De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de cursus Basisveiligheid VCA Versie 4.7.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de cursus Basisveiligheid VCA Versie 4.7."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de cursus Basisveiligheid VCA Versie 4.7

2 2 6650_700 Telefoon uit a.u.b..

3 Tijdens het examen is het tonen van een geldig legitimatiebewijs verplicht. 3 6652_700

4 VCA: alleen op je werk?

5 Uw gastheer fff voorstellen Johan Schuppert vroeger hovenier…..

6 rugproblemen

7 7 6652_700 Basisveiligheid VCA Opleiding over veiligheid gezondheid welzijn voor werknemers Introductie

8 Veilig werken

9 Het nut van VCA Veiligheids Checklist Aannemers Geldbesparing. (materialen, ziekenhuis opname) Leedbesparing

10 Cijfers 2011 arbeidsongevallen. privé-ongeval Sportblessures Verkeersongeval geweld

11 Werk ongevallen (2011) 200.000 x medische hulp 76.000 x spoed eisende hulp. (SEH) 5100 x ziekenhuisopname na SEH 7.900 x ziekenhuisopname (direct) 80 doden Bron: www.veiligheid.nlwww.veiligheid.nl

12 kosten 2011 De totale directe medische kosten van arbeidsongevallen: 2,6 miljard euro (= 2.600.000.000 euro) Verzuimkosten (2009) : 210 miljoen

13 Wie zal dat betalen? Werkgevers en werknemers.

14 14 6652_700 Hoofdstukindeling 1.Arbeidsomstandigheden en milieuArbeidsomstandigheden en milieu 2.Arbo in de praktijkArbo in de praktijk 3.Gevaarlijke stoffenGevaarlijke stoffen 4.Etikettering en SignaleringEtikettering en Signalering 5.ElektriciteitElektriciteit 6.Brand- en explosiegevaarBrand- en explosiegevaar 7.Werken in besloten ruimtenWerken in besloten ruimten 8.Werkplekeisen algemeenWerkplekeisen algemeen 9.Hijs- en hefwerktuigenHijs- en hefwerktuigen 10.Werken op hoogteWerken op hoogte 11.HandgereedschapHandgereedschap 12.GereedschapsmachinesGereedschapsmachines 13.Persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen Introductie

15 Hoofdstuk 1 Arbeidsomstandigheden en milieu 1.1De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 1.2Rechten en plichten 1.3Toezicht en de Inspectie SZW 1.4Arbo-ondersteuning 1.5 Milieu en Europese richtlijnen 1.6Vragen 15 6652_700 Arbeidsomstandigheden en milieu

16 Belangrijkste elementen van de Arbowet: veiligheid en gezondheid; voortdurende verbetering; werkgever en werknemer verantwoordelijk; samenwerking en overleg; deskundige ondersteuning. Arbeidsomstandigheden en milieu 16 6652_700

17 Arbowet Arbowet  doelvoorschriften Arbobesluit  toelichting Hulpmiddel bij overheidstoezicht en – handhaving Arbocatalogus  door werkgever en werknemers opgesteld Branche brochure  informatie van Inspectie SZW voor bedrijven Arbeidsomstandigheden en milieu 17 6652_700

18 18 6652_700 Arbeidstijdenwet Regels voor werk en rusttijden. Maximale werktijd per dag en week. Hoeveel uren werken en hoeveel uren rust. Rekening houden met werknemer zijn zorgtaken in gezin. Arbeidsomstandigheden en milieu

19 19 6652_700 redelijkerwijs risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E); opstellen van plan van aanpak; voeren van beleid; geven van voorlichting; onderzoeken, melden en registreren van ongevallen; zorgen voor veilige middelen en werkmethoden. Arbeidsomstandigheden en milieu Plichten van de werkgever:

20 20 6652_700 Verantwoordelijkheden werknemers: geen gevaar veroorzaken beveiligingen en persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen voorlichting en instructie volgen gereedschap (en machines) op de juiste manier gebruiken melden van gevaar meewerken aan ongevallen- onderzoek Arbeidsomstandigheden en milieu

