De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarplan MR SCHOOLJAAR 2016 - 2017 1. Wat wilt u lezen? 2 AlgemeenVisie MRActiviteiten MR Structurele Onderwerpen Vaste Agendapunten Vergaderdata MR Rolverdeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarplan MR SCHOOLJAAR 2016 - 2017 1. Wat wilt u lezen? 2 AlgemeenVisie MRActiviteiten MR Structurele Onderwerpen Vaste Agendapunten Vergaderdata MR Rolverdeling."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarplan MR SCHOOLJAAR 2016 - 2017 1

2 Wat wilt u lezen? 2 AlgemeenVisie MRActiviteiten MR Structurele Onderwerpen Vaste Agendapunten Vergaderdata MR Rolverdeling MR Samenstelling MR Speerpunten MR Jaarplan MR – De Hoeksteen

3 Algemeen 3 Jaarplan MR – De Hoeksteen Algemeen In dit jaarplan willen wij als MR van de De Hoeksteen (Maurik) onze visie, werkwijze, jaarplanning en taakverdeling voor het komende schooljaar delen met de ouders en de leerkrachten. Het jaarplan biedt houvast bij het invulling geven aan onze werkzaamheden en het opstellen van de agenda’s. In het licht van de transparantie en profilering maken wij als MR tevens duidelijk aan de achterban waar het komende schooljaar de nadruk op ligt. De Hoeksteen maakt onderdeel uit van de stichting Christelijk Protestants Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard (C.P.O.B.). Onder de stichting vallen 17 basisscholen waaronder De Hoeksteen en 1 speciale basisschool. Het MR-jaarplan bestaat uit: MR Visie MR Activiteiten + Structurele onderwerpen Vaste agendapunten + Vergaderrooster MR Rolverdeling MR Samenstelling MR Speerpunten

4 Visie MR 4 Jaarplan MR – De Hoeksteen Visie De MR is van mening dat een pro-actieve houding in het meedenken over beleidsonderwerpen leidt tot het meest gewenste resultaat. Dit doen we door: Gebruik te maken van het advies-, instemmings-, informatie-, en initiatiefrecht en het recht op overleg Zoveel mogelijk met onze achterban (ouders en personeel) in contact te blijven zodat we in staat zijn hetgeen er speelt mee te nemen in de afwegingen die de MR maakt Wijze van acteren Wij, als MR, geven invulling aan de medezeggenschap binnen de school namens de ouders en het personeel De vertegenwoordiging van de MR richt zich met name op pro-actief invloed uitoefenen op het beleid dat op school, namens het bevoegd gezag, wordt gevoerd Tevens zal de MR waar nodig gevraagd of ongevraagd advies geven of via het initiatiefrecht nieuwe zaken in gang trachten te zetten Wij altijd openstaan voor opmerkingen, reacties en meningen van ouders en personeel Via de website en de maandinfo regulier de achterban informeren De notulen en de agenda via de website beschikbaar gesteld worden

5 Activiteiten MR 5 Jaarplan MR – De Hoeksteen Regeling/ BeleidsplanBevoegdheidReglement Onderwijskundig SchoolplanMR InstemmingsrechtMR art. 21 b SchoolgidsMR OG Instemmingsrecht MR art. 24 g SchoolreglementMR InstemmingsrechtMR art. 21 c Personeel en formatie TaakverdelingMR PG InstemmingsrechtMR art. 23 h Werktijdenregeling MR PG InstemmingsrechtMR art. 23 e, f Aanstelling/ ontslag schoolleidingMR AdviesrechtMR art. 22 g / GMR art. 22i Huisvesting OnderhoudsplanMR AdviesrechtMR art. 22 n NieuwbouwMR AdviesrechtMR art. 22 m Renovatie, klimaatbeheersingMR Adviesrecht MR art. 22 m

6 Activiteiten MR 6 Jaarplan MR – De Hoeksteen Regeling/ BeleidsplanBevoegdheidReglement Arbo-beleid Veiligheid en gezondheid Incl. Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)MR InstemmingsrechtMR art. 21 e / GMR art. 23 L Medezeggenschap MR Jaarverslag + jaarplanMR vaststellenMR art. 19 Medezeggenschapsregl.MR Instemmingsrecht MR art. 37 1 OG: Oudergeleding 2 PG: Personeelsgeleding Als MR willen we meedenken en soms wat langer stilstaan bij enkele (formele) besluitvormingstukken. Dat kunnen er meer zijn dan hierboven is weergegeven. Door planmatig de onderwerpen te agenderen, kunnen we goed voorbereid onze inbreng geven.

