De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorontwerp van decreet betreffende de Vlaamse Kwalificatiestructuur Geel 10 maart 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorontwerp van decreet betreffende de Vlaamse Kwalificatiestructuur Geel 10 maart 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Voorontwerp van decreet betreffende de Vlaamse Kwalificatiestructuur Geel 10 maart 2009

2 Probleemstelling Snelle verandering -> stimuleren tot LLL -> investeren in een lerende samenleving Maximaal investeren in het ontdekken en ontwikkelen van competenties van mensen Uitbouw van een coherent beleid voor het erkennen van competenties (EVC) Valorisatie van competenties op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, …

3 Relevante ontwikkelingen Europa Leerresultaten zichtbaar maken voor betere vergelijkbaarheid Diploma- en certificaatsupplementen Dublindescriptoren voor het HO EQF voor LLL

4 Relevante ontwikkelingen Vlaams Onderwijs Competentiegericht onderwijs Competenties in leren en werken Nieuwe beschrijving en ordening van kwalificaties in het HO

5 Relevante ontwikkelingen Beroepswereld Werken met standaarden in het ervaringsbewijs Competentiebeleid en competentiemanagementsysteem

6 Relevante ontwikkelingen Maatschappelijk Toekomstgericht beleid moet ook participatie aan maatschappelijk nuttige maar niet marktgebonden activiteiten stimuleren Maatschappelijke waarde van socio-culturele inzet Belang van vorming gericht op maatschappelijke dienstverlening en functioneren

7 Wat? Waarvoor? Voor Wie? Uitbouw van een gemeenschappelijk instrument Voor het herkennen, ontwikkelen en inzetten van competenties Van werkenden, lerenden, werkzoekenden Om te komen tot een overkoepelende classificatie van competenties Om helderheid te verwerven in kwalificaties en hun onderlinge verhoudingen Om tot een betere communicatie tussen actoren (onderwijs en werk) te komen

8 Bouwstenen kwalificatiestructuur Competentie/leerresultaat : integreren van kennis, vaardigheden en attitudes om te kunnen handelen in een bepaalde context Kwalificatie : afgerond en ingeschaald geheel van competenties. Afgerond betekent relevant voor het uitoefenen van een beroep of om andere opleidingen aan te vatten. Na evaluatie een kwalificatiebewijs

9 Bouwstenen kwalificatiestructuur Kwalificatieraamwerk : bevat de ordeningsprincipes (niveaus, per niveau een beschrijving om de kwalificaties en competenties waaruit ze zijn samengesteld op de niveaus in te schalen Kwalificatiestructuur is een ingevuld raamwerk

10 Elementen van het kwalificatieraamwerk 8 niveaus Kwalificaties van niveau 4 omvatten competenties die gericht zijn op het oplossen van diverse niet-vertrouwde, maar concrete en domeinspecifieke problemen. Dat gebeurt door het ontwikkelen van een strategische aanpak op basis van het afwegen en integreren van informatie. Concrete én abstracte gegevens uit een specifiek domein worden geïnterpreteerd. De taken zijn divers en hebben betrekking op een combinatie van wisselende contexten. De vaardigheden zijn van reflectieve (cognitieve) en van productieve motorische aard. De kwalificaties verwijzen naar autonoom handelen met enig initiatief en volledige autonomie en verantwoordelijkheid ten opzichte van het eigen functioneren. Het eigen handelen wordt geëvalueerd en bijgestuurd met het oog op het bereiken van collectieve resultaten.

11 Descriptorelementen Kennis Vaardigheden Context Autonomie Verantwoordelijkheid

12 Bevoegdheden Vlaamse overheid: kwalificatiedecreet SERV: beroepscompetentieprofielen Kwalificatieagentschap: inschaling beroepscompetentieprofiel en bijhouden databank -> sectorspecifieke inschalingscommissies (paritair: onderwijs, sectoren, onafhankelijke experten, …) Vlaamse Regering: erkenning van de kwalificatie Kwalificatiedatabank

13 Meerwaarde Kwalificatiewegen uittekenen (HBO) EVC-procedures (Leer)loopbaanbegeleiding ondersteunen Transparantie in kwalificatiebewijzen (HBO) Verwerven van kwalificaties stimuleren Competentiebeleid in ondernemingen ondersteunen

14 De VKS en het Vlaamse Onderwijs Beroepskwalificatie : afgeronde gehelen van competenties om een beroep uit te oefenen. Onderwijskwalificatie : afgeronde gehelen van competenties die mensen bezitten als ze een bepaalde opleiding in het onderwijs voltooid hebben

15 Doctor Master Bachelor Secundair onderwijs Lager onderwijs Kleuteronderwijs Hoger Onderwijs Sociale promotie 7 de jaar TSO 4 de graad BSO 7 de jaar KSO

16 Doctor Master Bachelor Secundair onderwijs Lager onderwijs Kleuteronderwijs Hoger Beroepsonderwijs Secundair-na-Secundair

17 Doctor 8 Master 7 Bachelor 6 5 4 Secundair onderwijs 4 6 BSO 3 Basiseducatie 2 LO 1 Hoger Beroepsonderwijs Secundair-na-Secundair


Download ppt "Voorontwerp van decreet betreffende de Vlaamse Kwalificatiestructuur Geel 10 maart 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google