De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vertrouwelijk 24 april 2009 1 Wijkprogramma Gouda Oost Gezamenlijke sturing op samenhang en resultaat Analyse, Aanpak, Programma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vertrouwelijk 24 april 2009 1 Wijkprogramma Gouda Oost Gezamenlijke sturing op samenhang en resultaat Analyse, Aanpak, Programma."— Transcript van de presentatie:

1 Vertrouwelijk 24 april 2009 1 Wijkprogramma Gouda Oost Gezamenlijke sturing op samenhang en resultaat Analyse, Aanpak, Programma

2 2 Vertrouwelijk 24 april 2009 Inhoudsopgave 1.Analyse van Gouda Oost 2.De aanpak 3.Het programma 4.De programmastructuur 5.De bijlagen

3 3 Vertrouwelijk 24 april 2009 De wijk Gouda Oost bestaat uit 4 buurten: Oosterwei (60) Vreewijk (61) Voorwillenseweg (62) Sportbuurt (70)

4 4 Vertrouwelijk 24 april 2009 In de analyse van Gouda Oost geven we een overzicht, aan de hand van 5 invalshoeken, van de cijfers én meningen van professionele partners en bewoners in de wijk. De cijfers en meningen worden weergeven aan de hand van de volgende invalshoeken: 1.Wie wonen er in Gouda Oost? 2.Woningen, wonen en woonomgeving. 3.Werk en inkomen. 4.Opgroeien in de wijk Gouda Oost. 5.Veiligheid in Gouda Oost. De cijfers zijn onder andere afkomstig uit de stadsmonitor (2008), de veiligheidsmonitor (2008) en de leefbaarheidsmonitor 2008. De meningen van professionals en bewoners worden weergegeven in de oranje wolkjes.

5 5 Vertrouwelijk 24 april 2009 Gouda Oost is een heel kinderrijke, jonge wijk met zeer veel bewoners van Marokkaanse afkomst. Er zijn relatief veel grote huishoudens. 32% 0-19 jaar (Gouda 24%) 58% is 0-34 jaar (Gouda 44%) 9% is ouder dan 65 jaar (14% Gouda) 52% is autochtoon (Gouda 78%) 32% is Marokkaans (Gouda 9%) 13% van de huishoudens is groter dan 5 personen. (8% Gouda) 88 allochtonen uit Marokko vestigen zich per jaar van buiten Gouda in oost. (255 totaal Gouda) In kleine woningen…?. Vluchtelinge n gezinnen, partner uit thuisland? Weinig contact tussen bevolkingsgroepen… Wie wonen er in Gouda Oost?

6 6 Vertrouwelijk 24 april 2009 De woningvoorraad in Gouda-Oost bestaat uit relatief veel sociale huurwoningen. Met de woning is men minder tevreden dan in andere wijken. De kwaliteit van de woning scoort minder goed dan gemiddeld. 2.173 woningen 51% sociale huur (Gouda 34%) 40% koop (Gouda 52%) Tweederde flats meergezinswoningen 5.5% van de bewoners verhuisde in 2008. Bewoners kiezen er vaker voor uit de wijk te verhuizen 9% is ontevreden over de grootte van de woning ‘Lelijk’, ‘saai’ en ‘verpauperd’ grauwe wijk vooral Oosterwei Grijze woonomgeving in flats Weinig hoogbouw variatie Het zwerfvuil is zeer storend Meer handhaving! Woningen, wonen en woonomgeving

7 7 Vertrouwelijk 24 april 2009 Het aantal niet-werkende werkzoekenden en het aantal bijstandscliënten zijn opvallend hoog. 535 personen zoeken naar werk = 10% van de beroeps bevolking van de wijk. 48% van de werkzoekenden is jonger dan 40 jaar 13% van het aantal huishoudens heeft een uitkering van de sociale dienst Gemiddeld besteedbaar inkomen is laag € 16.600 (Gouda 18.700) 20% van de huishoudens heeft een laag inkomen (< € 9250,-) Veel jongeren hebben geen school, werk of inkomen Moedeloosheid… Marokkaanse meiden doen het aantoonbaar beter dan jongens Werk en inkomen.

8 8 Vertrouwelijk 24 april 2009 Er is een versnipperd (ondoorzichtig) aanbod van jeugdactiviteiten in de wijk. De wijk heeft veel jeugdoverlast op straat. Er is een buurthuis in de wijk Brede school activiteiten aanwezig Voor de kleine wijk veel jeugdproblemen Bewoners zijn het minst tevreden over de speelvoorzieningen in de wijk. Negatief imago buurthuis door jongeren inloop Veel jongeren op straat. Wie spreekt ze aan? Problemen met het samen spelen op straat. Toezicht ouders ontbreekt Veel speeltoestellen, maar weinig gebruik Kleine woningen Iedere gemeenschap kent zijn “eigen” clubjes. Opgroeien in de wijk Gouda Oost.

