De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen sta je sterk! Beleidsplan van de Patiëntenraad Altrecht 2016-2018.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen sta je sterk! Beleidsplan van de Patiëntenraad Altrecht 2016-2018."— Transcript van de presentatie:

1 Samen sta je sterk! Beleidsplan van de Patiëntenraad Altrecht 2016-2018

2 Missie De Patiëntenraad van Altrecht vertegenwoordigt de mening van patiënten en komt op voor hun belang.

3 Visie op zorg Een geslaagde behandeling is het resultaat van de actieve samenwerking tussen hulpverlening, patiënt en naasten. Gericht op psychiatrische behandeling, persoonlijk herstel en maatschappelijke participatie. Afgestemd op de wensen en behoeften van de patiënt. Waar hoffelijkheid de boventoon voert.

4 Persoonlijk herstel Psychiatrische behandeling Maatschappelijke participatie Hulpverlening Patiënt Naasten

5 -Vanuit patiëntperspectief -Samenwerking en verbinden -Onafhankelijk -Kritisch -Inspirerend -Vanuit hoofd en hart Kernwaarden

6 Beleidsthema's Speerpunten Psychiatrische behandelingROM Leefstijl Sluiting verpleegposten Persoonlijk herstel Inzet van ervaringsdeskundigen WRAP Maatschappelijke participatieWerk Preventie Samenwerking patiënt, Hoffelijkheid hulpverlening, naasten Patiëntenraad Organisatie en ondersteuning Patiëntenraadpleging De Patiëntenraad op de kaart Samen sta je sterk! Beleid 2016-2018

7 Psychiatrische behandeling (1) ROM Het gebruik van Routine Outcome Measurement-vragenlijsten (ROM) biedt de patiënt inzicht in de ontwikkeling in zijn herstel. De Patiëntenraad vindt het belangrijk dat de behandelaar de ROM bespreekt met zijn patiënt. In de praktijk gebeurt dit onvoldoende. Doel Altrecht past de ROM beter toe zodat zowel de patiënt, de behandelaar als Altrecht (vergoedingscomponent) hier baat bij heeft. Aanpak Informatie verzamelen over stand van zaken ROM Ongevraagd advies geven

8 Psychiatrische behandeling (2) Leefstijl Aandacht voor leefstijl in de behandeling van een psychiatrische ziekte zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. In de praktijk is dit niet het geval ondanks alle aandacht die hier de afgelopen jaren voor is gekomen. Doel Leefstijl opnemen in het behandelplan Meer bewustwording en kennis over gezonde voeding. (o.a. voeding heeft invloed op stemming) Over 3 jaar wordt er op elke klinische afdeling gekookt door patiënten en verpleging samen Aanpak Participeren commissies leefstijl/voeding/menu Projecten (Kook je samen sterk, kookworkshops met voorlichting) Per zorgeenheid op de agenda zetten en plan maken

9 Psychiatrische behandeling (3) Sluiting verpleegposten De verpleegposten waren verdwenen maar zijn weer terug. De comfortrooms zijn hier voor in gebruik genomen. Dit is een ongewenste ontwikkeling. Doel Meer participatie, betrokkenheid en bemoeienis op de groep. Aanpak Ongevraagd advies aan Raad van Bestuur.

10 Persoonlijk herstel (1) Inzet van ervaringsdeskundigen De inzet van ervaringsdeskundigheid in de zorg bevordert het herstel van de patiënt. Doel Patiënten en medewerkers erkennen het belang van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigheid krijgt een professionele plek binnen het zorgproces. Uitbreiding van het aantal ervaringsdeskundigen. Meer zichtbaarheid geven aan de toegevoegde waarde van de ervaringsdeskundige. Goede informatie bieden aan patiënten en patiëntenverenigingen. Aanpak Monitoren voortgang Promotiecampagne (filmpjes) Samenwerking met vakgroep ervaringsdeskundigen

