De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WORKSHOP HOE VOORKOM IK EEN LOONSANCTIE?. Welkom! Henriëtte Sterken UWV Werkgeversdienstverlening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WORKSHOP HOE VOORKOM IK EEN LOONSANCTIE?. Welkom! Henriëtte Sterken UWV Werkgeversdienstverlening."— Transcript van de presentatie:

1 WORKSHOP HOE VOORKOM IK EEN LOONSANCTIE?

2 Welkom! Henriëtte Sterken UWV Werkgeversdienstverlening

3 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Bezwaar Ziek en in tijdelijke dienst Participatieverzoek

4 Het re-integratieverslag bij langdurig verzuim Het eerste spoor

5 Tijdslijn Wet Verbetering Poortwachter

6 Toetsvragen re-integratie Is het eigen werk passend? Is het eigen werk passend te maken? Is er ander passend werk binnen het bedrijf? Is er passend werk bij een ander bedrijf (2e spoor)? LAB

7 Wat is passende arbeid alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, rekening houdend met: fysieke geschiktheid in welke mate geschikt tot werken bekwaamheden opleiding / ervaring billijkheid affiniteit met het werk / functieniveau / reistijd / vroegere arbeid / arbeidspatroon / duurzaamheid De rechten en plichten van werkgever en werknemer zijn vastgelegd in BW (Art 7:658a BW en Art. 7:660a BW)

8 DYNAMISCH Hoe langer het verzuim hoe ruimer de opvatting/interpretatie begrip LAB Passende arbeid

9 Verplichtingen tijdens ziekte Artt. 658a en 660a BW: Ingaan op en meewerken aan initiatief tenzij gevraagde partij kan aantonen dat e.e.a. in redelijkheid niet kan worden geëist. Drie wettelijke plichten werknemer 1. meewerken aan redelijk voorschrift/maatregel werkgever of deskundige 2. meewerken aan opstellen, bijstellen of evalueren plan van aanpak 3. passende arbeid verrichten, waartoe werkgever hem in de gelegenheid stelt (inclusief passende arbeid bij ándere werkgever) Consequentie bij overtreding: opzegverbod tijdens ziekte is niet van toepassing

10 Bij niet meewerken aan re-integratie Is het redelijk dat werknemer zijn verplichtingen niet nakomt? Waarschuwing (schriftelijk) Schriftelijke aankondiging loondoorbetaling opschorten of stoppen loondoorbetaling opschorten of stoppen Meewerken/alsnog betalen als werknemer aan verplichtingen voldoet Deskundigenoordeel re-integratie inspanningen werknemer aanvragen Ontslagaanvrag voorbereiden

11 Artt. 658a en 660a BW: Ingaan op en meewerken aan initiatief tenzij gevraagde partij kan aantonen dat e.e.a. in redelijkheid niet kan worden geëist. Wat is redelijk en billijk? Werkgever: grootte bedrijf, belasting andere medewerkers, kosten aanpassing, risico’s bedrijfsvoering Werknemer: duur van de uitval, affiniteiten, reistijd, functieniveau, vroegere arbeid, arbeidspatroon

12 De werkgever in zijn kracht! Doen tijdens eerste spoor In contact blijven, regie houden, ook over uw deskundigen Nauw samenwerken met de arbodienst Snel herplaatsen in passend werk bij eigen werkgever Arbeidstherapie Werk(plek) aanpassen Werktijden/rooster aanpassen Dossier bijhouden (zie stappenplan WIA*) Ingrijpen bij arbeidsconflicten, stagnatie

13 Bij stagnatie… doen! Vrijwillige verlenging van de wachttijd aanvragen Verkorte wachttijd (IVA) aanvragen bij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt Loonmaatregelen nemen Maar vooral: Deskundigenoordeel aanvragen Een onafhankelijk oordeel over de stand van zaken - Doel: stagnatie vlot trekken

