De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De koers van de St. Josephschool Ouderavond 08-04-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De koers van de St. Josephschool Ouderavond 08-04-2010."— Transcript van de presentatie:

1 De koers van de St. Josephschool Ouderavond 08-04-2010

2 Agenda Welkom Inleiding Kwaliteit van het onderwijs Plan van aanpak Ziekte en vervanging leerkrachten Leerlingenzorg Aannamebeleid Huisvesting Communicatie

3 Inleiding Informatie – Zo transparant en duidelijk mogelijk – Niet alles is bekend (gemis aan informatie) – Vragen Aanstellen interim-directeur – Jos Stehmann – Gert de Wit Rol bestuur KPOA

4 Kwaliteit van het onderwijs (1) Inspectiebezoek en onderzoek KPC (PO-raad) – Onderzoek en analyse van documenten en gegevens van de school zoals bekend bij inspectie – Analyse van zelfevaluatie en notulen, interne memo’s – Observaties in diverse groepen (8-10) van lessen Nederlandse taal, rekenen en wiskunde – Gesprekken met directie, interne begeleider, leerkrachten, ouders en bestuur

5 Kwaliteit van het onderwijs (2) In 2007, 2008, 2009 te lage eindopbrengsten Signalen uit vorige inspectiebezoeken Onderzoek naar risico’s op 30 november en 1 december

6 Eindscores Cito groep 8

7 Kwaliteit van het onderwijs (3) De tussenopbrengsten zijn wel voldoende – wel belangrijk aandachtspunt (2010) Leerlingenzorg en kwaliteitszorg dragen onvoldoende bij aan de kwaliteit – uit elk kind halen wat er in zit – Opbrengstgerichtheid verbeteren Ontbreken van afstemming in de leerinhouden tussen de verschillende leerjaren Aandacht voor didactisch handelen van leraren – Effectieve instructie – Aansluiting bij onderwijsbehoeften van leerlingen – Taak- en doelgerichtheid behoeft verbetering Optimaliseren van onderwijstijd

8 Kwaliteit van het onderwijs (4) Wat belooft de school? – Vreedzame school: doorgaande lijn creëren sociaal emotionele ontwikkeling – Coöperatief leren – Spelling: zelfde aanpak als rekenen – Motoriek: groep 1-3 – Zorgstructuur – Active boards – Dotcomschool – Effectieve instructie borgen – Leesonderwijs borgen – Rekenen: organisatie blokuren invoeren – Teamcoaching

9 Kwaliteit van het onderwijs (5) Wat hebben wij bereikt? – Alle groepen onder één dak – Leraren hebben respect voor de leerlingen – Een goed pedagogisch klimaat – Betrokken leraren op hun leerlingen – Het LOVS is digitaal beschikbaar – Methoden voldoen aan de kerndoelen – Groep 8 training CITO heeft effect gehad – Zeer groot aantal ouders actief betrokken bij de school

10 Gevolgen 1.Zeer zwakke school 2.Aangepast toezichtarrangement 3.Tussentijdse verantwoording en heronderzoek eerste kwartaal in 2012 4.Binnen het eerste jaar al activiteiten 5.www.onderwijsinspectie.nlwww.onderwijsinspectie.nl Plaatsing op de lijst van zeer zwakke scholen en “De kwaliteit van het onderwijs op de rk basisschool St. Joseph vertoont belangrijke tekortkomingen. De inspectie heeft het toezicht geïntensiveerd”

11 inspectie ouders bestuur Referentiepunt Reisdoel Horizon Welke koers vaart de St. Josephschool ? St. Joseph

12 Wat heeft prioriteit? Verschil tussen papier en realiteit Opsomming van activiteiten, maar welke doelen worden nagestreefd? Samenhang is niet duidelijk Veel doen, weinig tijd voor reflectie Lossen al die activiteiten het probleem op?

