De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIESESSIE VLAAMSE KWALIFICATIESTRUCTUUR Procedure tot erkende beroepskwalificatie 17 september 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIESESSIE VLAAMSE KWALIFICATIESTRUCTUUR Procedure tot erkende beroepskwalificatie 17 september 2012."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIESESSIE VLAAMSE KWALIFICATIESTRUCTUUR Procedure tot erkende beroepskwalificatie 17 september 2012

2 Programma 10u00-10u05 / 14u00-14u05 Verwelkoming (Ingrid Vanhoren, coördinator programma VKS & EVC - AKOV) 10u05-10u25 / 14u05-14u25 De Vlaamse kwalificatiestructuur in relatie tot onderwijs en vorming (Ann Verhaegen, administrateur-generaal - AKOV) 10u25-10u45 / 14u25-14u45De Vlaamse kwalificatiestructuur in relatie tot werk (Isabel Van Wiele, teamcoördinator team competentiebeleid - departement Werk en Sociale Economie) 10u45-11u00 / 14u45-15u00Ervaringen van indieners van beroepskwalificatiedossiers (Ingrid Snel, opleidingsadviseur, IPV) 11u00-11u45 / 15u00-15u45Procedure tot erkende beroepskwalificatie (Sarah Bonte, projectleider beroepskwalificaties en Hannelore Baeyens, projectleider onderwijskwalificaties - AKOV) 11u45-12u00 / 15u45-16u00Vragenronde 12u00 / 16u00Receptie 2

3 D E V LAAMSE K WALIFICATIESTRUCTUUR … in relatie tot onderwijs en vorming Ann Verhaegen, administrateur-generaal - AKOV 3

4 Wat vooraf ging Decreet 2009  implementatie 2012  Legislatieve verankering  Oprichten agentschap ‘AKOV’  Nood aan referentiekader  Afspraken over kwaliteit  Veel betrokken actoren  … 4

5 Wat vooraf ging Europese ontwikkelingen  EQF aanbeveling 23 april 2008  EQAVET aanbeveling 18 juni 2009  ECVET aanbeveling 18 juni 2009  Validation of non-formal and informal learning aanbeveling 5 september 2012 5

6 De start Pilootfase: 5 (+1) erkende beroepskwalificaties Doelstelling: 100 à 200 erkende beroepskwalificaties/jaar Nu: 50 dossiers in opmaak → Vraagt inspanning, energie en engagement van iedere betrokken actor AKOV ondersteunt (procesbegeleider) 6

7 De start Een beroepskwalificatie geeft aan welke competenties relevant zijn voor:  het uitoefenen van een beroep  het uitvoeren van een maatschappelijke functie  het organiseren van een opleiding Wat is een beroepskwalificatie niet?  Beroepscompetentieprofiel ‘oude stijl’  Competent-fiche  Functieclassificatie  Opleidingsstructuur  … 7

8 Relevantie voor onderwijs en vorming ‘Beroepskwalificaties zijn het referentiekader voor beroepsopleidingen in onderwijs’ ↓ Bouwsteen voor onderwijskwalificaties ↓ Onderwijsaanbod - Betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt - Rationeel onderwijs- en opleidingenaanbod - Transparantie onderwijs- en opleidingenaanbod - Uitwisselbaarheid - Internationale mobiliteit voor lerenden en werkenden 8

9 De toekomst Onderwijskwalificaties  Niveau 1-5: overheid en onderwijsinstellingen Bestaan uit eindtermen, specifieke eindtermen en/of erkende beroepskwalificatie(s)  Niveau 6-8: instellingen hoger onderwijs domeinspecifieke leerresultaten  Resultaat: aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt en transparant en rationeel onderwijsaanbod 9

10 De toekomst EVC = Erkennen van Verworven Competenties  VKS = referentiekader voor EVC-trajecten  EVC-trajecten leiden tot: Bewijzen van verworven competenties Kwalificatiebewijzen van erkende kwalificaties  In functie van: Verkorte kwalificerende trajecten Betere toegang tot de arbeidsmarkt  Resultaat = transparantie, civiel effect en uitwisselbaarheid van (kwalificatie)bewijzen 10

11 De toekomst Kwaliteitszorg  Kwaliteitsgarantie als basisvoorwaarde voor het uitreiken van erkende beroepskwalificaties  Toegepast op: Opleidingen EVC-trajecten  Resultaat= kwaliteitsgarantie, civiel effect en uitwisselbaarheid van erkende beroepskwalificaties 11

12 D E V LAAMSE K WALIFICATIESTRUCTUUR … in relatie tot werk Isabel Van Wiele, teamcoördinator team competentiebeleid - departement Werk en Sociale Economie 12