9 9 Vertrouwelijk 24 april 2009 Gouda Oost neemt de laatste plaats in op de ranglijst van veilige wijken. Op het terrein van veiligheid is echter wel vooruitgang geboekt; het aantal incidenten met betrekking tot overlast, woninginbraak, jeugdproblematiek en auto-inbraak daalde. Veiligheid in Gouda Oost. 1140 incidenten in 2007. Waarvan 50% in Oosterwei. De veiligheidsbeleving in Gouda Oost is gelijk aan de meeste andere wijken van Gouda. Men denkt dat er veel niet gemeld wordt. Aantal incidenten ligt boven het gemiddelde van Gouda. Jeugdproblemen en delicten komen iets vaker voor dan gemiddeld in Gouda.Hetzelfde geldt voor geweldsdelicten en woninginbraken Toename van vernielingen Wekelijks glasschade in de flats..

10 10 Vertrouwelijk 24 april 2009 De buurt Oosterwei springt er in de cijfers uit. De buurt Oosterwei is een relatief jonge kinderrijke buurt. Het percentage allochtone inwoners is zeer hoog. Waarvan het grootste percentage een Marokkaans etnische achtergrond heeft. Het grootste gedeelte van de buurt bestaat uit flats. Oosterwei 52% van inwoners is van Marokkaanse afkomst 71% van alle buurtbewoners is allochtoon 20% van de buurtbewoners is jonger dan 10 12% van de inwoners is tussen 10 / 19 jaar 90% van de woningen bestaat uit flats OZB waarde is de laagste van heel Gouda

11 11 Vertrouwelijk 24 april 2009 Het wijkteam heeft meningen bij bewoners (127) geïnventariseerd naar aanleiding van de wijkanalyse. Er zijn vragenlijsten uitgezet in het grootste gedeelte van de wijk. In Oosterwei zuid zijn in 4 groepsgesprekken met de Marokkaanse bevolking de vragen gesteld. Enkele conclusies: Men is ontevreden over het wegonderhoud en in Oosterwei zuid wordt de verkeersveiligheid en lawaai overlast het slechtst beoordeeld. Men vind dat er een plek moet komen in de wijk met alle info over werk en onderwijs. Vooral in Oosterwei komt er vaak zwerfvuil voor. Men vindt over het algemeen, dat bewoners en winkeliers hun eigen trottoirs moeten schoon houden.

12 12 Vertrouwelijk 24 april 2009 Vooral in Oosterwei zuid vind men dat er onvoldoende speelmogelijkheden zijn voor kinderen. Vooral in het weekend en de avonduren is er te weinig sport en spel. Rondhangende jongeren komen het meest voor in Oosterwei. Vooral in Oosterwei noord vindt men dat er onvoldoende tafeltjes en bankjes voor ouderen zijn. Vrijwel iedereen heeft regelmatig contact met buurtbewoners.Vooral in voorwillens is er weinig contact met bewoners van andere etnische afkomst. In alle wijkgedeelten is de herinnering levendig aan inbraak, tasjesroof en autokraak in de buurt. Men wil algemeen dat de politiepost terug komt.

13 13 Vertrouwelijk 24 april 2009 Vanuit de analyse komt de volgende “globale” SWOT analyse voort. Sterk Veel groen en water, ruimtelijke wijk Kleine winkeltjes, charme van de wijk Actief wijkteam Veel sportvelden Relatief jonge buurt Multiculturele wijk Zwak Versnipperde voorzieningen voor jongeren Gemixte betrokkenheid van bewoners bij de woonomgeving Veel jeugdoverlast Onveiligheidsgevoel Besteedbaar inkomen is laag veel sociale huurwoningen Veel zwerfvuil in de wijk Kans Veel jonge (Marokkaanse) vrouwen die het goed doen. Verbinding en verkeerstroom in de wijk verbeteren. Multi Functionele Accommodatie Veel wensen tot bewonersinitiatieven. Bedreiging Imago van de wijk Vervallen van jeugd tot criminaliteit Recessie

