De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fokke Huisman Afdelingshoofd Werk, Meedoen en Inkomen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fokke Huisman Afdelingshoofd Werk, Meedoen en Inkomen"— Transcript van de presentatie:

1 Fokke Huisman Afdelingshoofd Werk, Meedoen en Inkomen
Samen sterk in werk Fokke Huisman Afdelingshoofd Werk, Meedoen en Inkomen 8 juni 2011

2 Uit regeerakkoord “Ieder mens heeft recht op zelfbeschikking, verdient de kans het beste uit zichzelf te halen en zich te ontplooien. We schrijven niemand af, maar spreken iedereen aan. Een baan is immers de beste sociale zekerheid. Natuurlijk zorgen we samen voor wie echt niet kan meedoen”

3 Wat komt er op de gemeente af?
Herziening van de Wet werk en bijstand per ; Invoering van de Wet Werken naar Vermogen per ; Forse bezuinigingen op de uitvoeringsbudgetten van de gemeente; Bezuinigingen bij het UWV Werkbedrijf; Regionalisering.

4 Herziening Wwb 2012 Invoering van een toets op het huishoudinkomen;
Wettelijke plicht tot tegenprestatie naar vermogen; Vier weken-zoektermijn voor jongeren tot 27 jaar; Normering gemeentelijk minimabeleid op 110%; Verplichte terugvordering fraudevorderingen; De Wwb-uitkering wordt vanaf 2012 in 20 jaar verlaagd; Beheersing Nederlandse taal; Aanscherping maatregelen. Opgenomen in regeerakkoord. Ad 1: De bijstand voor inwonenden wordt afgeschaft. Er wordt een toets ingevoerd op het huishoudinkomen met een beperkte vrijlating voor minderjarige kinderen. Deze vervangt de toets op het partnerinkomen. Ad 2: Tegenprestatie geldt naast de re-integratieplicht uit de Wwb. Het is een keuze van de gemeente dit al dan niet te gaan handhaven. Ad 3: Jongeren tot 27 jaar werken, leren of lopen stage. Ook worden de voorwaarden en sancties aangescherpt. Zolang met zich kan scholen, dient een beroep op Stufi te worden gedaan. Dat gaat boven bijstand. Als jongeren zich melden, mag de gemeente de eerste vier weken geen ondersteuning bieden. Dit kan in de praktijk tegenstrijdig blijken aan wat jongerenwerkers bijv. proberen te bereiken. Ad 5: Onterecht verstrekte uitkeringen moeten worden teruggevorderd, ongeacht de hoogte van de fraude. Dat is nu nog een beleidskeuze voor gemeenten. Wwb-ers worden bij fraude bestraft met het inhouden van de uitkering voor een periode van 3 maanden. (nb; al praktijk in Spijkenisse). Per krijgen gemeenten de mogelijkheid een bestuurlijke boete op te leggen ter hoogte van maximaal het fraudebedrag. Ad 6: Dit is de wet Voorzieningen Arbeid en Zorg Alleenstaande Ouders. Voor alleenstaande ouders in de bijstand wordt de categorale vrijstelling van de sollicitatieplicht afgeschaft. De individuele mogelijkheid tot vrijstelling blijft bestaand. De vrijlating van inkomen uit arbeid voor deze ouders, wordt verruimd. Ad 8: Er is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer door minister Kamp, waarin beheersing van de Nederlandse taal als voorwaarde wordt gesteld voor het recht op bijstand. Doel hiervan is de kansen voor participatie op de arbeidsmarkt en deelname aan het sociaal-maatschappelijk verkeer te vergroten.