21 Rechten van de werknemers: recht op werkonderbreking als: ernstig gevaar dreigt voor mensen; direct dreigend; arbeidsinspectie kan niet tijdig ter plaatse zijn; direct melden aan leidinggevende. Ook melden aan de Inspectie SZW Arbeidsomstandigheden en milieu 21 6652_700

22 Werk stilleggen

23 De Inspectie SZW Inspecteurs van SZW controleren op naleving van de Arbowet Inspecteurs van SZW zijn bevoegd om onderzoek te doen bij bedrijven Inspecteurs van SZW mogen werknemers vragen naar een geldige legitimatie Arbeidsomstandigheden en milieu 23 6652_700

24 24 6652_700 De arbeidsinspectie: geeft een waarschuwing stelt een “eis tot naleving” legt het werk stil geeft een boete (lik-op-stukbeleid) stelt een procesverbaal op Arbeidsomstandigheden en milieu

25 Deskundige ondersteuning Om de werkgevers en werknemers te helpen bij de uitvoering van een goed Arbo-beleid zijn er de volgende mogelijkheden: Interne deskundige (bijvoorbeeld preventiemedewerker en/of Arbodeskundige/veiligheidskundige; Het bedrijf is aangesloten bij een interne of externe gecertificeerde Arbo-dienst (vangnetregeling); Het bedrijf heeft een contract afgesloten met een bedrijfsarts (maatwerkregeling). Arbeidsomstandigheden en milieu 25 6652_700

26 26 6652_700 Deskundige ondersteuning: De preventiemedewerker stelt o.a. de RI&E op en het plan van aanpak; De RI&E moet wel getoetst worden door een gecertificeerde Arbodeskundige en deze adviseert over het plan van aanpak. Arbeidsomstandigheden en milieu

27 Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Verplicht voor alle bedrijven met (ingeleend) personeel Inventarisatie van gevaren bij het werk en de kans op negatieve effecten Evaluatie: plan van aanpak –gevaren en risico’s voor mensen voorkomen of –zo klein mogelijk houden RI&E en plan van aanpak: regelmatig bijstellen

28 28 6652_700 Deskundige ondersteuning Medewerking van de interne of externe Arbodienst of van een bedrijfsarts is verplicht voor: het begeleiden van zieke werknemers; het uitvoeren van het (vrijwillige) Periodieke Medisch Onderzoek (PMO); uitvoeren van aanstellingskeuringen als deze noodzakelijk zijn voor de functie. In ieder geval moeten bedrijven zelf ook over Arbo- deskundigheid beschikken. Arbeidsomstandigheden en milieu

29 29 6650_700 WET MILIEUBEHEER Doelen: –Bescherming/verbetering van milieu –Doelmatige verwijdering van afvalstoffen Dus: –productieprocessen aanpassen; –uitstoot beperken; –afval verminderen en scheiden. Arbeidsomstandigheden en milieu

30 MILIEUWETGEVING –Wet Milieubeheer, doel: bescherming en verbetering van milieu –Wet Milieubeheer Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren: Vergunning met voorschriften en Uitvoeringsbesluiten met regels –Wet Milieugevaarlijke Stoffen(nu EG-verordening REACH), doel: mens en milieu te beschermen tegen gevaarlijke stoffen Bevat regels over Meldingsplicht, Werkzaamheden, Etikettering en Verpakking –REACH=Registratie Evaluatie Autorisatie Chemische stoffen 30 6652_700 Arbeidsomstandigheden en milieu

31 CE-markering CE = Conformité Européene CE = Europese richtlijn voor gebruikveiligheid van producten Verplicht voor o.a. arbeidsmiddelen, werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen etc. Verplicht in alle EU-landen 31 6652_700