14 14 Vertrouwelijk 24 april 2009 De aanpak In Gouda-Oost pakken we overlast en crimineel gedrag hard aan met een persoongerichte benadering. Via het zogeheten leefbaarheidsprogramma Gouda Oost worden vele acties uitgevoerd, samen met allerlei organisaties in de wijk zoals politie, jongerenwerk, jeugdzorg, scholen en bewoners zelf. In de projecten zit een mix van preventie, repressie en nazorg. Echter er is een nieuwe jonge groep overlastgevers opgekomen. De wijk Gouda-Oost heeft sinds lange tijd problemen op het gebied van veiligheid en overlast. Vooral veroorzaakt door Marokkaanse jongeren. De gemeente heeft, samen met de politie, professionele partners, buurtbewoners én de Marokkaanse gemeenschap hard gewerkt om de buurt veiliger te krijgen. Maar ondanks een stringente veiligheidsaanpak, veel maatregelen en een gerichte aanpak op jeugdwerkeloosheid en integraal jeugdbeleid, waardoor de criminaliteit ook werkelijk daalde, is er in Gouda- Oost nog steeds sprake van problemen. De nieuwe overlastgever is jong: te jong om alleen maar aan de harde hand van politie en justitie over te laten. De lastpakken zijn –gelukkig- ook jong genoeg om ze nog wat bij te brengen. Regels bijvoorbeeld waar je je aan moet houden. Naast een harde aanpak willen we de jochies uit de buurt structuur bieden. Als het even kan in samenwerking met de ouders. Als dat niet kan, dan richten we ons ook repressief op de ouders. Het moet een keer ophouden!

15 15 Vertrouwelijk 24 april 2009 Gouda doet er nu een schep boven op. Een integrale aanpak op alle gebieden, van veiligheid tot leefbaarheid tot wijkontwikkeling. Korte en lange termijnen en van preventief naar repressief. In het plan aan het Rijk: “Gouda gaat nog harder werken aan veiligheid” wordt de extra inzet weergegeven. Om de samenhang duidelijk te maken en een gerichte sturing te creëren is er gekozen om één wijk, één plan te maken voor Gouda Oost, dus: één wijkjaarprogramma, incl. veiligheid, leefbaarheid, wijkontwikkeling. ook alle niet-reguliere activiteiten van partners (corporaties, politie, welzijn e.d.) wijkzaken en relevante stadsbrede zaken aanvullen met ‘Gouda gaat nog harder werken aan veiligheid’ Nieuwe projecten weergeven en die gericht aansturen.

16 16 Vertrouwelijk 24 april 2009 Vanuit wijkaanpak start in 2009 ook het werken via analyses naar visie en wijkjaarprogramma. Gouda Oost zal hierbij aansluiten, maar we kijken praktisch hoe we dit het beste in kunnen vullen. De volgende stappen stellen we voor: 1.Analyse sessie Gouda Oost. Naar aanleiding van deze sessie zal er een analyse document gemaakt worden met de huidige stand van zaken. (27 januari 2009) 2.Huidige visiedocument Gastvrij Gouda Oost benutten. 3.Het “nieuwe wijkjaarprogramma 2009” (samenvoeging leefbaarheidsprogramma en Gouda gaat nog harder werken aan veiligheid) toetsen aan analyse en eventueel aanscherpen. (maart 2009) 4.De uitvoering van het “huidige” samengestelde wijkjaarprogramma gaat ondertussen door.

17 17 Vertrouwelijk 24 april 2009 De volgende documenten zijn de officiële stukken die ten grondslag liggen aan dit stuk. Gastvrij Gouda Oost Wijkontwikkeling uitvoeringsplan 2009 Leefbaarheidsprogramma Gouda Oost 2008 – 2009 Gouda gaat nog harder werken aan veiligheid Leefbaarheidsmonitor 2008 korte akkeren en Gouda Oost

18 18 Vertrouwelijk 24 april 2009 Voor dit stuk is gebruik gemaakt van de input van alle professionele partners en wijkbewoners door middel van verschillende bijeenkomsten. Buurtgesprekken met bewoners uit de wijk: 2007 3 bijeenkomsten met alle veiligheids- / jeugdpartners en scholen eind 2008 begin 2009 Analysebijeenkomst met de wijkaanpak partners in februari 2009 In het tactisch overleg hebben alle partners binnen de wijkaanpak aangegeven het eens te zijn met het Wijkprogramma Gouda Oost.

19 19 Vertrouwelijk 24 april 2009 In Gastvrij Gouda Oost wordt de visie van de wijk weergegeven ontwikkeld vanuit wijkontwikkeling. Gastvrij Gouda Oost: Een wijk waar je kunt wonen aan het water en in het groen. Met talloze mogelijkheden om elkaar op alle momenten en in alle omstandigheden te ontmoeten. Als een wijk waarin verschillende vormen van samenleven zijn ontwikkeld. Waarin het behaaglijk en comfortabel (want met alle gemak ‘om de hoek’) toeven is. Niet alleen voor Oostenaren zelf, maar ook voor Gouwenaren. Een Gastvrij Gouda Oost dus.