5 Werken naar Vermogen (1)
Gedeeltelijke samenvoeging van de Wwb, WIJ, Wsw en Wet Wajong; Wajong blijft bestaan voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten; Wsw blijft bestaan voor Wsw-ers met een indicatie beschut werken; Voorwaarden Wwb leidend; Bestaande groepen worden ontzien; Invoering van het loondispensatiestelsel; Ontschotting van de budgetten en bezuinigingen; Herstructureringsplan Wsw. Ad 1: de wet wordt uitgevoerd door de gemeenten. Ad 2: De Wajongers worden vanaf `12 ingedeeld in ‘volledig en duurzaam’ en ‘gedeeltelijk’ arbeidsongeschikt. De uitkering van gedeeltelijk arbeidsongeschikten worden per verlaagd van 75% naar 70% WML. Ad 3 en 4: Dit betekent ook dat de CAO in stand blijft. Ad 5: huidige Wsw-ers worden niet herkeurd en kunnen op hun Wsw-werkplaats blijven werken. Voor hen verandert er niets. Hetzelfde geldt voor de Wajongers. Ad 6: Dit betekent dat iedereen moet werken naar vermogen. Hiertoe wordt voor iedereen de loonwaarde vastgesteld door een onafhankelijke derde. De werkgever betaalt salaris tot de loonwaarde. De gemeente vult het inkomen vervolgens aan tot max. het WML. Loondispensatie kan max. 9 jaar worden ingezet. Ad 7: De budgetten voor de Wwb/WIJ, Wsw en Wet Wajong worden ontschot. Samenvoeging re-integratie- en begeleidingsbudgetten, waarbij beide budgetten worden verlaagd. Er is een structurele bezuiniging ingeboekt op Wsw van € 650 miljoen en op Wajong van € 900 mln. Wat dit voor Spijkenisse betekent is nog niet duidelijk. Wat het participatiebudget betreft, is inmiddels duidelijk dat we per al rekening moeten houden met een korting van bijna 50% op het re-integratiedeel van het participatiebudget. Ad 8: De gemeenten moeten uiterlijk een herstructureringsplan Wsw indienen bij het rijk. Alleen door het indienen van het plan, kunnen gemeenten aanspraak maken op hun deel van het eenmalige herstructureringsbudget voor de Wsw van € 400 miljoen. In het plan moet worden opgenomen hoe het Sw-bedrijf wordt omgevormd naar een mensontwikkelbedrijf. Aan welke voorwaarden het plan verder moet voldoen, is nog niet bekend.

6 Werken naar Vermogen (2)
Actieve benadering werkgevers; Bovenlokale samenwerking met werkgevers; Herijking functie werkpleinen (als gevolg bezuiniging; Rijksoverheid geeft het voorbeeld: 1% fte wordt gereserveerd voor de doelgroep van de Wwnv; Afname administratieve lasten en verantwoording.

7 Bezuinigingen Bezuiniging op het participatiebudget per van bijna 50% op de re-integratiemiddelen; Structurele bezuiniging op het Wsw-budget van € 650 miljoen en op Wet Wajong van € 900 mln; Eenmalig budget voor herstructurering Wsw van € 400 miljoen; Extra uitvoeringsbudget voor de Wwnv voor Spijkenisse is € in 2013. Het participatiebudget is opgebouwd uit de budgetten voor re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie. Ontwikkelingen: Ingaande 1 januari 2010 wordt de reserveringsregeling van het Participatiebudget verlaagd van 60% naar 25%. De terugbetaling bedroeg voor de gemeente Spijkenisse ruim € 2 miljoen. In 2010 is het macrobudget voor re-integratie voor gemeenten met € 75 miljoen verlaagd. Per 2011 is het macrobudget voor re-integratie met nog eens € 45 miljoen verlaagd. Het macrobudget voor volwasseneneducatie is per 2010 met € 50 miljoen verlaagd en ingaande 2011 met nog eens € 35 miljoen. Hierdoor is het macrobudget in twee jaar tijd van € 190 naar € 105 miljoen gegaan. Per 2013 gaat de uitvoering van Vavo (onderdeel volwasseneneducatie) als taak terug naar het rijk incl. de helft van het budget. De uitgaven betreffen momenteel in Spijkenisse minder dan de helft. We gaan er dus meer op achteruit. Het macrobudget voor inburgering wordt in een paar jaar volledig afgebouwd. Participatiebudget 2009: € Participatiebudget 2012: €

