De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regiobijeenkomst - Utrecht 'In Dialoog over de VMSD’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regiobijeenkomst - Utrecht 'In Dialoog over de VMSD’"— Transcript van de presentatie:

1 Regiobijeenkomst - Utrecht 'In Dialoog over de VMSD’

2 Agenda Deel I: Verankering van de VMSD in de AMS Deel II: De Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband Deel III: Ervaring uit de praktijk met Léon Winkel, Kinderarts Kennemer Gasthuis

3 Verankering van de VMSD in de AMS
Deel I Verankering van de VMSD in de AMS Jan Willem (J.W.) Le Febre Onderhandelaar arbeidsvoorwaarden

4 Veranderingen in het zorglandschap
Steeds meer samenwerkingsverbanden. Concentratie complexe zorg Toenemende invloed zorgverzekeraars Introductie integrale tarieven Einde garantie fiscaal ondernemerschap Verdere verlaging groei integraal macrokader

5 Wat betekent dit voor u? De toenemende invloed van de zorgverzekeraar op de zorg betekent invloed op (de toekomst van) uw werk. Spreiding en concentratie van zorg leidt vaak ook tot reorganisaties De productie wordt steeds belangrijker Introductie integrale tarieven leidt tot nieuwe organisatiemodellen en mogelijk tot nieuwe verhoudingen binnen het ziekenhuis.

6 Inzetbepaling AMS Rondgang ziekenhuizen Rol klankbordgroep Kaap Doorn Manifest

7 Hoe speelt de AMS hierop in?
Belangrijke uitgangspunten in de AMS: Meer betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van de medisch specialist in dienstverband middels de VMSD. Medisch specialist en ziekenhuis zijn gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de medisch specialistische zorg. De gezamenlijke verantwoordelijkheid vraagt om betrokkenheid op basis van gelijkwaardigheid. Inzicht in de omzet-en kostenontwikkeling van het ziekenhuis is noodzakelijk voor de vervulling van de eigen verantwoordelijkheid De medisch specialisten worden betrokken bij de onderhandelingen met zorgverzekeraars

8 De Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD)
Deel II De Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD) mr.drs. C.M. (Carolien) Over-Meijer Adviseur Beroepsbelangen

9 De VMSD: Doel De VMSD heeft tot doel de belangen te behartigen van haar leden in relatie tot onder meer raad van bestuur van het, raad van toezicht, en de medische staf van het ziekenhuis.

10 De VMSD: Subdoelen Betere positionering van de medisch specialist in dienstverband binnen het ziekenhuis. Invloed op en inspraak in het (strategisch) ziekenhuisbeleid en de afspraken met zorgverzekeraars Door grotere betrokkenheid bij het strategisch ziekenhuisbeleid kan beter invulling worden gegeven aan de eigen verantwoordelijkheid

11 De VMSD: Taken Behartigen belangen van medisch specialist in dienstverband Vertegenwoordigen medisch specialist in dienstverband Gevraagd en ongevraagd advies aan RvB, Medische Staf etc.. Informeren achterban Samenbrengen van de achterban (vergroten van de inspraak)

12 De VMSD: Bevoegdheden I
Advies aan en overleg met de RvB over: Functionerings- en beoordingsmethodiek Uitvoering functiereglement Toeslagen en budgetten Veilig en gezond werken Strategisch ziekenhuisbeleid, voor zover dit in overwegende mate betrekking heeft op medisch specialist in dienstverband Onderhandeling met zorgverzekeraars

13 De VMSD: Bevoegdheden II
Over sommige onderwerpen kan op ziekenhuisniveau gekozen worden tussen overleg met de Medische Staf of VMSD: Continuïteit van zorg en waarneming Financieel kader en procedure vaststelling van afdelingsbudgetten Registratie en informatie

14 De VMSD: Faciliteiten Informatie over en inzicht in omzet en productiecijfers Faciliteiten in tijd en secretariële ondersteuning Evt. vergoeding van oprichtings- en contributiekosten

15 De VMSD: Relaties Medische Staf Raad van Bestuur
Medisch specialistisch bedrijf Ondernemingsraad Raad van Toezicht Zorgverzekeraars

16 De VMSD: Samenstelling
VMSD is een vereniging Hoogste orgaan is de Algemene Ledenvergadering: Dat zijn alle leden van de VMSD Bestuur voor de dagelijkse leiding binnen de VMSD Bestuur benoemd door de ALV Eventueel kan gekozen worden voor een Raad van Toezicht

17 De VMSD: Statuten Regelen: Doel
Taken en bevoegdheden bestuur, ALV en evt. RvT Samenstelling Bestuur en evt. RvT Besluitvorming (procedure)

18 Ondersteuning OMS en LAD
Brochure VMSD Model Statuten VMSD OMS en LAD helpt bij het opzetten VMSD

19 Vragen? Via infodesk van OMS: infodesk@orde.nl, 030-2823666
Via bureau LAD:

20 Ervaring uit de praktijk Léon Winkel Kinderarts Kennemer Gasthuis
Deel III Ervaring uit de praktijk Léon Winkel Kinderarts Kennemer Gasthuis


Download ppt "Regiobijeenkomst - Utrecht 'In Dialoog over de VMSD’"

Verwante presentaties


Ads door Google