De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN VOOR BEGINNERS 9 februari 2012 Dorothée Snoeck Juridisch adviseur Sociaal Secretariaat Wij Helpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN VOOR BEGINNERS 9 februari 2012 Dorothée Snoeck Juridisch adviseur Sociaal Secretariaat Wij Helpen."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN VOOR BEGINNERS 9 februari 2012 Dorothée Snoeck Juridisch adviseur Sociaal Secretariaat Wij Helpen

2 TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN VOOR BEGINNERS A. Federale steunmaatregelen Structurele vermindering Doelgroepverminderingen B. Steunmaatregelen Vlaams Gewest

3 STRUCTURELE VERMINDERING Wat? Automatische en algemene vermindering van de patronale sociale zekerheidsbijdragen Voor wie ? Alle werkgevers uit de privésector en bepaalde werkgevers uit de openbare sector.

4 STRUCTURELE VERMINDERING Voor alle werknemers die volledig onderworpen zijn aan het geheel van sociaalzekerheidsstelsel voor loontrekkenden Zijn bijgevolg uitgesloten: dienstboden middenstandsleerlingen, middenstandstagiaris, industriële leerlingen,CISP (overeenkomst voor socioprofessionele inschakeling),… jongeren tot 31/12 van het jaar waarop ze de leeftijd van 18 jaar bereiken gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw betaalde sportbeoefenaars artsen-specialisten in opleiding...

5 STRUCTURELE VERMINDERING. Varieert in functie van: – de categorie waartoe de werknemer behoort Cat.1: private commerciële sector ; restcategorie alle werknemers die niet tot categorie 2 en 3 behoren Cat.2: groep Sociale Maribel maar met uitzondering van gezins- en bejaardenhulp (PC 318) en beschutte werkplaatsen (PC 327) Cat.3: beschutte werkplaatsen (PC 327) – het refertekwartaalloon – Prestaties per kwartaal

6 STRUCTURELE VERMINDERING Voor elke werknemer afzonderlijk en per tewerkstelling berekend. Bedrag van 400 EUR tot 471 EUR per kwartaal De werknemer moet geen specifiek profiel hebben Geen enkele specifieke formaliteit vereist

7 DOELGROEP-VERMINDERINGEN 1.DGV oudere werknemers 2.DGV langdurig werkzoekenden 3.DGV eerste aanwervingen 4.DGV jonge werknemers 5.DGV collectieve arbeidsduurvermindering en 4-dagenweek 6.DGV herstructurering, faillissement, sluiting of vereffening van onderneming 7.DGV opleiders/begeleiders 8.DGV mentors

8 1.DGV OUDERE WERKNEMERS Wat? doelgroep “oudere werknemers”, vermindering van de patronale sociale zekerheidsbijdragen Welke werkgevers? Werkgevers uit de privé-sector (categorie 1 structurele vermindering) Welke werknemer? 50 jaar en ouder –Op de laatste dag van het kwartaal –Kwartaalloon < € 12.000 57 jaar en ouder –Op de laatste dag van het kwartaal –Ongeacht het kwartaalloon Onderworpen aan alle takken van de sociale zekerheid

9 1.DGV OUDERE WERKNEMERS Financieel voordeel voor 50 jaar en ouder (t.e.m. 56 jaar) Voorwaarde: kwartaalloon < 12.000 EUR Bedrag van 50 EUR per kwartaal + 50 EUR per leeftijdsjaar > 50 jaar Bv. iemand die 52 jaar is, RSZ vermindering van 150 EUR

10 1.DGV OUDERE WERKNEMERS Financieel voordeel voor 57 jaar en ouder 400 EUR ongeacht de leeftijd

11 1.DGV OUDERE WERKNEMERS Cumul tussen doelgroepvermindering voor min. 50 jaar en min. 57 jaar is mogelijk –Opgelet: kwartaalloon < € 12.000 –Andere formule van toepassing (leeftijd - 57 jaar) x (€ 400 x 12,5%) –Max. € 800 –Bv. iemand van 58 jaar => RSZ- vermindering van 450 EUR ; iemand van 59 jaar => RSZ-vermindering van 500 euro