32 Hoofdstuk 2 Arbo in de praktijk 2.1 Risico’s 2.2Ongevalbeheersing 2.3Preventie 2.4Het melden van ongevallen 2.5 Taak Risico Analyse en Laatste Minuut Risico Analyse 2.6 Veilig gedrag 2.7 Procedures en instructies, signalering 2.8 Noodsituaties en Bedrijfsnoodplan 2.9 Vragen 32 6652_700 Arbo in de Praktijk

33 33 6652_700 BRONNEN VAN RISICO’S het soort werk kennis en ervaring de werkplek zelf het welzijn de mentaliteit Arbo in de Praktijk

34 Ervaring en aard werk

35 Regels naleven

36 36 6652_700 VEILIGHEID: IS HET BEWUST NEMEN VAN AANVAARDBARE RISICO’S Arbo in de Praktijk

37 Risico = mate van waarschijnlijkheid dat een bepaald effect zal plaatsvinden Risico = kans x effect Arbo in de praktijk

38 Risico = kans x effect

39 39 6652_700 Een ongeval is ongewenst met schade en/of letsel tot gevolg Een bijna-ongeval is ongewenst maar heeft geen schade en/of letsel tot gevolg Wat een geluk! Arbo in de Praktijk

40 Bijna ongeluk

41 ongeluk

42 ijsberg

43 43 6652_700 Ongevallen gebeuren niet zo maar Er gaat een reeks aan gebeurtenissen vooraf : ongevallen voorkomen door: voorkomen van onveilige handelingen voorkomenvan onveilige situaties Maatregelen: bv. taak- of werkomschrijving, toezicht instructie en voorlichting Arbo in de Praktijk

44 44 6652_700 Veiligheid is een taak voor iedereen! 80 % onveilige handelingen! 20% onveilige situaties! Arbo in de Praktijk

45 Onveilige situatie

46 Onveilige handeling

47 47 6652_700 Als er toch een (bijna-)ongeval plaatsvindt.. Melden en Registreren Intern nummer Arbo in de Praktijk

48 TRA en LMRA Taak Risico Analyse analyse van de gevaren bij uitvoering van risicovolle taken veiligheid en de gezondheid van werknemers. Doel: risico’s te analyseren en te evalueren afspreken van juiste beheersmaatregelen Toepassing bij: uitvoering van risicovolle taken / werkzaamheden uitvoering van werk in een risicovolle omgeving

49 Laatste minuut risico analyse Een LMRA of Start Werk Analyse: Uitvoeren voor je echt aan het werk gaat Korte risico controle en “zelf check” Eerst denken dan pas doen Arbo in de Praktijk TRA en LMRA 49 6652_700

50 Veilig gedrag is: Je zodanig gedragen dat je jezelf en anderen niet in gevaar brengt Dat bereik je door: je aan de veiligheidsvoorschriften houden; aanwijzingen en instructies opvolgen; onveilige handelingen stoppen; onveilige situaties opheffen; onveilig gedrag: persoon aanspreken of melden aan leidinggevende; orde en netheid betrachten. Arbo in de Praktijk Veiligheidsgedrag 50 6652_700

51 Gevaar van alcohol en drugsgebruik: verminderde waakzaamheid; verminderd of problematisch functioneren; verminderd inschattingsvermogen van situaties; drempelverlagend voor grensoverschrijdend gedrag; overschatting van de eigen mogelijkheden; verhoogde werkdruk op collega’s en verstoring van de werkorganisatie. Arbo in de Praktijk Veiligheidsgedrag 51 6652_700

52 Algemene veiligheidsregels hebben betrekking op : aan en afmelden; verkeersregels op het terrein; hoe te handelen bij calamiteiten; scheiden van afval; melden van ongevallen, brand en incidenten. Deze zijn bedoeld voor: de gehele organisatie; eigen personeel; uitzendkrachten; andere personen op de locatie; personeel van aannemers en onderaannemers. Arbo in de Praktijk Procedures en instructies 52 6652_700

