De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opbrengstgericht werken datamuur-route-Enschede Ad Kappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opbrengstgericht werken datamuur-route-Enschede Ad Kappen."— Transcript van de presentatie:

1 Opbrengstgericht werken datamuur-route-Enschede Ad Kappen

2 voorstellen Coordinator Steunpunt Onderwijszorg Enschede 41 basisscholen en 2 speciale basisscholen. (9500 leerlingen) Openbaar, christelijk, islamitisch en algemeen-neutraal Traditionele vernieuwingsscholen Steunpunt Onderwijszorg: kwaliteitszorg en leerlingenzorg.

3 Uitspraken van Kees Vernooy. “het is niet de achtergrond van je ouders, die bepaalt of je goed kunt leren lezen.” “Iedereen kan leren lezen, als je maar goed onderwijs krijgt” “toon mij een goede school en ik zal u een goede schoolleider laten zien”.

4 Resultaten nov.09 (4730 ll.)

5

6 Doel workshop. Wat is de datamuur-route-Enschede? Wat is een datamuur? Hoe pas ik opbrengstgericht werken toe op schoolniveau en op groepsniveau? Wat is de plaats van de één-zorg-route? Wat is de plaats van passend onderwijs?

7 Datamuur-route Enschede 1. Alle leerlingen -A en B -C -D en E leerlingen -Kwaliteitsagenda -Opbrengstgericht werken -groepsplan Algemene onderwijs behoeften: De instructiebehoeften Algemene doelen Doelen en leerstof centraal Leerkracht gestuurd. Kwaliteit en effectiviteit instructie. tijd 2. Zorgleerlingen - Één zorgroute - Handelingsgerichte – proces- diagnostiek -individueel handelings plan Kind centraal Specifieke onderwijs behoeften -Wat kan een leerling wel en -wat heeft een leerling nodig -eigen leerweg 3. Passend onderwijs -importeren -exporteren

8 Datamuur-route Realistische doelen Vroegtijdig signaleren van risicolezers Bieden effectieve groepsinstructie Realiseren van doelgerichte effectieve verlengde instructie

9 Datamuur en instructiebehoeften A-B Instructie- onafhankelijk verkort C Instructie- gevoelig basis D-E Instructie- Afhankelijk verlengd Klaas Mohammed Gerrit Johanna Pepijn Mattijs Asha Trudy Glenn Achmed Gerard chris Nuran susan Miranda Bo Myrthe Felix elke

10 Aanname bij Datamuur-route Enschede Elke leerling kan de basisstof verwerven, als wordt voldaan aan twee voorwaarden: 1.Kwaliteit en effectiviteit van de instructie 2.Tijd. ( geen verklaring op basis van kindfactoren, maar plan van aanpak op school-groep-leerkrachtniveau.

11 Opbrengstgericht werken Het maximale uit een leerling halen Door Het toepassen van de dimensies van effectief onderwijs

12 Vragen bij opbrengstgericht werken: Wat zijn de doelen? Wat moeten we doen om deze doelen te halen? (vakdidactisch, wat moet ik aanbieden) Hoe moeten we het doen? (organisatorisch) Waar halen we de tijd vandaan? Komt opbrengstgericht werken er weer bij? Waar blijft het werkplezier? Waar blijft het kind? Waar blijft de pedagogische benadering?

13 Zonder doelen Leerkrachten hebben verschillende verwachtin- gen voor de verschillende groepen leerlingen. Met doelen Leerkrachten worden verwacht de doelen met alle leerlingen te halen.

14 Doelen leesverbeterplan Eind groep 2: 15 letters kennen, voor-en achternaam. TvK: 95% C of > Beheersing AVI-niveau 95% eind groep 3: AVI-2 eind groep 4: AVI-5 eind groep 5: AVI-9 eind groep 6,7 en 8: AVI-9 score op de DMT =95% C of >

15 Het belang van streefdoelen technisch lezen Er wordt naar gestreefd dat alle kinderen eind groep 8 minimaal teksten van het niveau AVI 9 Plus kunnen lezen. Te realiseren subdoelen in dat verband zijn: - eind groep 2: - een goede mondelinge taalvaardigheid en woordenschat - een goed ontwikkeld fonemisch bewustzijn - elk kind kent 15 letters - eind groep 3: - elk kind beheerst minimaal AVI-E3 - eind groep 4: - elk kind beheerst minimaal AVI-E4 - eind groep 5/begin groep 6: - elk kind beheerst minimaal AVI-M6 - op het einde van de basisschool: - risicolezers beheersen AVI-Plus AVI-9/AVI Plus: betekent functioneel geletterd zijn!

