De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijkverpleging Hoofdlijnen inkoopbeleid 4 april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijkverpleging Hoofdlijnen inkoopbeleid 4 april 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Wijkverpleging Hoofdlijnen inkoopbeleid 4 april 2016

2 Klantbelofte: zo lang als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ambitie: meer mogelijkheden voor preventie en innovatie; versnippering in aanbod tegengaan. Samenwerking met huisartsen en gemeenten versterken. Betere doelmatigheid. 2 Zilveren Kruis

3 Nieuwe zorgaanbieders: geen overeenkomst in 2016. Moeten voldoen aan instap en aanvullende voorwaarden. Er zijn voldoende aanbieders gecontracteerd. Alleen bij aantoonbaar vernieuwend aanbod en beperkte keuze vrijheid. Kleine zorgaanbieders: omzet minder dan € 350.000 (1 juli 2015 -> 1 juli 2016). Ontvangen basistarief. Reguliere zorgaanbieders: omzet € 350.000 of meer (1 juli 2015 -> 1 juli 2016). Tariefopslagen op basis van doelmatigheid. Klanttevredenheid voldoet aan minimale norm. Toekenning budget 2017 in twee rondes. 3 Drie categorieën zorgaanbieders

4 Reguliere zorgaanbieders die doelmatige zorg leveren van goede kwaliteit mogen groeien. Toekenning budget in twee rondes. Ronde 1: vast budget o.b.v. lineaire extrapolatie eerste 6 maanden 2016 -> basis voor volume. Vervolgens definitieve toekenning budget o.b.v. doelmatigheid en verwachte productie 2017. Budgetgarantie 90% geleverde zorg 2016; maar kan dus ook hoger worden. Hoger tarief o.b.v. doelmatigheid; klanttevredenheid moet aan minimum voldoen. 4 Budgetmodel reguliere zorgaanbieders

5 Met zorginhoudelijke afspraken over: IKZ, PTZ, ketenzorg/casemanagement dementie, gespecialiseerde verpleging. Met zorginhoudelijke afspraken èn inkoopvoorwaarden: MSVT, wijkgericht werken. Bijzondere zorgvormen worden geoormerkt in de declaratie. 5 Aanvullingen basisovereenkomst

6 Daarnaast is ten behoeve van 2017 van belang: aantoonbaar minimaal 33% verplegend personeel (niveau 4 of 5), aantoonbaar ten minste 50% VP en 40% VZ geregistreerd kwaliteitsregister V&VN, zorgleefplan, max 50% onderlinge dienstverlening. 2018: registratie uitkomstenindicatoren dementie, veilige principes medicatieketen, ‘Zorg voor veilig’, geprotocolleerde samenwerking huisartsen en ziekenhuizen. 6 Instapvoorwaarden -> 1 juni 2016 bekend

7 Wijkgericht werken: wordt nader uitgewerkt. PGB: wordt nader uitgewerkt. Beschikbaarheidsfunctie en oproepbare zorg: momenteel overleg binnen ZN over volgen of andere vorm van afstemming. Uitwerking volgt. Zorg in de Wijk: drie pilots lopen tot en met 2018. Integrale wondzorg: voorstellen volgen. 7 Overige prestaties

8 Regionale aanpak; in continu proces worden afspraken gemaakt met (sub)regionale samenwerkingsverbanden. Rol voor wijkverpleging: helpen realiseren dat Menzis verzekerden langer thuis kunnen wonen, hun welbevinden verhogen en vermijdbare zorg voorkomen. Wijkverpleegkundige richt zich op preventie en zelfmanagement en werkt in een netwerk met de geïntegreerde eerste lijn, het ziekenhuis, de gemeente en mantelzorg. Minder gebruik tweede lijn. 8 Menzis