13 datumTitel presentatie 13

14 datumTitel presentatie 14

15 datumTitel presentatie 15

16 datumTitel presentatie 16

17 datumTitel presentatie 17

18 datumTitel presentatie 18

19 datumTitel presentatie 19

20 datumTitel presentatie 20

21 datumTitel presentatie 21

22 datumTitel presentatie 22

23 datumTitel presentatie 23

24 datumTitel presentatie 24

25 datumTitel presentatie 25

26 E RVARINGEN VAN INDIENERS VAN BEROEPSKWALIFICATIEDOSSIERS Ingrid Snel, opleidingsadviseur, IPV 26

27 P ROCEDURE TOT ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE Sarah Bonte, projectleider beroepskwalificaties en Hannelore Baeyens, projectleider onderwijskwalificaties - AKOV 27

28 datumTitel presentatie 28 Hoe ziet de procedure tot erkende beroepskwalificatie eruit? Hoe werkt de inschalingsmethode? ? Wie bepaalt de inhoud van een beroepskwalificatie? Hoe ziet een beroepskwalificatie eruit? Hoe wordt een beroepskwalificatie ontwikkeld? Wat is valideren? Hoe lang duurt de procedure tot een erkende beroepskwalificatie? Welke kwalificaties worden ontwikkeld? Wat bepaalt het niveau van een beroepskwalificatie? Wat houdt procesbegeleiding door AKOV in? ? ? Waar kan ik de handleiding vinden? ?

29 Inhoud 1. Wat is de Vlaamse kwalificatiestructuur? 2. Hoe ziet de procedure tot erkende beroepskwalificatie eruit? 3. Hoe ziet een beroepskwalificatie(dossier) eruit? 4. Hoe ziet het proces tot een beroepskwalificatiedossier eruit? 29

30 1. Wat is de Vlaamse kwalificatiestructuur? “Een systematische ordening van erkende kwalificaties op basis van een algemeen geldend kwalificatieraamwerk” 30 Informatiesessie Vlaamse kwalificatiestructuur - 17 september 2012

31 1. Wat is de Vlaamse kwalificatiestructuur? Kwalificatie: ‘Een kwalificatie is een afgerond en ingeschaald geheel van competenties’ Beroepskwalificatie: ‘Een afgerond en ingeschaald geheel van competenties waarmee een beroep kan worden uitgeoefend’ Beroep: een samenhangend geheel van taken met bijhorende competenties waarover een maatschappelijke consensus bestaat 31 Informatiesessie Vlaamse kwalificatiestructuur - 17 september 2012

32 2. Hoe ziet de procedure tot erkende beroepskwalificatie eruit? 32 1 Opstellen van het beroepskwalificatiedossier 2 Valideren 3 Inschalen 4 Erkennen als beroepskwalificatie 5 Registreren/Communiceren Informatiesessie Vlaamse kwalificatiestructuur - 17 september 2012

33 2. Hoe ziet de procedure tot erkende beroepskwalificatie eruit? 33 Informatiesessie Vlaamse kwalificatiestructuur - 17 september 2012

34 3. Hoe ziet een beroepskwalificatie(dossier) eruit? Een beroepskwalificatiedossier (BKD) bestaat uit vijf rubrieken (1) Globale informatie: titel, definitie, sectoren, betrokken actoren en referentiekader (2) Competenties op basis van referentiekader(s) en descriptorelementen (3) Arbeidsmarktrelevantie/maatschappelijke relevantie op basis van feitelijke gegevens (4) Samenhang met andere (potentiële) voorstellen tot beroepskwalificatiedossiers (5) Updates met indicaties van duurzaamheid van het voorstel van beroepskwalificatie 34 Informatiesessie Vlaamse kwalificatiestructuur - 17 september 2012

35 3. Hoe ziet een beroepskwalificatie(dossier) eruit? Rubriek 1 - Globale informatie Titel  Consensus over benaming in de sector  Beknopt, omvattend en onderscheidend Definitie  Kort en krachtig  Bestaansreden, bijdrage, doel van het beroep  Geen beschrijving/opsomming van activiteiten! 35 Informatiesessie Vlaamse kwalificatiestructuur - 17 september 2012

36 3. Hoe ziet een beroepskwalificatie(dossier) eruit? Rubriek 1 - Globale informatie Sectoren  Alle relevante sectoren oplijsten Betrokken actoren  Onderscheid hoofdindieners en mede-indieners  Naam en gegevens contactpersoon Referentiekader  Gehanteerde referentiekaders Opsomming (draagvlak!) ‘Basisreferentiekader’ aangeven  Relatie BKD - gehanteerde referentiekaders Hoe werden referentiekaders aangewend? 36 Informatiesessie Vlaamse kwalificatiestructuur - 17 september 2012

