De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 20 mei 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 20 mei 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 20 mei 2015

2 Inhoud presentatie Participatiewet Doel regionaal werkbedrijf Primaire proces Governance regionaal werkbedrijf Stand van zaken Redenen voor samenwerking Cliëntenraden

3 Participatiewet & Sociaal Akkoord Doel -> (regulier) werk voor meer mensen (met arbeidsvermogen) door: -Vereenvoudiging van wetgeving -Uitgaan van eigen kracht, ondersteuning waar nodig -Werkgevers > verleiden en meer verantwoordelijkheid -Op 1 januari 2015 ingegaan en uiterlijk 1 juli 2015 via verordeningen instrumentarium vast stellen. Sociaal Akkoord (april 2013): -125.000 extra banen tot 2026 voor mensen met arbeidsbeperking (Wajong, Participatiewet (incl. Wsw-wachtlijst) -Eventueel activering van quotumregeling (Wet Banenafspraak) -Vorming van 35 Regionale Werkbedrijven, wettelijk verankerd

4 Doelen regionale werkbedrijf De duurzame arbeidsparticipatie vergroten en meer mensen aan het werk te helpen en houden. In de periode 2015-2025 worden er in de arbeidsmarktregio door werkgevers 4.750 garantiebanen gecreëerd en ingevuld. Hiervan worden er minimaal 3.800 door de markt gerealiseerd en 950 door de overheid. Verbeteren van de dienstverlening aan werkgevers Verbeteren van de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Ruimte voor innovatie. Werkgevers staan aan de lat. Regionaal werkbedrijf faciliterend.

5 Wat gaat het regionaal werkbedrijf doen? 8 Marktbewerking Dienstverlening 1. Arbeidsmarkt- analyse 3. Aanpak banenafspraak 4. Markt- bewerkings- plannen 2. Prioritering 5. Vacatures Ophalen/ creeren 6. Arrange- menten 7. Matching

6 Wat gaat het regionaal werkbedrijf doen? 8 Marktbewerking Dienstverlening Innovatie Basispakket

7 De netwerkorganisatie op hoofdlijnen Geen nieuwe rechtspersoon/juridische entiteit. Geen gemeenschappelijke regeling. Netwerkorganisatie is leidend principe. Alle partners behouden hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Binnen regionaal werkbedrijf worden uniforme afspraken gemaakt over onder andere marktbewerking, werkgeversdienstverlening, garantiebanen, matching, instrumentarium. Het regionaal werkbedrijf wordt gezamenlijk bestuurd door de partners (ic gemeenten, werkgevers, vakbonden, onderwijsorganisaties, UWV en SW- bedrijven). De gezamenlijke sturing gebeurt door een AB, een DB, een collegiaal managementteam en één werkgeversservicepunt dat opereert vanuit twee samenwerkingsverbanden. In de samenwerkingsverbanden werken accountmanagers van gemeenten, UWV en SW intensief samen.

8 Algemeen bestuur (iedereen die de intentieverklaring heeft ondertekend) Algemeen bestuur (iedereen die de intentieverklaring heeft ondertekend)

9 14 gemeenten UWV 4 SW FNV Unie CNV VSO/P ro MBO HBO/ WO Prioritaire sectoren Ondernemers- verenigingen

10 Vz 14 gemeenten UWV 4 SW FNV Unie CNV VSO/P ro MBO HBO/ WO Prioritaire sectoren Ondernemers- verenigingen Dagelijks bestuur

11 Leden DB io Staf Depla (Vz namens centrumgemeente/Eindhoven, link naar bestuur Ergon) Joan Veldhuizen (Bladel, link naar Kempen-gemeenten en bestuur Wvk) Peet van de Loo (Best, link naar bestuur WSD Groep) Auke Blaauwbroek (bestuurder FNV ook namens CNV en Unie) Lars van der Hoorn (namens werkgevers) Jeroen Flier (namens werkgevers) Anne Zouridis-Veldhoven (BZW/werkgevers) Corinne Sebregts (Rector, scholengroep Het Plein, namens Vso/Pro scholen) Hans Marell (regiomanager UWV) Peter Quik (directeur Ergon ook namens WVK, WSD en Risse)

12 Stand van zaken

13 Uitwerking langs 6 sporen Sporen Intentieverklaring Marktbewerkingsplannen Basispakket Banenafspraak Voorziening beschut werken Werkgeversdienstverlening/ werkgeversservicepunt Fasering Oprichting: t/m april 2015 Inrichting: april – december 2015 Exploitatie: vanaf januari 2016

14 Intentieverklaring Op 13 april 2015 is deze ondertekend. 14 gemeenten, 4 SW-bedrijven, 5 onderwijsorganisaties, 5 ondernemersverenigingen, 3 vakbonden, UWV. Eind 2015 evaluatie en dan verlenging. Inhoudelijk relevante punten: Brede doelgroep/inclusieve arbeidsmarkt met speciale aandacht voor mensen die begeleiding nodig hebben en invulling afspraken garantiebanen. Geen nieuwe organisatie. Netwerksamenwerking staat voorop. Combinatie van eigen lokale/subregionale identiteit met regionale samenwerking. Gezamenlijke sturing door netwerkpartners.