7 Structurele onderwerpen 7 Jaarplan MR – De Hoeksteen MaandOnderwerpRol MR Aug-okta)Vergaderschema afstemmena)Informatief b)Vaststellen jaarverslag MR 2015/2016b)Vaststellen c)Schooljaarplan 2016/2017c)Instemming Nov-decd)Concept begroting 2016d)Informatief Jane)Vaststellen MR jaarplan 2016/2017b)Vaststellen f)Vaststellen begroting 2016f)Advies g)Vakantierooster 2016/2017g)Advies Mrt-aprh)Bestuursformatieplanh)Instemming PG Mei-junii)Vaststellen schoolgids 2016/2017i)Instemming OG j)Klassenindeling 2016/2017j)Informatief k)Evaluatie afgelopen schooljaark)Informatief l)Evaluatie jaarplan MRl)Evaluatie

8 Vaste agendapunten 8 Jaarplan MR – De Hoeksteen Iedere MR-vergadering wordt gekenmerkt door enkele vaste agendapunten: Opening/vaststellen agenda (goedkeuring) verslag vorige vergadering Ingekomen/uitgegane stukken “Aan het hek”: er wordt een rondje gedaan bij de oudergeleding en teamgeleding omtrent zaken die ter ore zijn gekomen op het schoolplein en/of daarbuiten Jaarlijks terugkerende agendapunten: Passend onderwijs Ouder tevredenheid Continu rooster Buitenschoolse activiteiten Samenwerking brede school (SKLM, Boogerd, consultatiebureau, logopedie, ergotherapeut, schoolarts,…) Onderhoud gebouw

9 Vergaderdata MR 9 Jaarplan MR – De Hoeksteen Vergaderdata MR DatumVergaderingMet Directie donderdag 24 septemberStart vergaderingnee dinsdag 17 novemberAgendaoverlegja donderdag 21 januari Agendaoverlegnee dinsdag 22 maart Agendaoverlegja donderdag 26 meiAgendaoverlegnee dinsdag 21 juni AgendaoverlegJa

10 Rolverdeling MR 10 Jaarplan MR – De Hoeksteen RolVerantwoordelijkheid Voorzitter Leiden vergadering Vertegenwoordiger MR Onderhoudt contacten met bestuurders/directie Voorbereiden agenda Voorbereiding & evaluatie jaarplan / jaarverslag Secretaris (taken ook overdraagbaar aan andere MR-leden) Uitvraag doen t.b.v. agendapunten Voorbereiden en opstellen agenda Verslag & actielijst opstellen Post; MR archief Voorbereiding & evaluatie jaarplan / jaarverslag Communicatie MR website: publicatie van vastgestelde verslagen & informatie MR Leden (allen) Contacten onderhouden met de achterban (voor & na vergaderingen) Afstemmen voorstellen met het team Aandragen van agendapunten Bijdragen aan jaarplan MR Bijdragen aan (evaluatie) jaarplan / jaarverslag GMR-leden Vertegenwoordiging MR DHS om de 3 jaar ouder-leerkracht. (2015- 2016 t/m 2018-2019 = leerkracht) Deelname aan agendaoverleg

11 Samenstelling 11 Jaarplan MR – De Hoeksteen NaamGeledingRolVerkiesbaar Angelique KeetbaasOuderLidZomer 2018 Wendy HinkenkemperOuderVoorzitterZomer 2019 Lieke van WijkOuderLidZomer 2019 Annet KloosterzielTeamLid Zomer 2019 (niet verkiesbaar) Margot LoefTeamSecretarisZomer 2017 Maddi de JongTeamLidZomer 2018

12 Speerpunten MR 2016-2017 12 Jaarplan MR – De Hoeksteen Speerpunten 2016-2017 Verkeerssituatie Adequate invullingen en uitwerking van Plan van Aanpak naar aanleiding van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (2015) Monitoring kwaliteit van de TSO Verduidelijken en verstevigen van de rol van de MR.. Visie op groepssamenstelling nu en de komende jaren  advies over beleid  communicatie naar ouders

13 13 Schooljaar 2015 - 2016 Jaarplan MR – De Hoeksteen


Download ppt "Jaarplan MR SCHOOLJAAR 2016 - 2017 1. Wat wilt u lezen? 2 AlgemeenVisie MRActiviteiten MR Structurele Onderwerpen Vaste Agendapunten Vergaderdata MR Rolverdeling."

Verwante presentaties


Ads door Google