12 2.DGV langdurig werkzoekenden Wat? Doelgroep “Langdurig werkzoekende” –Verlengde van het plan Activa 2 soorten financiële voordelen – Forfaitaire RSZ-vermindering Afhankelijk van periode ingeschreven als werkzoekende en leeftijd van de werknemer – Activering werkloosheidsuitkering Indien uitkeringsgerechtigd werkloos op de dag voor de indiensttreding

13 2.DGV langdurig werkzoekenden RSZ-vermindering Formaliteiten : werkkaart 2 situaties –De werknemer heeft een werkkaart –De werknemer heeft nog geen werkkaart Aan te vragen met het formulier C63 werkkaart: www.rva.bewww.rva.be Binnen de 30 dagen na de dag in dienst Laattijdige aanvraag: pas toepassing RSZ-vermindering vanaf het kwartaal volgend op het kwartaal van de aanvraag werkkaart Aanwerving tijdens de geldigheidsduur van de kaart –Geldigheidsduur van de kaart: 6 maanden

14 2. DGV langdurig werkzoekenden Werkuitkering langdurig werkzoekende toekenning door de RVA van een bedrag dat de werkgever van het nettoloon kan aftrekken Werkkaart + Bijkomende formaliteiten –Schriftelijke arbeidsovereenkomst –Bijlage arbeidsovereenkomst Activa –Werknemer bij uitbetalingsinstelling of hulpkas Aanvraag indienen Formulier C109 Kopie van de arbeidsovereenkomst en bijlage activa –Werkgever: einde van elke maand Afleveren van formulier C78 Activa

15 2.DGV langdurig werkzoekenden 1.000 of € 400 tijdens het kwartaal van aanwerving en een bepaald aantal kwartalen erna afhankelijk van de duur van inschrijving als werkzoekende + indien volledig uitkeringsgerechtigd werkloze: in bepaalde gevallen, werkuitkering van € 500 (voltijds) per maand, van het nettoloon af te houden

16 3.DGV EERSTE AANWERVINGEN Wat? = forfaitaire vermindering van de patronale sociale zekerheidsbijdragen gedurende een aantal kwartalen voor een “nieuwe” werkgever Voor de 3 eerste aanwervingen Op te gebruiken binnen de 20 kwartalen

17 3.DGV EERSTE AANWERVINGEN toepassingsgebied – begrip ‘nieuwe werkgever’ – werkgevers privésector – nieuwe werkgever = op het tijdstip van de indienstneming was de werkgever nog nooit onderworpen aan de wet van 27/06/69 (RSZ) of was hij gedurende 4 opeenvolgende kwartalen niet langer aan deze wet onderworpen wegens de tewerkstelling van werknemers (tenzij het gaat om leerlingen, dienstboden, …)

18 3.DGV EERSTE AANWERVINGEN toepassingsgebied – begrip ‘werknemer’ – niet persoonsgebonden – de volgende categorieën tellen nooit mee: jongeren met leerovereenkomst dienstboden jongeren tot 31/12 van het jaar van hun 18 e verjaardag gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw alle werknemers die niet RSZ-onderworpen zijn (studenten met solidariteitsbijdragen, 25 dagen socio-culturele sector…)

19 3.DGV EERSTE AANWERVINGEN Welke werknemers? 1 ste werknemer –Op het ogenblik van de indiensttreding heeft de werkgever nog nooit personeel tewerkgesteld of sedert ten minste 4 voorafgaande kwartalen geen personeel in dienst gehad 2 de werknemer –Op het ogenblik van de indiensttreding heeft de werkgever de 4 voorafgaande kwartalen max. 1 werknemer tegelijkertijd in dienst gehad 3 de werknemer –Op het ogenblik van de indiensttreding heeft de werkgever de 4 voorafgaande kwartalen max. 2 werknemers tegelijkertijd in dienst gehad

20 3.DGV EERSTE AANWERVINGEN Voordelen – RSZ-vermindering verschillend naargelang het gaat om een 1 e, 2 e of 3 e aanwerving – Tussenkomst in de administratiekosten van het sociaal secretariaat bij de 1 e aanwerving voor een bedrag van 36,45 €/kwartaal

21 3.DGV EERSTE AANWERVINGEN 1 e werknemer : 1.000 EUR gedurende 5 kwartalen en 400 EUR gedurende 8 kwartalen 2 de werknemer : 400 EUR gedurende 13 kwartalen 3 de werknemer : 400 EUR gedurende 9 kwartalen

