De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startdag Transitienetwerk Jeugd Seats2meet, Utrecht 11 mei 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startdag Transitienetwerk Jeugd Seats2meet, Utrecht 11 mei 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Startdag Transitienetwerk Jeugd Seats2meet, Utrecht 11 mei 2012

2 Programma 10.00 Netwerk T-managers en doel van deze dag 10.30 Kennismaking 11.15 In gesprek over resultaten enquête 11.45 Indeling themagroepen/opdracht voor de middag 12.00 Lunch 12.45 Aan het werk in de themagroepen 14.00 Terugkoppeling groepjes/betekenis voor de mindmap 14.40 Conclusies, werkafspraken en vervolg 15.00 Einde

3 Vertrekpunt Veel draagvlak voor de transformatie van de jeugdzorg, vanuit een gedeelde visie op de noodzaak van verandering Creativiteit en de trekkracht zit op lokaal en regionaal niveau Vrijwel overal zijn forse stappen gezet in de opbouw van transitieorganisatie, met bestuurlijke dekking Enthousiasme om van elkaar te leren en samen op te trekken

4 Doel van deze dag Hoe kunnen we elkaar ondersteunen om de transformatie lokaal vorm te geven? Verandervisie jeugdzorg 1-op-1 doorvertalen naar werkwijze T-bureau…

5 T-bureau, practice what you preach! Eigen kracht van de gemeenten Altijd beginnen bij de mogelijkheden binnen het eigen netwerk van de gemeente Bij ‘problemen’ niet de boel overnemen, maar aanschuiven Alleen specifieke (‘specialistische’) hulp inzetten bij concrete vragen van gemeenten of instellingen Gemeentevoogdij zoveel mogelijk terugdringen, OTS vanuit het Rijk alleen op juiste gronden…

6 Gedeelde visie op verandering Regeerakkoord was een kantelpunt, maar sluit aan bij een visie die maatschappelijk breed geaccepteerd is. Invent-groepOperatie JongJeugd en GezinOpvoeden versterkenTK-cie VWS Jo Hermanns: ‘Een stelselherziening is schadelijk als de uitgangspunten van het huidige stelsel niet vervangen worden’

7 Gedeelde visie op verandering Focus op eigen kracht op de balans tussen draagkracht en draaglast van ouders, kinderen en jeugdigen Focus op voorkomen inzet op preventie en snelle, effectieve inzet van ondersteuning en/of hulp, waar nodig en mogelijk terugdringen van de vraag naar gespecialiseerde hulp Focus op samenhang bijvoorbeeld tussen hulp vrijwillig en onvrijwillig kader, maar ook samenhang met gehele sociale domein Focus op maatschappelijk rendement met een effectieve besteding van middelen, minder regels, één aanspreekpunt

8 Gedeelde visie op verandering Nieuwe principes aansluiten bij eigen kracht, instandhouden en benutten bestaand netwerk, opvoeders/n versterken, bevorderen van maatschappelijke participatie Andere filosofie een nieuwe verhouding tussen overheid en samenleving (krachtige samenleving, civil society, primaat opvoeder) Andere verantwoordelijkheidsverdeling tussen burgers, professionals, instellingen, instituties en overheden Ander gedrag andere en nieuwe onderlinge omgangsvormen en andere manieren van agenderen, inrichten, organiseren en handelen

9 Beleidskader Regeerakkoord 2010 Bestuursafspraken 2011-2015 Beleidsbrief ‘Geen kind buiten spel’ Moties en wetgevingsvoorstellen Tweede kamer Wettelijk kader Contouren bekend juni 2012? Klankborden Branches/inspectie Professionals Gemeenten Cliënten Transitieagenda Rijk, gemeenten, provincies Uitvoering bestuurlijke afspraken Risicoreductie Voortgang transitie Wetgevingsstrategie Beleidskaders, financieel kader Wetgevingstraject Functioneel ontwerp gemeenten transitietransformatie wetgeving uitvoering

10 Beleidskader Regeerakkoord 2010 Bestuursafspraken 2011-2015 Beleidsbrief ‘Geen kind buiten spel’ Moties en wetgevingsvoorstellen Tweede kamer Klankborden Branches/inspectie Professionals Gemeenten Cliënten Transitieagenda Rijk, gemeenten, provincies Uitvoering bestuurlijke afspraken Risicoreductie Voortgang transitie Wetgevingsstrategie Beleidskaders, financieel kader Wetgevingstraject Functioneel ontwerp gemeenten transitietransformatie wetgeving uitvoering Transitienetwerk Jeugd met lokale en regionale transitiemanagers + afstemming met kennisinstituten Transitiebureau Jeugd Wettelijk kader Contouren bekend juni 2012?