9 Ontwikkelen regionale (geriatrische) expertisenetwerken waar kennis en kunde wordt gebundeld en afspraken over samenwerking ‘over grenzen heen’ worden gemaakt. Partijen die koploper kunnen en willen zijn. Met partijen worden (financiële) maatafspraken gemaakt: prestatiebeloning, populatiegebonden bekostiging en/of shared savings -> Dit alles: continuering in 2017; ontwikkelingen uitgebouwd afhankelijk regionale behoefte. Verzamelen/analyseren van data: ten behoeve van spiegelinformatie en rechtmatigheidsvraagstukken. 9 ‘Plus aanbieders’

10 Doelmatige zorg: ook gericht op tijdig inzetten zorg uit Wmo of Wlz; intensivering monitoren zorgkosten in relatie met budgetplafond; praktijkvariatie in beeld brengen. Gebruik klantervaringen. Behouden/vergroten zorgredzaamheid (door: vergroten leefkracht -> mondzorg; ondersteuning mantelzorg; inzet e- health). Wijkgericht werken. 10 Thematische aandachtspunten

11 Zorg voor kwetsbare ouderen Gericht op stimuleren samenwerkingsafspraken in de regio -> continuïteit in de keten. Continuering speerpunten 2016: integrale zorg voor kwetsbare ouderen vanuit de huisartsenpraktijk; overdracht van ziekenhuis naar huis met wijkverpleging; screening ouderen bij opname ziekenhuis. Transmurale protocollen. MSVT: laag complex -> onderdeel (specialistische) verpleging; hoog complex -> aanvullende eisen. IKZ 11 Thematische aandachtspunten

12 Financiële paragraaf: volgt nog. Duiding voorwaarden: volgt nog. Wijkgericht werken: het ontwikkelen van de infrastructuur in samenwerking met huisartsen en sociaal domein in de regio wil Menzis bij een beperkt aantal zorgaanbieders inkopen. Er wordt een aparte module ontwikkeld. 12 Overige zaken

13 Centrale elementen inkoopbeleid Samenwerking met huisartsen en gemeenten in kernregio’s is cruciaal. 2017: start gedifferentieerd inkoopbeleid gericht op bevorderen betaalbaarheid en kwaliteit. Ook meer zicht op kosten en praktijkvariatie per doelgroep, informatie die men wil gebruiken voor inkoop 2018. 13 VGZ

14 Zorgaanbieders die voldoen aan doelmatigheidsnormen worden beloond met ‘Plus- contract’: volumegroei mogelijk. Zorgaanbieders met een standaardcontract. Zorgaanbieders (plafond minder dan € 250.000 VGZ verzekerden) biedt men binnen de grenzen van doelmatigheid een cliëntvolgend contract: meer volume bij meer cliënten. 14 Drie typen contracten

15 Alle zorgaanbieders krijgen contract voor: PTZ, dementie en inplanbare/oproepbare zorg. De niet-patiënt gebonden, wijkgericht zorg, IKZ en MSVT worden selectief ingekocht. Voorwaarden: algemene, aanvullende voor nieuwe aanbieders, aanvullende bijzondere zorgsoorten. 4 groepen zorgaanbieders met en zorgkostenplafond: > € 5 mio / € 5 € 1 mio / € 1 € 250.000 / € cliëntprofielen. 15 Contracten

16 Per groep doelmatigheidsnorm, gebaseerd op drie landelijke indicatoren: doorlooptijd, kosten per klant, aantal uren per klant. Pluscontract: basis voor ZKP 2017 = (gerealiseerd) ZKP 216 + 3,2% volumegroei: ZKP kan worden opgehoogd; instroomgarantie contractvereiste; tarief 2017 geïndexeerd; afspraak mogelijk bekostigingsexperiment. Standaardcontract: ZKP 2017 = (gerealiseerd) ZKP 2016: groei cliënten opvangen binnen ZKP; tarief 2016 = tarief 2017; geen bekostigingsexperimenten. 16 Contracten