22 3.DGV EERSTE AANWERVINGEN Bijzonderheden – de vermindering is niet persoonsgebonden! – de vermindering kan worden gespreid over een periode van 20 kwart. vanaf het kwart. waarin de werkgever de 1 e, 2 e of 3 e werknemer heeft aangeworven

23 3.DGV EERSTE AANWERVINGEN Zelfde ‘technische bedrijfseenheid’ – situatie: geen DGV voor een nieuwe werknemer die een werknemer van dezelfde TBE vervangt DGV indien bijkomende aanwerving ten opzichte van het totale personeelsbestand van de TBE – Criteria TBE gemeenschappelijke personen plaats en soort van activiteit materiaal, cliënteel

24 4.DGV JONGE WERKNEMERS 4 groepen: A. Jonge werknemers jonger dan 19 jaar B. Jonge werknemers jonger dan 26 jaar – Laaggeschoolde – Erg-laaggeschoolde – Laaggeschoold van buitenlandse afkomst – Laaggeschoold met een handicap C. Jonge werknemers jonger dan 30 jaar met een laag loon D. Activering van de werkloosheidsuitkering: 350 EUR in nettoloon

25 4.DGV JONGE WERKNEMERS A. Jonge werknemers jonger dan 19 jaar Toepassingsgebied – voor alle RSZ-onderworpenen tot 31/12 van het kalenderjaar waarin ze 18 jaar worden ; geen specifiek profiel Voordeel : gedeeltelijke onderwerping aan RSZ én RSZ- vermindering van 1.000 EUR per kwartaal tot 31/12 van het jaar waarin ze 18 worden Formaliteiten: –Geen

26 4.DGV JONGE WERKNEMERS B. Jonge werknemers jonger dan 26 jaar - laaggeschoold en erg laaggeschoold Laaggeschoold : 1000 EUR per kwartaal gedurende kwartaal in dienst + 7 kwartalen nadien + 400 EUR per kwartaal t.e.m. kwartaal 26 jaar

27 4. DGV JONGE WERKNEMERS Erg laaggeschoold, laaggeschoold van buitenlandse afkomst en laaggeschoold met een handicap : 1000 EUR per kwartaal gedurende kwartaal in dienst + 15 kwartalen nadien + 400 EUR per kwartaal t.e.m. kwartaal 26 jaar

28 4. DGV JONGE WERKNEMERS Jonge werknemers jonger dan 26 jaar - laaggeschoold en erg laaggeschoold Werkkaart 2 situaties –De werknemer heeft een werkkaart –De werknemer heeft nog geen werkkaart Aan te vragen met het formulier C63 werkkaart: www.rva.bewww.rva.be Binnen de 30 dagen na de dag in dienst Laattijdige aanvraag: pas toepassing RSZ-vermindering vanaf het kwartaal volgend op het kwartaal van de aanvraag werkkaart Aanwerving tijdens de geldigheidsduur van de kaart –Geldigheidsduur van de kaart: 6 maanden

29 4.DGV JONGE WERKNEMERS C. Jonge werknemers jonger dan 30 jaar met een laag loon = Forfaitaire vermindering van patronale sociale zekerheidsbijdragen Tewerkstelling van jongeren jonger dan 30 jaar Loon max. € 6030 per kwartaal Geen specifiek profiel, leeftijd en loon zijn bepalend

30 4. DGV JONGE WERKNEMERS Financiële voordeel –Degressief –Vanaf kwartaal in dienst tot kwartaal voor 30 jaar –Per kwartaal –Voorbeelden : 19 jaar : 300 EUR ; 22 jaar = 240 EUR ; 27 jaar = 90 EUR

31 4.DGV JONGE WERKNEMERS D. Activering van de werkloosheidsuitkeringen voor jongeren jonger dan 26 jaar = aftrok van het nettoloon voor max. € 350 per maand (maand in dienst + 5 daaropvolgende maanden) –<26jaar –Laaggeschoold, erg laaggeschoold, laaggeschoold van buitenlandse afkomst of laaggeschoold met een handicap –Niet meer leerplichtig –Voltijdse arbeidsovereenkomst, min. duur 6 maanden –Aanwerving binnen de 21 maanden na einde studies –Ingeschreven zijn als werkzoekende Opgelet: deze werkuitkering wordt slechts 1 keer per werknemer toegekend