15 Basispakket Doel/uitdaging: uniform pakket, duidelijkheid voor werkgevers door regionale afstemming. Gemeentelijke vrijheid in het bieden van maatwerk blijft. Regionaal is er afgesproken dat iedere gemeente de volgende instrumenten in zal zetten: –No-risk polis. –Job coaching. –Mobiliteitsbonus. –Loonkostensubsidie. –Werkplekaanpassing. Drie vervolgsporen: –Menukaart samenstellen. –Financiële meerjaren doorkijk. –Dit wordt momenteel verwerkt in verordeningen waarover in de gemeenteraden besluitvorming moet plaatsvinden.

16 Beschut werken en loonkostensubsidie Scenariodoorrekeningen beschut werken en loonkostensubsidie - Alle financiële én maatschappelijke consequenties in beeld brengen -Onderzoek hoe & voor welke groepen we het instrument loonkostensubsidie het beste in kunnen zetten Relatie met nieuwe verdeelmodellen, exploitatie Wsw en arbeidsmatige dagbesteding Advies: één regeling loonkostensubsidie voor brede doelgroep 30-80% loonwaarde (geen aparte regeling beschut werken) inclusief risicobeperkende maatregelen Op basis van rapport en advies -> keuzes raden, beleid vaststellen in verordening vóór 1 juli 2015 Tot die tijd pilot, met name voor voormalige Wajong en Wsw in samenspraak met UWV, VSO- en praktijkonderwijs en sw- bedrijven

17 Beschut werken: nieuw instrumentarium en Lks opbouw 90.000 60.000 30.000 20152060 loonkostensubsidie Beschut werken Afbouw natuurlijk verloop

18 Garantiebanen/banenafspraak Landelijk 125.000 banen tot jaar 2026 (voor 2015: 6.000 banen in bedrijfsleven en 3.000 bij overheid) Indicatie 2015 voor onze regio: 228 in bedrijfsleven en 114 bij de overheid Banenafspraak is landelijk (bedrijfsleven/overheid), quotumregeling individuele werkgevers > 25 (bedrijfsleven en/of overheid) Afspraken met werkgevers over invulling banenafspraak. Zorgen voor geschikte kandidaten.

19 Analyse van vraag en aanbod-> voortdurend actualiseren. Per speerpuntsector maken we een marktbewerkingsplan: Techniek is gereed. Transport en logistiek in voorbereiding. Toerisme & recreatie ook. Daarna zorg&welzijn en zakelijke dienstverlening&detailhandel. UWV is trekker. In nauwe samenwerking met werkgevers in de sector. Marktbewerkingsplannen zorgen voor focus in de dienstverlening naar werkgevers. Marktbewerking

20 Werkgeversservicepunt Hier komt vraag van werkgevers en aanbod van werkzoekenden bij elkaar. Taken zijn marktbewerking, werkgeversdienstverlening, innovatie en ontwikkelen/actueel houden basispakket. 1 werkgeversservicepunt dat opereert vanuit twee samenwerkingverbanden: KempenPlus (ISD, WVK en UWV). Overige 10 gemeenten, UWV, Ergon, WSD. Duidelijkheid naar werkgevers: 1 contactpersoon. 1 dienstverleningsconcept. 1 instrumentarium.

21 Redenen voor samenwerking Allen: Gezamenlijk invulling geven aan afspraken sociaal akkoord. Invullen maatschappelijke rol als werkgever. Werkgevers: Arbeidsmarkt die zich verhoudt tot de economische ontwikkelingen. Gelijkvormige dienstverlening door overheden in de hele regio (oa 1 contactpersoon en betrokkenheid bij matchingsproces). Gelijk speelveld en daardoor meer transparantie en (op termijn) vereenvoudiging van procedures. Versnelde toegang tot financiën die in beheer zijn bij overheden. Toegang tot kennis, kunde, informatie en adviezen van overheden. Werknemers: Versnelde doorstroming in organisaties. Meer kansen voor duurzame plaatsing van kwetsbare doelgroepen. Onderwijs: Human capital agenda bedrijven koppelen aan overheid en onderwijs. Verbeterde doorstroming leerlingen en studenten naar de arbeidsmarkt. Overheden: Vergroten ‘afzetmarkt’ voor uitkeringsgerechtigden en daardoor mogelijkheden vergroten voor verlichting van de uitkeringslasten. Continuïteit van de bedrijfsvoering. 21

22 Cliëntenraden Cliëntenraden zijn meegenomen in ontwikkelingen Brede regionale bijeenkomst van alle cliëntenraden op 5 december 2014 waarin informatie gedeeld is en ervaringen zijn uitgewisseld Regionale bijeenkomst op 5 maart waarin afspraken zijn gemaakt over onder meer de informatievoorziening. Nader uitgewerkt wordt nog de rollen en vertegenwoordiging van de cliëntenraden Op basis hiervan wordt gezamenlijke agenda voor de komende periode opgesteld én gaan cliëntenraden aan de slag over rollen en vertegenwoordiging. Inzet is om te komen tot lokale adviesrol. Vervolgoverleg van cliëntenraden is in juni.

23 Aantal mijlpalen 2015 Besluitvorming in raden over inzet basispakket:juli Marktbewerkingsplannen gereed:juli Werkgeversdienstverlening ingeregeld:juli Van projectorganisatie naar ‘staande’ organisatie: > augustus Bijeenkomst Algemeen bestuur io:sept/okt Evaluatie intentieverklaring:nov


Download ppt "Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 20 mei 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google