17 Standaardcontract < € 250.000: ZKP 2017 = 80% (gerealiseerd) ZKP 2016 met mogelijkheid voor cliëntvolgende groei; tarief 2017 = tarief 2016. Ieder kwartaal wordt ZKP bijgesteld. Selectieve inkoop PGB indicaties. Op zoek naar zinnige zorg via good practices. 17 Contracten

18 Visie: verzekerden in staat stellen om zo lang als mogelijk thuis te wonen. Onderscheid: basiszorg / specialistische zorg / specifieke regionale functies. Basiszorg: PV, VP, onplanbare zorg, zorgvraaganalyse, ondersteunen naar zelfzorg, casemanagement -> differentiatie Q op basis van waarde. Specialistische zorg: casemanagement dementie, PTZ, IKZ, gespecialiseerde verpleging, complexe MSVT, complexe wondzorg -> inkoop beperkt aantal zorgaanbieders. 18 CZ

19 Specifieke regionale functies: PGB-indicatiestelling, preventie op wijkniveau, zorggarantie. Dus: geen lumpsumafspraken meer voor oproepbare/onplanbare zorg. MSVT Laag complexe MSVT -> als reguliere verpleging inkopen onder de reguliere wijkverpleging. Hoog complexe MSVT -> aparte prestatie, geconcentreerd inkopen -> uiteindelijk bij de ziekenhuizen. 19 CZ

20 Aantal taken worden in regio geconcentreerd: Specialistische zorg Specifieke functies waarvoor infrastructuur nodig is, zoals onplanbare zorg, pgb indicatiestelling, preventie op wijkniveau Aan deze zorgaanbieders wordt gevraagd om voortrekkersrol op zich te nemen. Toewerken naar regionaal georganiseerde zorgketens, één aanspreekpunt in de wijk. Ook afspraken kunnen maken over zorggarantie. 20 Regionale systeemfuncties

21 Kosten: hoeveelheid zorg (regio analyse zorggebruik) + kostprijs per zorgeenheid (kosten per patiënt per categorie) Kwaliteit: resultaat (classificatiesysteem in gebruik èn fte VP5 + Zorg + aantal cliënten) + patiëntgerichtheid (NPS) -> Leidt tot Overeenkomst P X Q 21 Doorontwikkeling waardemodel

22 Samen met ENO en Zorg en Zekerheid. 2016: alle aanbieders gelijkluidend contract. 2017: niet meer het geval. Met aantal grotere zorgaanbieders nadere afspraken over doelmatige inzet zorg (gemiddeld aantal uren zorg per cliënt per maand in combinatie met passende productmix). Gaat om zorgaanbieders met omzet > € 300.000 bij alle Multizorg partijen samen of een aantal van minimaal 30 cliënten. Kleinere aanbieders: standaardovereenkomst. 22 Multizorg

23 Onder voorbehoud landelijke ontwikkelingen en nader uit te werken criteria -> afspraken over een actieve bijdrage in regio aan niet toewijsbare- en onplanbare zorg. MSVT: 2016 = 2017. IKZ: 2016 = 2017. Kwaliteit: er is geen eenduidig, valide en gedragen instrument om de kwaliteit van de zorg te meten. Daarom aansluiten bij minimale normen die in veld gebruikelijk zijn. 23 Multizorg

24 Speerpunten inkoopbeleid 2017: toegang tot zorg, klantwens, substitutie. Regionale focus. Toegang tot zorg: binnen termijn en afstand die past bij de ernst van de zorgvraag. Indicatiestelling: moet meer transparant. Zorgaanbieders moeten aantonen dat zij over kwaliteitsbeleid beschikken rondom het stellen van verpleegkundige indicaties. 24 Zorg en Zekerheid

25 Beschrijft: Wijze waarop classificatiesysteem wordt toegepast Methode van klinisch redeneren Methode van uitsluiten voorliggende financiering Wijze verwerking klantwensen Wijzen benoemen en aanspreken steunsysteem Wijze intercollegiale toetsing 25 Kwaliteitsbeleid indicatiestelling