20 20 Vertrouwelijk 24 april 2009 Het programma is opgedeeld in 5 thema’s die de integraliteit waarborgen en het beste focus geven op het oplossen van de problemen en de leefbaarheid van de wijk vergroten. Dit zijn de speerpunten voortkomend uit de analyse. Per thema zijn er projecten beschreven. Die in samenwerking met partners worden uitgevoerd. Sluitende Jeugd aanpak Sluitende Veiligheids aanpak Sociale samen- hang Wijkontwikkeling Schoon/ heel arbeids par- ticipatie Wijkprogramma Gouda Oost

21 21 Vertrouwelijk 24 april 2009 In de volgende sheets worden de doelen-inspanningen- middelen per programma thema weergegeven. Vervolgens in de bijlage een mijlpalen/activiteiten overzicht per project. De doelen-inspanningen-middelen zijn gehaald uit de verschillende lopende programma’s en notities: Leefbaarheidsprogramma Gouda Oost Als er bij stadsbrede trajecten geen extra inzet is voor de wijk is deze weg gelaten. Niet alle activiteiten worden benoemd. Maar er is focus gelegd op nieuwe projecten. Gouda gaat nog harder werken aan veiligheid Uitvoeringsprogramma 2009 wijkontwikkeling

22 22 Vertrouwelijk 24 april 2009 Een mijlpalen overzicht projecten voor Gouda-Oost 2009 tot nu bekend (ex wijkontwikkeling): April 2009: Start spreekuren “Oost actief” in de wijk April 2009: Wensenoverzicht activiteiten jeugd Gouda Oost gereed April 2009: Start groepsaanpak 8-14 jarigen Halt Mei 2009: Officiële “Oost actief” opening in de wijk Mei 2009: Start gezinsmanagers Mei 2009: Start traject “extra” opvoedondersteuning Juni 2009: Opening Veiligheidshuis Augustus 2009: Start “nieuw activiteitenaanbod” in de wijk September: Start activiteitenpaspoort (indien haalbaar) September: Start streetcoaches Oktober 2009:Definitief Ontwerp ophoging Oosterwei noord

23 23 Vertrouwelijk 24 april 2009 Een Mijlpalen overzicht wijkontwikkeling voor Gouda-Oost 2009 tot nu bekend: 1e kwartaal 2009 – wijkontwikkeling Gouda-Oost Vaststelling “ROK” Multifunctionele Accommodatie; fase 1 maatschappelijk cluster Gouda Oost Vaststelling essay GO door stuurgroep Ondertekenen intentieovereenkomst verplaatsing moskee Start onderhoudsplannen VVE Vaststelling projectovereenkomst Olympiadeplein Gezondheidscentrum, oprichting stichting 2e kwartaal Gezondheidscentrum, vaststelling PvE 3e kwartaal Inpassingsonderzoek herontwikkeling Springerslocatie Onderzoek herprofilering Sportlaan 4e kwartaal: Bijgesteld stedenbouwkundig plan fase 2 centrumontwikkeling GO Start bouw fase 1 maatschappelijk cluster MFA

24 Vertrouwelijk 24 april 2009 24 Sluitende jeugdaanpak Programma 2009 Gouda Oost Sluitende Jeugd aanpak Sluitende Veiligheids aanpak Sociale samen- hang Her- structurering Schoon/ heel arbeids part- icipatie

25 25 Vertrouwelijk 24 april 2009 Sluitende Jeugdaanpak 2009 Ieder kind heeft voldoende kansen op een brede ontwikkeling 8 -14 jaaralle kinderen (0-18 jaar) Zinvolle dagbesteding vinden en houden Voldoende aansluitend en overzichtelijk voorzieningenaanbod Aanbod van opvoedondersteuning is afgestemd op behoefte van bewoners en laagdrempelig Verminderen schooluitval Opvoedings- ondersteuning Communities that Care Zinvolle dagbesteding 8-14 jaar Extra jongerenwerker Extra schakelklassen Extra opbouwwerker ouders & jeugd Inzet van preventieve programma’s zorgt voor vermindering van zwaktes en versterking van sterktes in de wijk Centrum voor Jeugd en Gezin (**) (**) valt buiten programma Gouda Oost Sport- verenigingen

26 Vertrouwelijk 24 april 2009 26 Sluitende veiligheidsaanpak Programma 2009 Gouda Oost Sluitende Jeugd aanpak Sluitende Veiligheids aanpak Sociale samen- hang Her- structurering Schoon/ heel arbeids part- icipatie

27 27 Vertrouwelijk 24 april 2009 Sluitende Veiligheidsaanpak 2009 Aandacht voor de feitelijke en subjectieve veiligheidssituatie en beleving. Terugdringen: woninginbraak; autokraak; straatroof; jeugdoverlast Verminderen van overlast van de jeugd en aantal recidieven verlagen. Cameratoezicht 2 wijkagenten extra coachingstrajecten jongerenoverlast 8-14 jaar (60 jongeren) Groepsaanpak Halt Activiteitenpaspoort Inzet van ‘streetcoach’ Gezinsmanager Veiligheidshuis (**) Politiecijfers meldingen Veiligheidsmonitor jongerenoverlast 16-27 jaar (50 jongeren) groepsgerichte en persoonsgericht e ketenaanpak (**) valt buiten programma Gouda Oost