37 3. Hoe ziet een beroepskwalificatie(dossier) eruit? Rubriek 2 - Competenties Deel 1: Opsomming van competenties  Onderscheid basis- en specifieke activiteiten Basisactiviteiten: identiek voor verwante beroepskwalificatiedossiers Specifieke activiteiten: ‘uniek’ voor beschreven beroepskwalificatiedossier  Onderliggende (‘kunnen’) competenties 37 Informatiesessie Vlaamse kwalificatiestructuur - 17 september 2012

38 3. Hoe ziet een beroepskwalificatie(dossier) eruit? Rubriek 2 - Competenties Deel 2: Beschrijving competenties a.d.h.v descriptorelementen  Kennis  Vaardigheden Cognitieve vaardigheden Probleemoplossende vaardigheden Motorische vaardigheden  Context Omgevingscontext Handelingscontext  Autonomie  Verantwoordelijkheid  A.d.h.v. referentiekaders (opsomming competenties) en vragenlijst 38 Informatiesessie Vlaamse kwalificatiestructuur - 17 september 2012

39 3. Hoe ziet een beroepskwalificatie(dossier) eruit? Rubriek 2 - Competenties Kennis ‘Het totaal aan feitenkennis, gegevens, methoden en/of grondslagen verkregen door opleiding en/of praktijkervaring dat beheerst moet worden om het beroep te kunnen uitoefenen.’  Basiskennis - Kennis  Moderne vreemde talen: ondersteuning vanuit ERK 39 Informatiesessie Vlaamse kwalificatiestructuur - 17 september 2012

40 3. Hoe ziet een beroepskwalificatie(dossier) eruit? Rubriek 2 - Competenties Cognitieve vaardigheden “Cognitieve vaardigheden verwijzen naar bedrevenheden in een bepaalde manier van denken gericht op het opnemen, verwerken, beoordelen, toepassen, (re)produceren, … van informatie.”  Beschrijf het ‘soort’ denkproces  Leesbare en hanteerbare opsomming  Noteer zeker de moeilijkste cognitieve vaardigheden 40 Informatiesessie Vlaamse kwalificatiestructuur - 17 september 2012

41 3. Hoe ziet een beroepskwalificatie(dossier) eruit? Rubriek 2 - Competenties Probleemoplossende vaardigheden “De vaardigheid om zelfstandig bepaalde problemen en/of uitdagingen verbonden aan het beroep op te lossen en de mate van diepgang bij het zoeken naar oplossingen voor deze vraagstukken en problemen.”  Gelinkt met autonomie Wat zelfstandig aanpakken? Waarvoor een beroep doen op anderen?  Soort probleem en oplossing: bestaand of nieuw?  Noteer zeker de moeilijkste probleemoplossende vaardigheden 41 Informatiesessie Vlaamse kwalificatiestructuur - 17 september 2012

42 3. Hoe ziet een beroepskwalificatie(dossier) eruit? Rubriek 2 - Competenties Motorische vaardigheden “De mate waarin bepaalde vaardigheden (motorische, zintuigelijke, technische,…) aangewend worden bij de uitoefening van het beroep; de mate van de in het beroep vereiste bekwaamheid in het beheersen van bewegingen, alsmede het aanpassen van bewegingen aan eigenaardigheden van materialen respectievelijk machines.”  Vereiste nauwkeurigheid van de bewegingen  Gecompliceerdheid van de bewegingen  Vereiste snelheid van de bewegingen  Vereiste krachtuitoefening  Leesbare en hanteerbare opsomming  Noteer zeker de moeilijkste motorische vaardigheden 42 Informatiesessie Vlaamse kwalificatiestructuur - 17 september 2012

43 3. Hoe ziet een beroepskwalificatie(dossier) eruit? Rubriek 2 - Competenties Handelingscontext “De voorzichtigheid of speciale aandacht die vereist is om om te gaan met dergelijke objecten (actief/niet actief-kwetsbaar/kostbaar); de mate waarin het te verrichten werk een meer dan normale aandacht, nauwgezetheid en concentratievermogen van de beroepsuitoefenaar vereist.”  Mate van voorzichtigheid/speciale aandacht  Gemiddelde duur per dag 43 Informatiesessie Vlaamse kwalificatiestructuur - 17 september 2012

