De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de cursus Basisveiligheid VCA Versie 4.7

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de cursus Basisveiligheid VCA Versie 4.7"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de cursus Basisveiligheid VCA Versie 4.7
6652_705 1

2 Telefoon uit a.u.b.. 6650_700 2

3 Tijdens het examen is het tonen van een geldig legitimatiebewijs verplicht.
6652_700 3

4 VCA: alleen op je werk?

5 Uw gastheer fff voorstellen Johan Schuppert vroeger hovenier…..

6 rugproblemen

7 Basisveiligheid VCA gezondheid welzijn Introductie veiligheid
Opleiding over veiligheid gezondheid welzijn voor werknemers 6652_700 7 6652_705 7

8 Veilig werken

9 Het nut van VCA Veiligheids Checklist Aannemers Geldbesparing.
(materialen, ziekenhuis opname) Leedbesparing

10 Cijfers 2011 arbeidsongevallen. privé-ongeval Sportblessures
Verkeersongeval geweld

11 Werk ongevallen (2011) 200.000 x medische hulp
x spoed eisende hulp. (SEH) 5100 x ziekenhuisopname na SEH 7.900 x ziekenhuisopname (direct) 80 doden Bron:

12 kosten 2011 De totale directe medische kosten van arbeidsongevallen:
2,6 miljard euro (= euro) Verzuimkosten (2009) : 210 miljoen

13 Wie zal dat betalen? Werkgevers en werknemers.

14 1. Arbeidsomstandigheden en milieu 2. Arbo in de praktijk
Basisveiligheid VCA Introductie Hoofdstukindeling 1. Arbeidsomstandigheden en milieu 2. Arbo in de praktijk 3. Gevaarlijke stoffen 4. Etikettering en Signalering 5. Elektriciteit 6. Brand- en explosiegevaar 7. Werken in besloten ruimten 8. Werkplekeisen algemeen 9. Hijs- en hefwerktuigen 10. Werken op hoogte 11. Handgereedschap 12. Gereedschapsmachines 13. Persoonlijke beschermingsmiddelen 6652_700 14 6652_705 14

15 Hoofdstuk 1 Arbeidsomstandigheden en milieu
Basisveiligheid VCA Arbeidsomstandigheden en milieu Hoofdstuk 1 Arbeidsomstandigheden en milieu 1.1 De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 1.2 Rechten en plichten 1.3 Toezicht en de Inspectie SZW 1.4 Arbo-ondersteuning 1.5 Milieu en Europese richtlijnen 1.6 Vragen 6652_700 15 6652_705 15

16 Arbeidsomstandigheden en milieu
Basisveiligheid VCA Arbeidsomstandigheden en milieu Belangrijkste elementen van de Arbowet: veiligheid en gezondheid; voortdurende verbetering; werkgever en werknemer verantwoordelijk; samenwerking en overleg; deskundige ondersteuning. 6652_700 16 6652_705 16

17 Arbeidsomstandigheden en milieu
Basisveiligheid VCA Arbeidsomstandigheden en milieu Arbowet Arbowet  doelvoorschriften Arbobesluit  toelichting Hulpmiddel bij overheidstoezicht en – handhaving Arbocatalogus  door werkgever en werknemers opgesteld Branche brochure  informatie van Inspectie SZW voor bedrijven 6652_700 17 6652_705 17

18 Arbeidsomstandigheden en milieu
Arbeidstijdenwet Regels voor werk en rusttijden. Maximale werktijd per dag en week. Hoeveel uren werken en hoeveel uren rust. Rekening houden met werknemer zijn zorgtaken in gezin. 6652_700 18

19 Arbeidsomstandigheden en milieu
Basisveiligheid VCA Arbeidsomstandigheden en milieu Plichten van de werkgever: risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E); opstellen van plan van aanpak; voeren van beleid; geven van voorlichting; onderzoeken, melden en registreren van ongevallen; zorgen voor veilige middelen en werkmethoden. redelijkerwijs 6652_700 19 6652_705 19

20 Arbeidsomstandigheden en milieu
Basisveiligheid VCA Arbeidsomstandigheden en milieu Verantwoordelijkheden werknemers: geen gevaar veroorzaken beveiligingen en persoonlijke beschermings middelen toepassen voorlichting en instructie volgen gereedschap (en machines) op de juiste manier gebruiken melden van gevaar meewerken aan ongevallen- onderzoek 6652_700 20 6652_705 20