53 Specifieke veiligheidsregels hebben betrekking op: betreden van besloten ruimten; werken op hoogte; warm/heet werk; werken in explosiegevaarlijke omgeving; gebruik van de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen; graafwerkzaamheden; gebruik van specifieke gereedschappen, apparatuur en werktuigen. Zij hebben betrekking op: Arbo in de Praktijk Procedures en instructies - toezicht- afscherming- signalering - opleiding- ventilatie- markering - inspectie 53 6652_700

54 voorbereid zijn op noodsituaties; noodsituaties bestrijden; slachtoffers voorkomen en beperken; slachtoffers helpen. Het BHV plan moet bij iedereen bekend zijn, dus ook bij bezoekers. Arbo in de Praktijk Bedrijfshulpverleningsplan Doel: 54 6652_700

55 In de instructies staat onder meer het volgende: onmiddellijk werk onderbreken, externe communicatie stoppen; instructies van de opdrachtgever opvolgen; zich naar de evacuatieplaats begeven, conform evacuatieplan of instructies BHV-er; evacueren dwars op de windrichting; bij aankomst op de evacuatieplaats aanwezigheid melden. Gebruik geen liften! Arbo in de Praktijk Bedrijfshulpverleningsplan 55 6652_700

56 Arbo in de Praktijk Wat te doen in geval van nood: eerst melden / alarmeren handelen en maatregelen nemen situatie veiligstellen en erger voorkomen beëindiging incident / noodsituatie door hoofd bedrijfsnoodorganisatie 56 6652_700

57 Maatregelen ter voorkoming van ongevallen (preventie) de mens de organisatie de techniek de omgeving Arbo in de praktijk

58 Kick back motorzaag Techniek: veiligheidsketting Mens: PBM’s/uitgerust Organisatie: cursus motorzagen verplicht Omgeving: veilige werkplek

59 59 6652_700 Hoofdstuk 3 Gevaarlijke stoffen Hoofdstuk 3 Gevaarlijke stoffen 3.1 Risico’s door opname van gevaarlijke stoffen 3.2 Gevaarlijke stoffen en vergiftiging 3.3 Soorten gevaarlijke stoffen 3.4 Industriële gascilinders en opslag in vaten en tanks 3.5 Biologische stoffen 3.6 Grenswaarden 3.7 Maatregelen tegen gevaarlijke stoffen 3.8 Vragen Gevaarlijke stoffen

60

61 61 6652_700 Opname van gevaarlijke stoffen via: spijsverteringsorganen (mond) ademhalingsorganen (longen) huid Gevaarlijke stoffen

62 62 6652_700 Voorkomen van opname in het lichaam: draag beschermende kleding en schoeisel; zorg voor goede ventilatie en/of adembescherming; eet,drink en rook niet op de werkplek; trek vuile werkkleding uit bij pauzes en einde werkdag; was altijd eerst je handen en gezicht als je gaat eten,drinken en roken; verzorg wondjes zoals het hoort. Gevaarlijke stoffen

63 63 6652_700 Vergiftiging ACUUT CHRONISCH Gevaarlijke stoffen

64 64 Risico’s van gevaarlijke stoffen: reukgrens ligt hoger dan de grenswaarde; sommige gevaarlijke stoffen ruiken aangenaam; sommige gevaarlijke stoffen schakelen de reukzenuw al bij lage concentraties uit waardoor je denkt dat je veilig bent (H 2 S); maskering van gevaarlijke stoffen door andere (niet) gevaarlijke stoffen; geur is persoonsafhankelijk. 6652_700 Gevaarlijke stoffen

65 65 6652_700 Vormen waarin gevaarlijke stoffen kunnen voorkomen: Gas Damp Vloeistof Vaste stof Nevel Stof Gevaarlijke stoffen

66 Eigenschappen: explosief Oxiderend. (roesten of met 02 branden) zeer licht ontvlambaar, licht ontvlambaar, ontvlambaar (zeer) giftig. schadelijk of irriterend bijtend of corrosief kankerverwekkend milieugevaarlijk Sensibiliserend (gevoelig maken voor een stof) 66 6652_700