32 4.DGV JONGE WERKNEMERS D. Activering van de werkloosheidsuitkeringen voor jongeren jonger dan 26 jaar Werkkaart Aanwerving tijdens de geldigheidsduur van de kaart –Geldigheidsduur van de kaart: 6 maanden

33 4.DGV JONGE WERKNEMERS D. Activering van de werkloosheidsuitkeringen voor jongeren jonger dan 26 jaar bijkomende formaliteiten –Schriftelijke arbeidsovereenkomst –Bijlage arbeidsovereenkomst Activa Start –Werknemer naar zijn uitbetalingsinstelling of hulpkas Aanvraag indienen Formulier C109 Kopie van de arbeidsovereenkomst en bijlage Activa Start –Werkgever: einde van elke maand Afleveren van formulier C78 Activa Start

34 STARTBAANVERPLICHTING Startbaanverplichting: verplichting om jongeren jonger dan 26 jaar aan te werven –Voor ondernemingen die op 30 juni van het voorgaande jaar minstens 50 werknemers tewerkstelde Bij vertrek moet de vervanging onmiddellijk plaats vinden –Hoeveel jongeren aanwerven? 3% van het personeelsbestand in de privé-sector 1,5% van het personeelsbestand in de publieke sector en in de private non-profitsector –Jongeren startbaanovereenkomst type II en III tellen dubbel –Jongeren van buitenlandse afkomst en met een handicap tellen dubbel Vermelding op de werkkaart

35 STARTBAANVERPLICHTING Startbaanverplichting: verplichting om jongeren jonger dan 26 jaar aan te werven Soorten startbaanovereenkomsten –Type I : gewone arbeidsovereenkomst minstens halftijds –Type II : arbeidsovereenkomst, min. halftijds in combinatie met een opleiding –Type III: specifieke overeenkomsten: industriële leerovereenkomst, leerovereenkomst,… Er moet geen aparte startbaanovereenkomst meer afgesloten worden Geen werkkaart meer vereist (vroeger: startbaankaart)

36 5. DGV collectieve arbeidsduur- vermindering en 4-dagenweek Wat? = vermindering van de patronale sociale zekerheidsrechten –= bij vermindering met minstens 1 uur van de arbeidsduur beneden 38 uur per week –= of invoering van de 4-dagenweek Opgelet: niet te verwarren met de “crisisarbeidsduurvermindering

37 5. DGV collectieve arbeidsduur- vermindering en 4-dagenweek Welke werkgevers? Privé-sector Autonome overheidsbedrijven

38 5. DGV collectieve arbeidsduur- vermindering en 4-dagenweek Welke werknemers? Arbeidsduurvermindering < 38 u/week –Voltijdse werknemers –Deeltijdse werknemers Voorwaarde: blijven hetzelfde aantal uren werken, met aanpassing van het loon. 4-dagenweek –Alleen voltijdse werknemers

39 5. DGV collectieve arbeidsduur- vermindering en 4-dagenweek Arbeidsduurvermindering beneden 38 uur per week Effectieve vermindering met min. 1 uur –Effectief of door toekenning van inhaalrustdagen –Voorbeeld: 38 u → 37 u effectief 38 u → 37 u + 6 inhaalrustdagen Invoering voor onbepaalde duur Toekenning van de RSZ-vermindering als arbeidsduurvermindering toegepast wordt voor een volledig kwartaal

40 5. DGV collectieve arbeidsduur- vermindering en 4-dagenweek Financieel voordeel bij de arbeidsduurvermindering per week : - 37 uren of minder : 400 EUR gedurende 8 kwartalen - 36 uren of minder : 400 EUR gedurende 12 kwartalen - 35 uren of minder : 400 EUR gedurende 16 kwartalen

41 5. DGV collectieve arbeidsduur- vermindering en 4-dagenweek 4-dagenweek = wekelijkse arbeidsduur is gespreid over 4 dagen per week = Of wekelijkse arbeidsduur is gespreid over 5 dagen per week, 3 volle en 2 halve dagen Invoering voor onbepaalde duur Toekenning van de RSZ-vermindering als arbeidsduurvermindering toegepast wordt voor een volledig kwartaal