21 Arbeidsomstandigheden en milieu
Basisveiligheid VCA Arbeidsomstandigheden en milieu Rechten van de werknemers: recht op werkonderbreking als: ernstig gevaar dreigt voor mensen; direct dreigend; arbeidsinspectie kan niet tijdig ter plaatse zijn; direct melden aan leidinggevende. Ook melden aan de Inspectie SZW 6652_700 21 6652_705 21

22 Werk stilleggen

23 Arbeidsomstandigheden en milieu
De Inspectie SZW Inspecteurs van SZW controleren op naleving van de Arbowet Inspecteurs van SZW zijn bevoegd om onderzoek te doen bij bedrijven Inspecteurs van SZW mogen werknemers vragen naar een geldige legitimatie 6652_700 23

24 Arbeidsomstandigheden en milieu
Basisveiligheid VCA Arbeidsomstandigheden en milieu De arbeidsinspectie: geeft een waarschuwing stelt een “eis tot naleving” legt het werk stil geeft een boete (lik-op-stukbeleid) stelt een procesverbaal op 6652_700 24 6652_705 24

25 Arbeidsomstandigheden en milieu
Basisveiligheid VCA Arbeidsomstandigheden en milieu Deskundige ondersteuning Om de werkgevers en werknemers te helpen bij de uitvoering van een goed Arbo-beleid zijn er de volgende mogelijkheden: Interne deskundige (bijvoorbeeld preventiemedewerker en/of Arbodeskundige/veiligheidskundige; Het bedrijf is aangesloten bij een interne of externe gecertificeerde Arbo-dienst (vangnetregeling); Het bedrijf heeft een contract afgesloten met een bedrijfsarts (maatwerkregeling). 6652_700 25 6652_705 25

26 Arbeidsomstandigheden en milieu
Basisveiligheid VCA Arbeidsomstandigheden en milieu Deskundige ondersteuning: De preventiemedewerker stelt o.a. de RI&E op en het plan van aanpak; De RI&E moet wel getoetst worden door een gecertificeerde Arbodeskundige en deze adviseert over het plan van aanpak. 6652_700 26 6652_705 26

27 Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Verplicht voor alle bedrijven met (ingeleend) personeel Inventarisatie van gevaren bij het werk en de kans op negatieve effecten Evaluatie: plan van aanpak gevaren en risico’s voor mensen voorkomen of zo klein mogelijk houden RI&E en plan van aanpak: regelmatig bijstellen

28 Arbeidsomstandigheden en milieu
Basisveiligheid VCA Arbeidsomstandigheden en milieu Deskundige ondersteuning Medewerking van de interne of externe Arbodienst of van een bedrijfsarts is verplicht voor: het begeleiden van zieke werknemers; het uitvoeren van het (vrijwillige) Periodieke Medisch Onderzoek (PMO); uitvoeren van aanstellingskeuringen als deze noodzakelijk zijn voor de functie. In ieder geval moeten bedrijven zelf ook over Arbo-deskundigheid beschikken. 6652_700 28 6652_705 28

29 Arbeidsomstandigheden en milieu
WET MILIEUBEHEER Doelen: Bescherming/verbetering van milieu Doelmatige verwijdering van afvalstoffen Dus: productieprocessen aanpassen; uitstoot beperken; afval verminderen en scheiden. 6650_700 29

30 Arbeidsomstandigheden en milieu
MILIEUWETGEVING Wet Milieubeheer, doel: bescherming en verbetering van milieu Wet Milieubeheer Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren: Vergunning met voorschriften en Uitvoeringsbesluiten met regels Wet Milieugevaarlijke Stoffen(nu EG-verordening REACH), doel: mens en milieu te beschermen tegen gevaarlijke stoffen Bevat regels over Meldingsplicht, Werkzaamheden, Etikettering en Verpakking REACH=Registratie Evaluatie Autorisatie Chemische stoffen 6652_700 30

31 CE-markering CE = Conformité Européene
CE = Europese richtlijn voor gebruikveiligheid van producten Verplicht voor o.a. arbeidsmiddelen, werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen etc. Verplicht in alle EU-landen 6652_700 31

32 Hoofdstuk 2 Arbo in de praktijk
Basisveiligheid VCA Arbo in de Praktijk Hoofdstuk 2 Arbo in de praktijk 2.1 Risico’s 2.2 Ongevalbeheersing 2.3 Preventie 2.4 Het melden van ongevallen Taak Risico Analyse en Laatste Minuut Risico Analyse Veilig gedrag Procedures en instructies, signalering Noodsituaties en Bedrijfsnoodplan Vragen 6652_700 32 6652_705 32