67 67 6652_700 Soorten: ( organische )oplosmiddelen cyclische verbindingen zuren en logen zware metalen koolmonoxide asbest cement huishoudmiddelen Gevaarlijke stoffen

68 Huishoudmiddelen 68 6652_700 Gebruik van gevaarlijke stoffen in het huishouden. Risico’s zijn dezelfde als in het bedrijf. Dus: dezelfde beschermende maatregelen nemen als in het bedrijf! *Houdt kinderen uit de buurt *Zorg dat kinderen er niet bij kunnen komen door gevaarlijke stoffen achter slot en grendel op te slaan. *Brandgevaarlijke stoffen koel opslaan. Gevaarlijke stoffen

69 | 69 | B-VCA v 4.7 | © Koninklijke PBNA | not for general distribution | Gevaarlijke stoffen Industriële gascilinders Kleurcodering op schouder van cilinder. Correct opslaan. Batterijen gasflessen niet opstellen op arbeidsplaats. Voldoende ventilatie van opslagruimte. Nooit opslaan in of bij kelders, putten en sleuven. Zuurstofflessen gescheiden houden van flessen met brandbare gassen. Aangepaste blusmiddelen. Water als koelmiddel bij opslagruimte.

70 70 Controleer opslagvaten en tanks regelmatig op lekkage. Controleer bedrijfsinstallaties zoals leidingen, filters, afsluiters en verdeelstukken op lekkages. Zorg voor voldoende lekbakken. Ruim gelekte producten zo snel mogelijk op. 6652_700 Preventieve maatregelen Gevaarlijke stoffen

71 71 Biologische stoffen Biologische stoffen komen bijvoorbeeld voor in de: afvalverwerkingindustrie; gezondheidszorg; landbouw; voedingsindustrie; waterzuiveringsinstallaties. 6652_700 Gevaarlijke stoffen

72 72 Biologische stoffen Risico’s bij blootstelling: infecties; vergiftigingen; allergie; schimmels. Wanneer? bij contact met dieren; werken in riolen; werken in vervuilde grond werken in bepaalde afdelingen van ziekenhuizen en verpleegcentra. 6652_700 Gevaarlijke stoffen

73 73 Preventieve maatregelen bij Biologische stoffen: 6652_700 inenten; blootgestelde werknemers beperken; duur blootstelling beperken; beschermende kleding gebruiken; huidcrème gebruiken; oogbescherming gebruiken; na het werk en bij pauze de handen en gezicht wassen. Gevaarlijke stoffen

74 74 6652_700 Grenswaarde Wordt uitgedrukt in: deeltjes (gas) per miljoen deeltjes lucht [ppm] of milligram stof per kubieke meter [mg/m 3 ] Gevaarlijke stoffen

75 75 6652_700 Grenswaarde Grenswaarde-TGG (Tijd gewogen gemiddelde) = maximaal 8 uur per dag of maximaal 40 uur per week Grenswaarde-C (Ceiling) = plafondwaarde ofwel maximale waarde ongeacht tijdsduur Grenswaarde-H Stoffen gaan gemakkelijk door de huid Gevaarlijke stoffen

76 grens waarde

77 77 Grenswaarde 6652_700 Grenswaarden zijn gezondheidskundige waarden. De grenswaarde geldt voor mensen die: niet meer dan 8 uur per dag werken; niet meer dan 40 uur per week werken; volwassen en gezond zijn; onder normale omstandigheden werken en geen zwaar werk doen. Gevaarlijke stoffen

78 78 6652_700 Maatregelen ter voorkoming aan blootstelling: Maatregelen aan de bron Ventilatie Scheiden van mens en bron Persoonlijke bescherming Gevaarlijke stoffen

79 Scheiden bij de bron

80 Proeftoets H1 tm H3


Download ppt "Welkom op de cursus Basisveiligheid VCA Versie 4.7."

Verwante presentaties


Ads door Google