De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ledenvergadering 2014. Agenda 1. Opening en welkom 2. Notulen d.d. 9 november 2013 3. Mededelingen en ingekomen stukken * Stand van werkzaamheden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering 2014. Agenda 1. Opening en welkom 2. Notulen d.d. 9 november 2013 3. Mededelingen en ingekomen stukken * Stand van werkzaamheden."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering 2014

2 Agenda 1. Opening en welkom 2. Notulen d.d. 9 november 2013 3. Mededelingen en ingekomen stukken * Stand van werkzaamheden projectgroep Laatste Levensfase door Conny Schreuders-Bais, voorzitter * Uitreiking Mies Rijksen-prijs 4. Jaarrekening 2013 en resultaten 2014 5. Geactualiseerde contributieregeling en reductieregeling 12.00 – 13.00 uur Lunchpauze 2

3 Wijzigingsvoorstellen Dhr. B. van Eijk Betreffende notulen ALV 2013, blz. 8 Voorgestelde wijziging in notulen ALV 2013, 2 alinea: “... A. Van Eijk, lid, merkt op dat er het beeld blijft van een financieel gat dat gevuld moet worden. Fondsenwerven is lange termijnwerk, het vertrouwen moet groeien. Als het bestuur meent dat samenwerking met het SPF mogelijk is zonder daarvan schade te ondervinden, dan verzoekt hij het bestuur hiernaar grondig onderzoek te doen en duidelijkheid te verschaffen over werkwijze van het SPF. Want er blijft een waas van geheimzinnigheid hangen rond het SPF, haar werkwijze, haar bestedingen..” 3

4 Wijzigingsvoorstellen agendapunt 2 Dhr. B. van Eijk Betreffende moment van vrijgeven notulen ALV Verzoek aan het bestuur: De notulen uiterlijk binnen een maand na datum ALV openbaar te Maken aan de leden. Het document bevat veel conclusies, afspraken, toezeggingen. Het is daarom ook belangrijk voor opvolging van afgesproken acties. Eventuele correcties en gewenste bijsturingen kunnen dan tijdig plaatsvinden. Daarmee ondersteunen de notulen de eventueel benodigde bijsturing van te nemen acties. dhr. B. van Eijk Betreft identificatie sprekers/vragenstellen in de notulen ALV Verzoek aan het bestuur: “In de ALV notulen worden bestuursleden en betaalde krachten (het bureau) van de vereniging meestal met de voornaam aangeduid wanneer zij iets wensen te zeggen. Andere aanwezigen daarentegen worden zelden met hun naam geduid… Aangezien het belang van de ALV wil ik als lid en met mijn naam worden herkend….” 4

5 5

6 Jaarrekening 2013

7 Verkorte jaarrekening 2013 (1) Balans per 31 december 2013 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA Vaste activa Materiele vaste activa 23.99936.661 Vlottende activa Vorderingen 174.702 403.987 Liquide middelen 1.627.560 1.817.222 Totaal 1.826.261 2.257.870 =========================== 7

8 Verkorte jaarrekening 2013 (2) 8 PASSIVA 31 december 201331 december 2012 Reserves en fondsen Verenigingskapitaal2.723 Continuiteitsreserve72.0000 Bestemmingsreserves1.003.1891.340.214 Algemene reserve70.89560.654 1.148.8071.403.591 Kortlopende schulden 677.454854.279 Totaal1.826.2612.257.870

9 Staat van baten en lasten over 2013 (1) 9 Begroting 2013 2012 Baten Subsidies en andere bijdragen362.032356.750404.750 Giften en baten uit fondsenwerving670.159736.5001.170.026 Financiële baten25.56530.00035.464 1.057.7561.123.2501.610.240 Personeelskosten411.704384.900342.643 Afschrijvingen materiële vaste activa13.97615.00027.152 Huisvestingskosten50.46153.00048.513 Organisatiekosten130.538152.000148.092 Bestuur en organisatie36.60225.00062.950 Lotgenotencontact114.122148.000118.075 Belangenbehartiging110.807310.000229.358 Informatievoorziening en voorlichting133.282130.500137.298 Overige activiteitenkosten311.048303.000584.629 Totaal bestedingen1.312.5401.521.4001.698710 Resultaat-.254.784-398.150-88.470

10 Staat van baten en lasten over 2013 (2) 10 2013 2012 Resultaatbestemming Continuiteitsreserve 72.0000 Bestemmingsreserve wetenschappelijk onderzoek-334.938-93.827 Bestemmingsreserve Matjesfonds-2.087-384 Bestemmingsreserve partnerbegeleiding0123 Algemene reserve10.2415.618 -254.784-88.470

