De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WWnV Bestuursakkoord. Inhoud Wet Werken naar vermogen(tekst) Budgettair kader W-deel Wsw + herstructeringsfaciliteit Wajong Vingeroefening gevolgen w-deel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WWnV Bestuursakkoord. Inhoud Wet Werken naar vermogen(tekst) Budgettair kader W-deel Wsw + herstructeringsfaciliteit Wajong Vingeroefening gevolgen w-deel."— Transcript van de presentatie:

1 WWnV Bestuursakkoord

2 Inhoud Wet Werken naar vermogen(tekst) Budgettair kader W-deel Wsw + herstructeringsfaciliteit Wajong Vingeroefening gevolgen w-deel

3 De WWNV zal per 1 januari 2013 worden ingevoerd. Instroom Wsw allen voor beschutte omgeving. Wajong alleen voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikte jonggehandicapten. Iedereen werkt naar vermogen, bij voorkeur bij een reguliere werkgever. Ondersteuning beschikbaar voor wie dat nodig heeft. Loondispensatie kan voor mensen die nog niet volledig zelfstandig wml kunnen verdienen. WWNV kent polisvoorwaarden van WWB/WIJ.

4 Uitvoering Eén ongedeeld re-integratiebudget Verantwoorden en informatie verstrekken conform huidige WWB-systematiek. Huidige expertise UWV moet behouden blijven. Herstructureringsfaciliteit sociale werkvoorziening.

5 Voor werkgevers Gemeenten zullen voor dienstverlening aan werkgevers die ook buiten de gemeente actief zijn dienstverlening ontwikkelen die daarbij aansluit. Werkgevers hoeven bij inzet van loondispensatie alleen de geleverde productiviteit te betalen. Door regelingen te bundelen worden de mogelijkheden inzichtelijker voor werkgevers: eenvoudig en effectief. Werkgevers moeten mensen simpel en eenvoudig kunnen inpassen. Gemeenten nemen de bureaucratie voor werkgevers bij plaatsingen zoveel mogelijk uit handen.

6 Keuring en indicatie Indicaties Wajong en Wsw moeten op elkaar aansluiten. UWV zal de indicatie voor de toekomstige Wajong en toekomstige Wsw uitvoeren.

7 Uitvoering en financiering WWNV decentraal uitgevoerd door gemeenten; Gemeenten beleidsmatig en financieel verantwoordelijk. Huidige financieringssystematiek WWB gaat gelden. Het budget dat gemeenten over houden mogen zij vrij besteden.

8 Loondispensatie, nieuw instrument Voor iedereen die niet in staat is om zelfstandig 100% wml te verdienen. Werkgevers hoeven alleen dat deel dat de werknemer arbeidsproductief is te betalen. Overheid vult inkomen aan via aanvullende uitkering tot max 100% wml. Loon en aanvulling kunnen tijdelijk minder bedragen dan 100% wml. Loonwaarde wordt vastgesteld met loonwaardemeting,( via erkende methode). Onafhankelijke derde beoordeeld of iemand tot doelgroep behoort. Loondispensatie in principe tijdelijk. Periodiek, (max. 2 a 3 jaar), nieuwe loonwaardemeting en toegangstoets. Gemeenten kunnen aanvulling loon betalen uit I-deel. Begeleidingskosten kunnen gefinancierd uit re-integratiebudget. Kabinet gaat meten loonwaarde wettelijk regelen. Mensen mogen maximaal 9 jaar een loon en aanvulling onder 100% wml hebben. Rijk en VNG gaan instrument loondispensatie na 3 jaar evalueren.

9 Maatregelen (in miljoenen euro) 20112012201320142015structur eel 3A. Wajong beperken tot volledig en duurzaam (netto) -20-76-107-900 3B. Niet volledig duurzaam zittend bestand Wajong van 75% naar 70% 30 -50-1000 3C. Beperking toegang tot de Wsw (netto) 00-30-100-650 3E. Gerichte re-integratie en begeleiding ontschotte WWB, Wsw en Wajong -300290-420-490-300 Waarvan Wsw en re-integratie WWB(Bruto) 420490620690500 Waarvan uitverdieneffect 100200 Totaal (afgerond op 10 miljoen euro) 30-270-280-580-800-1850

10 Macro-budget I-deel WWB en WIJ Conform systematiek voor BA 2008-2011 Budget bepaald door uit te gaan van: – gerealiseerde prijs en gerealiseerde volume in het voorgaande jaar; – Inschatting effecten conjunctuur en kabinetsbeleid begrotingsjaar; – Indexering gemiddelde prijs.

