De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsdag 9 januari 2012 Vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Hans Schirmbeck.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsdag 9 januari 2012 Vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Hans Schirmbeck."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitsdag 9 januari 2012 Vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Hans Schirmbeck

2

3 Programma  10.00-11.00 uurPlenair programma  11.00-12.00 uurDemonstratie webportal pijler 1 en 2A in subgroepen  12.00-13.00 uurInformatiemarkt & lunch  13.00-16.30 uurWorkshops pijler 2B in subgroepen  16.30-17.30 uurAfsluitende borrel

4 Praktische info  Op badge: zaal demonstratie webportal (11-12 uur)  Op badge: te volgen middagworkshops op volgorde  In congrestas: in welke zaal is welke workshop + plattegrond  In congrestas: USB met document ‘Instrumenten cliëntervaringsgegevens; achtergrondinformatie en goede voorbeelden bijeen gebracht’  Vragen? Inschrijfbalie!

5 The proof of the pudding is in the eating….

6 Nodig voor realisatie en doorontwikkeling  Regie bij de VGN  Ontwikkeltijd  Meedenkkracht uit het veld en deskundigen  Meewerkkracht uit het veld

7 Tot slot  Dagelijks telefonische helpdesk 030 27 39 725  Extra bijeenkomsten 24 en 30 januari (uitnodiging deze week op site VGN)  MediQuest op informatiemarkt  FAQ op site VGN  Continu actuele informatie op site VGN  Evaluatie juni 2012

8 Vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Anders denken, anders doen Rob Hoogma

9 Inhoud presentatie  Hoe was het? Vastlopen en opnieuw beginnen  Uitgangspunten huidige werkwijze  Drie pijlers  Successen & mijlpalen  Vragen?

10 Het speelveld tot 2011

11 Van Naar

12 Opnieuw beginnen, maar wel…  Visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg  Breed gedragen door in- en externe partijen sinds februari 2007  8 Domeinen kwaliteit van bestaan (Schalock)  4 Zorgvoorwaardelijke domeinen

13 De herstart gerealiseerd!  27 Januari 2011: ALV VGN stemt in met vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg volgens plan van aanpak  10 Februari 2011: Stuurgroep stemt in met vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg volgens plan van aanpak  Ontwikkelaanpak!  Wederzijds respect en vertrouwen!

14 En dus samen bouwen

15 Ontwerpeisen vaststellen Uitgangspunten 1. Individuele cliënt (zorg- en ondersteuningsplan) 2. Verantwoorden in het verlengde van verbeteren Specificaties: 1. Doelgroepspecifiek  Mogelijkheden bieden voor al ontwikkelde instrumenten! 2. Aansluiten bij informatiebehoefte in- en externe betrokkenen  Vergelijkbaarheid 3. Eenvoud  Vertrouwen  Zo min mogelijk administratieve lasten

16 Drie pijlers  Pijler 1Kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau  Pijler 2Kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau (2A) en cliëntervaringsgegevens (2B)  Pijler 3Gegevens over de relatie cliënt- professional

17 Het speelveld tot 2011

18 Het speelveld vanaf 2011 REGIE: VGN/zorgaanbieders (beroepsorganisaties) Cliëntenorganisaties ZN/zorgverzekeraars (IGZ)

19  Gezamenlijkheid en wederzijds vertrouwen!  De individuele cliënt  Aansluiting bij het proces van zorg en ondersteuning  Verantwoorden is niet extra  Meetjaar in plaats van meetweken  Eenvoud:  In vergelijking met ZiZo  Beperking in vergelijkingsvragen Successen

20 Mijlpalen  Vernieuwde samenwerkingsafspraken  Vragenlijst pijler 1  Vragenlijst pijler 2A  Start meting pijlers 1 en 2A per 1 januari 2012  Overeenstemming over vormgeving pijler 2B  Overeenstemming over ontwikkelrichting pijler 3  Aanpassing Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV) met ingang van verslagjaar 2011

21 Vragen?  VGN-stand op informatiemarkt  Helpdesk 030 27 39 725

22 Vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Drie pijlers, één huis! Yvonne Heijnen-Kaales

23 Drie pijlers, één huis!  Pijler 1Kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau  Pijler 2Kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau (2A) en cliëntervaringsgegevens (2B)  Pijler 3Gegevens over de relatie cliënt- professional

24 Pijler 1: kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau  Kwantitatieve gegevens op organisatieniveau  Voor alle instellingen gelijk, ongeacht doelgroep of zorgvorm  Eenvoudig in te vullen, eenvoudig te interpreteren  ‘High trust, high penalty’  Onderdeel van Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV) met ingang van verslagjaar 2011  Verbeteren en verantwoorden  Tijdpad meting: 1 januari 2012 – 15 februari 2012

25 Pijler 1: thema’s  Zorgafspraken en ondersteuningsplan  Belangen (medezeggenschap, klachten, vertrouwensregeling, cliënttevredenheid)  Cliëntveiligheid  Kwaliteit van medewerkers en organisatie

