De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Besturen kost geld Mogelijkheden en knelpunten op vlak van subsidiëring van personeel van lokale besturen 27 mei 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Besturen kost geld Mogelijkheden en knelpunten op vlak van subsidiëring van personeel van lokale besturen 27 mei 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Besturen kost geld Mogelijkheden en knelpunten op vlak van subsidiëring van personeel van lokale besturen 27 mei 2010

2 OVERZICHT Inleiding Startbaner Mentor Activa Werkervaring/Wep-plus
Herstructurering Opleider/begeleider Sine

3 OVERZICHT Gesco Sociale Maribel Dienstencheques VOP
Art. 60§7 O.C.M.W.-wet Besluit

4 INLEIDING Doel van de tewerkstellingsmaatregelen: inschakelen van risicogroepen op de arbeidsmarkt vergemakkelijken Voordeel voor de werkgever: doelgroepverminderingen, vrijstelling RSZ-bijdragen, activering van werkloosheidsuitkeringen, tussenkomst in de loonkost, …

5 Besturen kost geld Toepassing van doelgroepvermindering(en) en desgevallend tussenkomst in het nettoloon

6 STARTBANER Wat Met het startbanenplan beoogt men de jongerenwerkloosheid in te dijken, inzonderheid deze van de minder geschoolden Vanaf

7 STARTBANER Voorwaarden Jongeren zijn nog geen 26 j.
Enkel voor laaggeschoolden: DGV!

8 STARTBANER Financiering Meerderjarigen Minderjarigen
DGV jonge werknemers Meerderjarigen Voltijds laaggeschoolden met volledige kwartaalprestaties 1.000 EUR KW ID + 7 volgende KW 400 EUR volgende KW tot einde SBO Handicap, buitenland, erg laaggeschoold 1.000 EUR KW ID + 15 volgende KW Tussenkomst in nettoloon, mits naleven vw: 350 EUR (‘Activa start’) Minderjarigen 1000 EUR/KW tot van jaar waarin 18

9 STARTBANER Bijzonderheden
Geen SBO indien AOK ihkv wedertewerkstellingsprogramma (gesco) of doorstromingsprogramma (Wep+, Gesco Wep +) Vrijstelling startbaanverplichting Onderwijssector Igv economische moeilijkheden NIEUW: bij toekenning van stageplaatsen Combinatie DGV Mentors!

10 STARTBANER Actualia Vrijstelling startbaanverplichting bij toekenning van stageplaatsen Vanaf : 1/3 vrijstelling Beperking tot max. 4 KW Cumul met DGV Mentors Administratieve vereenvoudiging Vanaf : inschrijving als werkzoekende niet langer vereist Vanaf : afschaffing startbaankaart Toekenning van voordelen obv werkkaart

11 STARTBANER Stimuli tewerkstelling minderjarigen in Startbanenplan
Periode : 2010 – 2011 Middel Volledige vrijstelling werkgeversbijdragen Tot 31/12 van jaar waarin 18, automatisch <> ‘normale’ tijden: DGV EUR/kw tot waarin 18

12 MENTOR Wat Nieuwe doelgroepvermindering die tot doel heeft werkgevers te belonen die jongeren in het bedrijfsleven ervaring laten opdoen Vanaf

13 MENTOR Voorwaarden WG WN
RSZ-plichtig Stages of opleidingen aanbieden WN Mentor tijdens tewerkstelling 5 jaar beroepservaring / pedagogisch geschikt Overeenkomst met onderwijs-of opleidingsinstelling Max: 1j. / Min: 1 KW Formulieren > FOD Werkgelegenheid

14 MENTOR Financiering DGV Mentors Een mentor per 5 stagairs
Max: 400 EUR/KW (VT) Beperking tot reële bedrag van verschuldigde bijdragen Tijdens kwartalen waarvoor OK geldt Een mentor per 5 stagairs Een mentor per volledige schijf van 400 u. (OK 1j.)