42 5. DGV collectieve arbeidsduur- vermindering en 4-dagenweek Invoer 4 dagen week : 400 EUR gedurende 4 kwartalen

43 5. DGV collectieve arbeidsduur- vermindering en 4-dagenweek Cumul arbeidsduurvermindering 37,36 of 35 uren samen met invoer 4 dagen week : 1.000 EUR voor alle kwartalen waar cumul toegepast wordt

44 5. DGV collectieve arbeidsduur- vermindering en 4-dagenweek Formaliteiten Arbeidsreglement: wijzigen –Procedure wijziging arbeidsreglement –Best uw sociaal secretariaat raadplegen

45 6. DGV HERSTRUCTURERING, FAILLISSEMENT, SLUITING, VEREFFENING VAN ONDERNEMING Kenmerken – verminderingskaart ‘herstructureringen’ – zowel een RSZ-vermindering voor de nieuwe werkgever als RSZ-voordelen voor de werknemer

46 6.DGV HERSTRUCTURERING, FAILLISSEMENT, SLUITING, VEREFFENING VAN ONDERNEMING Toepassingsgebied – slachtoffers van een onderneming in herstructurering – sinds 1/7/11 opnieuw voor werknemers ontslagen n.a.v. een faillissement, sluiting of vereffening van onderneming Toepassingsvoorwaarden – Verminderingskaart ‘herstructureringen’ – geldigheidsduur van 12 maanden (6 maanden indien n.a.v. faillissement, sluiting of vereffening van onderneming)

47 6.DGV HERSTRUCTURERING, FAILLISSEMENT, SLUITING, VEREFFENING VAN ONDERNEMING Voordelen – RSZ-vermindering voor de nieuwe werkgever Afhankelijk van de leeftijd voorwaarde: loon < 6030 € per kwartaal (< 30 jaar) - < 12.000 € per kwartaal (  30 jaar) – RSZ-voordeel voor de werknemer 133,33 € (x 1,08) per maand voorwaarde: loon < 2010 € per maand (< 30 jaar) - < 4.000 € per maand (  30 jaar) – terugbetaling van de outplacementkosten van de ex-werkgever (behalve bij faillissement, sluiting of vereffening van onderneming)

48 Steunmaatregelen Vlaamse Gewest Voornaamste maatregelen worden besproken : Vlaamse Premie 50+ Vlaamse ondersteuningspremie Tegemoetkoming aanpassing arbeidspost IBO wordt door andere spreker toegelicht

49 Steunmaatregelen Vlaamse Gewest Nog tal van andere maatregelen. Informatie terug te vinden op : www.vdab.be www.aandeslag.be www.rva.be www.meta.fgov.be www.vdab.be www.socialsecurity.be

50 Vlaamse premie 50+ Wat? = tewerkstellingspremie in het Vlaams Gewest bij tewerkstelling van werknemers van min. 50 jaar Welke werkgever? Privé-sector met exploitatiezetel in het Vlaams Gewest

51 Vlaamse premie 50+ Welke werknemer? Niet-werkende werkzoekende Min. 1 dag voor de aanwerving bij de VDAB ingeschreven Min. 50 jaar op moment van aanwerving Aanwerving met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur Gedurende 6 maanden voor de aanwerving niet gewerkt bij eenzelfde TBE Niet ter vervanging van een werknemer die ontslaan werd om de premie te kunnen genieten

52 Vlaamse premie 50+ Financiële voordeel Per kwartaal Gedurende 4 kwartalen Bijk.vw. 1: effectieve betaling van loon voor het kwartaal Bijk.vw. 2: in dienst bij de werkgever ged. min. 5 opeenvolgende kwartalen –Uitz.1: werknemer neemt zelf ontslag –Uitz. 2: ontslag om dringende reden

53 Vlaamse premie 50+ Formaliteiten Aanvraag via www.vdab.bewww.vdab.be Persoonlijke pagina met on line aanvraagformulier Bewijsstukken kunnen voorleggen bij verzoek Info. aan VDAB bij elke wijziging in tewerkstelling

54 Vlaamse premie 50+ Cumulregels Cumuleerbaar met structurele vermindering Cumuleerbaar met doelgroepvermindering Niet cumuleer met werkuitkering –Sinds 1 oktober 2010

