De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OMGEVINGSWET Kansen en randvoorwaarden Joyce Nellissen Adviseur 29 september 2015 Vakgroep GGB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OMGEVINGSWET Kansen en randvoorwaarden Joyce Nellissen Adviseur 29 september 2015 Vakgroep GGB."— Transcript van de presentatie:

1 OMGEVINGSWET Kansen en randvoorwaarden Joyce Nellissen Adviseur 29 september 2015 Vakgroep GGB

2

3 Voorbeeld uit de praktijk

4 Wat kan nu beter? GGD en GHOR (te) laat betrokken als adviseur Effect WPG en WVR beperkt Normen dekken onvoldoende gezondheidseffecten Instrumenten voor bestuur beperkt Gezondheidsbevordering beperkt Relatiebeheer met gemeente kwetsbaar Publieke gezondheid, fysieke en sociale veiligheid los van elkaar

5 Belemmeringenwet Privaatrecht Crisis- en herstelwet Interimwet stad- en milieubenadering Ontgrondingenwet Planwet verkeer en vervoer Tracéwet Spoedwet wegverbreding Waterwet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet beheer rijkswaterstaatwerken Wet hygiëne en veilig- heid badinrichtingen en zwemgelegenheden Wet ruimtelijke ordening Wet luchtvaart Wet ammoniak en veehouderij Wet geurhinder en veehouderij Gaswet Elektriciteitswet 1998 Mijnbouwwet Monumentenwet 1988 Spoorwegwet Lokaalspoor- en tramwegenwet Spoorwegwet 1875 Wetsvoorstel Wet lokaal spoor Wet inzake de luchtverontreiniging Wet milieubeheer Woningwet Onteigeningswet Waterstaatswet 1900Wegenwet Wet bodembescherming Wet geluidhinder Wet herverdeling wegenbeheer Wet inrichting landelijk gebied Wet natuurbescherming Wet voorkeursrecht gemeenten Wrakkenwet Omgevingswet en gezondheid24-09-2015

6 Verbeterdoelen stelselherzieining Samenhangende benadering beleid, besluitvorming en regelgeving Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak Bestuurlijke afwegingsruimte Versnellen en verbeteren besluitvorming

7 Wetsvoorstel Omgevingswet Voor de duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu: a.bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en a.doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

8 Gezondheidsamendementen aangenomen  Gezondheidsbescherming bij vergunningen  Voorzorg  Verplichte omgevingsvisie gemeenten

9 Kansen voor GGD en GHOR ● Provinciaal en gemeentelijk maatwerk ● Vroegtijdige participatie ● Expliciteren integrale benadering en afweging (milieu, klimaat, lucht, veiligheid, economie e.a.) ● Betrekken gezondheidseffecten zonder en onder norm

10 Uitvoeringsregelgeving Omgevingsbesluit Besluit kwaliteit van de leefomgeving Besluit activiteiten In de leefomgeving Besluit bouwwerken In de leefomgeving overheidBurger / bedrijf Algemeen / procedureel materieel

11 Besluit kwaliteit leefomgeving Gericht op overheden Alle materiële normen voor kerninstrumenten en besluiten –omgevingswaarden –instructieregels En samenhangende instrumenten o.a.: –monitoring –peilbesluiten

12 Besluit activiteit in leefomgeving Gericht op initiatiefnemers Activiteitenbesluit en Bouwbesluit Focus op:  Harmoniseren van regels uit 25 AmvB’s  Meldingen  Doel- en middelvoorschriften/ gelijkwaardigheid  Maatwerk  Doorverwijzingen naar bijv. NEN  Voorkomen onnodige lasten met oog op doelen

13 Beleidscyclus omgevingswet

14 Planning Nog invoegen

15 Kansen nu  Samenhang gezondheid, milieu, fysieke en sociale veiligheid en ruimtelijk beleid vergroten  Gezondheidsbevordering en –bescherming (en -beleving)  Voor alle gezondheidseffecten  Aan de voorkant betrokken

16 Randvoorwaarden Gezondheid & veiligheid in beeld Gezondheid & veiligheid in omgevingsvisie Samenwerkingspartner /adviseur zijn van gemeenten Kennis en capaciteiten GGD & GHOR verbinden

17 Wat nu lokaal? Waar ligt de wethouder wakker van en hoe help ik hem? Hoe breng je eigen bestuur in positie om gezondheidsrisico’s te betrekken?

18 Essentieel hierbij Vroegtijdig in dialoog met gemeenten (goede voorbeelden delen) Betrokkenheid en positionering (hoe organiseer je dit?) Voldoende goede én de juiste voorbeelden voor gemeenten Dit is één van DE klassieke taken van de Publieke Gezondheid Hoe de buitenwereld ons ziet Stellingname Rol van Communicatie Iets minder op de inhoud en meer oog voor op het proces

19 DE OMGEVINGSWET BIEDT KANSEN. Met wie pak jij dit op?


Download ppt "OMGEVINGSWET Kansen en randvoorwaarden Joyce Nellissen Adviseur 29 september 2015 Vakgroep GGB."

Verwante presentaties


Ads door Google