15 MENTOR Bijzonderheden Actualia
Combinatie met vrijstelling 1/3 startbaanverplichting ( ) Actualia NIEUW, vanaf ! Onbepaalde duur

16 ACTIVA Wat Het Activa-plan beoogt de integratie van ‘oudere’ en langdurig werkzoekenden op de arbeidsmarkt te stimuleren door de aanwerving van deze doelgroep financieel te waarderen Vanaf Harmonisatie van voordeelbanen, smetbanen, dienstenbanen

17 ACTIVA Voorwaarden WN Nieuw in dienst genomen werkzoekende In dienst gehouden WN na afloop bepaalde tewerkstellingsmaatregel Bezit werkkaart Bijkomende voorwaarde werkuitkering: uitkeringsgerechtigd werkloos

18 ACTIVA Financiering 1.000 EUR per KW 400 EUR per KW
Vermindering RSZ : DGV langdurig werkzoekenden 1.000 EUR per KW 400 EUR per KW Voltijds, volledige kwartaalprestaties Tussenkomst in nettoloon WN: werkuitkering Berekening (NIEUW!) Vermenigvuldiging basisbedrag (500 / 750, 1.000, 1.100) Met breuk Noemer: uren VT WN (S) x 4 Teller: uren waarvoor loon is verschuldigd in beschouwde kalendermaand

19 ACTIVA Bijzonderheden
Basisprincipe: financiële voordelen stijgen naargelang WN ouder is en langer werkzoekend WG bezit werkkaart uiterlijk 30ste dag volgend op ID Variant: DGV voor gerechtigden op maatschappelijke integratie/financieel maatschappelijke hulp Gelijklopende regeling Essentiële verschillen mbt voorwaarden, omvang en wijze van financiële tussenkomst Activaplan – PVP (Preventie-en Veiligheidsperonseel)

20 ACTIVA Actualia: vanaf 01.04.2010 Werkkaart van 6 mnd (<> 3 mnd)
Per WG, per geldigheidsperiode 1 werkuitkeringsaanvraag Nieuwe aanvraag Nieuwe AOK volgt niet op vorige en aanvangsdatum is gelegen buiten geldigheidsperiode werkkaart AOK met andere WG Vereenvoudiging berekeningswijze werkuitkering

21 ACTIVA Stimuli tewerkstelling langdurig werklozen in WIN WIN Activa-plan Periode : 2010 – 2011 Middel: werkuitkering Bedrag: 750 EUR, EUR, EUR (<> 500 EUR in ‘normale’ tijden) Specifieke doelgroepen Min 26- jarigen zonder diploma HSO Min 26- jarigen met hoogstens diploma HSO 50-plussers ‘Langdurig’ werkzoekenden, ongeacht leeftijd Schema: voordelen Activa

22 Werkervaring/WEP-PLUS
Wat Maatregel die aan langdurig werklozen de mogelijkheid biedt werkervaring op te doen om zo hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren en eventueel door te stromen naar een regulier arbeidscontract Niet commerciële sector Vanaf (werkervaringsplan, weerwerkprojecten)

23 Werkervaring/WEP-PLUS
Voorwaarden Specifieke doelgroepen Langdurig werklozen (vw!) NWW deeltijds lerenden met draaglast NWW met psychologische, psychiatrische, medische, mentale of sociale beperking Andere leefloongerechtigden en gerechtigden op financiële maatschappelijke hulp, NWW Gelijkgestelde periodes Werkervaring: max. 18 mnd

24 Werkervaring/WEP-PLUS
Financiering DGV Werkervaringsproject Zie bepalingen Activa Integratie-uitkering(geactiveerd leefloon/maatschappelijke hulp) Min. ½ / minder 4/5: 247,89 EUR/mnd Min. 4/5: 322,26 EUR/mnd PWA/ gemeente werkloosheidsgraad 20% hoger: hogere tussenkomst Federale financiering

25 Werkervaring/WEP-PLUS
Tew ½, minder 4/5 Tew 4/5, minder VT VT Loonpremie (< VDAB) 8.950 EUR EUR EUR Omkaderingspremie (< Vlaamse Gewest) 25% van EUR 25% van EUR 25% van EUR Aanvullende omkaderingspremie 1.000 EUR 1.600 EUR 2.000 EUR Inschakelingsvergoeding 1.500 EUR 2.400 EUR 3.000 EUR Nazorgvergoeding

