De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkgroep activering 12 mei 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkgroep activering 12 mei 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Werkgroep activering 12 mei 2010

2 Agenda Socio-professionele integratie Activaplan
(= voorstel in ontwerpfase) Activaplan Partnerschapsovereenkomst (KB 500€) Voorstellen art.60 IBO en leefloon Vereenvoudiging banenplannen Activeringsbeleid in de praktijk: OCMW Bergen

3 1. Socioprofessionele integratie
Wat Financiële stimulans beperkt in tijd Art. 35, §1, eerste lid, KB van 11 juli 2002 Voor wie Leefloonbegunstigden die 1) beginnen te werken of 2) een beroepsopleiding aanvatten of voortzetten Hoe Een deel van de inkomsten wordt vrijgesteld bij de berekening van bestaansmiddelen Doel Afstand met de arbeidsmarkt te verkleinen via tewerkstelling of dmv betaalde kwalificerende opleiding

4 1. Socioprofessionele integratie
Huidige regeling Vrijstelling bedraagt momenteel netto maximaal 216,69€ per maand Vrijstellingsperiode bedraagt 3 jaar en begint te lopen op de eerste werkdag of de eerste dag van de opleiding en neemt 3 jaar later een einde => Zelfs indien de betrokkene gedurende die periode niet constant aan het werk is geweest Juridische basis : Art.35, §1, eerste lid, KB van 11 juli 2002

5 1. Socioprofessionele integratie
Wat is het voorstel van wijziging? De bestaande berekeningswijze blijft gehandhaafd Vrijstellingstermijn van 3 jaar blijft behouden MAAR de periode binnen dewelke de vrijstellingstermijn kan worden opgebouwd, wordt uitgebreid van 3 naar MAXIMAAL 6 JAAR deze periode vangt aan op de eerste dag waarop de vrijstelling wordt toegekend en eindigt 6 jaar later enkel de periodes waarin men effectief gewerkt heeft of een opleiding heeft gevolgd worden meegerekend voor de berekening van het saldo

6 1. Socioprofessionele integratie
Waarom versoepelen? Ononderbroken aan het werk blijven gedurende een periode van 3 jaar is niet evident voor de doelgroep De huidige toestand op de arbeidsmarkt maakt dit er niet eenvoudiger op => Gevolg: voor veel mensen verliest deze maatregel zijn gunstig effect Doelstelling = leefloongerechtigden meer van het voordeel van de vrijstelling te kunnen laten genieten

7 1. Socioprofessionele integratie
Toepassingsgebied Enkel voor leefloonbegunstigden die beginnen te werken of een beroepsopleiding aanvat of verder zet Naar analogie hiervan mogelijks ook van toepassing voor gerechtigden op een financiële maatschappelijke hulp Er verandert niets voor: Leefloongerechtigde die inkomsten verkrijgen uit artistieke activiteiten (vrijstellingsperiode van 3 jaar die stopt na 3 jaar) Studenten : voor de volledige duur van hun GPMI dat voor de volledige duur van hun studies wordt afgesloten kunnen zij genieten van SPI-vrijstelling Na hun studies kunnen zij ook van de algemene SPI-vrijstelling genieten

8 2. Activaplan Activeringsmaatregel ter bevordering van de tewerkstelling van (langdurig) werkzoekenden Werkgever kan aanspraak maken op een forfaitaire vrijstelling van werkgeversbijdragen + financiële tegemoetkoming in de loonkost (500€/900€/1100€) Deze voordelen zijn beperkt in tijd afhankelijk van: de leeftijd van de werknemer de periode van inschrijving als werkzoekende (voor wie ouder is dan 25j) het soort Activaplan

9 2. Activaplan Nieuwigheden: 2.1. Win-win activa
2.2. Nieuwe berekeningswijze werkuitkering RVA

10 2.1. Win-win Activaplan Verschillende soorten activaplan
Activaplan (algemeen) Activaplan “Plus” => voor gemeenten met een verhoogde werkloosheids- of armoedegraad Activaplan “Preventie- en veiligheidspersoneel” => voor gemeenten met een veiligheidscontract (Activa-stadswachten) Activaplan win-win => verhoogde uitkering in tijden van crisis voor bepaalde doelgroepen

11 2.1. Win-win Activaplan Verhoogde werkuitkeringen aan bepaalde categorieën van werkzoekenden tijdens hun werkhervatting Werkuitkering uitbetaald aan werknemer door RVA Sinds 1 januari 2010 in werking getreden = Anti-crisis maatregel, beperkt in tijd Nl. enkel voor aanwervingen gedurende 2010 en 2011