28 Vertrouwelijk 24 april 2009 28 Wijkontwikkeling, Schoon en heel Programma 2009 Gouda Oost Sluitende Jeugd aanpak Sluitende Veiligheids aanpak Sociale samen- hang Her- structurering Schoon/ heel arbeids part- icipatie

29 29 Vertrouwelijk 24 april 2009 Fysiek, schoon en heel 2009 Beheer en onderhoud van zowel de openbare ruimte als ook woningen, portieken, galarijen. Inclusief preventieve fysieke maatregelen die de leefbaarheid en woongenot ten goede komen. openbare ruimte is zodanig ingericht dat die de leefbaarheid en het woongenot ten goede komt. alert inzet meldingen extra schoonmaak (dunantsingel, de korte, rijkestraat grof vuil bij melding gelijk ophalen 2 jaarlijkse schouw éénmaal met bestuur Aanpak Zwerfvuil Preventief / ophalen/ Handhaven Oosterwei Ophogen en inrichten Oosterwei (noord) Openbare ruimte is schoon. beheer van portieken en galerijen is in orde Ophogen en inrichten Vreewijk Noord

30 30 Vertrouwelijk 24 april 2009 Wijkontwikkeling 2009 Centrum ontwikkeling fase 2 Gouda Oost ontwerpfase einddatum 2010/2015 Gezondheids- centrum initiatieffase MFA: Brede school Buurtservice centrum centrum jeugd en gezin voorlopig ontwerp einddatum 2010 Olympiadeplein – oud goverwelle realisatiefase einddatum 2011 Betrekken eigen woningbezitters realisatiefase Essay Gouda Oost realisatiefase Zie voor uitwerking projecten uitvoeringsprogramma 2009. Wijk in bedrijf realisatiefase

31 Vertrouwelijk 24 april 2009 31 Sociale samenhang Programma 2009 Gouda Oost Sluitende Jeugd aanpak Sluitende Veiligheids aanpak Sociale samen- hang Her- structurering Schoon/ heel arbeids part- icipatie

32 32 Vertrouwelijk 24 april 2009 Sociale samenhang 2009 Stimuleren van bestaande en nieuwe bewonersinitiatieven die zijn gericht op onderling contact en ontmoeting en sfeer in de wijk. stimuleren van onderling contact en sociale ontmoeting De openbare ruimte en de speelplekken zijn voor alle kinderen een plezierige plek om te spelen Extra faciliteiten voor de bewonersinitiatieven gericht op onderling contact en ontmoeting Samen spelen op straat.

33 Vertrouwelijk 24 april 2009 33 Arbeidsparticipatie Programma 2009 Gouda Oost Sluitende Jeugd aanpak Sluitende Veiligheids aanpak Sociale samen- hang Her- structurering Schoon/ heel arbeids part- icipatie

34 34 Vertrouwelijk 24 april 2009 Arbeidsparticipatie 2009 “Oost actief” Werk en Opleidingsloket in de wijk Zoveel mogelijk mensen moeten meedoen. Verlaging van de uitkeringsafhankelijkheid en verhoging van de arbeidsparticipatie. Mensen zonder uitkering te verleiden om mee te doen met de samenleving via inburgering, een opleiding, vrijwilligers of betaald werk. Alle jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen en/of aan het werk zijn

35 35 Vertrouwelijk 24 april 2009 Programmastructuur In de programmaopzet zal er gestuurd worden op integraliteit. Maar wel door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande structuren en overleggen.

36 36 Vertrouwelijk 24 april 2009 Programma opzet Sluitende Jeugd aanpak Sluitende Veiligheids aanpak Sociale samen- hang Her- structurering Schoon/ heel Kernoverleg veiligheid Stuurgroep Wijk ontwikkeling Regiegroep Jeugd Wijk aanpak Marion Suijker Burgemeester Siebe Keulen Arnout Menkveld Wijkprogramma Gouda Oost Burgemeester arbeids part- icipatie Marion Suijker

37 37 Vertrouwelijk 24 april 2009 programma overleggen Strategisch: Totaal: BenW Per thema: Stuurgroep overleggen Tactisch: Eens per 3 weken tactisch overleg met programmateam binnen gemeente om voortgang van het programma bij te houden en indien nodig bij te sturen. Daarnaast overleggen per thema / project geïnitieerd vanuit de projectleider vanuit de gemeente met partners. Daarnaast is er eens per twee maanden tactisch overleg met de partners en bewoners over de voortgang van het programma. Het wijkteam is leidend met betrekking tot inbreng vanuit bewoners.