11 Macrobudget I-deel WWnV Financieringsystematiek WWB uitgangspunt. Loondispensatie: aanvullende uitkeringen betaald uit I-deel. T/m 2013 voor Wajong historische verdeling

12 Re-integratie WWB 2012201320142015 Miljoenennota 2011 1.1221.1341.083 Bezuiniging Rutte-400 Bestuursakkoord722734683

13 Ongedeeld re-integratiebudget Bestaat uit: re-integratiebudgetten voor Wsw(ook loon wsw-ers) en de WWB/WIJ bij elkaar. Daarnaast hevelt Rijk geld over vanuit re-integratiebudget Wajong van UWV. Niet de bedoeling dat geld wordt uitgegeven aan mensen die zonder steun hun weg naar de arbeidsmarkt ook weten te vinden. Door meer kennis van de best bewezen aanpak en verdere professionalisering van het re- integratieproces, kunnen de middelen effectiever en doelmatiger worden ingezet.

14 Bezuiniging op Wsw 2012201320142015 Bezuiniging Rutte 400490620690 W-deel- 400 Resteert090220290

15 Herstructeringsfaciliteit 2012201320142015201620172018 Versnellen beperking Wsw (netto) 30703432 Stimuleringsuitkering Wsw 18 Aanvullende bijdrage SZW 1030328 Totaal10601206050 Totaal cumulatief (2012- 2018)* 400

16 Herstructureringsfaciliteit maatregel beperking toegang tot de Wsw 1 jaar eerder dan in regeerakkoord; stimuleringsuitkering „bonus begeleid werken‟ over de periode 2014 – 2018 VNG en Rijk stellen gezamenlijk criteria vast; onafhankelijke commissie gaat herstructureringsplannen beoordelen. Gemeenten dienen hun herstructureringsplannen en aanvragen uiterlijk 1 januari 2012 in, zodat de herstructureringsoperatie vanaf 1 juli 2012 kan starten. De faciliteit is nadrukkelijk niet bestemd om exploitatie- tekorten af te dekken.

17 Re-integratie Wajong 20122013201420152016201720182019 Miljoenennota 2011 141153156164 Bestuursakkoord1546617691106122

18 Wajong UWV bekijkt bij huidige Wajongers wie over arbeidsvermogen beschikt. – 2 groepen: (1) Wajongers met uitkering ogv oude Wajong tot 2010 – (2) Wajongers met uitkering en/of ondersteuning ogv de nieuwe Wajong (instroom 2010, 2011 en 2012). Wajongers zonder arbeidsvermogen ook vanaf 1 januari 2014 75% wml. Wajongers met arbeidsmogelijkheden krijgen vanaf 1 januari 2014 een uitkering ter hoogte van 70% wml. Voor alle Wajongers die voor 2012 zijn ingestroomd, blijft géén partner- en middelentoets gelden. Ook niet als zij geacht worden te kunnen werken.

19 Arbeidsbeperkten Gemeenten moeten beleid mbt tot WWNV vastleggen in verordening. – Opdracht: zorgen dat verschillende groepen in vergelijkbare mate aan bod komen, met speciale aandacht voor mensen met arbeidshandicap. Gemeenten moeten mensen met arbeidsbeperking die géén uitkering hebben, ondersteunen naar werk. – Komen in aanmerking voor instrument loondispensatie. – Daarnaast aanspraak op andere instrumenten zoals bijvoorbeeld jobcoaching en werkplekaanpassing. – Beoordeling ligt bij gemeenten.

20 Uitvoeringskosten Onderstaande bedragen overgeheveld naar GF Gaat mee lopen via accressystematiek Geen uitname GF voor (a) aanpassingen WWB, (b) afschaffing WWIK, (c) afbouw dubbele heffingskorting 201320142015 Uitvoeringsk stn WWnV 41827

21 Bezuining w-deel 20112012201320142015 w-deel 1336112211341083 bezuiniging400 Resteert1336722734683 100%54%55%51%

22 Zwarte scenario 20112012201320142015 Resteert1336722734683 Tekorten Wsw-113 -203-326-391 VNG1.223609531357292 Eigen scenario1336722531357292 100%54%40%27%22%


Download ppt "WWnV Bestuursakkoord. Inhoud Wet Werken naar vermogen(tekst) Budgettair kader W-deel Wsw + herstructeringsfaciliteit Wajong Vingeroefening gevolgen w-deel."

Verwante presentaties


Ads door Google