De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Muziekonderwijs in Koggenland2 mei 2011 Muziekonderwijs in Koggenland Discussie en koersbepaling Presentatie voor de Raadscommissie Burger & Bestuur op.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Muziekonderwijs in Koggenland2 mei 2011 Muziekonderwijs in Koggenland Discussie en koersbepaling Presentatie voor de Raadscommissie Burger & Bestuur op."— Transcript van de presentatie:

1

2 Muziekonderwijs in Koggenland2 mei 2011 Muziekonderwijs in Koggenland Discussie en koersbepaling Presentatie voor de Raadscommissie Burger & Bestuur op 2 mei 2011 door Glenn ter Veer afdeling Welzijn

3 Muziekonderwijs in Koggenland2 mei 2011 Agenda Aanleiding discussie Stand van zaken lesgeldbijdrage Stand van zaken muziekverenigingen Knelpunten lesgeldbijdrage Knelpunten muziekverenigingen Discussiepunten Aanbevelingen: koersbepaling

4 Muziekonderwijs in Koggenland2 mei 2011 Aanleiding Efficiëntere en effectievere inzet van de beschikbare middelen tegen de achtergrond van 1.de evaluatie van het muziekonderwijsbeleid met het oog op de algehele evaluatie van het subsidiebeleid 2.de toekomstbestendigheid van de muziekverenigingen 3.de discussie in hoeverre de ondersteuning van muziekonderwijs een gemeentelijke taak is 4.de bezuinigingstaakstelling

5 Muziekonderwijs in Koggenland2 mei 2011 Stand van zaken lesgeldbijdrage (1) Beschikbaar subsidiebudget: Lesgeldbijdrageregeling: € 46.500 Lesgeldbijdrage € 25.000 Beschikbare inkomsten gemeentelijke muziekdocenten € 71.500 Subtotaal I Subsidie muziekverenigingen: € 20.500 Waarderingssubsidie € 5.000 Projectsubsidie € 25.500 Subtotaal II Totaal: € 97.000

6 CJG Koggenland2 mei 2011 Stand van zaken lesgeldbijdrage (2) Aangeboden lessen van gitaar tot drums en van zang tot trombone en AMV Koggenlandse infrastructuur muziekonderwijs: 4 muziekdocenten in gemeentelijke dienst 5 muziekverenigingen (Hafabra) met zo’n 20 docenten 14 particuliere muziekdocenten 6 particuliere muziekdocenten (buiten Koggenland) Muziekschool Opmeer (i.v.m. de breedte van het lesaanbod) Muziekschool Gerard Boedijn in Hoorn (afbouwregeling) NB. Met muziekscholen FluXus, Boedijn, Cool, Waterland en Oostelijk West-Friesland is periodiek of incidenteel contact met het management.

7 CJG Koggenland2 mei 2011 Stand van zaken lesgeldbijdrage (3) Stijging aantal gesubsidieerde muziekleerlingen van 150 (77 Boedijn) naar 320. 40 > 18 jaar De aanvragen passen vooralsnog binnen het beschikbare subsidiebudget Grotere mate van samenhang in het Koggenlandse lesaanbod. Gemeente fungeert als regisseur Spreiding lesaanbod De Goorn, Obdam, Ursem, Berkhout, en Spierdijk.

8 Stand van zaken lesgeldbijdrage (4) Klein aantal leerlingen lest in Opmeer, Hoorn, Zwaag, Heerhugowaard, Alkmaar, Middenbeemster, Waterland en Amsterdam Algemene Muzikale Vorming (AMV): Agaath Schouten (De Caegh, Obdam), Ruud Schouten (Jozefschool, De Goorn), De Volharding (Geert Holleschool, Berkhout), Muziekschool Ursem (project Bavoschool, Ursem), Kunst naar Kracht (locatie De Koperblazer, De Goorn), Muziekschool Opmeer (locatie Opmeer)

9 CJG Koggenland2 mei 2011 Stand van zaken muziekverenigingen (1) 5 muziekverenigingen Brassband Kunst naar Kracht (1922) De Goorn Muziekvereniging Volharding (1892) Berkhout Fanfare Accordando (1921) Spierdijk Muziekvereniging Ursem (1968) Ursem Tamboer-Fanfarekorps Muzieklust (1920) Obdam Gezamenlijk 262 leden (peiljaar 2011)

10 Muziekonderwijs in Koggenland2 mei 2011 Stand van zaken muziekverenigingen (2) Verenigingen hebben een lange historie in dorpskernen Bijdrage aan cultuureducatie in Koggenland Sociaal-maatschappelijke functie in de dorpskernen: verbinden, stimulans algemene en persoonlijke ontwikkeling en cultuurparticipatie Bijdrage aan leefbaarheid en vitaliteit dorpskernen Bijdrage aan positieve vestigingsklimaat voor ondernemers Intensivering onderling contact en samenwerking binnen en buiten Koggenland

