De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klankbordgroepen ’Stelselwijziging Jeugd’ VWS en VenJ 13 februari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klankbordgroepen ’Stelselwijziging Jeugd’ VWS en VenJ 13 februari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Klankbordgroepen ’Stelselwijziging Jeugd’ VWS en VenJ 13 februari 2012

2 Programma Plenaire onderdelen : Stavaza wetgeving & transitie (Jacqueline de Jager) 3 presentaties van klankbordgroepen Presentatie over transitie door de VNG 2 Workshopsrondes: Toegang Kwaliteit Certificering Positie cliënt Financiering Transitie

3 Proces wetvoorstel maart: ambtelijke voorbereiding wetsvoorstel april: interdepartementale afstemming mei: consultatie veldpartijen juni: verwerken reacties juli: wetgevingstoets (VenJ) sept:Ministerraad okt /nov:Raad van State nov/dec: verwerking advies december:Tweede Kamer 2013:Behandeling EK en TK jan 2014Wet in Staatsblad jan 2015: Inwerkingtreding

4 Aprilbrief Contouren van de wetgeving: Opdracht aan gemeenten Toegang tot zorg Kwaliteit en toezicht Positie van de cliënt Certificering JB/JR Positie van het AMK Financiering

5 Transitieagenda ‘Jeugd’ (VNG/IPO/Rijk) Verantwoordelijkheidsverdeling partijen Overheveling in één keer op 1-1-2015 Bovenlokale samenwerking Kwaliteitsafspraken JB/JR Samenhang andere decentralisatieopgaven Instellen transitiecommissie (monitor) Risico- en impactanalyse (eerste aanzet werkgroep overgangskosten) Inrichten ondersteuningsprogramma Rijk/VNG Voor de transformatie komt een apart plan van aanpak 5

6 6 Definitiefase tot maart 2012 Definitiefase tot april 2012 Ontwerpfase tot medio 2012 Uitwerking BA in transitieagenda Contouren wetsvoorstel gereed Nulanalyse feiten en cijfers jeugdzorg Start arbeidsmarkteffect rapportage Landelijke communicatie Start transitiecommissie Wetgevingskader bekend -Impactanalyse; gevolgen voor instanties en beroepskrachten -Verbinding tussen organisaties in en rond de jeugdzorg (de samenhang) -arbeidsmarkt (hiervoor wordt een apart onderzoek uitgezet) -Gemeenten Passend Onderwijs Overdragen kennis provincies /zorgverzekeraars naar gemeenten Vaststellen verdeelmodel en uitrollen financieringsystematiek Herinrichting uitvoering jeugdzorg Concrete overheveling taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar gemeenten Passend Onderwijs Transitie jeugdzorg in stappen Realisatiefase Medio 2012 tot en met 2015 Contouren wet: april 2012 Publicatie Staatsblad 1 januari 2014 Inwerking 2015

7 7 Beleidskader Wettelijk kader Klankborden Transitiecommissie Rijk/VNG/IPO Transitieagenda Rijk/VNG/IPO Programma VWS/VenJ transitie Ondersteuningsp rogramma Rijk/VNG transformatie transitie- managers Afstemming met inhoudelijk deskundigen en kennisinstituten stelsel uitvoering

8 Werkgroep Overgangsmaatregelen 1 Risico’s van de transitieperiode (financieel, personeel, cliënt) Scoort(kans/impact), en priotieert de risico’s. Geeft mogelijke beheersmaatregelen aan, en werkt scenario’s uit. Domein is provinciaal gefinancierd jeugdzorgaanbod en jeugd-GGZ, jeugd-LVG en gesloten jz. Eindproduct 1 april 8

9 Werkgroep Overgangsmaatregelen 2 Kleine “overhedenwerkgroep”: VNG, IPO, VenJ, VWS. Betrekt partijen bij het inventariseren van de risico’s: IPO raadpleegt provincies en VNG gemeenten Werkgroepleden voeren gesprekken (o.a.branche- organisaties) Versnellingskamer (o.a.cliënten, beroepsgroepen, instellingen). Datum 2 maart 2012. 9

10 Logistiek Eerste workshopronde: Kwaliteit. Zaal: 7 AM Toegang. Zaal: 8 AM Certificering JB/JR. Zaal: 1 AM (plenaire zaal) Transitie. Zaal: 3 AM Tweede workshopronde: Kwaliteit. Zaal: 7 AM Eigen kracht/Positie van de Cliënt. Zaal: 1 AM Financiering. Zaal: 8 AM Transitie. Zaal: 3 AM 10


Download ppt "Klankbordgroepen ’Stelselwijziging Jeugd’ VWS en VenJ 13 februari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google