11 Resultaatbestemming Het resultaat over 2013 ad - € 254.784 wordt bestemd volgens het besluit van het bestuur. De resultaatbestemming is weergegeven onder de staat van baten en lasten. De bestemmingsreserve O & O (voorheen: Bestemmingsfonds) mag nooit lager zijn dan: € 500.000,-. 11

12 12

13 Geactualiseerde contributieregeling en reductieregeling 1.Waarom een nieuwe regeling? 2.Inhoud nieuwe regeling 3.Wijzigingsvoorstellen behandelen incl. advies bestuur 4.Check of de wijzigingsvoorstellen gehandhaafd worden 5.Stemmen over de gehandhaafde wijzigingsvoorstellen, 1 voor 1 6.Stemmen over contributiereglement 7.Stemmen over reglement reductielidmaatschap 13

14 Geactualiseerde contributieregeling vaststelling 1.1. Algemeen Leden betalen een bedrag op basis van een staffelcontributie. Een lid kan aan de hand van de factuur bepalen of er € 40,- €65,- of € 80,- of meer wordt overgemaakt. Dit biedt de mogelijkheid om de Parkinson Vereniging financieel te ondersteunen: privileges zijn bij iedere contributiehoogte gelijk. 1.2. Reductielidmaatschap Indien iemand om financiële redenen niet in staat is om lid te worden van de Parkinson Vereniging of om diezelfde reden genoodzaakt is zijn lidmaatschap op te zeggen, kan de vereniging onder voorwaarden een reductielid- maatschap toekennen. Het lid betaalt dan € 25,-. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling zijn op te vragen bij het bureau van de Parkinson Vereniging. 14

15 Geactualiseerde contributieregeling 1.3. Betalingsmogelijkheden Per 2016 zijn er drie mogelijkheden om contributie te betalen: 1. Via automatische incasso (vanaf 2016) Bij deze vorm wordt er worden opgenomen: ‘Ik machtig de Parkinson Vereniging hierbij tot wederopzegging de jaarlijkse contributie van € 40,-/€ 65,-/€80,- * af te schrijven van IBAN rekeningnummer …..(*Doorhalen wat niet van toepassing is). 2. Via een per email verstuurde factuur. 3. Via een per post verstuurde factuur. Bij verzending per post worden de kosten hiervoor doorberekend (€ 2,50) 15

16 Geactualiseerde contributieregeling 1.4. Postadres buitenland Voor leden woonachtig in het buitenland, wordt er € 20,00 per jaar toegevoegd aan het bedrag van het gekozen lidmaatschap in verband met de verzendkosten naar het buitenland. Het lid kan ook kiezen voor het alleen nog online lezen van Parkinson Magazine. In dit geval vervalt het bedrag van € 20,-. 16

17 Geactualiseerde contributieregeling 2 Vrijwilligers 2.1. Patiënt-leden Mensen met de ziekte van Parkinson die vrijwilliger willen zijn voor de Parkinson Vereniging zijn lid van de vereniging en betalen contributie. Hiermee zijn zij, als ervaringsdeskundig- en, directe vertegenwoordigers van de Parkinson Vereniging. 2.2. Parkinson Café Het onder 2.1. genoemde geldt ook voor de initiatiefnemer/ coördinator en de beheerder van de financiën van ieder Parkinson Café. 17

18 Geactualiseerde contributieregeling 2.3. Partners van patiënt-leden a. Partners van patiënt-leden kunnen vrijwilliger worden op basis van het lidmaatschap van het patiënt-lid. Zij zijn zelf geen lid maar hebben wel de mogelijkheid om kosten te declareren conform bijlage 4 van de Regeling Vrijwilligersbeleid. b. Indien partners alle privileges willen hebben behoren bij het lidmaatschap van de Parkinson Vereniging dan kunnen zij op persoonlijke titel lid worden en betalen zij hiervoor € 40,00 per jaar 18

19 Geactualiseerde contributieregeling 2.4. Overige vrijwilligers De overige vrijwilligers zijn zakelijke contacten van de Parkinson Vereniging in die betekenis dat zij vrijwilliger zijn geworden op verzoek van de Vereniging vanwege hun specifieke kennis of omdat er voor een functie geen lid van de vereniging beschikbaar is. Zij zijn geen lid van de Vereniging maar hebben wel de mogelijkheid om kosten te declareren zoals beschreven in bijlage 4 van de Regeling Vrijwilligersbeleid. Zij ontvangen tevens Parkinson Magazine. Per 2015 betreft dit de volgende vrijwilligers: docenten cursus Parkinson? Hou Je Aandacht Erbij; leden van de professionalskamer van de Parkinson Advies Raad; redactie Parkinson Magazine en Parkinson café medewerkers niet zijnde initiatiefnemer/coördinator en/of degene die de financiën beheert. 19