11 Persoonlijk herstel (2) WRAP De WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is een zelfhulp-instrument met een heldere structuur en sterk geworteld in het herstelconcept. Het ondersteunt patiënten om weer grip te krijgen (en te houden) op het leven wanneer dat ontregeld raakt door ernstige gebeurtenissen. De WRAP is een plan dat patiënten zelf maken voor herstel in hun eigen leven. Dit proces wint sterk aan kracht door ervaringsdeskundige ondersteuning en uitwisseling. Doel Meer patiënten hebben een WRAP gefaciliteerd door Altrecht. Hulpverleners brengen de WRAP onder de aandacht bij de patiënt. Aanpak Inventariseren stand van zaken WRAP binnen Altrecht en daarbuiten. Publiciteit geven aan WRAP binnen Altrecht

12 Maatschappelijke participatie (1) Werk De Patiëntenraad ziet werk als een belangrijk medicijn voor herstel. Het is onduidelijk welke mogelijkheden er binnen en buiten Altrecht voor patiënten zijn om hierin begeleiding te krijgen en hoe je hiervoor in aanmerking kan komen. Dit werkt niet bevorderend. Doel We willen dat patiënten een gestructureerde werkomgeving vinden waar zij betaald of onbetaald aan de slag kunnen. IPS is over 3 jaar ingeburgerd in het FACT-team Aanpak Overzicht krijgen in mogelijkheden binnen en buiten Altrecht, werkgebied Altrecht.

13 Maatschappelijke participatie (2) Preventie Prikkelgevoelige mensen zijn gebaat bij een prikkelarme omgeving. Kijk eens om je heen? In veel gebouwen wordt hier geen rekening mee gehouden. Uit onwetendheid. Doel Boodschap, bewustwording wat een prikkelvolle omgeving kan betekenen en teweegbrengen. Aanpak Project

14 Samenwerking patiënt, hulpverlening en naasten Hoffelijkheid Samenwerking waarin hoffelijkheid de boventoon voert, met zorg en gerichte aandacht voor anderen. Ook aan iemands achtergrond op verschillend gebied. Dit zorgt voor een gevoel van gelijkwaardigheid, veiligheid en serieus genomen worden. Hoffelijkheid boven efficiency (Fred Lee, If Disney runs your hospital). Het kost niets en brengt veel op! Doel Het belang van hoffelijkheid wordt onderkend door patiënten en hulpverlening en is een vanzelfsprekendheid in de samenwerking. Aanpak Per zorgeenheid een hoffelijkheids- project starten

15 Patiëntenraad (1) Organisatie en ondersteuning Patiëntenraad Inkrimping ondersteuning Patiëntenraad vanwege bezuinigingen vereist nieuwe werkwijze en organisatie van de Patiëntenraad. Doel Nieuwe inrichting van de organisatie en ondersteuning van de Patiëntenraad binnen de mogelijkheden die er zijn en in aansluiting op de missie en visie. Aanpak -Tot een plan komen t.b.v. werkwijze, bemensing en ondersteuning. -Portefeuille verdeling en aandachtsgebieden beleidsthema’s. -Aanpak samenwerkingsverbanden met derden in het kader van de visie.

16 Patiëntenraad (2) Patiëntenraadpleging Om de mening van patiënten te kunnen vertegenwoordigen is het van belang goed weten wat er leeft en speelt. Ook voor Altrecht is het belangrijk om te weten hoe patiënten de zorg waarderen om de zorg te kunnen verbeteren. Doel Weten wat er leeft en speelt bij patiënten. Aanpak Samen met de zorgeenheid vorm en inhoud geven aan de patiëntenraadpleging en hierover afspraken maken die periodiek in de T-gesprekken geëvalueerd worden.

17 Patiëntenraad (3) De Patiëntenraad op de kaart Om de belangen van patiënten goed te kunnen vertegenwoordigen is bekendheid en een goed imago belangrijk. Doel Patiënten en medewerkers weten wat de Patiëntenraad voor hun kan betekenen en weten de raad te bereiken. Aanpak Communicatieplan

18 Samen sta je sterk! Patiëntenraad Altrecht, februari 2016


Download ppt "Samen sta je sterk! Beleidsplan van de Patiëntenraad Altrecht 2016-2018."

Verwante presentaties


Ads door Google