De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2

3 Wat komt er op ons af inspectie passend onderwijs leeropbrengsten
Samenwerken in onderwijszorg differentiëren kwaliteitsverbetering passend onderwijs doorgaande leerlijnen ouderparticipatie professionaliseren refentieniveaus

4 Wat is ons antwoord 1-Zorgroute

5 Wat is 1-Zorgroute Een middel om te komen tot: Afstemming van ons onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen

6 Een middel om te komen tot: Kwaliteitsverbetering van ons onderwijs én de zorg

7 Een middel om te komen tot: Tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen binnen de groep

8 Uitgangspunten 1-Zorgroute
Preventief en proactief denken en handelen Positieve aspecten Werken met groepsplannen Leerkracht is beslissende factor Interactioneel referentiekader Zorg zoveel mogelijk binnen de klas Ouders zijn belangrijke partner De intern begeleider is spin in het web Werkwijze is systematisch en cyclisch

9 1. Preventief en proactief denken en handelen
Verschuiving van de zorg richten op uitvallers naar vroegtijdig signaleren. Gevolg: gewone onderwijsaanbod intensiveren en afstemmen (welke extra instructie hebben deze leerlingen nodig) Ook richten op leerlingen met ontwikkelingsvoorsprong

10 2. Positieve aspecten Richten op positieve kwaliteiten (wat kan dit kind goed, wat vindt dit kind leuk) Waarin zijn de ouders sterk (wat zijn stimulerende factoren) Waarin is deze leerkracht sterk (welke aanpak onder welke omstandigheden)

11 3. Werken met groepsplannen
Drie niveaus: instructie onafhankelijke leerlingen (oranje) instructie afhankelijke leerlingen (blauw) instructie gevoelige leerlingen (geel) Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften Individueel handelingsplan incidenteel (doel: de leerlingen weer opnemen in het groepsplan) In de groep leren kinderen van en met elkaar

12 4. Leerkracht is beslissende factor
Leerkracht verzamelt relevante gegevens Leerkracht vult groepsoverzicht in Leerkracht reflecteert op eigen aanbod Leerkracht reflecteert op eigen handelen Leerkracht observeert de leerling Leerkracht analyseert toetsresultaten Leerkracht voert gesprekken met leerlingen Leerkracht voert gesprekken met ouders

13 5. Interactioneel referentiekader
We kijken naar ‘dit kind, in deze groep, bij deze leerkracht, in deze school, met deze ouders’ Dit biedt aanknopingspunten voor de afstemming op de onderwijsbehoeften van het kind

14 6. Zorg zoveel mogelijk binnen de klas
Leerkracht is verantwoordelijk voor de zorg Leerlingen worden dus door de eigen leerkracht zoveel mogelijk binnen de klas/groep begeleid Leerling blijft deel uitmaken van de groep

15 7. Ouders zijn belangrijke partner
Ouders kennen hun kind als geen ander Ouders kunnen de leerkracht belangrijke informatie verschaffen Ouders kunnen hun kind thuis ook helpen

16 8. Intern begeleider is spin in het web
Intern begeleider leidt groeps- en leerlingbesprekingen Intern begeleider is schakel naar externe zorg Intern begeleider heeft taken op de volgende gebieden: Zorgcoördinatie Coaching leerkrachten Ondersteuning leerkrachten (deskundigheid) Toezien op opbrengsten (leerresultaten)

17 9. Werkwijze is systematisch en cyclisch

18 Groepsbesprekingen De hiervoor getoonde cyclus wordt altijd afgesloten met een groepsbespreking De groepsbespreking is tevens de start voor een nieuwe cyclus Dit schooljaar gekozen voor twee cycli van opstellen groepsplannen en houden van groepsbesprekingen Aanwezigen: intern begeleider en leerkracht

19 Inhoud groepsbesprekingen
Evaluatie van een vorig groepsplan Signaleren leerlingen die extra aandacht nodig hebben Aandachtspunten voor de hele groep Verhelderen/aanscherpen onderwijsbehoeften Clusteren van leerlingen Opstellen nieuw groepsplan Hulpvragen van de leerkracht Aanmelden leerlingen voor leerlingbespreking Na de laatste groepsbespreking wordt de overdracht naar de nieuwe groep meegenomen

20 Leerlingbesprekingen 1
Leerlingbespreking met het doel RT starten Een leerling profiteert onvoldoende van het groepsplan Specifieke onderwijsbehoeften van een leerling blijven onduidelijk Drie à vier keer per jaar Leerkracht levert gegevens aan Aanwezig groep 1-2: leerkracht en intern begeleider onderbouw Aanwezig groep 3-8: remedial teacher, extra begeleider, intern begeleiders midden – en bovenbouw Doel: op termijn weer profiteren van groepsplan Informatieverstrekking aan ouders, eventueel voorafgegaan aan of gevolgd door een gesprek met ouders

21 Leerlingbesprekingen 2
Leerlingbespreking met het doel advies inwinnen van externe deskundigen (de interne zorgcommissie) Er zijn aanwijzingen of vermoedens voor een ernstige problematiek Er zijn aanwijzingen of vermoedens van een stoornis Twee à drie keer per jaar Leerkrachten leveren gegevens aan Aanwezig: Jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk, medewerker HCO, intern begeleiders onder,- midden- en bovenbouw Ouders worden van te voren op de hoogte gesteld en verlenen toestemming Ouders worden nadien geïnformeerd over de uitkomst en er worden afspraken gemaakt over de samenwerking

22 Invoering 1-Zorgroute Vier fasen Oriëntatie in het team Voorbereiding
Implementatie/uitvoering Evalueren, bijstellen, borgen Het is een meerjarig traject Het eerste jaar wordt gestart met één vakgebied

23 Fase 1: oriëntatie in het team
Voor de zomervakantie studiedag geweest Aan de orde: Uitleg over 1-Zorgroute Uitleg over handelingsgericht werken Consensus bereikt in het team Schoolplan opgesteld en besproken met MR

24 Fase 2: voorbereiding Afspraken gemaakt met het HCO: Over de invoering Over welk vak als eerste mee te beginnen Over de wijze van begeleiding Over de invulling van de volgende studiedag

25 Fase 3: implementatie/uitvoering
Starten in schooljaar Vakgebied rekenen: Opstellen groepsoverzichten Opstellen groepsplan Inplannen groepsbesprekingen Nascholing klassenmanagement

26 Fase 4: evalueren, bijstellen, borgen
Verzamelen van aandachtspunten voor verbetering Stappen uit 1-Zorgroute vastleggen in de zorgstructuur van de school (Zorgplan) Stappen uit 1-Zorgroute vastleggen in de jaarplanning

27 Eerste ervaringen team
Leerkrachten kijken anders naar hun kinderen Gedegen groepsoverdracht zorgt voor meer gerichte start met de nieuwe groep Begin schooljaar al meer kennis over de leerlingen De zorg vindt steeds meer in de klas plaats Benoemen van onderwijsbehoeften is een moeilijke stap Werken op drie niveaus vergt een gestructureerd klassenmanagement Lastig om individuele handelingsplannen los te laten Het actief betrekken van de ouders moet nog meer van de grond komen Er moet meer met kinderen worden gepraat

28 En hier doen we het voor!

29 Heeft u nog vragen?

30 Dank u wel voor uw aandacht


Download ppt "Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google