De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Th. van Olst uit Antwerpen Thema: Leven tussen hemelvaart en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Th. van Olst uit Antwerpen Thema: Leven tussen hemelvaart en."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Th. van Olst uit Antwerpen Thema: Leven tussen hemelvaart en wederkomst

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de zending Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week zondag hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan. 10.00 uur bevestiging ambtsdragers 17.00 uur belijdenisdienst

4 Liturgie zondag 8 mei Mededelingen Opw. 366: 1, 3 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 21: 3, 5, 13 Wetslezing Ps. 119: 2, 3 NB Gebed Schriftlezing: Hand. 1: 1-14 Ps. 96: 5, 7 NB Preek LvK. 231: 3, 4 Collecte Dankgebed * Ps. 72: 9, 11 * Zegen * Staande

5 Mededelingen

6 Opw. 366: 1, 3

7 Opwekking 366: 1 Kroont Hem met gouden Kroon, Het Lam op Zijne troon Hoor, hoe het hemels loflied al Verwint in heerlijk schoon. Ontwaak mijn ziel en zing Van Hem, die voor u stierf, En prijs Hem in all' eeuwigheen, Die 't heil voor u verwierf.

8 Opwekking 366: 3 Kroon Hem, de Vredevorst! Wiens macht eens heersen zal Van pool tot pool, van zee tot zee; 't Klinke over berg en dal, Als alles voor Hem buigt, En vrede heerst alom, Wordt de aarde weer een paradijs. Kom, Here Jezus! kom!

9 Stil gebed Votum en groet * Staande

10 Ps. 21: 3, 5, 13

11 Ps. 21: 3 Gij, die hem gunstig hebt gered, Zijt hem met volle stromen Van zegen voorgekomen. Ook hebt Gij hem op 't hoofd gezet, Hem, die op U betrouwt, Een kroon van 't fijnste goud.

12 Ps. 21: 5 Hoe groot en schittrend is zijn eer, Door 't heil, aan hem bewezen! Hoe is zijn roem gerezen! O alvermogend, Opperheer, Wat glans, wat majesteit. Hebt Gij dien Vorst bereid!

13 Ps. 21: 13 Verhoog, o HEER', Uw naam en kracht; Zo zal ons vrolijk zingen Door lucht en wolken dringen. Zo wordt Uw heerschappij en macht Door ons, nog eeuwen lang, Geloofd met psalmgezang.

14 Wetslezing

15 Psalm 119: 2, 3 NB

16 Psalm 119: 2 NB Gij hebt ons hart uw orde opgelegd, opdat wij die met ijver onderhouden. Ach, ging ik toch de wegen van uw recht, dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde op wat Gij in uw liefde tot mij zegt, als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde.

17 Psalm 119: 3 NB U dank ik, Heer, in opgetogenheid. Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, U wil ik, die de allerhoogste zijt, in alles volgen, niets voor U verhelen. Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.

18 Gebed

19 Schriftlezing: Handelingen 1: 1 - 14

20 Psalm 96: 5, 7 NB

21 Zegt tot de volken; Hij aanvaardde de heerschappij. Zo staat de aarde voor altijd zonder wankeling. Hij richt der volken rechtsgeding, Hij, die het recht ons openbaarde. Psalm 96: 5 NB

22 Zo zal zijn koninkrijk beginnen. De Rechter rijdt de wereld binnen, Hij richt de aarde naar zijn recht, het pleit der volken wordt beslecht. Zijn trouw en waarheid overwinnen. Psalm 96: 7 NB

23 Preek

24 Schriftlezing: Hand. 1: 1-14 Tekst: Hand. 1: 10-11 Leven tussen hemelvaart en wederkomst Zingen na de preek LvK. 231: 3, 4

25

26 U, die als Heer der heerlijkheid verreest tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Hij komt, elks oog zal Hem dan zien, ook die Hem heeft doorsteken! Elk zal Hem juichend hulde bien of om ontferming smeken. LvK. 231: 3

27 Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, die dag zal zeker komen. Het licht, dat aan de kim verschijnt, wordt reeds van ver vernomen. Ja, halleluja, ja Hij komt! Juicht, mensen, eng'len, samen. Juicht met een vreugd, die 't al verstomt, juicht allen! Amen, amen! LvK. 231: 4

28 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen landelijk kerkverband Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

29 Dankgebed

30 Ps. 72: 9, 11 * Staande

31 Ps. 72: 9 De stedelingen zullen bloeien, Gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien; Ook zal, eeuw in, eeuw uit, Het nageslacht Zijn grootheid zingen, Zolang het zonlicht schijn’. Hun zal een schat van zegeningen, In Hem, ten erfdeel zijn. * Staande

32 Ps. 72: 11 Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen; Men loov’ Hem vroeg en spâ; De wereld hoor’, en volg’ mijn zangen, Met Amen, Amen na. * Staande

33 Zegen * Staande

34 U bent vanmiddag weer van harte welkom !!


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Th. van Olst uit Antwerpen Thema: Leven tussen hemelvaart en."

Verwante presentaties


Ads door Google