De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken na VG1 (5-7-11) Verbeterplan. Agenda Inleiding Algemeen beeld Afspraken voortgangsgesprek:  Afspraak  Evaluatiemiddel  Resultaat Vervolg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken na VG1 (5-7-11) Verbeterplan. Agenda Inleiding Algemeen beeld Afspraken voortgangsgesprek:  Afspraak  Evaluatiemiddel  Resultaat Vervolg."— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken na VG1 (5-7-11) Verbeterplan

2 Agenda Inleiding Algemeen beeld Afspraken voortgangsgesprek:  Afspraak  Evaluatiemiddel  Resultaat Vervolg

3 Inleiding  Iedere leerkracht past het DI model toe  Kwaliteitsmonitor is ingericht.  In groep 7 wordt 6 uur extra op instructie geïnvesteerd  Streefdoelen zijn opgesteld per leerjaar, per vakgebied en doorvertaald naar M en E toetsen  Zorgstructuur is aangescherpt  Taken, rollen en verantwoordelijkheden van de MT leden zijn beschreven  Het MT stuurt het personeel professioneel aan, stuurt het verbeterplan planmatig aan, past coachingsvaardigheden toe, fungeert als rolmodel in open communicatie  Keuze methode aanvankelijk lezen, begrijpend lezen en methode voor groep 1-2  Differentiatiemodel is opnieuw ingericht en doorvertaald in een groepsplan voor rekenen  Differentiatiemodel wordt doorvertaald in groepsplannen voor rekenen, taal en lezen  Er heerst een professionele teamcultuur  Per verbeterthema zijn kwaliteitskaarten beschreven  Iedere leerkracht past de woordenschatdidactiek van Verhallen toe in een brede context  Iedere leerkracht past begrijpend leesstrategieën toe in een brede context  Leerkrachten van groep 3 zijn getraind in de didactiek van het taalleesschrijfproject  Groep 8 scoort boven de ondergrens op de Eind CITO Cyclische uitvoering kwaliteitszorgsysteem Maart 2011 Jun 2011 Mrt 2012 Sep 2011

4 Algemeen beeld Uit de documenten en de toelichting door het bevoegd gezag en de directie van de school komt het volgende beeld naar voren: De school werkt aantoonbaar aan de punten die in het toezichtplan staan vermeld. De school heeft aan de meeste van de afspraken voldaan. Dat dit nog niet voor alle afspraken geldt is, gezien de roerige periode die de school achter de rug heeft, begrijpelijk. Samenvattend concludeert de inspectie dat de school voldoende vordering maakt in haar ontwikkeling. Het is nu zaak deze ontwikkeling krachtig voort te zetten.

5 Afspraken: afspraakevaluatiemiddelresultaat De resultaten van de leerlingen laten tussen twee toetsmomenten een verbetering zien Overzicht en analyse tussenopbrengsten TL; BL en RW van leerlingen in groep 6,7 en 8 eind 2009-2010 en medio 2010-2011 voldaan BL en RW: Voldoende vorderingen voor groep 6 en 7; TL voldoende voor groep 7. Over groep 8 geen uitspraak te doen omdat alleen gegevens zijn van midden 2010-2011. Duidelijk verschil groep 6 vorig schooljaar en groep 6 dit schooljaar, ten gunste van huidige groep 6. Volgens school zijn mogelijke oorzaken: andere leerlingpopulatie, leerstofaanbod en DIM.

6 Afspraken: afspraakevaluatiemiddelresultaat Bevoegd gezag draagt er zorg voor dat op korte termijn het onderwijs en zorgbeleid worden vastgesteld voor lln met ernstige leerproblemen die het eindniveau van het BO daardoor niet kunnen halen. Beleidsnotitie voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften (die voor een of meer vakken losgekoppeld zijn van curriculum van de groep waar ze deel van uitmaken) Inzage opgestelde OPP’s lln groep 7 Voldaan School beschikt over schriftelijk vastgelegde OPP waarin verwachte eindniveau van de lln is beschreven op basis van hun capaciteiten en de in het verleden gevolgde ontwikkelingslijnen. De school sluit aan bij de bovenschoolse ontwikkelingen en het SWV.

7 Afspraken: afspraakevaluatiemiddelresultaat De school biedt in de groepen 1-2 beredeneerd aanbod. Het gehanteerde kleuterobservatie- instrument sluit daarop aan. Document waaruit blijkt welke methode gekozen is en hoe de implementatie zal worden begeleid. Voldaan Na oriëntatie op twee methodes is keuze gemaakt voor kleuterplein. Bij de implementatie zal de school worden begeleid om de principes van basisontwikkeling te integreren bij de nieuwe methode.