13 Plan van Aanpak (1) Ingezette interventies – Aansturing van de school – Extra zorgcapaciteit in het kader van IB – Urgentiebesef binnen het team – Verbeteren van de communicatie – Meer gericht op opbrengsten – Een team dat er voor wil gaan – Maar ………

14 Er moet nog veel gebeuren Nieuw onderzoek 1 e kwartaal 2012 Schoolontwikkelingsplan – Vertaling naar een concreet activiteitenplan – Doelen – Acties – Tijdlijn Inspectie en bestuur monitoren Betrokkenheid MZR en POP

15 Onze speerpunten (1) 1.Doelgericht taal/lezen leren en voorbereidend rekenen 2.Aanscherpen van het onderwijsconcept 3.Zorgstructuur en kwaliteitszorgsysteem 4.Opbrengstgericht leiderschap in een professionele cultuur concreet geformuleerde doelen

16 Onze speerpunten (2) Activiteiten – Studiedagen en (individuele) scholing – Versterken van het onderlinge teamoverleg – Benoemen concrete leerresultaten + monitoring – Verbeteren van de doelgerichtheid – Klassenconsultaties en feedbackgesprekken – Inhuren externe deskundigheid – Coaching/begeleiding van leerkrachten en IB-ers – Verantwoordingsdialoog (team, CvB en ouders) – Herijking en borging visie en onderwijsconcept

17 Onze speerpunten (3) Ouderbetrokkenheid – Website – Nieuwsbrieven – E-mailinspectie.joseph@kpoa.nlinspectie.joseph@kpoa.nl – POP/MZR in positie – Realisme Het team – Meer overleg en afstemming – Focus op het schoolontwikkelingsplan

18 Ziekte en vervanging leerkrachten Er zijn op dit moment 5 leerkrachten afwezig Begeleiding en reïntegratie worden geïntensiveerd (ook rol KPOA) Vervanging zeer lastig – PIO – Eigen netwerk Pro-actief

19 Leerlingenzorg Elke kind heeft recht op goede zorg School kan niet alles – Wat mogen ouders verwachten – Goede onderlinge communicatie – Schoolbeleid – Handelingsplannen met tijdige evaluatie – Wel/geen extra ondersteuning Remedial Teaching

20 Aannamebeleid (1) Gebouw in fases (12, 14 naar 16) Afspraakmaximaal 16 (17) groepen Aannamebeleid ligt vast (postcodebeleid) – Nadere analyse Groeistuipen – Nieuwe scholen (2008) – Afspraken gemeente en schoolbesturen (2008) – Hooglanderveen = een groter gebied

21 Aannamebeleid (2) Aantal leerlingenformatieplaatsen Schoolleiding bepaalt inzet – Overleg met team / MZR / POP Schooljaar 2010 – 2011 – Gevolgen huidige situatie – KPOA bekijkt ondersteuningsvraag Koppeling met Schoolontwikkelingsplan

22 Huisvesting Schoolgebouw heeft, op dit moment, te weinig capaciteit – 2 groepen naar dislocatie Veencampus (Vathorst) Het oude schoolgebouw??? Wat is het aantal leerlingen? Het aantal groepen blijft onzeker – Wat zijn de gewenste aanpassingen? – Wat is er mogelijk?

23 Communicatie Eén van onze speerpunten U hebt recht op transparantie en duidelijkheid Aanzetten daartoe zijn gegeven Aan de school om dit nu waar te maken Wij blijven mensen

24 Tot slot De school zit in een roerige periode. Vandaag hebben wij gepoogd piketpalen te zetten voor een gezonde ontwikkeling van de school. Er is genoeg gekeken naar het verleden. Wat nu telt is de toekomst. Schoolleiding en team werken aan een gezonde toekomst voor de aan onze zorg toevertrouwde kinderen en hopen daarbij op uw steun en betrokkenheid.


Download ppt "De koers van de St. Josephschool Ouderavond 08-04-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google