De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Wij zijn daar waar onze klant wil slagen” DE REIS NAAR HERSTEL Actieplan GGZ Noord-Holland-Noord naar 30% meer herstel Marijke van Putten 9 juni 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Wij zijn daar waar onze klant wil slagen” DE REIS NAAR HERSTEL Actieplan GGZ Noord-Holland-Noord naar 30% meer herstel Marijke van Putten 9 juni 2016."— Transcript van de presentatie:

1 “Wij zijn daar waar onze klant wil slagen” DE REIS NAAR HERSTEL Actieplan GGZ Noord-Holland-Noord naar 30% meer herstel Marijke van Putten 9 juni 2016

2 Missie GGZ NHN Zichtbaar Beter Onze ambitie is om een klantgerichte organisatie te zijn, waarvoor al onze medewerkers hun deskundigheid inzetten en daarmee bijdragen aan het maatschappelijk herstel van onze klanten. Missie aanpassen op herstelvisie: Naast maatschappelijk herstel gaat het hier ook om klinisch en persoonlijk herstel.

3 Visie GGZ NHN Beter worden doe je thuis Al onze inspanningen leiden tot een doelmatige en doeltreffende behandeling van mensen met psychiatrische stoornissen. Wij doen dit samen met de klant en diens betrokkenen, zoveel als mogelijk in de eigen omgeving. Om dit te realiseren werken we samen met relevante partijen om het herstelproces van de klant optimaal te ondersteunen. Beter worden aanpassen op de visie op psychisch gezond zijn. (Huber, 2014)

4 Kernwaarden GGZ NHN GGZ Noord-Holland-Noord zorgt, werkt en organiseert vanuit drie kernwaarden: Flexibiliteit | Innovatiekracht| Top ambulante zorg De kernwaarden Innovatiekracht en Flexibiliteit zijn belangrijk en een essentieel onderdeel van onze identiteit en zijn daarmee dienstbaar aan onze belangrijkste waarde: ambulante topzorg leveren.

5 Nieuwe kijk op psychisch lijden en gezondheid (Huber); Positieve psychologie; Experimenteren met het kantelen van de zorg, waarbij klassieke organisaties deels onderdeel worden van de gemeenschap rond de individuele hulpvrager en diens context; In pilots de professionele zorg terugbrengen naar een passende schaal (wijk/regio). Met een aanbod van professionele- en mantelzorg rond de noden van de hulpvrager, waardoor de psychiatrische zorg en maatschappelijke integratie beter worden geborgd; Veranderende psychiatrie (1)

6 Grootschalige substitutie van 1-op-1 face to face zorg, door betekenisvolle digitale of blended care (combinatie van digitale zorg met face to face zorg); Veerkracht en anticipatie zijn de kernkwaliteiten van relaties tussen mensen en hun omgeving. Zij dragen zowel bij aan de kwaliteit van leven van de individu als aan de kwaliteit van samenleven; Samen sturende teams met de vrijheid om zorgoptimalisatie te realiseren met de beschikbare middelen, in afstemming met de noden van cliënten en hun betrokkenen binnen de kaders van GGZ NHN. Veranderende psychiatrie (2)

7

8 Herstel als leidend principe implementeren (NY) Aandacht voor anti stigma en positief en herstelgericht taalgebruik; Implementeren van de visie en de 10 punten van herstel door middel van workshops (door ervaringsdeskundige en professional) voor alle teams om de basishouding te beïnvloeden; Vergroten groep ervaringsdeskundigen (ook familie en hulpverleners met eigen ervaring) en versterken door ondersteuning/scholing; Project Resources Group. Wat gaan we doen?

9 Specialisten samen in de wijk Met het project 'Specialisten samen in de wijk' wordt toegewerkt naar een geïntegreerd behandelaanbod in de wijk. Voor zowel de cliënten van de huidige divisie intensieve behandeling als van de divisie maatschappelijke psychiatrie, waar al vanuit FACT wijkteams wordt gewerkt. De klantreis De reis van de cliënt naar, binnen en uit GGZ NHN tot een aangename en zinvolle ervaring maken. Werk maken van werk Met IPS en coöperaties, met en voor cliënten. Wat gaan we doen?

10 Herstel als fundament Bij herstel is het belangrijk dat de behandeling zich niet alleen richt op symptoomreductie, maar ook op maatschappelijk functioneren en op de persoonlijke identiteit. Vanaf het begin kan hier naast symptoomreductie aandacht voor zijn. Herstel vereist parallelle zorg die aansluit bij de wens en behoeften van de cliënt. Dit doen wij vanuit de herstelvisie van GGZ NHN

11 Hoop is het uitgangspunt Herstel als basis van methodisch werken Bewustwording in de teams Wij gaan herstel ondersteunend werken! De learning experience New York

12 Ontwikkelen herstel ondersteunende projecten Versterken herstelwerkplaatsen: Aantal Aanbod Positie Medewerkers Samenwerking Onderzoeken mogelijkheden om meerdere herstel ondersteunende activiteiten te ontwikkelen: Een respijthuis (wens NY groep) op zetten Verhalenkamer en de Trog

13 Wijkteam gemeente Project: Specialisten samen in de wijk

14 Deze uitgangspunten zijn: Jouw patiënt is mijn patiënt Positieve psychiatrie Herstel is basishouding voor hele GGZ Wij werken wijkgericht Per patiënt wordt een ‘behandelteam’ geformeerd Iedere medewerker is lid van een team Borgen van specialistische kennis Beter worden doe je thuis Beter worden doe je op je werk Eigen regie Helende omgeving Contact met netwerk / verwijzer / ketenpartners Behandelen volgens de richtlijnen Samen keuzes maken Trouw aan de FACT principes!! Er zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd bij het vormgeven van ‘Specialisten samen in de wijk’

15 Klantreis Het eerste deel van de reis is in kaart gebracht, de rest volgt.

16 Gebruik maken van beschikbare e-Health programma's. Aangevuld met modules die de burger / cliënt kan gebruiken voor eigen regie, resourcegroepen en preventie; Cliëntportaal sluit aan op de klantreis en de herstelvisie. Hoe kunnen we ICT gebruiken om deze ambities te ondersteunen?

17 De instrumenten waarmee we kunnen meten of de implementatie van de diverse projecten geslaagd is én of het gewenste resultaat bereikt wordt, zullen we in samenspraak met het platform ‘herstel voor iedereen’ en onze afdeling onderzoek vaststellen. Omdat we graag een nulmeting doen, heeft dit hoge prioriteit op de agenda. Meten is weten

18 Juni Oprichten en instaleren van stuurgroep die het meerjaren actieplan gaat monitoren. De stuurgroep bestaat uit ervaringsdeskundigen, cliënten, familie, psychiater, psycholoog, verpleegkundige en bestuurder. Juni - September Het actieplan: ‘de reis naar herstel 2016-2020’ en ‘activiteiten voor 2016-2017’ zijn uitgewerkt en er is een implementatieplan op basis van: Inventarisatie van alle huidige op herstel gerichte activiteiten binnen de organisatie; Beschrijving en planning gewenste veranderingen en SMART doelen; Nulmetingen en planning vervolgmetingen. September – Oktober Het actieplan is onderdeel van het strategisch beleidsplan 2017-2019 Planning 2016

19


Download ppt "“Wij zijn daar waar onze klant wil slagen” DE REIS NAAR HERSTEL Actieplan GGZ Noord-Holland-Noord naar 30% meer herstel Marijke van Putten 9 juni 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google