De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

,, Stand van zaken van (ook) uw sociale dienst Raadsbijeenkomst Gemeente Dordrecht 30 maart 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: ",, Stand van zaken van (ook) uw sociale dienst Raadsbijeenkomst Gemeente Dordrecht 30 maart 2010."— Transcript van de presentatie:

1 ,, Stand van zaken van (ook) uw sociale dienst Raadsbijeenkomst Gemeente Dordrecht 30 maart 2010

2 Inhoud: - Werk, inkomen en zorg, hoe is het georganiseerd? - ontstaan en bestuur Sociale Dienst Drechtsteden - resultaten 2009 - gevolgen van de recessie - ontwikkelingen - financiële uitdagingen 2010

3 Werk en inkomen - landelijk  verzekeringen en voorziening  UWV en gemeenten  werk staat voorop  100 werkpleinen, 30 plus vestigingen  voor alle werkgevers en werkzoekenden  financiering door Rijksoverheid in AU en doeluitkeringen  Gemeenten hebben financiële prikkel

4 Zorg - landelijk  AWBZ, zorgverzekeringen en WMO  Zorgkantoren, verzekeraars en gemeenten  verzekeringen en voorzieningen  Gemeenten:  breed WMO beleid gericht op ontwikkelen van “civil society”  Individuele verstrekkingen zoals huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen, aanpassingen woning en hulpmiddelen

5 Werk, inkomen en zorg in de Drechtsteden  Sociale dienst Drechtsteden:  fusie van 6 sociale diensten - regio Drechtsteden  één beleid, één uitvoering, één bestuurlijke aansturing  overgedragen taak: bevoegdheid bij Drechtraad  brede dienst: werk, inkomen, zorg, schuldhulpverlening, inburgering, kinderopvang

6 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Bestuurlijke aansturing SDD Drechtraad Adviescomm. WZI Bestuurscommissie SDD Sociale Dienst Drechtsteden Drechtsteden bestuur De SDD heeft overgedragen taken op het gebied van beleid en uitvoering werk, inkomen en zorg

7 Resultaten 2009 DoelResultaat de ontwikkeling van de WWB is 3% gunstiger dan het landelijke gemiddelde. De landelijke stijging is 8,5%, de stijging van de SDD 6,3%, dat is 2,2 % gunstiger Minimaal 35% van deelnemers aan onze trajecten stroomt uit naar werk 22% van deelnemers aan trajecten stroomt uit naar werk. 100% van de klanten met een arbeidsverplichting neemt deel aan een traject 95% van de klanten met een arbeidsverplichting neemt deel aan een traject Alle middelen voor het minimabeleid komen terecht bij de doelgroep 100% van de middelen komt terecht bij de doelgroep We zijn 700 mensen gestart met een inburgeringscursus Er zijn 877 mensen gestart met een inburgeringscursus

8 Resultaten 2009 DoelResultaat Van de in behandeling genomen aanvragen schuldhulpverlening, leidt 50% tot een regeling Van de in behandeling genomen aanvragen schuldhulpverlening, leidt 53% tot een regeling 60% van de fraudeonderzoek leidt tot een bijstelling van de uitkering 68% van de fraudeonderzoeken leidt tot een bijstelling van de uitkering 80% van de aanvragen (excl. SHV) wordt binnen 20 werkdagen afgehandeld WWB 80 % Bijzondere bijstand 91 % WMO 82 % De klanttevredenheid scoort minimaal een 7 De klanttevredenheid scoort een 7,3 Er wordt een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven De accountant heeft over 2009 een goedkeurende verklaring verstrekt.

9 Gevolgen van de recessie Verwachtingen CPB: afname werkgelegenheid in 2009 met 2,25% en in 2010 met 6% werkloosheid loopt op tot 8,75% van de werkzame beroepsbevolking in 2010 stijging bijstand: oplopend naar 18% in 2010 (t.o.v. 2008)

10 Ontwikkeling Drechtsteden 2008Verwachting 2010 WW2.9005.800 WWB4.5005.000 Wajong2.2002.350 WSW1.500 WIA7001.200 WAO8.2007.100 Totaal20.24422.950 * schatting op basis van landelijke cijfers** landelijke schatting CPB vertaald naar SDD

11 Ontwikkeling arbeidsmarkt Drechtsteden * schatting op basis van landelijke cijfers** landelijke schatting CPB vertaald naar SDD Werkloosheid Drechtsteden 2009: 4,1 % Werkloosheid Nederland 2009: 6,7%  opleidingsniveau van werkzoekenden stijgt  leeftijd van werkzoekenden stijgt  vraag naar personeel in industrie, bouw en overheid daalt met circa 50%  kansrijke sectoren: gezondheidszorg, dienstverlening  werkloosheid onder jongeren: 81% stijging (280 WIJ klanten)  in absolute getallen: 45+ werkloosheid het grootst

12 Ontwikkeling WWB SDD en Dordrecht (september 2009 – maart 2010)

13 ontwikkeling WWB grote gemeenten 1 maart 2010

14 Aanpak jeugdwerkloosheid  Wat doe jij na je examen?  aanvraag uitkering: eerst workshop met vacatures  Wet Investeren in Jongeren: tot 27 jaar leren of werken, geen bijstand  Route 23 voor de multi problem jongeren  Arbeidspool

15 schuldhulpverlening wachtlijst (30 maart 2010) schuldregeling: 22 dagen stabilisatietraject: 27 dagen slagingspercentage: 70,4% (landelijk: 33%) stijging schuld: 10% (gemiddeld 33.000) stijging aantal schuldeisers (van 15 naar 17)

16 Ontwikkelingen  2008, economisch gunstig, eind 2008 grote omslag  Op langere termijn: 2010 grote werkloosheid, vanaf 2012: krapte op de arbeidsmarkt?  aandacht voor uitsluiting door armoede  schuldenproblemen nemen toe  toenemend beroep op WMO indv. voorzieningen  Heroverwegingen Rijk: een regeling voor de onderkant arbeidsmarkt, aansturing op 100 werkpleinen

17 Ontwikkelingen  Werkplein: alle publieke diensten voor de arbeidsmarkt (werkgevers) onder een naam en werkwijze  Serviceloket, WMO loket, Zorgplein lokaal vormgeven  Cliëntenraad WWB en WMO adviesraad; volwassen partners  Nieuwe wet schuldhulpverlening  Nieuwe verordeningen

18 Wat zijn de financiële prognoses? 2009: voldoende reserves om de klap op te vangen 2010: reserves nagenoeg leeg Grootste uitdagingen 2010: - participatiebudget: afroming reserve (naar 8 mln.) en bezuiniging van 3,4 mln. - minimabeleid: verwacht tekort van 500.000 - tekort op Inkomens deel ??? - brede doorlichting GRD - apparaatskosten: bezuiniging van 1,5 miljoen

19 Wat kunnen we eraan doen?  re-integratie beleid beperken  minimabeleid: beperken of herzien  WMO: eigen bijdrage en meer compensatieplicht  dienstverlening beperken  efficiency door meer taken van gemeenten naar de SDD  efficiency door slimmere uitvoering  ?????!!!!

20 bedankt voor uw aandacht! www.socialedienstdrechtsteden.nl voor al uw vragen: 078-6398000 www.socialedienstdrechtsteden.nl


Download ppt ",, Stand van zaken van (ook) uw sociale dienst Raadsbijeenkomst Gemeente Dordrecht 30 maart 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google