14 Het re-integratieverslag bij langdurig verzuim Deskundigenoordeel

15 15 Deskundigenoordeel UWV (DO) Aandachtspunten Uitslag niet bindend, DO heeft geen juridische status Weegt wel mee bij beoordeling RIV Hoor en wederhoor Te stellen vragen Is werknemer (weer) in staat zijn volledige werk te doen? Is de gevraagde of geboden arbeid passend? Zijn de re-integratie-inspanningen werknemer voldoende Zijn de re-integratie-inspanningen werkgever voldoende Tijdige interventie voorkomt loonsanctie

16 Het re-integratieverslag bij langdurig verzuim Het tweede spoor

17 Als werkgever en werknemer constateren dat herplaatsing bij eigen werkgever nu of binnen afzienbare tijd geen structurele mogelijkheden biedt; plan van aanpak bijstellen binnen 6 weken plan 2e spoor opstellen In ieder geval toetsen bij Eerstejaarsevaluatie Eerste spoor loopt door Wanneer tweede spoor?  Is het eigen werk passend?  Is het eigen werk passend te maken?  Is er ander passend werk binnen het bedrijf?  Is er passend werk bij een ander bedrijf (2e spoor)?

18 Tot wanneer tweede spoor? Tot werkhervatting is bereikt óf Tot het 2e spoor traject adequaat is doorlopen, én werknemer kan op eigen kracht: blijven zoeken naar werk werk krijgen werk behouden

19 De werkgever in zijn kracht! Doen tijdens tweede spoor In contact blijven, regie houden, ook over uw deskundigen Nauw samenwerken met de arbodienst Terugkeermogelijkheden naar oude werk steeds beoordelen Snel herplaatsen in passend werk bij andere werkgever Netwerk aanspreken, detacheren Goed 2e spoor traject inzetten en regie houden Ook bij tijdelijke contracten. Ingrijpen bij arbeidsconflicten, stagnatie Dossier bijhouden Voorkom loonsanctie!

20 De loonsanctie

21 Wat is een loonsanctie? Loonsanctie herstel door werkgever einde loonsanctie Verlenging Loondoorbetaling administratieve of inhoudelijke redenen Loonsanctie bedraagt nooit meer dan 52 weken loon* Snel repareren verkort de termijn * Bij tijdelijke contracten is de verhaalsanctie gelijk aan de periode van vertraging

22 Resultaat van re-integratie: wat is voldoende? Werk is passend Werkhervatting is structureel Werk sluit zo dicht mogelijk aan bij de functionele mogelijkheden, functieniveau en laatst verdiende loon, met een minimum van 65% en dan met instemming van uw werknemer

23 SANCTIES Beoordeelde re-integratieverslagen 20122013 Totaal47.45346.916 Opgelegde loonsancties5.9934.973 % sancties t.o.v. beoordelingen12,63 %10,60 % Administratieve sancties2.8632.299 % sancties t.o.v. totale sancties47,8 % 46,2 % Inhoudelijke sancties3.1302.674 % sancties t.o.v. totale sancties52,2 %53,8 %

24 Top 6 loonsancties onvoldoende inspanningen Niets of onvoldoende gedaan, Spoor 1; bedrijfsecon. redenen of laksheid Het verkeerde aan re-integratie gedaan Spoor 1; hervat voor minder uren dan mogelijk Te laat iets aan re-integratie gedaan Niet toepassen richtlijnen, periode van onterechte GBM Het verkeerde aan re-integratie gedaan Spoor 1; concrete herplaatsingskans gemist 1 2 3 4 5 6 25% 20% 17% 12% 11% 9% Onterechte GBM Het verkeerde gedaan spoor 2 niet of niet adequaat aangepakt

25 Sancties naar sectoren Hogere en lagere overheid, onderwijs, nutsbedrijven, defensie Metaal en technische bedrijfstakken Reiniging Detailhandel en ambachten 1 2 3 4 5 23% 18% 5% 4% Zorg en welzijn