38 38 Vertrouwelijk 24 april 2009 Deelnemers en data 2009 tactisch overleg partners en bewoners. Deelnemers: Wijkteam vertegenwoordiging + Bewonersgroep Gouda Oost veilig Henry ten Zijthoff (Woonpartners) Mariska Arron (Mozaïek Wonen) Arjan Kasius (Politie) Paulus Drost (Factor G) Anke van der Landen (Gemeente) op onderwerp: Programmateam Gouda Oost (Gemeente Gouda) Data 2009: 19.00-21.00 uur 27 januari 2009 (analyse) 26 maart 2009 (voortgang en toetsing programma) 28 mei 2009 9 juli 2009 10 september 2009 12 november 2009

39 39 Vertrouwelijk 24 april 2009 Bestuurlijke tijdslijn goedkeuring analyse / wijkjaarprogramma Gouda Oost Maart 2009: Bespreking concept analyse en wijkjaarprogramma in College. Besluitvorming gezinsmanager in College April 2009: Besluitvorming analyse en wijkjaarprogramma in College Mei 2009: Analyse en wijkjaarprogramma in de Raad

40 40 Vertrouwelijk 24 april 2009 Programma monitoring De outcome van het programma zal gevolgd worden via de leefbaarheidsmonitor Gouda Oost en Korte Akkeren. Om goed te kunnen sturen op de korte termijn output / resultaten zal er een dashboard ontwikkeld worden

41 41 Vertrouwelijk 24 april 2009 Bijlagen Per project wordt er globaal weergegeven wat het project inhoudt en wat de mijlpalen en tijdsplanning is.

42 42 Vertrouwelijk 24 april 2009 Jeugd : Zinvolle dagbesteding jongeren 8-14 jaar AmbitieIn Gouda Oost is een sluitend aanbod van activiteiten voor jongeren van 8 tot 14 jaar. Door middel van de activiteiten kunnen de jongeren hun talenten ontwikkelen en worden zij zich bewust van hun rol in een groep. De activiteiten die worden aangeboden zijn op elkaar afgestemd. Sport blijkt uit ervaring een goed middel om in te zetten. De vooral Marokkaanse doelgroep wordt bereikt. ProjectleiderGemeente Gouda Partners: Brede School, Al Qalam, Meander en de Oosterweide. Factor G, sportverenigingen, Sport.Gouda Middelen(Start is afhankelijk van middelen van het Rijk) Indicator Dashboard Deelnemers aan activiteiten Aantal overlastmeldingen Mijlpalen 1: 1 april 2009 Inventarisatie van wensen van de jongeren. De inventarisatie zal uitgevoerd worden door mensen van de Brede School, Al Qalam, Meander en de Oosterweide Mijlpaal 2: 1 augustus 2009 Onderzoek naar aansluiting van aanbod van activiteiten op de wensen van de jongeren. Op basis hiervan een plan van aanpak maken voor het activiteitenaanbod in de wijk (verandering van activiteiten, extra inzet, mogelijke wijzigingen in het aanbod)

43 43 Vertrouwelijk 24 april 2009 Jeugd: Zinvolle dagbesteding jeugd 8-14 jaar (school) AmbitieAlle jongeren van 8 tot 14 jaar uit Gouda Oost gaan naar school. ProjectleiderGemeente Gouda Partners: Leerplicht en scholen MiddelenMiddelen voor mijlpaal 1: nog niet bekend. Extra schakelklas: middelen gefinancierd vanuit OAB Indicator Dashboard Verzuimcijfer Prestaties van de kinderen op school. Mijlpalen 1: activiteiten Verlaging van verzuim op lagere scholen. maart 2009: onderzoek naar verzuimcijfers. april 2009: opstellen plan van aanpak obv onderzoek. mei 2009: implementatie plan van aanpak Mijlpaal 2: Activiteiten januari 2009: Extra schakelklas op OBS Oosterweide en Al Qalam.

44 44 Vertrouwelijk 24 april 2009 Jeugd : Opvoedondersteuning AmbitieIn Gouda Oost kan elk gezin een beroep doen op opvoedondersteuning (in brede zin). Er wordt actief geworven, de drempel is laag. Ouders van de doelgroep (Vooral Marokkaanse jongens van 8 tot 14 jaar) worden (indien nodig) actief benaderd voor opvoedondersteuning Projecten1)Vaderparticipatie 2)Sociale Vaardigheidstraining jongeren en ouders ProjectleiderGemeente Gouda MiddelenNader uit te werken aan de hand van concrete plannen Indicator dashboard aantal bereikte gezinnen deelname van vaders aan activiteiten Mijlpalen 1: 1 april 2009 go/no go projecten Vanaf mei 2009 project 1,2. (zie voor meer informatie het projectplan) Deelnemende partners: JSO, MEE, GGZ preventie. Plan van aanpak maken; Implementeren plan van aanpak.