26 Werkervaring/WEP-PLUS
Bijzonderheden Naast algemene stelsel ook aparte regeling voor de gesco’s Gesco-werkervaring: vermindering patronale RSZ: zie gesco reglementering Creatie van bijkomende tewerkstelling Cofinanciering Vlaamse Gewest/Federale Overheid

27 HERSTRUCTURERING Wat Aanwerving van een werknemer ontslagen in het kader van herstructurering Vanaf

28 HERSTRUCTURERING Voorwaarden
WN beschikt over verminderingskaart herstructureringen (automatisch toegekend door RVA ) Leeftijdsgrenzen, nl. jonger of ouder dan 30 of 45 jaar en refertekwartaalloon van WN spelen een rol bij bepalen van voordeel (vanaf )

29 HERSTRUCTURERING Financiering < 45 bij ID => 45 bij ID
WG: forfaitaire DGV tijdens geldigheidsduur verminderingskaart Bedrag: VT/Volledige prestaties < 45 bij ID => 45 bij ID DGV = 1000 EUR KW ID + 4 vlgd KW DGV = 400 EUR, 16 vlgd KW

30 HERSTRUCTURERING Bijzonderheden
Cumul met gesco-statuut: niet DGV, wel werkbonus herstructurering Ook WN geniet voordeel Vermindering van RSZ: 133,33 EUR/mnd bij VT > hoger netto loon > ‘werkbonus herstructurering’ te cumuleren met ‘werkbonus lage lonen’

31 OPLEIDER - BEGELEIDER Wat Vanaf 01.01.2010
Maatregel die ertoe strekt werknemers die het slachtoffer zijn geworden van herstructurering, de kans te geven ervaring en expertise door te geven als opleider of begeleider Gemeentelijke onderwijsinstellingen Vanaf

32 OPLEIDER - BEGELEIDER Voorwaarden WN Opleidingsovereenkomst
Hoofdactiviteit = verstrekken van opleiding Dag ID (vóór ) Min. 45 jaar oud of beroepsverleden Verminderingskaart herstructurering Opleidingsovereenkomst Begindatum: 1ste dag KW, ten laatste Automatisch einde op

33 OPLEIDER - BEGELEIDER Financiering DGV opleiders en begeleiders
1000 EUR KW ID + 7 volgende KW Ervaringsuitkering Max EUR/mnd Mnd ID + 23 volgende mnd

34 OPLEIDER - BEGELEIDER Bijzonderheden
DGV enkel indien WN bij aanvang tewerkstelling ervaringsuitkering heeft gekregen Na 8 KW waarin DGV opleiders en begeleiders werd toegekend … 8 volgende KW: DGV herstructurering Min. 45 jaar Voorwaarde referteloon Vermindering persoonlijke RSZ: 133,33 EUR/mnd

35 OPLEIDER - BEGELEIDER Actualia NIEUW! Vanaf

36 SINE Wat Maatregel die de herinschakeling bevordert van zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de sociale inschakelingseconomie Vanaf voor O.C.M.W.’s en PWA’s

37 SINE Voorwaarden In bezit zijn van attest: erkenning als inschakelingsbedrijf 1ste jaar: 30% van WN = doelgroep Vanaf 4de jaar: 50% van WN = doelgroep WN = uitkeringsgerechtigde volledig werkloze, begunstigde van leefloon of financiële maatschappelijke hulp/gelijkgestelde periodes WN mag niet in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs

38 SINE Financiering DGV langdurig werkzoekenden
1000 EUR /KW Hoogte en duur in functie van leeftijd en periode uitkeringsgerechtigd volledig werkloos, recht op maatschappelijke integratie of financiële maatschappelijke hulp Herinschakelingsuitkering/Geactiveerde O.C.M.W. steun Max. 500 EUR/mnd Beperkt tot reële nettoloon Toekenning gedurende volledige duur RSZ-vermindering

39 SINE Bijzonderheden In sommige gevallen vrijstelling van voorwaarde om uitkeringsgerechtigd volledig werkloos te zijn, recht te hebben op maatschappelijke integratie of financiële maatschappelijke hulp Art. 60§7 O.C.M.W.-wet Reeds tewerkgesteld in doorstromingsprogramma en geactiveerde uitkering

40 Andere mogelijkheden om kosten van tewerkstelling te beperken
Besturen kost geld Andere mogelijkheden om kosten van tewerkstelling te beperken