8 Afspraken: afspraakevaluatiemiddelresultaat Het MT draagt zorg voor eht versterken van de leerkrachtvaardigheden Document 0-meting leerkrachtv. En de daaruit voortvloeiende consequenties voor begeleidings- en trainingstraject en de rollen en taken van het MT Document waarin de opzet van het opnieuw ingerichte differentiatiemodel staat beschreven. Voldaan In ontwikkeling In maart en april heeft een 0-meting plaatsgevonden en zijn met alle leerkrachten gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt die lkr. verwerken in een POP. Het maken van een kwaliteitskaart als borgingsinstrument moet nog plaatsvinden.

9 Afspraken: afspraakevaluatiemiddelresultaat De school volgt de ontwikkeling van de sociale competenties Document waaruit blijkt welk instrument is gekozen en de over het gebruik daarvan gemaakte afspraken Gedeeltelijk voldaan Gekozen voor de methode ZIEN! In het schooljaar 2011-2012 scholing van de IB-ers om te zorgen dat de implementatie van de methode goed verloopt.

10 Afspraken: afspraakevaluatiemiddelresultaat Alle leraren maken gebruik van de door de schoolontwikkelde opzet om resultaten van de methodegebonden toetsen te analyseren Verificatie adhv groepsadministratie waaruit blijkt dat vorderingen systematisch worden gevolgd, geanalyseerd en geregistreerd. Bovendien blijkt dat analyses worden doorvertaald in differentiatiemodel en groepsplan (rekenen) Voldaan De analyses leiden tot kortdurende interventies waarvan ook de resultaten worden beschreven. Methodeonafhankelijke toetsen worden tweemaal per jaar in een schematisch overzicht vastgelegd. Deze overzichten zijn uitgangspunt voor groepsbesprekingen en (bijstelling van)groepsplannen. MeER planmatige registratie gaan bijhouden.

11 Afspraken: afspraakevaluatiemiddelresultaat De school scherpt haar zorgstructuur aan Zorgplan 2011-2012voldaan De school heeft een zorgplan waarin ze haar zorgsysteem systematisch uitwerkt. Er wordt uitgegaan van een basisprogramma en daarnaast worden 6 niveaus van negatieve uitval en 3 niveaus van positieve uitval benoemd.

12 Afspraken: afspraakevaluatiemiddelresultaat Voor zorgleerlingen is een vorm van handelingsplanning uitgewerkt Plan van aanpak groep 7 Overzicht van zorgleerlingen voor wie een vorm van handelingsplanning is opgesteld. Verificatie door inzage in een aantal handelingsplannen en groepsadministratie. Voldaan Om resultaten van de lln van groep 7 te verbeteren is de IB-er BB ingeschakeld om 6 u p/w ondersteuning te geven. De meest recente resultaten van RW en BL laten zien dat deze voldoen aan de verwachtingen. Verder heeft inspectie inzage gehad in aantal handelingsplannen. Aspect diagnose schiet daarin nog tekort.

13 Afspraken: afspraakevaluatiemiddelresultaat De school maakt een analyse van de kenmerken van de eigen leerlingpopulatie en de effecten daarvan. Document waaruit blijkt dat de school een analyse van haar leerlingpopulatie heeft gemaakt en op basis van de leerlingbehoeften een relatie legt met de kenmerken van het onderwijsleerproces. Gedeeltelijk voldaan Er is een document waarin de school contateert dat er een verschuiving is naar minder lln met gewicht. In de bovenbouw is daarom meer aandacht nodig voor taal, begrijpend lezen en woordenschat dan in de middenbouw. Daarnaast constateert de school dat er een aantal lln is dat meer uitdaging nodig heeft. Om deze lln goed te kunnen begeleiden doet de school een beroep op het SWV. Document behoeft nog verdere uitwerking.

14 Afspraken: afspraakevaluatiemiddelresultaat De school heeft een systematiek opgesteld en in gebruik genomen om het OLP regelmatig te evalueren. Document waaruit blijkt hoe de school haar kwaliteitsmonitor inricht. Schriftelijke rapportage over de resultaten van de invulleng van de KM door het MT en de daaruit afgeleide consequenties. Voldaan Niet voldaan In samenwerking met een externe instantie is vastgesteld hoe de school haar KM inricht. Analysekader: schoolinrichting: bestaat uit kwaliteitsaspecten van het primaire proces, personeel en bedrijfsvoering; resultante: bestaat uit instroom, leeropbrengst en uitstroom. Inrichten staat op de rol voor september. KM wordt in 2011-2012 drie keer ingevuld en de resultaten zullen worden besproken in het team en zonodig verder worden uitgewerkt in jaarplan/verbeterplan.