45 45 Vertrouwelijk 24 april 2009 Jeugd: Lange termijn methodiek Communities that Care AmbitieIntegraal jeugdbeleid op wijkniveau is via CtC methodiek vormgegeven met als resultaat een veilige leefbare wijk waarin kinderen worden aangemoedigd hun capaciteiten aan te spreken en zich optimaal te ontwikkelen. ProjectleiderGemeente Gouda MiddelenStimuleringregeling van Provincie Zuid Holland: In totaal voor 2008 t/m 2010: € 139.000,- ( €73.000, € 44.000, € 22.000) Indicator dashboard Driejaarlijkse jongerenenquête die in kader van CtC wordt uitgevoerd. Mijlpalen 1: juni 2009 Eind 2 e kwartaal 2009 is wijkprofiel Gouda Oost vastgesteld Mijlpaal 2: dec 2009 Mijlpaal 3: geheel 2010 Eind 4 e kwartaal is preventieplan ontwikkeld en vastgesteld start en uitvoering preventieplan

46 46 Vertrouwelijk 24 april 2009 Jeugd: Sportverenigingen AmbitieEr is een wens vanuit de voetbalvereniging in Gouda Oost voor ondersteuning neergelegd bij de Gemeente. Op dit moment vinden er oriënterende gesprekken plaats. Nadere invulling moet hieruit voortkomen. ProjectleiderGemeente Gouda Middelen Indicator dashboard Mijlpalen 1:

47 47 Vertrouwelijk 24 april 2009 Veiligheid: aanpak 8-14 jarigen AmbitieOverlast door 8-14 jarigen terug dringen tot acceptabel niveau Voorkomen dat huidige groep 8-14 jarigen aansluit bij klaagmuurgroep (ernstig overlastgevend en crimineel wordt) ProjectleiderGemeente Gouda Projecten1.Groepsaanpak door Halt voor jongeren en hun ouders 2.Activiteitenpaspoort 3.Inzet van ‘streetcoach’ Indicator dashboard Politiecijfers. Meldingen. Halt doorverwijzing. Aanwas sig-lijst Input ketenpartners Mijlpalen 1:Groepsaanpak door Halt 1 februari 2009: Akkoord driehoek. Start 1 maart 2009. Mijlpaal 2:Activiteitenpaspoort (Start is afhankelijk van middelen van het Rijk) 1 april: voorstel / start september Mijlpaal 3:Inzet van ‘streetcoach’ (Start is afhankelijk van middelen van het Rijk) Februari: middelen April: voorstel Start: september

48 48 Vertrouwelijk 24 april 2009 Veiligheid: aanpak jongeren 16 –27 jaar (klaagmuurgroep) AmbitieOverlast en criminaliteit terug dringen Jongeren helpen bij opbouwen beter toekomstperspectief Projectleidergemeente Gouda Partners: Veiligheidspartners Middelen1.Coachinstrajecten factor-G 2.Dagbestedingstrajecten 3.Veelplegeraanpak Indicator dashboard 1.Aantal trajecten 2.Politiecijfers 3.Gegevens signaleringsoverleg Mijlpalen 1: activiteiten Doorlopend proces.

49 49 Vertrouwelijk 24 april 2009 Veiligheid: Gezinsmanager AmbitieTerugdringen overlastgevende (overwegend Marokkaanse) jongeren in Gouda Oost middels de inzet van gezinsmanagers voor 20 gezinnen. ProjectleiderGemeente Gouda MiddelenExtra middelen vanuit het rijk: € 900.000 voor 2009, 2010, 2011 Indicator dashboard Aantal gezinnen in aanpak. Overlast op straat van jongeren uit deze gezinnen is gestopt. Halfjaarlijkse evaluatie op proces met ketenpartners. Mijlpalen 1: maart 2009 Commitment / afspraken partners 1e ring (politie, Bureau Jeugdzorg, OM, Raad vd Kinderbescherming, GGD/OGGZ, woningcorporaties) Behandeling in het College van B&W Mijlpaal 2: 1 mei 2009 Start gezinsmanagers