26 Pijler 1: voorbeeld medicatiebeleid JaIn ontwikkelingNee Heeft uw organisatie beleid opgesteld op het gebied van medicatie? Wordt dit beleid periodiek geëvalueerd en bijgesteld? Heeft uw organisatie een persoon of commissie aangesteld die verantwoordelijk is voor het medicatiebeleid? Heeft uw organisatie een duidelijke, gestructureerde en werkbare werkwijze voor het doorgeven van wijzigingen in de voorgeschreven medicatie aan alle betrokkenen opgesteld? Worden medicatiefouten, conform beleid, binnen uw organisatie op cliëntniveau geregistreerd? Kunt u aantonen dat in uw organisatie de geregistreerde medicatiefouten periodiek worden geëvalueerd? 0 op organisatieniveau 0 op cliëntniveau Kunt u aantonen dat er verbeteracties zijn uitgevoerd naar aanleiding van evaluatie van medicatiefouten? 0 op organisatieniveau 0 op cliëntniveau

27 Pijler 1: voorbeeld uitkomsten medicatieveiligheid JaIn ontwikkelingNee Heeft uw organisatie aantoonbaar beleid opgesteld op het gebied van medicatie? Wordt dit beleid periodiek geëvalueerd en bijgesteld? Heeft uw organisatie een persoon of commissie aangesteld die verantwoordelijk is voor het medicatiebeleid? Heeft uw organisatie een duidelijke, gestructureerde en werkbare werkwijze voor het doorgeven van wijzigingen in de voorgeschreven medicatie aan alle betrokkenen opgesteld? Worden medicatiefouten, conform beleid, binnen uw organisatie op cliëntniveau geregistreerd? Kunt u aantonen dat in uw organisatie de geregistreerde medicatiefouten periodiek worden geëvalueerd? 0 op organisatieniveau 0 op cliëntniveau Kunt u aantonen dat er verbeteracties zijn uitgevoerd naar aanleiding van evaluatie van medicatiefouten? 0 op organisatieniveau 0 op cliëntniveau

28 Pijler 2A: kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau  Kwantitatieve gegevens op cliëntniveau  Voor alle cliënten met ZZP-indicatie en voor alle cliënten met extramurale indicatie Behandeling Groep  Voor al die cliënten gelijk, ongeacht doelgroep of zorgvorm  Onderdeel van Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV) met ingang van verslagjaar 2011  Verbeteren en, op geaggregeerd niveau, verantwoorden  Meting gekoppeld aan zorg- en ondersteuningsplancyclus

29 Pijler 2A: thema’s  Vast: zorgafspraken en ondersteuningsplan  Vast: cliëntveiligheid (medicatie, vrijheidsbeperking, incidenten)  Thematisch:  lichamelijk welbevinden (2012),  psychisch welbevinden,  sociaal welbevinden

30 Pijler 2A: tijdpad  Meting: 1 januari 2012 – 31 december 2012  De gegevens van pijler 2A die instellingen verzamelen in de periode 1 januari 2012 – april 2012 worden doorgeleverd voor het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV) 2011.  Richtlijn: meten 15-20 % cliënten in eerste kwartaal

31 Pijler 2B: cliëntervaringsgegevens  Kwantitatieve en kwalitatieve gegevens op cliëntniveau  Waaier van instrumenten voor verbetering met daaraan gekoppeld 1 ultieme vraag (met maximaal 5 subvragen) voor verbetering, verantwoording en vergelijking  Domeinen kwaliteit van bestaan (Schalock)

32 Pijler 2B: concept criteria instrumenten waaier  Zoveel mogelijk raadpleging cliënt zelf  Aansluiting bij zorg- en ondersteuningsplancyclus  Genereren verbeterinformatie die in te zetten is ten aanzien van individuele cliënt en/of organisatorische eenheid en/of organisatie als geheel  Instrument richt zich op ervaringen van cliënten op domeinen kwaliteit van bestaan  Instrument is theoretisch onderbouwd  Het instrument is betrouwbaar/er wordt gewerkt aan de betrouwbaarheid van het instrument  Het instrument is valide/er wordt gewerkt aan de validiteit van het instrument  Systematische evaluatie van het instrument

33 Pijler 2B: tijdpad  Eerste kwartaal 2012: vaststelling criteria waaier en waaier instrumenten  Tweede kwartaal 2012: start meting instrumenten waaier  Medio 2012: ultieme vraag met maximaal 5 subvragen gereed

34 Pijler 3: gegevens relatie cliënt-professional  Kwalitatieve gegevens  Verbeterinformatie  Waaier van instrumenten  Dit vraagt om een specifieke en intensieve onderzoeksmethodiek (participatieve onderzoek) en maakt daardoor ook dat jaarlijks slechts onderdelen van zorginstellingen aan dit type onderzoek kunnen meedoen.  Géén onderdeel Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV)

35 Pijler 3: tijdpad  Inventarisatie instrumenten relatie cliënt- professional  Ontwikkeling waaier van instrumenten relatie cliënt- professional  Gereed: medio 2012  Meting: vanaf tweede helft 2012

36 Vragen?  VGN-stand op informatiemarkt  Helpdesk 030 27 39 725


Download ppt "Kwaliteitsdag 9 januari 2012 Vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Hans Schirmbeck."

Verwante presentaties


Ads door Google