De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie RTG 11 juni 2012 Transities Awbz en Jeugdzorg “Transformeren en integreren”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie RTG 11 juni 2012 Transities Awbz en Jeugdzorg “Transformeren en integreren”"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie RTG 11 juni 2012 Transities Awbz en Jeugdzorg “Transformeren en integreren”

2 1.Decentralisaties 2.Waarom en wanneer? 3.Regionaal proces 4.Awbz 5.Jeugdzorg 6.Regionale uitgangspunten inhoud (wat) 7.Regionale uitgangspunten proces (hoe) Presentatie

3 Decentralisaties Wmo AWBZ zelfstandig blijven Jeugdzorg Passend onderwijs zelfstandig worden Arbeid Wwnv Zelfstandig zijn

4  Bezuinigingstaakstelling  Zorg zo dicht mogelijk bij mensen organiseren, maatwerk en vraag achter de vraag  Van zorg naar ondersteuning (van ‘recht op’ > compensatieplicht)  Sluit aan op WMO: -zo licht mogelijk -zo dichtbij mogelijk -zoveel mogelijk zelfregie en eigen kracht  Evaluatie wet op Jeugdzorg  We handelen niet snel genoeg door o.a. regeldruk (jeugdzorg)  Teveel doorverwijzing naar zwaardere zorg > toename kosten Waarom decentraliseren?

5  Onzekerheid door val kabinet  Awbz Oorspronkelijk: 1 januari 2013: Begeleiding  1 januari 2013: nieuwe klanten  1 januari 2014: bestaande klanten Nieuwe verwachting: invoering vanaf 2014 ??: alle klanten begeleiding  Jeugdzorg 1 januari 2015: Jeugdzorg (invoering nieuwe wet)  Overige transities (verwacht) 1 augustus 2014: Passend Onderwijs Wwnv: voorlopig van de baan Wanneer?

6  Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk  Niet individueel oppakken, maar in regionaal verband, want: - effectief door inhoudelijke afstemming - efficiënt aansturing bovenlokale organisaties - risicospreiding (gezamenlijke inkoop specialistische zorg) - regionaal organiseren > lokaal uitvoeren - onze burgers bewegen zich over onze gemeentegrenzen  Regionaal Bestuursteam + ambtelijke werkgroep  Visievorming afgerond  Visiestuk (wat-vraag) : ter vaststelling  Nu uitwerking hoe-vraag: opstellen Plan van Aanpak en 0-meting Regionaal proces (Awbz/Jeugdzorg)

7  Functie begeleiding (extramuraal) + kortdurend verblijf +vervoer  Voor uitvoeren dagelijkse levensverrichtingen, het persoonlijk leven te structureren en daarover regie te voeren  Bedoeld om: de zelfredzaamheid te bevorderen / te behouden / te compenseren, zodat een verblijf in een instelling zo lang mogelijk wordt uitgesteld + verwaarlozing wordt voorkomen.  Begeleiding op individuele basis en op groepsbasis  Keuze voor zorg in natura of PGB (persoonsgebonden budget)  Indicatie via CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg) Awbz: Waar gaat het om?

8 Mensen (ook kinderen!) met een matige of ernstige beperking door handicap, chronische ziekte of ouderdom: Psychiatrie, Geestelijke beperkingen, Dementie, Zintuiglijke beperking Lichamelijke beperking OOK: Groep licht verstandelijk gehandicapten (lvg) jongeren Kinderen met Jeugd-GGZ-problematiek Wie is de doelgroep?

9  Breed scala aan begeleidingsactiviteiten - thuisbegeleiding - woonbegeleiding - dagactiviteitencentra GGZ - praktische pedagogische thuishulp - dagbesteding verstandelijk beperkten - stervensbegeleiding - etc.  Decentralisatiekorting van 5% Wat voor activiteiten?

10 Aantallen Begeleiding AANTAL KLANTEN in Druten: 196 (unieke cliënten) Lichamelijk 16 Psychogeriatrisch 6 Psychiatrisch 54 Somatisch 38 Verstandelijk 76 Zintuiglijk 6 196 Begeleiding individueel: 140 Begeleiding groep: 96 Kortdurend verblijf: 15 PGB: 54 Aantal aanbieders Druten: >20 (o.a. Pluryn Werkenrode, Driestroom, RIBW, Voormekaar, Zorggroep Zuid-Gelderland, etc)

11 Jeugdzorg: waar gaat het om?  Jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering : Bureau jeugdzorg Entrea  Jeugd- GGZ (Geestelijke Gezondheid Zorg) : ProPersona (GGZ) Karakter (kinder-en jeugdpsychiatrie) (zorgverzekeraars)  Jeugd- LVG (Licht Verstandelijk Gehandicapten): veelheid instellingen MEE, Pluryn, Kleur, Dichterbij, Driestroom, 's Heerenloo Druten, etc. (zorgkantoor/AWBZ en PGB’s/inkoop)  Bij transitie niet de justitiële jeugdinrichtingen en niet de RvK (Raad voor de Kinderbescherming)  Het lokale CJG wordt de ingang voor alle vrijwillige jeugdhulpverlening

12 Gebruik jeugdzorg

13  Mensen in eigen woonomgeving centraal via zelfregie/ zelfredzaamheid  Ruimte en vertrouwen aan professionals  Compensatie in plaats van recht op zorg  Uitvoering hulp zo lokaal, zo licht en zo dichtbij mogelijk  We werken integraal (casusnetwerken), gericht op het herstel van het gewone leven via principe één gezin (huishouden), één plan (CJG)  Collectief boven individueel  Preventie voor curatie (bewezen methoden o.a. vroegsignalering) Regionale uitgangspunten inhoud

14  Gericht op transformatie, maar wel via zorgvuldig transitieproces  Stevige regie door gemeenten : verminderen sturende en regisserende actoren  Regionale aanpak : ‘lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal moet’.  Bij implementatieproces betrekken we nadrukkelijk cliënten/cliëntorganisaties  Beschikbare Rijksfinanciën zijn leidend, incl. bezuinigingen  De financieringsstructuur volgt de inhoud  We bieden ruimte voor keuzevrijheid (o.a. onderzoek naar pgb, eigen bijdrage)  We gaan voor effectieve inzet, en gedegen monitoring en evaluatie (‘evidence based’ methodieken, ruimte voor innovatie) Regionale Uitgangspunten Proces

15 Tot slot  Nu: doorgaan met voorbereidingen: uitwerken visie  Plan van aanpak en 0-meting: na de zomer afgerond  Komen bij u terug zodra gereed Bedankt voor uw aandacht!

16 Nog vragen?


Download ppt "Presentatie RTG 11 juni 2012 Transities Awbz en Jeugdzorg “Transformeren en integreren”"

Verwante presentaties


Ads door Google