11 Muziekonderwijs in Koggenland2 mei 2011 Knelpunten lesgeldbijdrage (1) De beëindiging subsidie Boedijn heeft geleid tot een beperkt lesaanbod en beperkte samenspelmogelijkheden Forse stijging gesubsidieerde leerlingen vanaf 2009, maar geen zicht op ontwikkeling totaal aantal leerlingen door ontbreken nulmeting Verordening lesgeldbijdrageregeling muziekonderwijs behoeft optimalisatie; onscherpe criteria ten aanzien van prioritering, geen pressiemiddel en onnodige regeldruk aanvrager en docent

12 Knelpunten lesgeldbijdrage (2) Verordening veroorzaakt buitenproportionele administratieve last voor de afdeling Welzijn. Personeelskosten in 2010 € 8.000 Aanvraag en afhandeling kan nog niet gedigitaliseerd worden voor het cursusjaar 2011-2012 Het effect lesgeldbijdrageregeling op leerlingen van particuliere (= commerciële) muziekdocenten is twijfelachtig Systematiek lesgeldbijdrage vergroot kans op overschrijding van het budget

13 Muziekonderwijs in Koggenland2 mei 2011 Knelpunten muziekverenigingen (1) Toekomstbestendigheid Vergrijzing en ontgroening Concurrentie op de vrijetijdsbestedingsmarkt Hoog lestarief door combi van Hbo-opgeleid personeel en kleinschaligheid muzieklessen Leden en leerlingen vinden en binden Contacten met het basisonderwijs zijn wisselend

14 Muziekonderwijs in Koggenland2 mei 2011 Knelpunten muziekverenigingen (2) Subsidiesystematiek Verenigingsleerlingen van buiten Koggenland ontvangen geen lesgeldbijdrage. Verenigingen hanteren voor iedereen het zelfde tarief, omdat het lestarief anders te onaantrekkelijk wordt voor ouders en leerlingen. Instroom van deze leerlingen is van belang. Beperking nadelig voor wervingskracht en uitstraling Huidige subsidiesystematiek staat groei in de weg door het werken met subsidiabele eenheden in plaats van bedrag per lid/leerling. Nieuwe halverwege cursusjaar instromende leerlingen komen niet in aanmerking voor lesgeldbijdrage

15 Muziekonderwijs in Koggenland2 mei 2011 Knelpunten muziekverenigingen (3) Instrumentensubsidie Tot 2008 vergoeding 40% aanschaf nieuwe instrumenten / regeling bij harmonisatie subsidiebeleid (2008) geruisloos verdwenen; leidt op termijn tot moeilijkheden / muziekverenigingen en extern adviseur Pierre van der Schaaf waren in de veronderstelling dat er naast de basissubsidie nog apart een “potje” zou zijn voor aanschaf nieuwe instrumenten. Bleek niet het geval. Aanschaf instrumenten periode 2005-2011: Voorbeeld Kunst naar Kracht: € 76.500 Voorbeeld Muzieklust: € 15.000

16 Muziekonderwijs in Koggenland2 mei 2011 Discussiepunten (1) Is muziekonderwijs als vorm van cultuureducatie een gemeentelijke taak? Past het subsidiëren van particulieren binnen deze taakopvatting?

17 Discussiepunten (2) Als we een keuze moeten maken op grond van de beschikbare middelen en een effectieve en efficiënte inzet hiervan, wat vinden we dan belangrijk? 1.De toekomstbestendigheid van onze muziekverenigingen waarvan sommigen al 120 jaar bestaan 2.De ondersteuning van particulieren om de breedte van het educatieaanbod te stimuleren 3.De verdere ontwikkeling van vormen van AMV in de gemeente (binnenschools/buitenschools)

18 Muziekonderwijs in Koggenland2 mei 2011 Aanbevelingen Focus het beleid op de muziekverenigingen en hun leerlingen tot 18 jaar en op minima Laat de breedte van het muzieklesaanbod over aan het ondernemerschap van particuliere docenten en muziekscholen Ontwikkel een subsidiesystematiek die eenvoudig is en tegelijk ‘sensibeler’ dan het huidige systeem Verhoog de subsidie van de muziekverenigingen en versoepel de voorwaarden om de toekomstbestendigheid van de muziekverenigingen te vergroten Werk de samenwerking tussen scholen en muziekverenigingen op het gebied van Algemene Muzikale Vorming (AMV) nader uit Effectueer in het kader van de zorgvuldigheid de aanbevelingen met ingang van het cursusjaar 2012-2013

19 Muziekonderwijs in Koggenland2 mei 2011 Vragen Vragen? Discussie? Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Muziekonderwijs in Koggenland2 mei 2011 Muziekonderwijs in Koggenland Discussie en koersbepaling Presentatie voor de Raadscommissie Burger & Bestuur op."

Verwante presentaties


Ads door Google