44 3. Hoe ziet een beroepskwalificatie(dossier) eruit? Rubriek 2 - Competenties Omgevingscontext “Omstandigheden waarin kennis en vaardigheden worden gebruikt (wisselende omgeving, tijdsdruk en deadlines, weinig structuur in de opdrachten, vertrouwde of nieuwe context, 1 of meerdere contexten).”  Impact van de context(en) op complexiteit van het beroep 44 Informatiesessie Vlaamse kwalificatiestructuur - 17 september 2012

45 3. Hoe ziet een beroepskwalificatie(dossier) eruit? Rubriek 2 - Competenties Autonomie “De mogelijkheid om zelfstandig bepaalde beslissingen te nemen; beslissingsbevoegdheid. Het toont de mate van onafhankelijkheid.”  Wat kan men zelf beslissen, wat moet men aan leidinggevende melden/overlaten?  Grenzen van de beroepsbeoefenaar: instructies, procedures, …  Ordening: Is zelfstandig in … Is gebonden aan … Doet beroep op … 45 Informatiesessie Vlaamse kwalificatiestructuur - 17 september 2012

46 3. Hoe ziet een beroepskwalificatie(dossier) eruit? Rubriek 2 - Competenties Verantwoordelijkheid “Plicht om te zorgen dat iets goed functioneert en de bereidheid om daar rekenschap van te geven; het resultaat of de output van activiteiten; het bereik van de verantwoordelijkheden van het beroep in het kader van het realiseren van de doelstellingen van het bedrijf, de afdeling of de organisatie.”  Omvorming van de basis- en specifieke activiteiten naar een outputgerichte vorm. 46 Informatiesessie Vlaamse kwalificatiestructuur - 17 september 2012

47 3. Hoe ziet een beroepskwalificatie(dossier) eruit? Rubriek 2 - Competenties Vereiste attesten  Wettelijke beroepsvereisten, verdrag, bindend besluit, … 47 Informatiesessie Vlaamse kwalificatiestructuur - 17 september 2012

48 3. Hoe ziet een beroepskwalificatie(dossier) eruit? Rubriek 3 - Arbeidsmarkt/Maatschappelijke relevantie Is er vraag naar dit beroep (geheel van competenties)? Feitelijke gegevens (bronnen en argumentatie)  Arbeidsmarktrelevantie Tewerkstelling Vacatures  Maatschappelijke relevantie Belang vanuit cultuur-historisch perspectief Belang vanuit sociaal-cultureel perspectief Belang vanuit artistiek perspectief Belang vanuit het perspectief van (sport- en) cultuur(educatie) in de vrije tijd en het gezin 48 Informatiesessie Vlaamse kwalificatiestructuur - 17 september 2012

49 3. Hoe ziet een beroepskwalificatie(dossier) eruit? Rubriek 4 - Samenhang Samenhang met andere beroepskwalificatiedossiers en andere erkende beroepskwalificaties Tabel/Schema  Verticale mobiliteit waarbij een medewerker gedurende zijn/haar loopbaan kan doorgroeien naar een beroep op bovenliggend niveau  Horizontale mobiliteit waarbij er sprake is van taakverbreding of taakversmalling door specialisatie of verdieping binnen een bepaald aandachtsgebied op hetzelfde niveau 49 Informatiesessie Vlaamse kwalificatiestructuur - 17 september 2012

50 3. Hoe ziet een beroepskwalificatie(dossier) eruit? Rubriek 5 - Updates Houdbaarheid van het beroepskwalificatiedossier heeft grenzen. Geef met een pijl uw inschatting van de houdbaarheid van het dossier aan. Drie keuzemogelijkheden: van ‘relatief duurzaam’ tot ‘beperkt duurzaam’. Bijkomende/verduidelijkende informatie mogelijk. 50 Informatiesessie Vlaamse kwalificatiestructuur - 17 september 2012

51 4. Hoe ziet het proces tot beroepskwalificatiedossier eruit? - Prioriteitenlijst? 1. Opstarten - Informatiesessie 2. Ontwikkelen (AKOV = procesbegeleider) - Introductie/Afspraken - Opvolgvergaderingen 3. Indienen 51 Informatiesessie Vlaamse kwalificatiestructuur - 17 september 2012

52 Meer informatie? / Vragen? http://www.ond.vlaanderen.be/kwalificatiestructuur/ nieuwsbrief vks@vlaanderen.be 52 Informatiesessie Vlaamse kwalificatiestructuur - 17 september 2012


Download ppt "INFORMATIESESSIE VLAAMSE KWALIFICATIESTRUCTUUR Procedure tot erkende beroepskwalificatie 17 september 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google