De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stappen zetten richting een nieuwe architectuur van het SO CODI-dag 17 juni 2016 Hilde De Meyer – Els Supply.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stappen zetten richting een nieuwe architectuur van het SO CODI-dag 17 juni 2016 Hilde De Meyer – Els Supply."— Transcript van de presentatie:

1 Stappen zetten richting een nieuwe architectuur van het SO CODI-dag 17 juni 2016 Hilde De Meyer – Els Supply

2 Inhoud Wat voorafging Bespreking conceptnota’s 31 mei 2016 (luik SO) Hoe hiermee verder?

3 Korte historiek 2002: Accent op Talent (minister Vanderpoorten) Centrale pijlers waren: o anders leren, anders werken --- zie o.m. nieuwe ET en werkplekleren/duaal leren nu o anders besturen --- zie o.m. BOS nu o anders kiezen --- zie o.m. OLB nu o anders vernieuwen: bottom-up initiatieven stimuleren en faciliteren 2 lichtingen proeftuinen rond onderwijsinnovatie (Vanderpoorten en Vandenbroucke)

4 Korte historiek 2009: het rapport Monard (minister Vandenbroucke) 2010: oriëntatienota minister Smet en hadden we prioritaire nascholingstrajecten rond competentiegericht leren, werkplekleren, differentiatie … 2013: het Masterplan hervorming SO: een groot aantal maatregelen voor o.m. BaO en SO waarvan vele uitgevoerd werden, in uitvoering zijn of nog zullen uitgevoerd worden. 2016: conceptnota met focus op de architectuur (was in het masterplan voorzien om op te leveren in het voorjaar 2016)

5 De inhoud van de architectuurnota’s

6 Inhoudelijk overzicht 1 e graad secundair onderwijs  drie beheersingsniveaus van de eindtermen: basisgeletterdheid (doelen die elke leerling moet halen), minimumdoelen (die de grote meerderheid moet halen) en uitbreidingsdoelen (die zo veel mogelijk leerlingen moeten halen).  geen brede eerste graad, wel een oriënterende. In het eerste jaar krijgen leerlingen net zoals nu 27 uur algemene vorming.  Daarbij komt er een keuzegedeelte van 5 lesuren in het eerste jaar. Hier kunnen leerlingen kiezen om nieuwe vakken te verkennen, kennis bij te spijkeren of te verdiepen.

7 Inhoudelijk overzicht  Op het einde van het eerste jaar krijgt een leerling een A-attest (eventueel met verplichte remediëring) of uitzonderlijk een C- attest. Een B-attest kan niet, herexamens kunnen wel.  In het tweede jaar wordt het keuzegedeelte uitgebreid tot 7 lesuren. Die kunnen opnieuw zowel verdiepend als remediërend zijn.

8 Inhoudelijk overzicht 2 e en 3 e graad secundair onderwijs  Er komen 8 studiedomeinen in plaats van de huidige 29 studiegebieden. Dat betekent dat sommige studierichtingen zullen verdwijnen en andere een andere inhoud zullen krijgen. STEMSport Economie en organisatieLand- en tuinbouw Kunst en creatieVoeding en horeca Bouwen en WonenZorg en welzijn

9 Inhoudelijk overzicht  Binnen die domeinen zitten leerlingen samen naargelang de richting de leerlingen voorbereidt op hoger onderwijs (in aso, tso en kso), de arbeidsmarkt (bso en buso) of beide keuzes openlaat (tso).  De opdeling aso-bso-tso-kso blijft behouden. Scholen kunnen er wel voor kiezen om domein- of campusschool te worden. Dat betekent dat ze respectievelijk binnen één of meerdere studiedomeinen een samenhangend geheel van studierichtingen aanbieden op verschillende abstractieniveaus. Die scholen krijgen een financiële bonus voor moderne technische uitrusting.

10 Bemerkingen/valkuilen  Het verlaten van het concept ‘domein’: die 8 studiedomeinen zijn nieuwe studiegebieden (die tot nog toe het ordeningskader zijn van BSO-, TSO- en KSO-opleidingen), de ASO-opleidingen vallen inhoudelijk buiten de domeinen in het voorstel. Het concept 'domein' omvatte namelijk ook doorstroomgerichte opleidingen die een inhoudelijke verwantschap met de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktgerichte opleidingen vertoonden.  Het is onduidelijk waarom sommige opleidingen behouden worden en andere verdwijnen, de criteria ontbreken.  De integratie van BuSO OV3 is bedroevend (basis EBK’s VKS2): een kolom erbij kan tellen vanuit het perspectief inclusief onderwijs en inclusieve arbeidsmarkt …  Invulling keuzegedeelte 1 e graad?