50 50 Vertrouwelijk 24 april 2009 Schoon en Heel: Aanpak Zwerfvuil: Preventief / ophalen/ Handhaven AmbitieDe bewoners bieden hun vuil aan volgens de gestelde regels. Er vindt gerichte handhaving plaats in de buurt Oosterwei in Gouda Oost. ProjectleiderGemeente Gouda Partners: Woonpartners en Mozaïek Wonen Middelen:Reguliere middelen BOR. Na concretisering plan eventueel aanvullende financiering vanuit de woningcorporaties. Indicator dashboard MOG meldingen Mijlpalen 1: mei 2009 Inventarisatie “hotspots” gereed met per plek een gericht plan van aanpak in Oosterwei. Per plan zal uitgewerkt zijn wat we preventief (met bewoners) doen, welke fysieke maatregelen we nemen (bijv. ophoging, vuilnisbakken etc) en hoe we gaan handhaven. Mijlpaal 2: mei 2009 Uitvoering plan van aanpak per aangewezen plek. Dit zal per plek opgepakt worden in de loop van 2009 – 2010.

51 51 Vertrouwelijk 24 april 2009 Schoon en heel: Ophogen en inrichten Oosterwei noord AmbitieOphogen herinrichten de openbare ruimte in de buurt die voldoet aan de huidige eisen met breed draagvlak onder de bewoners. ProjectleiderGemeente Gouda MiddelenInzet reguliere middelen door ophoging en herinrichting vanuit het IUP Startdatum Einddatum Najaar 2008 Voorjaar 2011 FaseOntwerpfase Mijlpalen 2009Ontwerp proces Inventarisatie bewoners wensen januari-maart 2009 Ontwerp met bewonersparticipatie april – juli 2009 Technische uitwerking ontwerp Uitvoering proces Technische uitwerking ontwerp augustus – oktober 2009 Aanbesteding november – december 2009 Start realisatie ophoging – voorjaar 2010 Oplevering zomer 2011

52 52 Vertrouwelijk 24 april 2009 Schoon en heel: Ophogen en inrichten Vreewijk Noord AmbitieOphogen herinrichten de openbare ruimte in de buurt die voldoet aan de huidige eisen met breed draagvlak onder de bewoners. ProjectleiderGemeente Gouda MiddelenInzet reguliere middelen door ophoging en herinrichting vanuit het IUP Startdatum Einddatum Voorjaar 2009 Zomer 2012 FaseOntwerpfase Mijlpalen 2009 Inventarisatie en vaststellen plangebied maart 2009 Opdrachtformulering mei 2009; PvA juni 2009 Ontwerp proces Inventarisatie bewoners wensen augustus – oktober 2009 Ontwerp met bewonersparticipatie november – februari 2010 Technische uitwerking ontwerp maart 2010 Uitvoering proces Technische uitwerking ontwerp april – juni 2010 Aanbesteding augustus – september 2010 Start realisatie ophoging – najaar 2010 Oplevering zomer 2012

53 53 Vertrouwelijk 24 april 2009 Sociale samenhang: Samen spelen op straat. AmbitieAlle kinderen spelen op een goede manier samen op straat en in de openbare ruimte. Ze kennen de gedragsregels en handelen ernaar. Ouders en omwonende hebben hierin een duidelijke rol. ProjectleiderGemeente Gouda ProjectenInitiatieffase: verdere uitwerking volgt. MiddelenWoonpartners (en eventueel aanvullende middelen vanuit het Rijk) Mijlpalen 1: mei 2009 Brainstorm en inventarisatie probleem en oplossingsrichtingen. Per speelplek zal er samen met de omwonende een plan gemaakt worden. Mijlpaal 2: juni 2009 1e plan rond een speelplek gereed. Mijlpaal 3: juli 2009 Start uitvoering.

54 54 Vertrouwelijk 24 april 2009 Arbeidsparticipatie: “Oost actief”: Werk en Opleidingsloket in de wijk AmbitieHet verhogen van de participatie door meer bewoners van Gouda Oost te ondersteunen de stap te maken naar werk, opleiding, re-integratie, vrijwilligerswerk en inburgering. Daarnaast komen er spreekuren van de formulierenbrigade krijgt het werkloket een rol in bestrijding van armoede verwijsfunctie in WMO voorzieningen. De medewerkers van het werkloket maken actief contact met de bewoners en hun organisaties. ProjectleiderGemeente Gouda MiddelenReguliere middelen, budgetten Wet werk en bijstand Inzet UWV Werkbedrijf,Kwadraad en andere organisaties. Indicator dashboard Stijging van de participatie in Gouda Oost (meer deelnemers onderwijs, re- integratie, bijbaantjes,inburgering en vrijwilligerswerk. Mijlpalen 1:April 2009: Start spreekuren DAI in wijkinformatiepunt Mijlpaal 2:Mei 2009: Officiële opening werkloket


Download ppt "Vertrouwelijk 24 april 2009 1 Wijkprogramma Gouda Oost Gezamenlijke sturing op samenhang en resultaat Analyse, Aanpak, Programma."

Verwante presentaties


Ads door Google