16 Leesresultaten zijn het gevolg van twee zaken: (1) Wat we onderwijzen en (2) Hoe we onderwijzen Mike Schmoker “The Real Causes of Higher Achievement”

17 DIMENSIES EFFECTIEF LEESONDERWIJS Doelen die we met lezen willen halen 95% 1. leesinhoudelijk Wat wordt onderwezen? 2. onderwijskundig Hoe wordt onderwezen? tijd Leerlijnen en leerinhoud Kwaliteit van het aanbod: methoden en materialen Convergente differentiatie Directe instructiemodel Leerkrachtvaardigheden (modelen) Klassenmanagement Mondelinge taal en woordenschat Fonemisch bewustzijn Letterkennis Aanvankelijk technisch lezen Voortgezet technisch lezen Stillezen en leesmotivatie Begrijpend lezen 3. EFFECTIEF INNOVEREN

18 Het HOE: effectief onderwijs Klassenmanagement Regels en routines Afspraken over zelfstandig werken Differentiatie-model: toepassen van IGDI- model

19 Igdi-model met convergente differentiatie. Voorbereiding Start van de les: terugblik - doel van de les -verwachtingen Verkorte instructie Zelfstandige verwerking Basis instructie en begeleide inoefening Basisinstructie Zelfstandige verwerking Verlengde instructie Zelfstandige verwerking Feedback en Feedforward. Feedback en feedforward Feedback en Feedforward Gezamenlijke feedback / Afsluiting

20 Drie niveaus van leesinstructie Goede methode en voortdurend volgen van de taal-/leesontwikkeling van alle leerlingen (screening) 10-20% heeft aanvullende interventies nodig Aanvullende verlengde instructie in kleine groepjes (minstens 3x per week) 5 % heeft intensieve interventies nodig Instructie voor ALLE leerlingen Intensieve en specifieke instructie Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

21 CONVERGENTE DIFFERENTIATIE EN INSTRUCTIE Het belang van expliciete directe instructie: maximale blootstelling aan de leerkracht Het belang van de leerkracht die hardop denkend voordoet Veel oefenen en toepassen tijdens de groepsinstructie Het bieden van feedback Zwakke lezers bij de groepsinstructie betrekken

22 Effectief onderwijs: het innoveren Monitoren Coachen en begeleiden door interne begeleider / rekenspecialist Directeur als onderwijskundig leider pressure and support. klassenconsultaties

23 Directeur als onderwijskundig leider. Verantwoordelijk voor het onderwijsresultaten (toon mij een goede school en ik zal u een goede schoolleider laten zien!) Inzicht in veranderingsprocessen. Wat werkt op school Borgen van leesverbeterplan. Klassenconsultaties, controle Pressure and support. Inzet van interne begeleider.

24 Start van Datamuur-route altijd eerst op schoolniveau Datamuur Data krijgen een gezicht Onze school, onze leerlingen, onze resultaten. Not to blame or to shame! Van goed naar beter voor alle niveaus Datamuur en schoolplan Datamuur en groepsplan

25 Afspraken over opbrengstgericht werken op schoolniveau De doelen het HOE het WAT, basisleerstof en basisleerlijn Het begeleiden, implementeren en borgen.

26 Vragen bij de analyse van de data Wat zijn de te behalen doelen? Liggen we op koers? Wat hebben we al gedaan w.b. het WAT, het HOE? Wat zijn de resultaten / effecten geweest? Wat gaan we de komende periode doen?.het WAT en het HOE.(vakdidactisch en organisatorisch).de leerstof (begrijpen).de leerlingen. Van goed naar beter. (presteren)

27 Datamuur en groepsplan

28 Datamuur-route Enschede 1 Alle leerlingen -A en B -C -D en E -Kwaliteitsagenda -Opbrengstgericht werken -groepsplan Algemene onderwijs behoeften: De instructiebehoeften Algemene doelen Doelen en leerstof centraal Leerkracht gestuurd. Kwaliteit en effectiviteit instructie. tijd 2. Zorgleerlingen - Één zorgroute - Handelingsgerichte – proces- diagnostiek -individueel handelings plan Specifieke onderwijs behoeften -Wat kan een leerling wel en -wat heeft een leerling nodig -eigen leerweg 3. Passend onderwijs -importeren -exporteren

29 Basis: instructiebehoeften Elke leerling kan de doelen van het leesverbeterplan behalen als wordt voldaan aan twee criteria: 1.Kwaliteit en effectiviteit van de instructie 2.Leertijd

30 groepsplan beginsituatie Doelen Instructiebehoeften en instructietijd Organisatie Stilleesbeleid, woorden lezen, teksten lezen Leerstofplanning Inzoomen op D en E leerlingen Evaluatie aandachtspunten, zoals begeleiding en ondersteuning.