11 Opportuniteiten Toch zien we ook enkele opportuniteiten:  De minister benoemt het voorstel van matrix als een eerste worp: de onderwijsverstrekkers zullen ruim inbreng hebben bij de kwaliteitscheck van dit voorstel.  De figuur van curriculumdossier wordt expliciet vermeld: dit betekent dat er ruimte zal zijn om netoverschrijdend het ‘wat’ vast te leggen en nadien werk te maken van nieuwe opleidingsconcepten.

12 Hoe gaat het nu verder? Eindtermen Architectuur SO

13 Eindtermen  Op 16 juni 2016: overleg in de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement met ‘experten’ eindtermen van de verschillende onderwijsverstrekkers (via Vlor) over het design van de eindtermen  Communicatie eerstdaags vanuit kabinet i.v.m. verdere procedure actualisering eindtermen in opvolging van het maatschappelijk debat

14 Architectuur SO  15 juni 2016: ronde tafel matrix onderwijsverstrekkers (afzonderlijk ook met sectoren en sociale partners) – bedenkingen/alternatief tegen 15 september aan kabinet bezorgen  22 juni 2016: start van het netoverschrijdend bespreken van de architectuur  Eens de architectuur vastligt: starten met het ontwikkelen van netoverschrijdende curriculumdossiers + groeipaden in scholengemeenschappen uittekenen richting domein- en campusscholen

15 Mogelijke stappen? Raadsnota ‘Een structuur voor scholen(gemeenschappen) in het SO Het strategisch plan GO! 20 2.0

16 Raadsnota ‘Een structuur voor scholen(gemeenschappen) Mogelijke schoolconcepten: Doorstroomgerichte school Arbeidsmarktgerichte school Domeinschool

17 Raadsnota ‘Een structuur voor scholen(gemeenschappen) Campusschool

18 Raadsnota ‘Een structuur voor scholen(gemeenschappen) Qua schoolconcepten geeft het GO!, vanuit het PPGO!, de voorkeur aan domein- en campusscholen:  Omdat de regionale en lokale context van scholen verschilt, zal het schoolconcept niet in alle scholengroepen hetzelfde zijn en zal de transitie een aanpak op maat vergen.  Een optimaal schoolconcept moet doordacht en planmatig uitgetekend worden en voor elke school of scholengemeenschap in een groeipad worden uitgezet, waarbij de vrije keuze gewaarborgd moet blijven.  Men kan een domeinschool organiseren op het niveau van één school of op het niveau van een cluster van scholen maar men kan ook opteren om verschillende domeinen te organiseren hetzij op het niveau van een scholengemeenschap hetzij over de grenzen van verschillende scholengemeenschappen heen.

19 Raadsnota ‘Een structuur voor scholen(gemeenschappen) Vanuit de centrale diensten van het GO! wordt aan scholen, scholengemeenschappen en scholengroepen vraaggerichte ondersteuning geboden bij het herschikken van hun onderwijsaanbod om te evolueren naar een van de twee schoolconcepten die het GO! verkiest.

20 Strategisch plan GO! 20 2.0 Bij strategische doelstelling 2 “Het GO! garandeert kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen”, ligt de focus bij de operationele doelstellingen op  De implementatie van de architectuur SO  Samenhang tussen de eindtermen en de curriculumdossiers  Onderwijsloopbaanbegeleiding

21 Rol van de scholengemeenschap  Belangrijk om in de scholengemeenschap het gesprek te voeren rond de uitbouw van de 1e graad en hoe de bovenbouw te organiseren  Vanuit de centrale diensten zijn Hilde De Meyer( B&S) en Els Supply (OOP) bereid om met uw scholengemeenschap mee een groeipad uit te tekenen, i.s.m. de regio-begeleider (PBD). Gelieve uiterlijk op 30/06/16 mee te delen wanneer dit kan worden ingepland in het schooljaar 2016-2017.

22 Vragen? Contactgegevens: els.supply@g-o.be hilde.de.meyer@g-o.be


Download ppt "Stappen zetten richting een nieuwe architectuur van het SO CODI-dag 17 juni 2016 Hilde De Meyer – Els Supply."

Verwante presentaties


Ads door Google