33 BRONNEN VAN RISICO’S het soort werk kennis en ervaring
Basisveiligheid VCA Arbo in de Praktijk BRONNEN VAN RISICO’S het soort werk kennis en ervaring de werkplek zelf het welzijn de mentaliteit 6652_700 33 6652_705 33

34 Ervaring en aard werk

35 Regels naleven

36 IS HET BEWUST NEMEN VAN AANVAARDBARE RISICO’S
Basisveiligheid VCA Arbo in de Praktijk VEILIGHEID: IS HET BEWUST NEMEN VAN AANVAARDBARE RISICO’S 6652_700 36 6652_705 36

37 Arbo in de praktijk Risico = mate van waarschijnlijkheid dat een bepaald effect zal plaatsvinden Risico = kans x effect

38 Risico = kans x effect

39 Een ongeval is ongewenst met schade en/of letsel tot gevolg
Basisveiligheid VCA Arbo in de Praktijk Een ongeval is ongewenst met schade en/of letsel tot gevolg Een bijna-ongeval is ongewenst maar heeft geen schade en/of letsel tot gevolg Wat een geluk! 6652_700 39 6652_705 39

40 Bijna ongeluk

41 ongeluk

42 ijsberg

43 Ongevallen gebeuren niet zo maar
Basisveiligheid VCA Arbo in de Praktijk Ongevallen gebeuren niet zo maar Er gaat een reeks aan gebeurtenissen vooraf: ongevallen voorkomen door: voorkomen van onveilige handelingen voorkomenvan onveilige situaties Maatregelen: bv. taak- of werkomschrijving, toezicht instructie en voorlichting 6652_700 43 6652_705 43

44 Veiligheid is een taak voor iedereen!
Basisveiligheid VCA Arbo in de Praktijk Veiligheid is een taak voor iedereen! 20% onveilige situaties! 80 % onveilige handelingen! 6652_700 44 6652_705 44

45 Onveilige situatie

46 Onveilige handeling

47 Als er toch een (bijna-)ongeval plaatsvindt ..
Basisveiligheid VCA Arbo in de Praktijk Als er toch een (bijna-)ongeval plaatsvindt .. Intern nummer Melden en Registreren 6652_700 47 6652_705 47

48 Arbo in de Praktijk TRA en LMRA Taak Risico Analyse
analyse van de gevaren bij uitvoering van risicovolle taken veiligheid en de gezondheid van werknemers. Doel: risico’s te analyseren en te evalueren afspreken van juiste beheersmaatregelen Toepassing bij: uitvoering van risicovolle taken / werkzaamheden uitvoering van werk in een risicovolle omgeving

49 Laatste minuut risico analyse
Arbo in de Praktijk TRA en LMRA Laatste minuut risico analyse Een LMRA of Start Werk Analyse: Uitvoeren voor je echt aan het werk gaat Korte risico controle en “zelf check” Eerst denken dan pas doen 6652_700 49

50 Je zodanig gedragen dat je jezelf en anderen niet in gevaar brengt
Arbo in de Praktijk Veiligheidsgedrag Veilig gedrag is: Je zodanig gedragen dat je jezelf en anderen niet in gevaar brengt Dat bereik je door: je aan de veiligheidsvoorschriften houden; aanwijzingen en instructies opvolgen; onveilige handelingen stoppen; onveilige situaties opheffen; onveilig gedrag: persoon aanspreken of melden aan leidinggevende; orde en netheid betrachten. 6652_700 50

51 Gevaar van alcohol en drugsgebruik:
Arbo in de Praktijk Veiligheidsgedrag Gevaar van alcohol en drugsgebruik: verminderde waakzaamheid; verminderd of problematisch functioneren; verminderd inschattingsvermogen van situaties; drempelverlagend voor grensoverschrijdend gedrag; overschatting van de eigen mogelijkheden; verhoogde werkdruk op collega’s en verstoring van de werkorganisatie. 6652_700 51

52 Procedures en instructies
Arbo in de Praktijk Procedures en instructies Algemene veiligheidsregels hebben betrekking op: aan en afmelden; verkeersregels op het terrein; hoe te handelen bij calamiteiten; scheiden van afval; melden van ongevallen, brand en incidenten. Deze zijn bedoeld voor: de gehele organisatie; eigen personeel; uitzendkrachten; andere personen op de locatie; personeel van aannemers en onderaannemers. 6652_700 52