26 Klantwens: klanttevredenheid jaarlijks monitoren. Substitutie: in 2017 accent op wondzorg. Daarnaast het maken van afspraken in de keten over PTZ en Ketenzorg dementie. Betaalbaarheid en doelmatigheid: in de loop van 2016 vindt analyse plaats gerealiseerde productie per aanbieder ten opzichte van landelijke benchmark. 26 Zorg en Zekerheid

27 Transparantie indicatiestelling. Eigen kwaliteitsbeleid indicatiestelling en aantoonbaar effect op zorgkosten. Doelmatigheid in gemiddelde behandelmix/intensiteit, behandelduur en totale kosten per patiënt ten opzichte van de benchmark. Realisatie doelen 2016 conform addendum. Aard en omvang prestatieafspraken. Tijdige en volledige aanlevering productiemonitor. Klanttevredenheidsonderzoek. 27 Bepaling tarieven

28 Minimumeisen Uitsluitingsgronden Specifieke eisen/aandachtspunten voor aanbieders wijkverpleging Specifieke bepalingen (o.a. IKZ, PTZ, ketenzorg dementie) Innovatief aanbod: inzet zorg op afstand, zelfmanagement, preventie, vormen van bekostiging Indicatiestelling PGB: selectief bij beperkt aantal aanbieders 28 Verder

29 ENO is voorstander van continueren wijkgericht werken in huidige vorm. ENO richt zich op kernregio. Kwaliteit en kostenbeheersing speerpunten in 2017 -> huidige tarief en volume ontwikkeling moet worden beheerst via ZKP’s. Contractering: 2016 zo veel als mogelijk bestendigen. In principe eenjarige standaardcontracten; mogelijkheden maatwerkcontracten wordt verkend. 29 ENO

30 Voorwaarden: WTZi-toelating; eisen bekwaamheid bestuursverklaring; VP niveau 5 in dienst; werkt conform normenkader V&VN. Categorieën aanbieders: In 2016 gecontracteerde aanbieder wijkverpleging; restitutieaanbieder in 2016; nieuwe aanbieder. Kwaliteit: kan alleen door de beroepsgroep worden vastgesteld. 30 DSW

31 Initiatief innovatie moet uit het veld komen. Infrastructuren of technologie komen niet voor vergoeding in aanmerking. Specifiek voor zorg op afstand/beeldschermcommunicatie geldt dat uitsluitend de directe zorgtijd voor vergoeding in aanmerking komt. Uitzondering farmaceutische telezorg. 31 DSW

32 Regionale inkoop: zorg wordt ingebed in zorgnetwerken, verankerd in buurten, wijken, dorpen. Via de huisarts toegang tot gespecialiseerd zorg; sluit aan bij wat gemeenten doen als het gaat om participatie, etc. Regionale inkoop in vijf regio’s. Onderscheid regie- en basisaanbieders; deze gaan samenwerken. Concurreren om markt te veroveren door productie te draaien is geen toekomstbestendig model gebleken. Concurrentie op basis van kwaliteit en service. 32 DFZ

33 Regie aanbieder is in staat om iedereen zorg te verlenen. Heeft eigen THT team voor onplanbare zorg, aantoonbare samenwerking sociaal en medisch domein, specialistische zorg in ketens, actief mantelzorgprojecten. Basisaanbieder: beperkt werkgebied, bijvoorbeeld rondom het intramuraal onroerend goed. Gericht op leveren kwalitatief hoogwaardige verzorging en verpleging. Beiden zelfstandig contract. Regie aanbieder kan ook ‘specialist’ zijn: bijvoorbeeld: IKZ, PTZ. 33 DFZ

34 MSVT -> inkoop via wijkverpleging. Er worden meerjarencontracten gesloten: 2017 – 2019. 34 DFZ


Download ppt "Wijkverpleging Hoofdlijnen inkoopbeleid 4 april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google