15 Afspraken: afspraakevaluatiemiddelresultaat De school werkt planmatig aan de activiteiten uit het verbeterplan. Document stand van zaken over de bereikte effecten over de afgelopen periode. Voldaan In het verbeterplan wordt per verbeterlijn de stand van zaken beschreven. Uit dit document blijkt dat de school planmatig aan haar verbeteractiviteiten werkt.

16 Afspraken: afspraakevaluatiemiddelresultaat De school houdt zicht op de vraag of de verbeteractiviteiten leiden tot het op peil brengen van de opbrengsten. Overzicht van de opgestelde streefdoelen per leerjaar en vakgebied. Deze streefdoelen zijn vertaald in vaardigheidsscores voor M en E toetsen. Voldaan De school heet streefdoelen opgesteld per leerjaar en vakgebied. De doelen liggen in de regel boven de door de inspectie vastgestelde norm. Het is nu zaak dat de school haar doelen blijft monitoren om te zien of haar doelen-zeker nu er sprake is van een verandering in llnpopulatie-voldoende ambitieus zijn.

17 Afspraken: afspraakevaluatiemiddelresultaat Overzicht (trend)analyses waarbij de resultaten zijn afgezet tegen de eigen streefdoelen. Uit deze analyse wordt ook duidelijk welke consequenties voor de inrichting van het onderwijs daaraan worden verbonden. Gedeeltelijk voldaan De school heeft trendanalyses opgesteld voor de methodeonafhankelijke toetsen voor woordenschat, leeswoordenschat en taalschaal. De trendanalyses voor TL, BL, spelling en RW moeten nog worden gemaakt.

18 Afspraken: afspraakevaluatiemiddelresultaat De school moet de wijze waarop de kwaliteit van het OLP wordt geborgd hebben vastgelegd. De school heeft afspraken en procedures op het gebied van aanbod, zorg en didactisch handelen op een concrete en controleerbare manier vastgelegd. Niet voldaan Het is de bedoeling dat voor alle afspraken en werkwijzen kwaliteitskaarten worden gemaakt. In het schooljaar 2011-2012 worden kwaliteitskaarten gemaakt van de volgende thema’s: Personeel: professionalisering en professionele schoolcultuur leerkrachtvaardigheden:DIM Onderwijsinhoudelijk Bedrijfsvoering: oudertevredenheid en leerlingtevredenheid Leiderschap

19 Afspraken: afspraakevaluatiemiddelresultaat De school zorgt voor een adequate communicatie naar ouders over de stand van zaken mbt het verbeterplan Verslag ouderavond presentatie verbeterplan Verslag ouderavond monitoring verbeterplan Nieuwsbrieven waarin verslag monitoring Notulen MR waariuit blijkt dat de resultaten van de afname van de KM zijn besproken Voldaan Niet voldaan In nieuwsbrieven doet de school verslag van de stand van zaken van de uitvoering van het verbeterplan. Daarnaast zijn er ouderbijeenkomsten georganiseerd. De resultaten van de KM zijn nog niet in de MR besproken omdat de KM nog niet is afgenomen.

20 Afspraken: afspraakevaluatiemiddelresultaat Het bevoegd gezag draagt zorg voor een krachtig MT, dat in staat is de schoolontwikkeling, inclusief de kwaliteitszorg, aan te sturen. Document waarin taken, rollen, verantwoordelijkheden van directeur, bouwcoördinatoren en intern begeleiders zijn beschreven. Verslagen MT coaching on the job, MT- sparringsessies. Document waarin de resultaten van de 360 graden feedback staan beschreven evenals de daaruit voortvloeiende consequenties. Voldaan De taken en rollen van het mT zijn beschreven en inmiddels hebben ook de 360 graden feedback gesprekken plaatsgevonden.

21 Vervolg De afspraken die nog niet zijn gerealiseerd of in ontwikkeling zijn, blijven in de planning opgenomen. Voor het tussentijds kwaliteitsonderzoek is de datum 1 november vastgesteld De inspectie ontvangt uiterlijk twee weken van tevoren relevante documenten over de voortgang van de in het toezichtplan opgenomen indicatoren en een samenvattende analyse.

22 Nieuwbouw

23

24

25

26 Conclusieshandelingenhertoetsresultaat ANALYSEFORMULIER (n.a.v. observaties Kijk en citotoetsen) Groep: Leerkracht: Toets/Observatie: Datum: Aanwezig bij bespreking: Conclusies en consequenties voor handelen: Hertoetsing gebeurt met dezelfde toets(onderdelen) Op groepsniveau: Conclusieshandelingenhertoetsresultaat Op individueel niveau:


Download ppt "Stand van zaken na VG1 (5-7-11) Verbeterplan. Agenda Inleiding Algemeen beeld Afspraken voortgangsgesprek:  Afspraak  Evaluatiemiddel  Resultaat Vervolg."

Verwante presentaties


Ads door Google