53 Procedures en instructies
Arbo in de Praktijk Procedures en instructies Specifieke veiligheidsregels hebben betrekking op: betreden van besloten ruimten; werken op hoogte; warm/heet werk; werken in explosiegevaarlijke omgeving; gebruik van de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen; graafwerkzaamheden; gebruik van specifieke gereedschappen, apparatuur en werktuigen. Zij hebben betrekking op: toezicht - afscherming - signalering opleiding - ventilatie markering inspectie 6652_700 53

54 Bedrijfshulpverleningsplan
Arbo in de Praktijk Bedrijfshulpverleningsplan Doel: voorbereid zijn op noodsituaties; noodsituaties bestrijden; slachtoffers voorkomen en beperken; slachtoffers helpen. Het BHV plan moet bij iedereen bekend zijn, dus ook bij bezoekers. 6652_700 54

55 Bedrijfshulpverleningsplan
Arbo in de Praktijk Bedrijfshulpverleningsplan In de instructies staat onder meer het volgende: onmiddellijk werk onderbreken, externe communicatie stoppen; instructies van de opdrachtgever opvolgen; zich naar de evacuatieplaats begeven, conform evacuatieplan of instructies BHV-er; evacueren dwars op de windrichting; bij aankomst op de evacuatieplaats aanwezigheid melden. Gebruik geen liften! 6652_700 55

56 Arbo in de Praktijk Wat te doen in geval van nood:
eerst melden / alarmeren handelen en maatregelen nemen situatie veiligstellen en erger voorkomen beëindiging incident / noodsituatie door hoofd bedrijfsnoodorganisatie 6652_700 56

57 Maatregelen ter voorkoming van ongevallen
Arbo in de praktijk Maatregelen ter voorkoming van ongevallen (preventie) de mens de omgeving de organisatie de techniek

58 Kick back motorzaag Techniek: veiligheidsketting Mens: PBM’s/uitgerust
Organisatie: cursus motorzagen verplicht Omgeving: veilige werkplek

59 Hoofdstuk 3 Gevaarlijke stoffen
Basisveiligheid VCA Gevaarlijke stoffen Hoofdstuk 3 Gevaarlijke stoffen 3.1 Risico’s door opname van gevaarlijke stoffen 3.2 Gevaarlijke stoffen en vergiftiging 3.3 Soorten gevaarlijke stoffen 3.4 Industriële gascilinders en opslag in vaten en tanks 3.5 Biologische stoffen 3.6 Grenswaarden 3.7 Maatregelen tegen gevaarlijke stoffen 3.8 Vragen 6652_700 59 6652_705 59

60 Gevaarlijke stoffen

61 Opname van gevaarlijke stoffen via:
Basisveiligheid VCA Gevaarlijke stoffen Opname van gevaarlijke stoffen via: spijsverteringsorganen (mond) ademhalingsorganen (longen) huid 6652_700 61 6652_705 61

62 Voorkomen van opname in het lichaam:
Gevaarlijke stoffen Voorkomen van opname in het lichaam: draag beschermende kleding en schoeisel; zorg voor goede ventilatie en/of adembescherming; eet,drink en rook niet op de werkplek; trek vuile werkkleding uit bij pauzes en einde werkdag; was altijd eerst je handen en gezicht als je gaat eten,drinken en roken; verzorg wondjes zoals het hoort. 6652_700 62

63 Vergiftiging ACUUT CHRONISCH Gevaarlijke stoffen 63
Basisveiligheid VCA Gevaarlijke stoffen Vergiftiging ACUUT CHRONISCH 6652_700 63 6652_705 63

64 Risico’s van gevaarlijke stoffen:
reukgrens ligt hoger dan de grenswaarde; sommige gevaarlijke stoffen ruiken aangenaam; sommige gevaarlijke stoffen schakelen de reukzenuw al bij lage concentraties uit waardoor je denkt dat je veilig bent (H2S); maskering van gevaarlijke stoffen door andere (niet) gevaarlijke stoffen; geur is persoonsafhankelijk. 6652_700 64

65 Vormen waarin gevaarlijke stoffen kunnen voorkomen:
Basisveiligheid VCA Gevaarlijke stoffen Vormen waarin gevaarlijke stoffen kunnen voorkomen: Gas Damp Vloeistof Vaste stof Nevel Stof 6652_700 65 6652_705 65

66 Gevaarlijke stoffen Eigenschappen: explosief
Oxiderend. (roesten of met 02 branden) zeer licht ontvlambaar, licht ontvlambaar, ontvlambaar (zeer) giftig. schadelijk of irriterend bijtend of corrosief kankerverwekkend milieugevaarlijk Sensibiliserend (gevoelig maken voor een stof) 6652_700 66