41 GESCO Wat Maatregel ter bevordering van de tewerkstelling
Personeelsbeheer uniformiseren en rationaliseren BTK, DAC en TWW > Gesco Vanaf

42 GESCO Voorwaarden Doelgroepwerknemers K.B. 474
6 mnd. uitkeringsgerechtigd volledig werkloos of niet-werkende werkzoekende Leefloner/begunstigde sociale bijstand 1 dag uitkeringsgerechtigd volledig werkloos of niet-werkende werkzoekende indien kansengroep (o.a. allochtonen, gehandicapten, 45+, …) of knelpuntberoep Lokaal bestuur past voordelen BLO toe Tewerkstelling niet commerciële sector

43 GESCO Financiering Subsidie via een loonpremie: dekt een deel van de loonmassa 10.907,32 EUR/jaar (basisbedrag = BEF) 5.701,55 EUR/jaar (basisbedrag = BEF) Bedrag in functie van bijdrage tot tewerkstellingsbeleid Wordt niet geïndexeerd Uitbetaling door RSZPPO (In verhouding tot duur AOK, arbeidsstelsel en loonkost) Bijkomend: vrijstelling van werkgeversbijdragen, met uitzondering van loonmatigingsbijdrage (financiering kinderbijslag gesco’s)

44 GESCO Bijzonderheden Gesco tewerkstelling: nu ook mogelijk in autonome provinciebedrijven Geen nieuwe projecten meer mogelijk

45 SOCIALE MARIBEL Wat Maatregel ter bevordering van de tewerkstelling in de non profit sector Gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening of cultuur Vanaf 1 juli (vereenvoudiging per )

46 SOCIALE MARIBEL Voorwaarden Tewerkstelling in sector Sociale Maribel
Minimum halftijds RSZ verschuldigd

47 SOCIALE MARIBEL Financiering Bijdragevermindering
Vanaf : 375,94 EUR Vanaf : 387,83 EUR Niet meer rechtstreeks in de factuur Financiële tussenkomst in de loonkost Contractueel: max ,13 EUR/KW (26.772,50 EUR/jaar) Vastbenoemde: max EUR/KW ( EUR/jaar) Betaling in twee fasen

48 SOCIALE MARIBEL Bijzonderheden Verbod van co-financiering
Max. loonkost voor financiering Sociale Maribel: ,10 EUR/jaar (2010) Aanwerving binnen bepaalde termijn Cumul met andere tewerkstellingsmaatregelen Volgende combinaties zijn mogelijk: activa, wepplus, sine, startbanen, … Is niet mogelijk: combinatie met dienstencheque Cumul met gesco’s? Correct gebruik van NACE-codes

49 SOCIALE MARIBEL Actualia Fiscale maribel
19,36 miljoen euro – nieuwe arbeidsplaatsen, waarvan 377 als sociaal werker binnen de O.C.M.W.’s Verhoging forfait sociale maribel Vanaf : 375,94 EUR Vanaf : 387,83 EUR Nieuwe arbeidsplaatsen m.i.v , binnen een termijn van 3 maanden in te vullen

50 DIENSTENCHEQUE Wat DC = betaalbewijs dat een financiële tegemoetkoming van de overheid omvat en dat particulieren de kans biedt om aan een erkende onderneming buurtwerken of -diensten te betalen, die worden verricht door een werknemer met een arbeidsovereenkomst Creatie werkgelegenheid / bestrijding zwartwerk Vanaf /Nieuw systeem vanaf

51 DIENSTENCHEQUE Voorwaarden
Gebruiker = natuurlijk persoon met woonplaats in België Werkgever Erkend Sui generis afdeling Werknemer Geen bloed- of aanverwant tot in de tweede graad Noch dezelfde verblijfplaats

52 DIENSTENCHEQUE Financiering Vanaf 01.01.2004: federale financiering
20,80 EUR per dienstencheque 7,50 EUR < gebruiker 13,30 EUR < federale overheid: verhoging met 2% van de 73% van de inruilwaarde van de cheques telkens de spilindex wordt overschreden