8 Wat betekent dat voor de gemeente?
2011 € Wsw-budget  salaris + ondersteuning 314 Wsw-ers € participatiebudget  ondersteuning 1800 Wwb en WIJ-ers 2013 € Wsw-budget  salaris van 283 Wsw-ers € participatiebudget  ondersteuning van Wwnv-ers. € uitvoeringsbudget Wwnv + € voor herstructurering Wsw. 2011 Wsw-budget dus € per persoon voor salaris (CAO-loon) en ondersteuning (begeleiding en scholing), participatiebudget € per persoon. 2013 Particitpatiebudget ter ondersteuning van 1800 Wwb- en WIJers, 283 Wsw-ers en circa 50 Wajongers Wsw-budget € ,60 voor salaris (CAO-loon). Participatiebudget € per persoon + uitvoeringsbudget € 8,20 per persoon.

9 Consequenties dienstverlening
Reorganisatie van het Sociaal werkvoorzieningsbedrijf en het uitvoeringsstelsel van de gemeente; Niet alle werkzoekenden kunnen ondersteuning krijgen; Geen loonkostensubsidie meer voor werkgevers; Afstand tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wordt groter; Dalende beroepsbevolking door vergrijzing en ontgroening; Hoe voorkomen we verdubbeling van de werkloosheid ten tijde van een krimpende beroepsbevolking? Reorganisatie zal ingrijpend zijn en gevolgen hebben voor de doelgroepen mensen komen dus onnodig aan de kant te zitten; Nu compenseert de gemeente de verminderde loonwaarde van de werkzoekende. Straks niet meer. Vraag; komen deze werkzoekenden straks nog aan de bak en kunnen werkgevers hun vacatures nog wel invullen

10 Hoe voorkomen we verdubbeling van de
werkloosheid ten tijde van een krimpende beroepsbevolking?

11 Spijkenisse werkt! Werk in plaats van uitkering
Samenwerkingsverband met het sociaal werkvoorzieningsbedrijf Beheer openbare ruimte Inwonersdraagvlak Bemiddeling naar werk in % Uitbreiding naar de regio Huidige aanpak financieel niet draagbaar Op zoek naar alternatieven

12 Werkgeversservicepunt Spijkenisse
Organisatie lokaal WSP - accountmanagers - werkgeverscontacten - informatie & advies, matchmaking en relatiebeheer - (on)mogelijkheden Via de vernieuwde gemeentesite Telefoon - algemeen of - accountmanager Lenneke Kriek

13 Stapelbanen Maatwerkoplossing Kleinschalige werkzaamheden
Snelle bemiddeling Werving en matching via het werkgeversservicepunt Lage uurprijs - bij voorinschrijving € 7,50 per uur excl. Btw - bij aanvraag € 12,50 per uur excl. Btw

14 Regionaal werkgeversservicepunt
Regio Rijmond Gemeenten Capelle aan den IJssel, Rotterdam en Spijkenisse Schaalvoordelen Landelijke convenanten Breder netwerk Haven- en zorgsector als speerpunt Spijkenisse tekent 24 mei als eerste convenant

15 Stelling 1 Die loonkostensubsidie heb ik niet nodig als werkgever.

16 Stelling 2 Liever een Poolse werknemer, dan een bijstandsgerechtigde.

17 Stelling 3 Van de gemeente hoef je niks te verwachten als werkgever.

18 Stelling 4 Het regionaal werkgeversservicepunt, het
antwoord op al uw vragen?

19 Stelling 5 5% van mijn werknemersbestand kan
zeker een werknemer met een ‘vlekje’ zijn.

20 Vraag aan de zaal Hoe zou u de uitvoering van de regelingen
aanpakken, als u de gemeente was?


Download ppt "Fokke Huisman Afdelingshoofd Werk, Meedoen en Inkomen"

Verwante presentaties


Ads door Google