67 (organische)oplosmiddelen cyclische verbindingen zuren en logen
Basisveiligheid VCA Gevaarlijke stoffen Soorten: (organische)oplosmiddelen cyclische verbindingen zuren en logen zware metalen koolmonoxide asbest cement huishoudmiddelen 6652_700 67 6652_705 67

68 Huishoudmiddelen Gevaarlijke stoffen
Gebruik van gevaarlijke stoffen in het huishouden. Risico’s zijn dezelfde als in het bedrijf. Dus: dezelfde beschermende maatregelen nemen als in het bedrijf! *Houdt kinderen uit de buurt *Zorg dat kinderen er niet bij kunnen komen door gevaarlijke stoffen achter slot en grendel op te slaan. *Brandgevaarlijke stoffen koel opslaan. 6652_700 68

69 Industriële gascilinders
Gevaarlijke stoffen Industriële gascilinders Kleurcodering op schouder van cilinder. Correct opslaan. Batterijen gasflessen niet opstellen op arbeidsplaats. Voldoende ventilatie van opslagruimte. Nooit opslaan in of bij kelders, putten en sleuven. Zuurstofflessen gescheiden houden van flessen met brandbare gassen. Aangepaste blusmiddelen. Water als koelmiddel bij opslagruimte.

70 Controleer opslagvaten en tanks regelmatig op lekkage.
Gevaarlijke stoffen Preventieve maatregelen Controleer opslagvaten en tanks regelmatig op lekkage. Controleer bedrijfsinstallaties zoals leidingen, filters, afsluiters en verdeelstukken op lekkages. Zorg voor voldoende lekbakken. Ruim gelekte producten zo snel mogelijk op. 6652_700 70

71 Biologische stoffen Biologische stoffen komen bijvoorbeeld voor in de:
Gevaarlijke stoffen Biologische stoffen Biologische stoffen komen bijvoorbeeld voor in de: afvalverwerkingindustrie; gezondheidszorg; landbouw; voedingsindustrie; waterzuiveringsinstallaties. 6652_700 71

72 Biologische stoffen Risico’s bij blootstelling: infecties;
Gevaarlijke stoffen Biologische stoffen Risico’s bij blootstelling: infecties; vergiftigingen; allergie; schimmels. Wanneer? bij contact met dieren; werken in riolen; werken in vervuilde grond werken in bepaalde afdelingen van ziekenhuizen en verpleegcentra. 6652_700 72

73 Preventieve maatregelen bij Biologische stoffen:
Gevaarlijke stoffen Preventieve maatregelen bij Biologische stoffen: inenten; blootgestelde werknemers beperken; duur blootstelling beperken; beschermende kleding gebruiken; huidcrème gebruiken; oogbescherming gebruiken; na het werk en bij pauze de handen en gezicht wassen. 6652_700 73

74 Grenswaarde Gevaarlijke stoffen Wordt uitgedrukt in:
Basisveiligheid VCA Gevaarlijke stoffen Grenswaarde Wordt uitgedrukt in: deeltjes (gas) per miljoen deeltjes lucht [ppm] of milligram stof per kubieke meter [mg/m3] 6652_700 74 6652_705 74

75 Basisveiligheid VCA Gevaarlijke stoffen Grenswaarde Grenswaarde-TGG (Tijd gewogen gemiddelde) = maximaal 8 uur per dag of maximaal 40 uur per week Grenswaarde-C (Ceiling) = plafondwaarde ofwel maximale waarde ongeacht tijdsduur Grenswaarde-H Stoffen gaan gemakkelijk door de huid 6652_700 75 6652_705 75

76 grens waarde

77 Grenswaarde Gevaarlijke stoffen
Grenswaarden zijn gezondheidskundige waarden. De grenswaarde geldt voor mensen die: niet meer dan 8 uur per dag werken; niet meer dan 40 uur per week werken; volwassen en gezond zijn; onder normale omstandigheden werken en geen zwaar werk doen. 6652_700 77

78 Maatregelen aan de bron Ventilatie Scheiden van mens en bron
Basisveiligheid VCA Gevaarlijke stoffen Maatregelen ter voorkoming aan blootstelling: Maatregelen aan de bron Ventilatie Scheiden van mens en bron Persoonlijke bescherming 6652_700 78 6652_705 78

79 Scheiden bij de bron

80 Proeftoets H1 tm H3


Download ppt "Welkom op de cursus Basisveiligheid VCA Versie 4.7"

Verwante presentaties


Ads door Google