53 DIENSTENCHEQUE Bijzonderheden Cumul
Mogelijk met bestaande doelgroepverminderingen zoals activa, sine, …/ niet met wep-plus (= ‘Vlaamse’ tewerkstellingsmaatregel) Niet mogelijk met gesco, sociale maribel en art. 60§7 O.C.M.W.-wet Ook jobstudenten kunnen werken in het stelsel van de DC

54 DIENSTENCHEQUE Actualia Gebruiker Werkgever Werknemer
Beperking van 750 naar 500 DC Nieuw model Werkgever Controle Administratieve en strafrechtelijke geldboeten Geen erkenning meer voor een periode van 12 maanden Werknemer Wijziging van arbeidsvoorwaarden Afschaffen van categoriëen

55 VOP Wat Vlaamse ondersteuningspremie om het voor de werkgever aantrekkelijker te maken personen met een arbeidshandicap in dienst te nemen Vanaf

56 VOP Voorwaarden Werknemers Onderworpen aan RSZ Handicap

57 VOP Financiering Percentage Periode 40% van het referteloon
Tussenkomst in de loonkost Percentage Periode 40% van het referteloon KW ID en 4 vlgde KW 30% van het referteloon vanaf 6de KW tem 17de KW 20% van het referteloon rest van tewerkstelling bij WG

58 VOP Bijzonderheden Referteloon = beperkt tot het dubbele van het gewaarborgd gemiddeld min. mndl Afwijking op tegemoetkoming kan aangevraagd worden indien tussenkomst niet voldoende rendementsverlies opvangt Cumuleerbaar met praktisch alle andere tewerkstellingsmaatregelen (incl. gesco) Uitzondering: wep+ en gesco wep+ Niet mogelijk in praktijk: cumul met doelgroepwerknemer sociale werkplaats

59 ART. 60§7 O.C.M.W.-wet Wat Ihkv maatschappelijke dienstverlening treedt het OCMW op als werkgever van cliënten die recht hebben op (aanvullend) leefloon of gelijkwaardige financiële steun en die uit het arbeidsproces gevallen of gestapt zijn Door deze tewerkstelling doen ze werkervaring op , bereiden ze zich voor op duurzame tewerkstelling en worden hun rechten in de sociale zekerheid in orde gebracht Vanaf

60 ART. 60§7 O.C.M.W.-wet Voorwaarden
WN moet minstens in vreemdelingenregister zijn ingeschreven Betoelaagde art. 60 tewerkstelling mag niet langer duren dan het aantal werkdagen nodig voor recht op volledige sociale uitkeringen

61 ART. 60§7 O.C.M.W.-wet Financiering Vrijstelling van patronale RSZ
Staatstoelage voor deeltijdse tewerkstelling 500 EUR/mnd 625 EUR/mnd voor -25 jarigen Verhoogde staatstoelage bij terbeschikkingstelling van sociaal economie-initiatief: ,65 EUR/jaar (2010) Opm: subsidiëring art. 61 O.C.M.W.-wet Toelage voor omkadering en opleiding: 250 EUR/mnd

62 ART. 60§7 O.C.M.W.-wet Bijzonderheden Specifieke doelgroep Behoeftigen
Niet voldoende verzekerd Nood aan werkervarig Aangepaste hulp

63 BESLUIT Overzicht tewerkstellingsmaatregelen
Gesco (BTK, DAC, TWW) – Sociale Maribel – / nieuw: Startbaner – Dienstencheque – / nieuw: Activa (voordeelbanen, smetbanen, dienstenbanen) –

64 BESLUIT Art. 60§7 O.C.M.W.-wet – 01.10.2002
SINE – (O.C.M.W. en PWA) Herstructurering – VOP – Wepplus – (werkervaringsplan, weerwerkprojecten) Mentor – Opleider / Begeleider –

65 BESLUIT Loonoptimalisatie: Hoe?
DGV, activering werkloosheidsuitkeringen, tussenkomst in loonkost, vrijstelling WG-bijdragen, … MAAR … Cumulbeperkingen! DGV onderling> keuze! DGV – Vermindering WG-bijdragen: Principieel niet mogelijk! (Uitz. Sociale Maribel) Andere cumulverboden


Download ppt "Besturen kost geld Mogelijkheden en knelpunten op vlak van subsidiëring van personeel van lokale besturen 27 mei 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google