De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ledenvergadering NBC, Nieuwegein 27 januari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ledenvergadering NBC, Nieuwegein 27 januari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Ledenvergadering NBC, Nieuwegein 27 januari 2010

2 Agendapunt 1 Opening

3 Agendapunt 2 Verslag ledenvergadering 11 november 2009

4 Agendapunt 3 Benoeming bestuurslid ActiZ Dhr. drs. J. (Jos) H.W.P. Stienen Per 28.01.2010 Voor drie jaar Geen “tegen” kandidaten

5 Agendapunt 4 Hoofdlijnen arbeidsvoorwaarden- beleid

6 Hoofdlijnen arbeidsvoorwaarden- beleid 2010 Godfried Verkerk 27 januari 2010

7 Voorbereiding CAO-overleg CAO-hearings CAO-beleid –Voorstel bestuur naar ALV –Op advies College Arbeidszaken ALV Uitwisseling CAO-voorstellen Start CAO-overleg

8 CAO 2007-2010 Harmonisatie CAO’s in CAO-VVT Modernisering CAO BTN/CNV AVV CAO-VVT en CAO-schoonmaak

9 Uitgangspunten 2010 Financiële positie instellingen Werkgelegenheid Inzetbaarheid

10 CAO-inzet 2010 Loonontwikkeling 2010 Behoud werkgelegenheid en werkzekerheid Verhogen inzetbaarheid Impuls scholing nb. Akkoord Stichting van de Arbeid

11 Overige thema’s Werktijden Vergoedingen inconveniënten Ontzie-beleid (leeftijdsuren en 55 jarigen) WMO Ziektekosten

12 Kosten en bekostiging (1) OVA1,83% Contractloon1,25% * Incidenteel0,50% Werkgeverslasten0,08% SV/pensioen * Raming

13 Kosten en bekostiging (2) Ontwikkeling contractlonen 2010 Kosten CAO 2007-2010 Looptijd en opzegging CAO-VVT

14 Het bestuur stelt u voor in te stemmen met: de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaarden beleid zoals verwoord in de notitie

15 Agendapunt 4 Hoofdlijnen arbeidsvoorwaarden- beleid

16 Agendapunt 5 Vastgoed - kapitaallasten

17 Inzet ActiZ op het dossier vastgoed/ kapitaallasten ALV 27 januari 2010

18 Kapitaallasten in het licht van de koers van ActiZ (ALV mei 2009) Van gebouwgebonden vergoeding naar persoonsgebonden vergoeding Dus een NHC gekoppeld aan ZZP, nieuwbouw gelijk bestaande bouw Nu duidelijkheid, invoer mogelijk later Duidelijkheid echter niet ten koste van alles: - NHC voldoende voor kwalitatief goede bouw - Oplossing voor overgangsproblematiek

19 2010 belangrijk jaar voor kapitaallasten Politiek ‘twijfelt’ – ook bij ziekenhuizen In afwachting van aanbevelingen van de commissies heroverwegingen NZa werkt i.o.v. VWS aan invoerscenario 2011 nog realistisch?

20 Huidige situatie bij NZa/VWS: strijd tussen principes en budget Startpunt NZa scenario: VWS rand- voorwaarde van budgettair neutrale invoering NZa uitwerking: enkel een NHC voor nieuwbouw, echter als onderdeel van klassenindeling totale vastgoed- portefeuille

21 Kritiek op het voorstel NZa/VWS (1) Ontbreken prikkels ondernemerschap vastgoed Door onduidelijk sturingsprincipe; elementen van budgettering (kapitaallastenklassen) en outputbekostiging (leegstandsrisico, financieringsrisico’s)

22 Kritiek op het voorstel NZa/VWS (2) Waardoor uitvoeringstechnisch ingewikkeld Zonder oplossing voor financieringsproblemen vanwege boekwaardeproblematiek

23 Aanleiding voor een ActiZ-voorstel Uitgangspunt uitwerking ActiZ-scenario is de beleidsmatige afweging: toewerken naar een NHC voor alle bouw Voorstel moet echter wel realistisch zijn: macrobudgettair haalbaar met tevens zicht op overgangsproblematiek voor individuele organisaties

24 Principes en uitgangspunten Reeds in het budgettair kader opgenomen groei blijft gehandhaafd De sector gaat integraal over naar persoonsvolgende bekostiging Het systeem biedt ruimte om vermogen op te bouwen zodat het mogelijk wordt om in een meer risicovolle omgeving te opereren Een reële uitgangspositie voor iedere zorgaanbieder

25 ActiZ scenario (1) NHC voor alle gebouwen met twee NHC’s: voor ZZP 1-4 van €8.925 en ZZP 5-10 van €10.255 (inclusief grond, rente tijdens de bouw en instandhouding) Macrobudgettair ruimte zoeken door latere invoering (2014): 10% kwaliteitsimpuls

26 ActiZ scenario (2) Inflatie: 2% Risico-afkoop overheid: 4% Prikkel om oude gebouwen te vervangen en macrobudgettair haalbaar te maken: een korting voor gebouwen ouder dan 35 jaar: 10%

27 Het bestuur stelt u voor in te stemmen met: de principes en ijkpunten zoals genoemd in de notitie en deze te hanteren bij de beoordeling van voorstellen van de NZa, VWS en eventuele andere partijen het invoeringsscenario van ActiZ op de hoofdlijnen zoals genoemd in de bijlage

28 Agendapunt 5 Vastgoed - kapitaallasten

29 Agendapunt 6 Leveringsvoorwaarden

30 Tweezijdige leveringsvoorwaarden Onderdelen: zorg met verblijf zorg zonder verblijf

31 Proces De alv van november 2009 heeft ingestemd met de leveringsvoorwaarden als lidmaatschapsverplichting Vandaag ligt de inhoud ter goedkeuring voor PM: Kraamzorg en WMO-zorg worden later aan de ALV voorgelegd.