12 2.1. Win-win Activaplan Doelgroepen Laaggeschoolde -26jarigen
50-plussers Werklozen sedert minstens 1 jaar en maximum 2 jaar => Let wel: niet van toepassing op werknemers die werken in het systeem van de dienstencheques Doelstelling Aanwerving van deze doelgroepen aan te moedigen door de kost van hun aanwerving drastisch te verlagen via een tussenkomst in de loonkost winwin is geënt op de bestaande activaregeling waar men niets aan wilde veranderen.Bedoeling was dat de harmonisering van de activaregeling zoals uitgewerkt door de sociale partners ondertussen van kracht zou zijn geweest. In deze harmonisering was enkel sprake van -26 jaar. Dit project zit in de koelkast aangezien Vlaanderen had gedreigd met een belangenconflict.

13 2.1. Win-win Activaplan OF OF
=> - 26jarige OCMW-gerechtigden komen ook in aanmerking voor het win-win Activaplan. Voorwaarden: Jonger dan 26 jaar Ten minste 3 maanden ingeschreven als niet werkend werkzoekende Niet in het bezit van een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs Niet meer leerplichtig zijn Geen studies meer volgen in het dagonderwijs 1100€/maand gedurende 24 maanden Ten minste 6 maanden ingeschreven als niet werkend werkzoekende In het bezit van hoogstens een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs 1000€/maand gedurende 24 maanden OF OF

14 2.1. Win-win Activaplan Activakaart
-26jarige OCMW gerechtigden die aan de voorwaarden van het Activaplan win-win voldoen: Activakaart Om aangeworven te worden moet men houder zijn van een werkkaart die men kan aanvragen in het RVA-kantoor of via Werkuitkering uitbetaald door RVA (en niet door OCMW!) werknemer ontvangt van zijn werkgever een loon waarvan de werkuitkering in mindering is gebracht. en ontvangt het andere deel van zijn nettoloon van de RVA via de uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW) Meer info: Betalingsprocedure anders dan bij normale activa (wn ontvangt volledig nettoloon, OCMW betaalt financiële tussenkomst aan wg obv bewijsstuk) HVW = hulpkas voor werkloosheidsuitkering

15 2.2. Nieuwe berekeningswijze werkuitkering RVA
Voor 1 april 2010: Basisbedrag vermenigvuldigen met contractuele tewerkstellingsbreuk Voltijds => maximale werkuitkering Deeltijds => geproportioneerd, nl. Werkuitkering x => Indien nettoloon lager is dan bedrag werkuitkering wordt de werkuitkering beperkt tot werkelijk voor die maand verschuldigd nettoloon Q= gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de wn _______________________________________________ S= gem. wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse wn Telkens met inbegrip van betaalde inhaalrust ikv arbeidsdurvermindering

16 2.2. Nieuwe berekeningswijze werkuitkering RVA
Vanaf 1 april 2010: Berekening op basis van aantal effectief gepresteerde uren nl. Werkuitkering x aantal gepresteerde uren op maandbasis ______________________________________ wekelijks uurrooster van voltijds werknemer x 4

17 2.2. Nieuwe berekeningswijze werkuitkering RVA
Beweegredenen: Administratieve harmonisering : berekeningswijze activa interim en activa korte duur wordt veralgemeend Vermijden dat werkgevers onterecht maximale werkuitkering krijgen vbn.: Schorsing AO door economische werkloosheid, technische stoornis AO vangt aan in de loop van de maand (bv.15e) Wijzigende contractueel overeengekomen uurroosters

18 2.2. Nieuwe berekeningswijze werkuitkering RVA
Activa OCMW Geen wijzigingen

19 3. Partnerschapsovereenkomst (KB 500€)
Wat Samenwerking tussen het OCMW en de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en/of een partner die erkend is door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling Doel Intensieve individuele begeleiding voor een werkzoekende naar een tewerkstelling (= maatwerk) Hoe Aan de hand van een begeleidingsmodule van 50u of 100u jobcoaching KB 23/9/2004 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het OCMW voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde op maatschappelijke integratie of een financiële maatschappelijke hulp naar een tewerkstelling in een onderneming

20 3. Partnerschapsovereenkomst
Voor wie Werkzoekenden die: gerechtigd zijn op maatschappelijke integratie of een financiële maatschappelijke hulp tewerkgesteld zijn door of via het OCMW (met uitzondering van deze tewerkgesteld in de privé) Financiële tussenkomst 500€ voor het uitvoeren van een begeleidingsmodule van 100u voor het realiseren van een tewerkstelling indien de gerechtigde wordt tewerkgesteld vooraleer zijn individueel begeleidingsplan voleindigd is 250€ voor het uitvoeren van een begeleidingsmodule van 50u De 500€/250€ worden onder de uitvoerende partners verdeeld in verhouding tot ieders inbreng Juridische verwijzing: KB van 23 september 2004

