De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 2e marap 2010 GRD Themabijeenkomst Drechtraad 2 november 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 2e marap 2010 GRD Themabijeenkomst Drechtraad 2 november 2010."— Transcript van de presentatie:

1 1 2e marap 2010 GRD Themabijeenkomst Drechtraad 2 november 2010

2 2 Procedure 2e marap 2010 Normaal in twee stappen: – eerst oriënterend – vervolgens plenaire besluitvorming Nu wat afwijkend – marap bevat begrotingswijzigingen voor 2010 die door de Drechtraad in december moeten worden vastgesteld DSB heeft de marap nog maar net vastgesteld Vandaar vandaag presentatie van de belangrijkste uitkomsten

3 3 Opzet van de presentatie Puntsgewijs – Stand van zaken eind augustus volgens 2e marap – Acties en bijsturingsmaatregelen Onderwerpen die spelen in 2010 Volgende maand bespreking van de actuele begroting 2011

4 4 Algemeen beeld Gematigde economische groei – Zeker niet robuust – Sommige sectoren doen het slecht – Bv woningmarkt blijft zorgelijk – Aantal ww-uitkeringen stijgt niet meer – Maar aantal bijstanduitkeringen is dit jaar sterk gesteken – Dit leidt tot een groot financieel tekort

5 5 Financiële uitkomsten Extra kosten voor gemeenten (bedragen x € 1.000) BijstandMinima beleid SDD apparaat ZHZTotaal Alblasserdam 307132772419 Dordrecht 5.0342014494516.135 HI Ambacht 17971696298 Papendrecht 4451840121624 Sliedrecht 375153391514 Zwijndrecht 92036821691.207 Totaal 7.2602906471.0009.197

6 6 Bestuur en organisatie Cie Scholten en Meijdam – Versterken van bestuurlijk betrokkenheid bij regionale ontwikkeling en samenwerking  Introductie van de Drechtstedendinsdag Bestuurlijke driehoek bedrijfsvoering – Verbeteren van interne bedrijfsvoering – Informatiebrief van juni aan DR  Actieprogramma bedrijfsvoering  Korte termijn: todo-lijst

7 7 Bestuur en organisatie (vervolg) Todo lijst  Concrete acties die moeten leiden tot een betere P&C cyclus  Afgestemd met accountant  Besproken in auditcommissie Versterken concernorganisatie  Algemeen directeur start eind deze maand  Concernstaf is uitgebreid

8 8 Problematiek Zuid-Holland Zuid Hardnekkig probleem speelt al een aantal jaren Dienstverlening van en bijdrage aan het SCD Bestuurlijke betrokkenheid is versterkt  Eenduidige afspraken met ZHZ, VR en OD  Inhoud van dienstverlening  Juridische verhouding  Financieel kader

9 9 Problematiek ZHZ (vervolg) Financiële consequenties – Bijdrage van Drechtsteden over 2008, 2009 en 2010 is € 2,3 miljoen – Miv 2011 structureel lagere bijdrage van ZHZ/ VR/ OD van € 1 miljoen Dekkingsvoorstel in 2e marap voor 2010 – € 1 miljoen bijdrage van gemeenten – € 1 miljoen uit BWS reserve – € 0,2 miljoen uit brede doorlichting – € 0,1 miljoen via begroting SCD

10 10 Taakstelling / doorlichting Bijdrage van GRD aan financiële krapte – Algemene taakstelling loopt op € 1,5 miljoen in 2010, € 2,0 in 2011, € 3,5 in 2012 ná 2012: afhankelijk van ontwikkeling gemeentefonds – Afzonderlijke taakstellingen SDD (€ 1,1 miljoen) en SCD (€ 1,0 miljoen) Taakstelling 2010 is gerealiseerd – Voor een deel incidenteel  Invulling via (aanvullende) business cases  Ook als onderdeel van het IPD

11 11 Algemeen / concern Budget netwerkontwikkelingen – Budget 2010 is € 1,3 miljoen – Hogere kosten voor extra activiteiten, proceskosten IPD  Kostenbeheersing om binnen budget te blijven  In 2011 worden structurele kosten normaal in de begroting opgenomen  Budget netwerkontwikkelingen vervalt dan Externe inhuur – In 2010 naar schatting € 21 miljoen (€ 25 miljoen in 2009; begroot € 17 miljoen in 2011)  In 2e marap opbouw en samenstelling opgenomen  Maatregelen in voorbereiding voor regulering en verder terugdringen

12 12 Sociale Dienst Bijstandverlening – Prognose is € 7,3 miljoen tekort meer uitkeringen, lagere Rijkssubsidie – Nu stabilisering van aantal uitkeringen, beeld is wat gunstiger dan bij 1e marap.  Instroom beperken: samenwerking met UWV  Uitstroom vergroten: één op één begeleiding van klanten  Actieprogramma jeugdwerkloosheid  Werken aan zelfstandigheid Minimabeleid – Kosten voor gemeenten zijn € 290.000 hoger – Groter beroep op voorzieningen, langdurigheidstoeslag  Communicatie is meer terughoudend  Ontwikkelen nieuw minimabeleid

13 13 Sociale Dienst (vervolg) WMO huishoudelijke hulp – Prognose is € 1,1 miljoen positief 1e marap was nog € 1,3 miljoen positief – Wordt voor € 0,9 miljoen gebruikt voor invullen taakstellingen – Landelijk budget is gekort, circa € 2,3 miljoen in 2011  Bezuinigingsvoorstellen worden voorbereid Apparaatskosten – Kosten voor gemeenten zijn € 647.000 hoger – Project voorliggende voorzieningen € 385.000  Onderzoek of klanten in aanmerking komen voor andere uitkering, levert in 2010 circa € 1 miljoen lagere bijstanduitkering op – € 262.000 hogere kosten voor extra werkplekken en applicaties (zie 1e marap)

14 14 Overige GRD - dochters Bureau Drechtsteden – Tekort loop terug van € 450.000 naar € 285.000  Analyse oorzaak van tekort is gemaakt Nieuwe activiteiten zonder deugdelijke dekking Lobby-activiteiten en boven-regionaal Maritieme dienstverlening Kosten Drechtstedendinsdagen Extra apparaatslasten  Maatregelen om tekort verder terug te brengen  Verminderen personeel  Activiteiten heroverwegen  Efficientere inzet beschikbare middelen  Aanvullende financiering Ingenieursbureau – Prognose is een tekort van € 60.000 – Teruglopende omzet ivm economische teruggang

15 15 Overige GRD-dochters (vervolg) Servicecentrum – Positief resultaat van € 325.000 – Hogere materiële lasten voor telefonie en printen worden doorberekend aan de veroorzaker  SCD werkt aan taakstelling van € 1,0 miljoen in 2011  Zie de kredietaanvraag voor het VIP-project  Aanbestedingen voor telefonie en printers leiden tot besparingen  Zie de kredietaanvraag voor multifunctionals Gemeentebelastingen – Positief resultaat van € 57.000 – Realiseert bijdrage aan taakstelling brede doorlichting  Businesscases voor verbeteren effectiviteit en efficiency  Besparing loopt op tot € 0,5 miljoen in 2012 Onderzoekcentrum – Positief resultaat van € 60.000 – Realiseert bijdrage aan taakstelling brede doorlichting >Businesscase leidt tot besparing van € 0,1 miljoen

16 16 Vragen / opmerkingen


Download ppt "1 2e marap 2010 GRD Themabijeenkomst Drechtraad 2 november 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google