31 datamuur en groepsplan: instructiebehoeften. start instructiebehoeften. Indeling op basis van instructiebehoeften.instructie-onafhankelijke leerlingen (A-B).instructie-gevoelige leerlingen (C).instructie-afhankelijke leerlingen (D-E)

32 datamuur A-B Instructie- onafhankelijk verkort C Instructie-gevoelig basis D-E Instructie- Afhankelijk verlengd

33 Groep 4 - OKTOBER AVIkrt 1krt 2krt 3Niveau NAAM: Kaa rt Aantal goed AV I krt 1 krt 2 krt 3 CO67368476AAA MO55442295BBB SO26048332BBB MP23322162DCC JS39923643DCC DS23322132DCC BS36047363BBB JT1291361DEE MK911399699AAA ER99989649AAA MK98873569AAA

34 Resultaten DMT en AVI AVI Beheersings niveau boven AVI Instructie Niveau op AVI Frustratie Niveau onder DMT A-B Instructie- Onafhankelijk Instructie gevoelig op tekstniveau Instructie- afhankelijk DMT C Instructie- Onafhankelijk Instructie gevoelig Instructie- afhankelijk DMT D-E Instructie- gevoelig op woordniveau Instructie- gevoelig Instructie- afhankelijk

35 datamuur A-B Instructie- onafhankelijk verkort C Instructie- gevoelig basis D-E Instructie- Afhankelijk verlengd Klaas Mohammed Gerrit Johanna Pepijn Mattijs Asha Trudy Glenn Achmed Gerard chris Nuran susan Miranda Bo Myrthe Felix elke

36 Leerkracht centraal Basisleerstof staat centraal. Methodes in zijn totaliteit behandelen. Schrappen van niet-essentiële onderdelen. Aanleren van basisstrategieën. Eén spoor. (voorkomen van cognitieve verwarring) Geen individuele handelingsplannen, Geen eigen leerweg tot en met groep 5. modellen

37 Modellen Ik doe het Wij doen het jij doet het

38 Instructie- Onafhankelijk VERKORT Instructie- Gevoelig BASIS Instructie Afhankelijk VERLENGD niveauA-B Klaas Mohammed Gerrit Johanna Pepijn Mattijs Asha Trudy Glenn Achmed Gerard chris C Nuran susan D-E Miranda Bo Myrthe Felix elke doelMinimaal 3 AVI-niveaus Ontwikkelings- perspectief

39 Igdi-model met convergente differentiatie. Voorbereiding Start van de les: terugblik - doel van de les -verwachtingen Verkorte instructie Zelfstandige verwerking Basis instructie en begeleide inoefening Basisinstructie Zelfstandige verwerking Verlengde instructie Zelfstandige verwerking Feedback en Feedforward. Feedback en feedforward Feedback en Feedforward Gezamenlijke feedback / Afsluiting

40 VERKORTBASISVERLENGD niveauA-BCD-E doelMinimaal 3 AVI- niveaus Ontwikkelings- perspectief tijd

41 De leesvorderingen van leerlingen zijn mede afhankelijk van de hoeveelheid tijd die per dag aan leesonderwijs besteed wordt.

42 Tijd Groepsinstructie: 45 minuten per dag Verwerking en Verlengde instructie: 15 á 20 minuten per dag (minimaal 3x per week) Intensieve instructie: 20 - 30 minuten per dag

43 VERKORTBASISVERLENGD niveauA-BCD-E doelMinimaal 3 AVI- niveaus Ontwikkelings- perspectief tijd WAT: inhoudStillezen Woorden lezen Teksten lezen Stillezen Woorden lezen Teksten lezen RALFI Woorden lezen Teksten lezen

44 D en E leerlingen Datamuur-route Enschede Opbrengstgericht werken: instructie en tijd Voorspelling over verwachte vaardigheidsscore Evaluatie

45 Stap 1: benoemen van D-E leerling: algemene instructiebehoeften Leerlingen op D of E niveau meenemen in groepsplan Uitvergroten in een bijlage op basis van twee vaardigheidsscore aangeven wat de volgende vaardigheidsscore zal zijn (verwachte vaardigheidsscore) Basisstof behorend bij fundamentele kwaliteit. instructie-instructie-instructie en leertijd.

46 D en E leerlingen en instructiebehoeften verwachte score. 2 1

47 D en E leerlingen en instructiebehoeften D. E E

48 Stap 2: evaluatie en beslissingen D E E

49 Stap 2: evaluatie en beslissingen C D D E

50 zorgleerlingen Criterium: ligt het kind op koers voor beheersing basisstof eind groep 8. Zorgleerling E-E-E Zorgleerling D-D-E (nog) geen zorgleerling E-E-D (nog) geen zorgleerling D-D-D Geen zorgleerling D-D-C

51 Zorgleerlingen en inspectie leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, Krijgen de leerstof tot en met groep 8 niet aangeboden kindfactoren: -cognitieve belemmeringen en/of -sociaal emotionele belemmeringen.