26 Vervolg … Na 104 weken loon doorbetalen EN geen loonsanctie  WIA beoordeling

27 WIA Uitgangspunten Werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor gezonde werkomgeving Nog meer inspannen om bij langdurige ziekte terugkeer naar werk mogelijk te maken Nadruk ligt op wat mensen kunnen Wia is een (loon)verzekering Wat verdiende werknemer Afgezet tegen Wat kan de werknemer ondanks beperkingen verdienen in gangbare arbeid op de Nederlandse arbeidsmarkt

28 WIA: Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 104 weken loondoorbetaling 35 - 80% 80% of meer (nd) < 35%80% of meer (d) WGAIVA dienstverband WW / WWB

29 WGA * voldoen aan referte-eis: in laatste 36 weken tenminste 26 gewerkt verkorte uitkeringsduur en hoogte uit WW ook van toepassing op WGA loongerelateerde uitkering* minimaal 3 mnd. / maximaal 38 mnd. niet werken of < 50% verdiencapaciteit werken > 50% verdiencapaciteit loonaanvullingvervolguitkering

30 Toegekende WGA aanvragen 2013 naar diagnose (TOP 5) Bewegingsapparaat Hart- en vaatstelsel Zenuwstelsel Nieuwvormingen 1 2 3 4 5 45% 14% 11% 8% 5% Psychische stoornissen

31 Bezwaar

32 Bezwaar maken In het kader van de heroverweging in bezwaar beoordeelt Afd. bezwaar of het primaire besluit in overeenstemming is met de wet, het beleid en de jurisprudentie UWV-beleid en de weging van feiten door het behandelteam wordt door afdeling bezwaar gerespecteerd Aangegeven geschilpunten worden onderzocht, tenzij.. Feitelijke onjuistheden vaststelling grondslag worden ambtelijk gecorrigeerd Hoorprocedure en mediation mogelijk Afdeling bezwaar neemt een onafhankelijk besluit op de werknemersverzekering

33 Ziek uit dienst re-integratie participatie

34 Re-integratieverslag nog <6 weken in dienst na eerste ziektedag: géén re-integratieverslag bij 6 tot 10 weken of herstel binnen 3 maanden: verkort re-integratieverslag 10 weken of langer: volledig re-integratieverslag Ziek en in tijdelijke dienst (1)

35 UWV verhaalt Ziektwetuitkering over periode waarin u onvoldoende re-integratieinspanningen heeft verricht (stagnatieperiode) eerste 14 weken tellen niet mee nooit langer dan stagnatieperiode maximaal 52 weken hoogte gelijk aan uitbetaalde uitkering Ziek uit dienst en toekenning ziektwetuitkering/WGA Flex uitkering heeft gevolgen voor uw premie Ziek en in tijdelijke dienst (2)

36 UWV betaalt mee aan re-integratiekosten kosten zijn hoger dan 70% van resterend brutoloon UWV betaalt deel boven 70% met maximum van € 3.000 op basis van declaratie werkgever blijft verantwoordelijk Participatieverzoek traject tijdens dienstverband afgerond

37 UWV betaalt mee aan re-integratiekosten re-integratie vergroot de kans op werk - UWV betaalt max. € 3.000 op basis van declaratie re-integratie gericht op andere werkgever - traject en re-integratiebedrijf voldoen aan voorwaarden - UWV betaalt max. € 5.000 aan re-integratiebedrijf bij plaatsing voor minimaal 6 maanden traject is 6 weken voor einde dienstverband gestart UWV neemt verantwoordelijkheid na dienstverband over Participatieverzoek traject loopt na dienstverband door

38 38


Download ppt "WORKSHOP HOE VOORKOM IK EEN LOONSANCTIE?. Welkom! Henriëtte Sterken UWV Werkgeversdienstverlening."

Verwante presentaties


Ads door Google