11 Verwachtingen T-bureau Elementaire kennis facts en figures (niet alleen aantallen maar juist osten), beschrijving van verschillende zorgvoorzieningen, gespecialiseerde zorg, JB en JR, rol zorgverzekeraars, cliëntprofielen Planningen wetgevingskalender, spoorboekje, ook voor de raad Intervisie uitwisselen ervaringen, proeftuinen, professioneel leren (‘beoordeel mijn plan eens’), tandembijeenkomsten, faciliteren van bijeenkomsten, sprekers, bijhouden wat er in de regio’s leeft Instrumenten en concepten opdrachtgeverschap, schaalgrootte, contractering, samenwerkingsvormen, verordeningen, referentiebegroting

12 Verwachtingen T-bureau Graag altijd samen ontwikkelen met het netwerk van transitiemanagers Leidende vraag: hoe kunnen we elkaar ondersteunen om de transformatie lokaal vorm te geven? Practice what you preach

13 Waar staan we nu?

14 20 maart Transitieagenda naar TK 27 april Voortgangsbrief aan TK Mei 2012Wetsvoorstel gereed voor consultatie Zomer 2012Wetsvoorstel naar Raad van State Eind 2012Indienen wetsvoorstel bij TK Start overdracht begeleiding Awbz 1-1-2014Wet in Staatsblad 1-1-2015Nieuw wettelijk kader in werking: 16 mei vergadert TK-commissie over controversieelverklaring

15 Transitiebureau Jeugd Stelselprogramma: wetgeving Transitiebureau: ondersteuning van implementatie Kerngroep VNG, VWS, VenJ Netwerk van transitiemanagers Contactpersonen voor de regio Samenwerking T-bureaus Wmo, Wwnv en met Passend onderwijs Samenwerking met kennisinstituten

16 Netwerk transitiemanagers Kennis delen en verspreiden Mee vormgeven ondersteuningsprogramma Mee vormgeven van instrumenten en activiteiten Verhouding netwerk transitiemanagers tot: Transitiecommissie = monitoring/aanleiding tot gerichte ondersteuning Klankbordgroepen Rijk en ambtelijke werkgroep VNG = inhoudelijke vormgeving wettelijk en financieel kader

17 Programma 10.30 Kennismaking: zet jezelf op de kaart 11.15 In gesprek over resultaten enquête 11.45 Indeling themagroepen/opdracht voor de middag 12.00 Lunch 12.45 Aan het werk in de themagroepen 14.00 Terugkoppeling groepjes/betekenis voor de mindmap 14.40 Conclusies, werkafspraken en vervolg 15.00 Einde

18 Opbrengsten vragenlijst

19 Quick scan met reacties uit ruim 20 regio’s/provincies In vrijwel alle regio’s is de omvang van de samenwerkingsverbanden inmiddels bepaald Samenwerking is organisch gegroeid Vaak verschillende niveau’s van samenwerking Visie-fase eind op weg; start met uitvoeringsprogramma’s Vaak al projectstructuur, maar lang nog niet overal Op veel plaatsen gebrek aan ambtelijke capaciteit

20 Samenwerking met partners Provincies spelen vrijwel overal actieve rol via informatievoorziening, voorbereiden van zorgaanbieders en BJZ, ondersteuning pilots Soms wordt rol provincies als passief of behoudend ervaren Overal is contact met aanbieders, JZ meer dan GGZ en LVG In sommige regio’s al overeenstemming met partners over vormgeving transitie + uitgangspunten transformatie Samenwerking met onderwijs is nog matig (schaal, attitude)

21 Pilots en proeftuinen Bijna alle regio’s maken melding van pilots, maar opzet, omvang, impact en thematiek verschillen Verbetering van vraagverheldering (opheffen indicatie) Generalistische wijkcoaches of wijk/gebiedsteam Verbinding jeugdzorg/passend onderwijs Verschuiven van expertise naar voren Proeftuinen om te komen tot nieuw functioneel ontwerp sociaal domein, soms binnen één wijk

22 Grote vraagstukken Inhoudelijke vraagstukken: inrichting CJG, inclusief frontoffice-gedachte (alternatieven voor indicatiestelling); kennis over specifieke domeinen zoals jeugd-GGZ, JB, JR; ‘de generalistische professional’ Bestuurlijk-organisatorische vraagstukken: bovenlokale samenwerking; sturing, regie en opdrachtgeverschap; visieontwikkeling; cliëntbetrokkenheid Samenhang binnen het bredere sociale domein (3D, PO)

23 Transitie & transformatie Lichte zorg & “frontoffice” CJG; verwijzingsprocessen. Bestuurlijke vragen Lokaal versus bovenlokaal; rol van de raad; betrekken cliënten. “De Generalistische Professional” Generalisme vs specialisme; schaal vd wijk; team vs één professional; Besturingsvragen Rolopvatting gemeente; transformatie op de werkvloer; relatie met aanbieders; inkoopwijze. Zorg & Onderwijs Discussies op ‘grensvlak’; samenwerkingsrelaties Specifieke domeinen (J-GGz, J-LVG, JB, JR) Kennis specialistische zorg; interdisciplinaire samenwerking.

24 Inhoudelijke vraagstukken Verwachtingen transitienetwerk (uitwisseling, leren) Bestuurlijk- organisatorische vraagstukken Samenhang binnen het sociale domein, incl. onderwijs Verwachtingen T-bureau (instrumenten, handreikingen) Verwachtingen kennisinstituten en kennisnetwerken Pilots en proeftuinen Vrijbuitershoekje Indeling in themagroepen


Download ppt "Startdag Transitienetwerk Jeugd Seats2meet, Utrecht 11 mei 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google