32 Leveringsvoorwaarden Basis: bestaande voorbeeld- zorgleveringsovereenkomsten Opgesteld door: –ActiZ en BTN –LOC, NPCF en Consumentenbond onder auspiciën van de SER

33 Inhoud getoetst Impactanalyse onder aantal leden en een juridische toets door advocatenkantoor Van Doorne ZN neemt de voorwaarden mee als selectiecriterium in de contracteerronde van 2011

34 Geschillenregeling Sluitstuk van de leveringsvoorwaarden Aansluiting bij de Geschillencommissie Zorginstellingen Landelijke Beroepscommissie Klachten gaat op in Geschillencommissie Andere financiering

35 Implementatie Modelovereenkomst voor aangaan contract met individuele cliënt Regionale bijeenkomsten uitleg en gebruik leveringsvoorwaarden Inwerkingtreding per 1 januari 2011 maar mag uiteraard eerder

36 Het bestuur stelt u voor in te stemmen met: 1. Inhoud van de tweezijdige algemene leveringsvoorwaarden 2. Aansluiting van ActiZ bij de SGZ, waarbij de kosten worden gedeeld door ActiZ en BTN (de aansluitfee) en de lidorganisaties (de kosten van beroep) 3. Inwerkingtreding van de algemene voorwaarden met ingang van 1.1.2011

37 Agendapunt 6 Leveringsvoorwaarden

38 Agendapunt 7 NMa – stand van zaken overleg

39 ActiZ en NMa in gesprek; aanleiding (1) NMa houdt toezicht in de AWBZ (2004) en de WMO (2007) Prioritaire markt sinds 2006 Start onderzoeken in 2007 Twee sancties, 5 leden: Gooi en Kennemerland (2008)

40 ActiZ en NMa in gesprek; aanleiding (2) > 40 organisaties in onderzoek, sancties voorbereid (2010) > 70 “leads” (2009) Branchebreed: groot en klein; thuiszorg en verpleging & verzorging VVT blijft prioritair op NMa-agenda (2010)

41 Branchebelang (Zeer) hoge boetes Uitsluiting zorgcontractering Angst en onzekerheid rond mededinging rem op innovatie en ketenzorg Negatief effect op imago en uitstraling

42 Agenda ActiZ Voorlichtingsbijeenkomsten 2008 en 2009 (vervolg 2010) TILEC-studie over functioneren zorgmarkten Actualisatie Richtsnoeren voor de zorgsector (februari 2010) Branche maakt “herstart ”

43 Herstart Streep onder het verleden Collectieve alternatieve regeling

44 Inzet ActiZ bij Herstart Geen verkliksysteem Geen uitsluiting zorgcontractering Substantiële boetereductie Alle leden moeten (kunnen) meedoen (maar formele NMa-route blijft desgewenst open)

45 Collectieve alternatieve regeling - Collectieve inzet van gehele branche: ActiZ, BTN en “ongeorganiseerden” - Alternatief: geen formele NMa- procedure

46 Collectieve regeling Meerjarig complianceprogramma Verplichting tot self-assessment of legal audit Opruimen van fouten uit het verleden: melden alle zwarte* en grijze* afspraken Verklaring rond compliance van RvB en RvT Èn externe toets

47 Zwart A Horizontale afspraken met betrekking tot prijzen BHorizontale afspraken met betrekking tot marktverdeling C Horizontale afspraken omtrent prijzen en marktverdeling rondom aanbestedingen

48 Grijs A Uitwisselen concurrentiegevoelige informatie B Afspraken om nieuwe toetreders uit te sluiten, bijvoorbeeld door niet toelaten van de toetreder tot 24-uurs zorg of ketenzorg C Afspraken omtrent leveringsweigering, bijvoorbeeld cliëntenstop D Exclusiviteitafspraken die leiden tot uitsluiting van andere aanbieders

49 Alternatieve regeling Aparte (NMa/ActiZ) Commissie beoordeelt meldingen Geen formele boetes; maar schikkingen Financiële compensatie komt ten goede aan de branche Substantiële boetereductie Meldperiode in tijd begrensd (6 mnd)

50 Wat biedt de branche? Complianceprogramma; aanzienlijke investering Melden fouten en afrekenen met het verleden Lidmaatschapsverplichting

51 Wat krijgen wij ervoor terug? ( Evt) lage “boetes” Geen uitsluiting bij zorgcontractering Geen persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders Geen verdere investeringen in het “lawyers paradise” VVT geen prioriteit (meer) van de NMa

52 Besluitvorming ALV Verzoek aan ALV voor mandaat voor verder onderhandelen (Indien overeenstemming met NMa) bespreking regeling in regiobijeenkomsten en finale besluitvorming in ALV mei 2010

53 Agendapunt 7 NMa – stand van zaken overleg

54 Agendapunt 8 Mededelingen en actuele zaken

55 Agendapunt 9 Rondvraag

56 Agendapunt 10 Sluiting

57 Algemene ledenvergadering Dank voor uw komst, wel thuis. Drankje en hapje in xxx


Download ppt "Ledenvergadering NBC, Nieuwegein 27 januari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google