55 Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers Werkgevers die een persoon met een arbeidshandicap aanwerven kunnen een tegemoetkoming ontvangen van de VDAB. Welke werkgever : elke werkgever uit de privésector, met uitzondering van de beschutte werkplaatsen. Ook de provincies, gemeentes, OCMW’s, …

56 Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers Welke werknemers ? Personen met een handicap, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ; Gewezen leerlingen van het buitengewoon onderwijs en die hoogstens een getuigschrift of diploma in het buitengewoon onderwijs behaald hebben ; Personen die op basis van hun handicap in aanmerking komen voor een integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming ; Personen met een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid (= moet blijken uit een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing of van een attest van een bevoegde federale instelling) ; Personen die recht geven op bijkomende kinderbijslag of personen die recht hebben op een verhoogde kinderbijslag voor hun kind of kinderen ten laste als ouder met een handicap ; Personen met een invaliditeitsuitkering ; Personen met een attest van een door de VDAB aangewezen dienst of arts.

57 Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers Persoon dient een procedure tot erkenning als persoon met een arbeidshandicap die recht opent op de Vlaamse ondersteuningspremie in te dienen bij de VDAB VDAB beslist of persoon het recht opent. Op basis van een vastgestelde lijst van aandoeningen en/of voorgeschiedenis van de persoon.

58 Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers Bedrag : 40% van het referteloon gedurende het kwartaal van aanwerving en de 4 daaropvolgende kwartalen van tewerkstelling 30% van het referteloon gedurende het 5de kwartaal na het kwartaal van aanwerving tot en met het 8de kwartaal na het kwartaal van aanwerving ; 20% van het referteloon vanaf het 9de kwartaal na het kwartaal van aanwerving.

59 Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers De toekenning van de premie wordt beperkt tot 5 jaar. Daarna kan verlengd worden via een door de werkgever gemotiveerde aanvraag De werkgever doet elektronisch een aanvraag op de VDAB-site (www.vdab.be/arbeidshandicapwww.vdab.be/arbeidshandicap

60 Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers Er is geen termijn voorzien waarbinnen deze aanvraag dient te gebeuren. Premie wordt steeds toegekend vanaf het kwartaal van de aanvraag (nooit met terugwerkende kracht) VDAB berekent op basis van het betaalde loon en RSZ- werkgeverbijdragen. Deze gegevens ontvangt de VDAB van de RSZ.

61 Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers Cumul mogelijk met de subsidie voor aanpassing van de arbeidspost alsook met de sectorale, regionale en federale premies. De RSZ-verminderingen en tussenkomsten in het nettoloon worden in mindering gebracht van de loonkost, zodat er geen sprake is van dubbelsubsidiëring.

62 TEGEMOETKOMING AANPASSING ARBEIDSPOST Tegemoetkoming voor kosten van aanpassing van de arbeidsposten t.b.v. de werknemers met een arbeidshandicap werkgevers uit de private of openbare sector Personen met een arbeidshandicap van wie de VDAB bepaald heeft dat zij recht openen op de tegemoetkoming in de kosten voor de aanpassing van de arbeidspost.

63 TEGEMOETKOMING AANPASSING ARBEIDSPOST Kost voor de aanpassing van de arbeidspost binnen het jaar na beslissing VDAB moet arbeidspost aangepast zijn; de facturen moeten ingediend zijn bij de VDAB binnen de 6 maanden na de aanpassing van de arbeidspost ; de arbeidspost was nog niet aangepast is, vóór de datum van de aanvraag tot tegemoetkoming door de VDAB.

64 TEGEMOETKOMING AANPASSING ARBEIDSPOST De werkgever dient deze tegemoetkoming elektronisch aan te vragen op www.vdab.be.www.vdab.be De tegemoetkoming kan met alle tewerkstellingsmaatregelen gecumuleerd worden.

65 Vragen WWW.WIJHELPEN.BE – Juristen@wijhelpen.be 056/62.04.60


Download ppt "WELKOM TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN VOOR BEGINNERS 9 februari 2012 Dorothée Snoeck Juridisch adviseur Sociaal Secretariaat Wij Helpen."

Verwante presentaties


Ads door Google