21 3. Partnerschapsovereenkomst
Voorstel van wijzigingen Erkenning van partner en methodolgie door de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling => afschaffing: OCMW’s hebben inmiddels genoeg expertise opgebouwd om zelf een partner en metholodologie van jobcoaching te erkennen Het OCMW mag hoogstens de helft van de begeleidingsmodule zelf uitvoeren => afschaffing: OCMW’s krijgen de mogelijkheid om meer dan 50% van de begeleidingsmodule zelf uit te voeren. De voorwaarde blijft wel dat het OCMW moet samenwerken met een partner Doelstelling De partnerschapsovereenkomst administratief vereenvoudigen en de toepassing ervan versoepelen

22 4. Voorstellen verenigingen art. 60 §7
Kortdurende stagemogelijkheden voorzien Stages voor art. 60 om de samenwerking beter af te tasten Stages tijdens art.60 om de overgang naar de reguliere arbeidsmarkt beter voor te bereiden Artikel 60, §7 voor samenwonenden flexibeler maken Aanmoedigen van opleidingen en studies voor begunstigden tijdens art.60

23 5. IBO en leefloon 5.1. Precisering m.b.t. opleidingsuitkering 5.2. Aanpassing duurtijd van vrijstelling van de productiviteitspremie

24 5. IBO en leefloon 5.1. Precisering m.b.t. de opleidingsuitkering
Individuele beroepsopleiding = opleiding op de werkvloer op grond van een overeenkomst gesloten met de cursist, de werkgever en de dienst bevoegd voor beroepsopleiding. Na de IBO is de werkgever verplicht de cursist aan te werven Het inkomen van de cursist tijdens de IBO benadert een normaal loon en bestaat uit 2 delen: Vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering, leefloon, opleidingsuitkering…) Productiviteitspremie betaald door de werkgever

25 De opleidingsuitkering:
5. IBO en leefloon De opleidingsuitkering: ten laste van RVA om niet-uitkeringsgerechtigde werklozen aan te moedigen een IBO te volgen dagbedrag stemt overeen met het bedrag van de wachtuitkering (wordt bepaald ifv gezinstoestand en evt. leeftijd) Iemand die een IBO volgt, krijgt een leefloon van het OCMW of een opleidingsuitkering van de RVA, beide aangevuld door een productiviteitspremie van de onderneming Productiviteitspremie = vrijgesteld voor de berekening van het leefloon Opleidingsuitkering RVA = niet vrijgesteld aangezien het om een vervangingsinkomen gaat Arbeidsrechtbank van Bxl, 18 maart 2010

26 5. IBO en leefloon 5.2. Aanpassing duurtijd van de vrijstelling van de productiviteitspremie bij de berekening van het leefloon Regelgeving: KB 11/07/2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie Art.22 § 1 Bij het berekenen van de bestaansmiddelen wordt geen rekening gehouden met : (…) e) de productiviteits- of aanmoedigingspremies voorzien en betaald door de verschillende bevoegde overheden in het kader van de individuele beroepsopleidingen in ondernemingen, tijdens een periode van maximum zes maanden;

27 5. IBO en leefloon Duurtijd IBO – Regionale regelgeving
Wallonië : 14 NOVEMBRE Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant. Vlaanderen : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding van 5 juni 2009, art. 92 §1 en 2. Brussel : Besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding

28 5. IBO en leefloon WALLONIË (hfdst. II, art.4 et 5,§1er) et VLAANDEREN (art. 92 §1 en 2 ) Opleidingsduur van de IBO wordt bepaald door VDAB/FOREM: Min. 4 en max. 26 weken (6 maanden) Verlenging mogelijk: tot max. 52 weken voor laaggeschoolde langdurig werkzoekenden BRUSSEL (chap. IV, art.26) Opleidingsduur IBO bepaald door Bruxelles – Formation Min. 4 en max. 26 weken (6 maanden) Geen verlenging mogelijk voor laaggeschoolde jongeren

29 5. IBO en leefloon Voorstel aanpassing art.22 §1 van het KB van 11/07/2002 Art.22 § 1 Bij het berekenen van de bestaansmiddelen wordt geen rekening gehouden met : (…) e) de productiviteits- of aanmoedigingspremies voorzien en betaald door de verschillende bevoegde overheden in het kader van de individuele beroepsopleidingen in ondernemingen, tijdens de volledige duur van de individuele beroepsopleiding, zoals bepaald door de bevoegde overheden;


Download ppt "Werkgroep activering 12 mei 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google