekenis van zijn opdracht “De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, 19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen” – Lucas 4:18,19. =>Lees ook Joh 3:16,17; Lucas 19:10, Joh 10:10 In Johannes 6:38-40 zegt Jezus dat hij gekomen is om Gods wil te doen. En is het welzijn van de mens niet wat God echt wil? Dit zie je vanaf de eerste tot de laatste bladzijde van de Bijbel!

7 1.Jezus deed wél op verschillende manieren: door zijn onderricht, door zijn woorden van troost, vergiffe- nis, bemoediging, door zijn optreden en zijn handelen. Vergelijk dit met wat er gebeurt op kerkniveau, vooral dan in je eigen geloofsgemeenschap: is het onderricht (preken, catechese…) deugddoend? Is er plaats voor vertroosting, vergiffenis, bemoediging? Zijn er acties die als doel hebben goed te doen (vooral voor de onmiddellijke omgeving)? 2.Toch waren sommigen (de vrome religieuze elite) heel kritisch t.a.v. het goede dat Jezus deed! Zie je dat ook vandaag nog in de kerk? 3.Bij onze katholieke vrienden heeft paus Franciscus 2016 uitgeroepen als een soort ‘jubeljaar van de barmhartigheid’, “opdat iedereen de liefde kan ervaren van de God die troost, vergeeft en hoop geeft.” Hoe kan de kerk iedereen helpen om dit te ervaren? Heb je zelf al iemand geholpen in die zin?

8 LIEFHEBBEN GOED DOEN ZEGENEN BIDDEN “ Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.” Lucas 6:36 “Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, 28 zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.” Lucas 6:27,28

9 1.Aan de ene kant is er viscerale liefde (zoals de liefde van een moeder voor haar baby), aan de andere kant barmhartigheid, liefde als principe (wil, keuze, rede). Liefde die je kunt bevelen, liefde die je niet kunt bevelen. Jezus had beide en dat zette hem aan om goed te doen. Spreek hierover met elkaar en vergelijk met wat er gebeurt op jouw niveau, in jouw omgeving (in de kerk / in de maat­schappij). 2.“Leer goed te doen…” (Jesaja 1:17). Is ‘goed doen’ iets wat je kunt leren? Waarom en hoe? 3.“Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.” (Mat 5:7): waarom barm­hartig zijn? Om een beloning te krijgen? Wat zijn jouw / onze drijfveren? Waarom kom jij (komen wij) wel of niet in actie? 4.Lees wat Paulus schrijft over de liefde in 1 Kor 13. Samengevat: ‘wat ik ook doe, als ik de liefde niet heb, dan is dat zinloos.’ Commentaar? Wissel ook met elkaar van gedachten over de kenmerken van de liefde (verzen 4-8a)

10 “Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.” – Fil 2:5 “kleed u in innig medeleven, in goedheid, be­schei­denheid, zachtmoedigheid en geduld. (…) En bovenal, kleed u in de liefde” – Kol 3:12,14 “doe het goede, zonder op te geven” (2 Thess 3:13; Gal 6:9) Zijn die aanbevelingen nog nuttig vandaag? Waarom? Aanbevelingen om te bemoedigen… Kan het echter ook ontmoedigend werken? Misschien omdat we er niet in slagen? (N.B. : In Rom 7:18,21 klaagt Paulus dat hij er niet in slaagt om het goede te doen dat hij wil doen…). Hoe kunnen we er voor zorgen dat het bemoedigingen blijven?

11 Vredeenrust 1.Wat zijn die grenzen volgens jou? Is God een geest die je maar hoeft te aanroepen om verhoord te worden? Is geloof een soort omnium verzekering? Wat kan Jezus / God doen voor ons? En wat niet? Wat voor goed kan Hij doen? 2.Wat zijn de beperkingen voor de kerk / de gelovigen? Wat kunnen we wel of niet doen voor anderen? 3.Is het gevaar reëel dat de boodschap van het Evangelie (Goed Nieuws) gecorrumpeerd wordt door valse hoop te wekken? Hoe kunnen we dit vermijden? Hoe omgaan met ontgoochelingen (niet vervulde verwachtingen)?

12 “ Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.” (Mat 9:36) “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’” (Mat 11:28-30). “Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie,” (Joh 14:27)

13 1.Wie zijn die ‘scharen’ vandaag? Wat is hun (grootste) nood? Hoe kan de kerk rust geven? Welke rust? Vrede – welke vrede? Begrijp je wat ‘sjalom’ zoal inhoudt? Welke geestelijke zegeningen kan de kerk bieden? 2.Moet de taak van de kerk (de christenen) uitsluitend gezien worden als een geestelijke taak? Waarom wel / niet? 3.In de vorige les zagen we dat Jezus zichzelf ziet als een geneesheer. Vandaag de dag is er veel te doen rond holistische geneeskunde (waar de mens in zijn geheel beschouwd wordt). Jezus… holistisch geneesheer? En de kerk?


Download ppt "Jezus streefde naar hun welzijn. “U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep,"

Verwante presentaties


Ads door Google