52 Datamuur-route Enschede 1 Alle leerlingen; -A en B -C -D en E -Kwaliteitsagenda -Opbrengstgericht werken -groepsplan Algemene onderwijs behoeften: De instructiebehoeften Algemene doelen Doelen en leerstof centraal Leerkracht gestuurd. Kwaliteit en effectiviteit instructie. tijd 2. Zorgleerlingen - Één zorgroute - Handelingsgerichte – proces- diagnostiek -individueel handelings plan Specifieke onderwijs behoeften -Wat kan een leerling wel en -wat heeft een leerling nodig -eigen leerweg 3. Passend onderwijs -importeren -exporteren

53 zorgleerlingen Stap 1 bij D en E: algemene instructiebehoeften aanpak volgens principes van opbrengstgericht werken. Doelen, leerstof en aanpak zijn leerkrachtgestuurd Stap 2: vaststellen van zorgleerlingen specifieke onderwijsbehoeften - aanpak volgens principes van handelingsgericht-proces- diagnostiek -leerlinggestuurde aanpak w.b. specifieke onderwijsbehoeften.

54 HANDELINGSGERICHT – PROCES –DIAGNOSTIEK. Gericht op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Wat kan de leerling wel en wat heeft de leerling nodig voor verdere ontwikkeling? Zoals Pedagogische en (ortho)-didactische aspecten Zeer intensieve instructie Tijd Extra hulpmiddelen

55 Onderwijs-en begeleidingsbehoeften voor zorgleerlingen. Inzet van externe deskundigen Welke doelen zijn voor deze zorgleerling haalbaar in de komende periode?.realistisch ontwikkelingsperspectief / uitstroomprofiel en leerrendement (DLE).tussendoelen Wat zijn de perspectief-rijke strategieën voor deze groep leerlingen? Wat is de basisstof voor deze groep leerlingen?.eigen leerweg wat heeft hij (extra) nodig om doelen te bereiken?

56 Datamuur-route Enschede 1 Alle leerlingen: -A en B -C -D en E -Kwaliteitsagenda -Opbrengstgericht werken -groepsplan Algemene onderwijs behoeften: De instructiebehoeften Algemene doelen Doelen en leerstof centraal Leerkracht gestuurd. Kwaliteit en effectiviteit instructie. tijd 2. Zorgleerlingen - Één zorgroute - Handelingsgerichte – proces- diagnostiek -individueel handelings plan Specifieke onderwijs behoeften -Wat kan een leerling wel en -wat heeft een leerling nodig -eigen leerweg 3. Passend onderwijs -importeren -exporteren

57 Passend onderwijs Kan en wil de school bieden waar deze leerling om vraagt. Kan de school de specifieke onderwijsbehoeften bieden? Wat heeft de school nodig aan middelen, hulp om de specifieke onderwijsbehoeften te kunnen uitvoeren (importeren) HANDELINGSVERLEGENHEID. GRENZEN AAN DE ZORG.(exporteren)

58 datamuur + zorgroute A+ Begaafde en talent- volle leerlingen Verdiepte instructie A - B Verkorte instructie C Basis- instructie D-E Verlengde instructie Eigen leerweg / Zeer intensieve instructie Basisstof Afname van DHH voor: Compacten versnellen Leerlijnen Basisstof Verrijken Verdiepen BasisstofKern van de basisstof Extra leertijd instructieinstructie Alleen indien noodzakelijk, zo laat mogelijk inzetten. Na inzet van deskundigen basisleerlijn maatschappelijke relevante leerstof Instructiebehoeften Ontwikkelings- perspectief. Leerrendement.

59 Hoe verder met datamuur-route? Afspraken op schoolniveau over het HOE: Doelen Effectieve leertijd Organisatiemodel: convergente differentiatie en IGDI Afspraken op schoolniveau over het WAT: Starten met voorbereidend lezen, Aanvankelijk en voortgezet technisch lezen, onderhouden van lezen. Doorgaande leeslijn / leerstof staat centraal. Stilleesbeleid Afspraken op schoolniveau over het innoveren. Datamuur en schoolplan / groepsplan Coachen en begeleiden door interne begeleider Directeur als onderwijskundig leider.

60 Succes. Ad Kappen info@spoe.nl www.spoe.nl 06-21627633


Download ppt "Opbrengstgericht werken datamuur-route-Enschede Ad Kappen."

Verwante presentaties


Ads door Google