De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingsperspectief 22 juni 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingsperspectief 22 juni 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingsperspectief 22 juni 2011

2 Pilotscholen OBS de Piramide Haarlem Manon van Zalen
Bloemendaalse Schoolvereniging Margriet Smit

3 Workshop Wat is het ontwikkelingsperspectief
Format ontwikkelingsperspectief Onderwijsbehoeften van leerlingen Praktijk Vaardigheidsscores & leerrendement

4 Ontwikkelingsperspectief
Het ontwikkelingsperspectief is het document waarin de onderwijsdoelen, het leerstofaanbod en de wijze van begeleiding zijn vastgelegd voor leerlingen in het basisonderwijs dat leidt tot een vastgesteld eindperspectief.

5 Ontwikkelingsperspectief
Voor leerlingen die eind groep 8 niet de eindtermen zullen halen en uitstromen met een achterstand van minimaal 1,5 jaar. Actuele gegevens over didactische vorderingen, onderzoek en/of observatiegegevens. De specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Een eindniveau in groep 8 in de vorm van vaardigheidsscore, functioneringsniveau en uitstroombestemming.

6 Ontwikkelingsperspectief
Eén of meerdere vakgebieden niet eerder gehanteerd dan vanaf start groep 5 of een DLvan 20 maanden. Tot en met groep 4 een geïntensiveerd aanpak binnen het groepsplan. De leerling scoort eind groep 4 ondanks intensivering van de aanpak nog steeds onder de gestelde criteria. Het hanteren van het ontwikkelingsperspectief vanaf groep 5 is een school keuze. Er moeten in ieder geval voldoende meetmomenten zijn en er moet voldoende RT gegeven zijn. Een school kan er ook voor kiezen pas aan het eind van groep 5 over te gaan op het werken met een OPP voor een kind.

7 Ontwikkelingsperspectief
De onderwijsdoelen, het leerstofaanbod en de wijze van begeleiding worden twee maal per jaar opnieuw vastgesteld op basis van de nieuwe gegevens (didactische vorderingen, onderzoek en/of observaties en verandering in onderwijsbehoeften van de leerling). In het hele proces worden de ouders betrokken.

8 Format Pagina 1

9 Format Pagina 2

10 Format Pagina 3

11 Format Pagina 4

12 Onderwijsbehoeften Welke onderwijsbehoeften zouden leerlingen hebben waarvoor een ontwikkelingsperspectief wordt vastgesteld? 5 minuten brainstormen In 4-tallen onderwijsbehoeften vaststellen voor leerlingen met OPP. Opschrijven wat als eerste bij je opkomt. Aantal groepjes laten benoemen. Aansturen op zo concreet mogelijk.

13 Onderwijsbehoeften ↓ Onderwijsbehoeften specifiek maken
“Deze leerling werkt traag” - Deze leerling heeft er behoefte aan dat de leerkracht hem helpt opstarten - Deze leerling heeft behoefte aan korte opdrachten met direct daarna feedback - Deze leerling heeft behoefte aan een rustige werkplek Een voorbeeld uitgewerkt. Van een algemene onderwijsbehoefte naar een meer specifiek en concreet.

14 Onderwijsbehoeften Eigen onderwijsbehoeften specifieker maken
5 minuten Ga de nu op geschreven onderwijsbehoeften concreter maken. Hoe concreter hoe beter.

15 Onderwijsbehoeften Onderwijsbehoeften leiden automatisch tot bepaald leerkracht gedrag “deze leerling heeft behoefte aan hulp bij het opstarten van taken” De leerkracht gaat aan het begin van de werktijd als eerste bij deze leerling langs om te kijken of de instructie begrepen is en de leerling kan starten Praktijk voorbeelden noemen. Mogelijkheid om “rustig” door de klas te lopen of een rondje op de gang. Mogelijkheid om RT-lkr. tussendoor te raadplagen. Duidelijk moet zijn dat ook deze behoeften aan regels gebonden zijn. Het mag niet zo zijn dat de leerling met een OPP los staat van alle regels en gebruiken en zelf zijn gang mag gaan. Het mag niet zo zijn dat de klas of leerkracht lijden onder de onderwijsbehoeften van deze leerling. Het kan voorkomen dat een leerling zulke onderwijsbehoeften heeft die niet door de leerkracht te verwezenlijken zijn. Er zullen dan andere mogelijkheden bekeken moeten worden. In het pakket wat jullie aan het eind krijgen staan een aantal onderwijsbehoeften beschreven die in de werkgroep zijn geformuleerd.

16 Praktijk

17 Praktijk Instructie van M door de RT-leerkracht.
Dagelijks op alle vakgebieden Geplaatst in groep 7 op leeftijd vanwege gedrag ed Heeft groep 4 gedoubleerd en daarna groep 5 gedaan. Effect was niet wat er van verwacht werd. Positie in de klas onhoudbaar. In overleg met de ouders plaatsing in groep 7 met eigen leerlijn OPP.

18 Vaardigheidsscores & leerrendement
De na te streven doelen van leerlingen worden beschreven in vaardigheidsscores. De leerling wordt met zichzelf vergeleken en niet met het landelijk gemiddelde. Op basis van eerder behaalde resultaten wordt het leerrendement en daarmee ook de verwachte (eind)doelen berekend. Vaardigheidscores kunnen worden afgelezen uit de LVOS toetsen. Aan een vaardigheidscore kan je een functioneringsniveau vaststellen. Bij het Cito volgsysteem kan je dit automatisch laten bepalen. Wij zijn in de werkgroep uitgegaan van het Cito LOVS. Waarschijnlijk kan dit ook bij andere volgsystemen zoals ESIS B of Parnasys

19 Vaardigheidsscores & leerrendement
Bij de berekening van het leerrendement wordt uitgegaan van een lineaire ontwikkeling. Voor het berekenen van het leerrendement wordt er vaak gebruik gemaakt van Cito leerlingvolgsysteem. Het voorspellen van het leerrendement is belangrijk voor het geven van onderwijs op maat. Er wordt uitgegaan van de “witte lijn” lage B-score en een score-C als gemiddelde score. Bij elk afname moment hoort een DL en bij elke vaardigheidscore hoort ook een DL. Leerrendementsverwachting opgrond van eerdere toetsscores.

20 Functioneringsniveau
In het LOVS kan je instellen “ voorspelling” . Wanneer je dan een rapport laat maken berekent het programma op grond van alle voorgaande toetsresultaten een voorspelling voor de twee eerst volgende toetsmomenten. Deze voorspelling kan je ook gebruiken voor het stellen van je doelen voor de leerling.

21 Voortzetting werkgroep ontwikkelingsperspectief
Volgend jaar zal de werkgroep 4 á 5 keer bij elkaar komen. Er zal verdieping plaats vinden betreffende het werken met een OPP. Tevens zal het format OPP aangescherpt worden.

22 Ontwikkelingsperspectief
Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "Ontwikkelingsperspectief 22 juni 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google