De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ouderavond 7 november Inspectierapport en verbeterplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ouderavond 7 november Inspectierapport en verbeterplan."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ouderavond 7 november Inspectierapport en verbeterplan

2  Informatie geven over de werkwijze van de inspectie.  Toelichten van het inspectierapport  Toelichting van het verbeterplan 2013-2014  Uitleg geven over de gekozen trajecten  Vragen beantwoorden

3  Is er ruimte voor het stellen van vragen over de werkwijze  Is de inhoud van het inspectierapport helder.  Is de inhoud van verbeterplan duidelijk  Is er ruimte voor reacties.

4  “Waarom moeilijk doen, als het samen kan”

5

6  http://youtu.be/rwBQ7nqJE6s http://youtu.be/rwBQ7nqJE6s

7

8  Op 17 september 2013 heeft de inspectie onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het onderwijs en naleving wet- en regelgeving.  Analyse uitgevoerd: opbrengsten zijn mogelijk onvoldoende en andere risico’s in het onderwijsleerproces.  Op 27 augustus gesprek met het schoolbestuur.  Naar aanleiding heeft onderzoek plaatsgevonden om eventuele tekortkomingen vast te stellen.

9  1. Controle van aanwezigheid documenten  2. Toets van informatie van wettelijk verplichte onderdelen in deze documenten.  3. Onderzoek en analyse van jaardocumenten  4. Schoolbezoek, met bezoek aan alle groepen (lessen Taal en Rekenen)  5. Gesprekken met directie en intern begeleider.  6. Gesprek met leraren  7. Eindgesprek met directie en schoolbestuur

10  Onderzoek is gebaseerd op het toezichtkader po/vo 2012 en de notitie analyse en waarderingen opbrengsten primair onderwijs.  Documenten zijn te vinden op: www.onderwijsinspectie.nl www.onderwijsinspectie.nl

11  Indicatoren worden beoordeeld met cijfer:  1. slecht  2. onvoldoende  3. voldoende  4. goed  5. niet te beoordelen  Normindicatoren zijn gemarkeerd met * (geven de doorslag of een school (zeer) zwak is.  Bij wettelijke vereisten is beoordeeld met ja of nee.

12

13  Eindopbrengsten onvoldoende: 3 jaar op rij onvoldoende is zwakke school!  Verwachtingen 2014 positief.  Opbrengsten tijdens schoolloopbaan zijn voldoende (resultaten lezen, rekenen en begrijpend lezen)  Sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen is afgelopen drie jaar voldoende (wordt gemeten met volginstrument)

14

15  Leerstofaanbod voldoet aan de kerndoelen.  Begrijpend lezen vernieuwde afspraken.  Onderwijstijd wordt efficiënt besteed.  Evenwichtige verdeling van de onderwijstijd is aanwezig.  Aanbod groep 1 & 2 voldoet aan kerndoelen, maar een activiteitenplanning ontbreekt. Hierdoor is de doorgaande lijn op papier niet gegarandeerd.

16

17  Kwaliteit van de uitleg is voldoende.  Leraren realiseren een taakgerichte werksfeer en zij betrekken de leerlingen in voldoende mate.  Aantal groepen is waargenomen dat zwakkere leerlingen verlengde instructie krijgen en / of betere leerlingen sneller aan het werk gaan.  Toch is de afstemming onvoldoende.  Planmatig werken aan doelen op basis van analyse ligt hieraan ten grondslag.

18  De inspectie beoordeelt de afstemming onvoldoende, omdat er geen sprake is van het planmatig werken aan inhoud specifieke doelen per subgroep op basis van analyse.  De school voert de zorg onvoldoende planmatig uit.  De school evalueert onvoldoende regelmatig de effecten van de zorg.  De leerkrachten volgen en analyseren onvoldoende systematisch de voortgang van de ontwikkelingen van leerlingen.  Meer aandacht nodig voor verbreding van kennis

19

20  Zorgbeleid met duidelijke afspraken en procedures is vastgelegd.  Een sluitend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de ontwikkeling van de kinderen.  Leraren volgen de ontwikkeling van de kinderen met methode of niet- methodetoetsen.  Resultaten van de toetsen worden te weinig geanalyseerd.

21  Daarnaast zijn resultaten onvoldoende leidend voor onderwijsproces.  Gerichte handelingsplannen van zorgleerlingen ontbreken.  Voor enkele leerlingen zijn deze wel aanwezig, maar is onvoldoende duidelijk welke zorgactiviteiten er zijn uitgevoerd.

22

23  School heeft zicht op onderwijsbehoeften van de kinderen en stemt het aanbod hier op af.  De wisselingen binnen de directie zorgen voor de het te kort schieten op essentiële onderdelen van de kwaliteitszorg.  Analyses van opbrengsten en beleid ontbreken.  Zelfevaluatie van de school is van onvoldoende kwaliteit.  Borging laat te wensen over.

24  Afspraken en procedures zijn vastgelegd, maar er wordt niet altijd naar gewerkt.  Schriftelijke rapportage aan de ouders ontbreekt.

25

26  De kwaliteit van het onderwijs vertoont belangrijke tekortkomingen en is als zwak beoordeeld. De school valt hierdoor onder verscherpt toezicht.  September 2014 is onderwijskwaliteit aantoonbaar voldoende.  Nieuwe inspectieonderzoek in derde kwartaal 2014.

27  Gesprek team / bestuur / inspectie.  Verbeterplan opgesteld en besproken met bestuur en inspectie.  Verbeterplan uitvoeren  Tussentijds evalueren / bijstellen / communiceren.  September 2014 onderwijs op orde!

28

29  Verbeterplan is een intensief traject voor het team. Actief en intensief aan de slag met de tekortkomingen.  Verbetertraject richt zich op:  1. Professionele cultuur en communicatie  (onder leiding van Martijn Smit HSA )  2. Planmatig opbrengst gericht werken  (onder leiding van Paula Heemskerk obd)  3. Beredeneerd aanbod groep 1 & 2  (met behulp van collegaschool)  4. Opbrengsten groep 7 en 8 (eigen aanpak)

30  Uitvoering, implementatie, borging en bijschaving van de onderdelen zijn gericht om de tekortkomingen op voldoende niveau te brengen.  Aanpak resulteert in voldoende beoordeling in september 2014.  Schooljaar 2014-2015 verdere aanpak om de tekortkomingen verder op orde te brengen.

31  “Wij willen laten zien dat het onderwijs op onze school niet zwak is. Het wordt een zwaar jaar, maar uiteindelijk zullen wij staan waar we willen staan”.

32  Transparant  Ouderavond  Handout dinsdag 12 november naar alle ouders  Handout en inspectierapport 12 november op de website  Minimaal 3 x dit schooljaar terugkoppeling d.m.v. een nieuwsbrief  Ouderavond aan het einde van dit schooljaar over de stand van zaken.

33  Situatie van de afgelopen paar jaar is mede oorzaak voor de huidige tekortkomingen.  Echter dit is geen excuus.  Wij als school willen de zaken op orde krijgen / hebben.  Voor ons is belangrijk om met u als ouders te samenwerken.  Vertrouwen van u in ons heeft een deuk opgelopen, willen dit graag herstellen.  We hebben uw vertrouwen en steun nodig. Kunnen wij op u rekenen?

34

35 Bedankt voor uw komst en uw inbreng.


Download ppt "Algemene Ouderavond 7 november Inspectierapport en verbeterplan."

Verwante presentaties


Ads door Google