20 Reglement reductielidmaatschap Leden van de Parkinson Vereniging zijn verplicht contributie voor het lidmaatschap te betalen. De hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Om te voorkomen dat er in de praktijk mensen met de ziekte van Parkinson om financiële redenen niet lid kunnen worden van de Vereniging of hun lidmaatschap opzeggen, is er besloten via een reglement een mogelijkheid voor reductie te scheppen. Wanneer de contributie voor het lidmaatschap niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering, kan het lid worden gewezen op de reductiemogelijkheid. Indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, kan het gewone lidmaatschap op verzoek van het lid worden omgezet naar een reductielidmaatschap: 20

21 Reglement reductielidmaatschap. 1.De hoogte van deze contributie is gelijk aan het minimale bedrag dat conform de subsidieregeling van het fonds Patiënten, Gehandicapten en Ouderen (PGO) door de vereniging geïnd dient te worden (voor 2015 is dat € 25,00 per jaar); 2.Het inkomen van het lid ligt onder 125% van de bijstandsnorm (voor 2014 onder de € 1.857,00 bruto voor gehuwden en samenwonenden, onder de € 928,50 bruto voor een alleenstaande);Het lid krijgt de contributie van de vereniging niet vergoed via de aanvullende verzekering 3.Het voldoen aan beide voorwaarden dient schriftelijk te worden aangetoond bij het aanvragen van het omzetten van het lidmaatschap naar een reductielidmaatschap en vervolgens eenmaal in de drie jaar. 21

22 Wijzigingsvoorstellen Dhr. M. van Schijndel Betreffende Algemeen, 1.1. Algemeen, blz. 5 Voorgestelde wijziging 1 e alinea vervangen door: ‘Een lid kan aan de hand van de staffel in de contributie factuur bepalen of er € 40,-, € 65,- of € 80,- of meer wordt overgemaakt. Alle leden hebben overigens gelijke rechten en plichten onafhankelijk van de hoogte van de contributie die zij betalen. 22 Dhr. M. van Schijndel Betreffende Algemeen, 1.2. Algemeen, blz. 5 Gehele tekst vervangen door: ‘ Reductie van contributie. In geval de hoogte van de

23 Wijzigingsvoorstellen Dhr. M. van Schijndel Betreffende Algemeen, 1.2. Reductielidmaatschap, blz. 5 Voorgestelde wijziging ‘ Contributie reductie Indien contributie een belemmering vormt om lid te worden of te blijven dan kan een reductie van de te betalen contributie worden aangevraagd.De contributie is dan gelijk aan het minimale bedrag dat conform de subsidieregeling van het fonds Patiënten, Gehandicapten en Ouderen (PGO) door de vereniging geïnd dient te worden (voor 2015 is dat € 25,00 per jaar). Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: a. Het inkomen van het lid ligt onder 125% van de bijstandsnorm (voor 2014 onder de € 1.857,00 bruto voor gehuwden en samenwonenden, onder de € 928,50 bruto voor een alleenstaande). b. de contributie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.’ c. Het voldoen aan beide voorwaarden dient schriftelijk te worden aangetoond bij het aanvragen van de reductie en vervolgens eenmaal in de drie jaar. 23 Dhr. M. van Schijndel Betreffende Algemeen, 1.2. Algemeen, blz. 5 Gehele tekst vervangen door: ‘ Reductie van contributie. In geval de hoogte van de

24 Wijzigingsvoorstellen Dhr. M. van Schijndel Betreffende Algemeen, 1.3. Betalingsmogelijkheden, blz. 5 Voorgestelde wijziging Koptekst veranderen in: ‘1.3. Betalingsmogelijkheden voor de betaling van contributie’. Dhr. M. van Schijndel Betreffende Algemeen, 1.2 en 1.3., blz. 5 Voorgestelde wijziging Volgorde paragrafen 1.2. en 1.3. omdraaien. 24 Dhr. M. van Schijndel Betreffende Algemeen, 1.2. Algemeen, blz. 5 Gehele tekst vervangen door: ‘ Reductie van contributie. In geval de hoogte van de

25 Wijzigingsvoorstellen Mevr. W. van Vliet Betreffende 2. Vrijwilligers, artikel 2.1. tot en met 2.4., blz. 6 Blz. 6 voorgestelde wijziging: Artikelen 2.1. tot en met 2.4 schrappen en vervangend door: “Alle mensen die een vrijwilligersfunctie vervullen bij de Parkinson Vereniging zijn gratis lid. Zij hebben dezelfde privileges als betalende leden, zoals genoemd in bijlage 1 op blz. 7.’ 25

26 Wijzigingsvoorstellen Dhr. M. van Schijndel Betreffende 2. Vrijwilligers, artikel 2.1. tot en met 2.4., blz. 6 voorgestelde wijziging: Artikelen 2.1. tot en met 2.4 schrappen en vervangend door: 2.1. Leden / vrijwilligers. Leden, die ook vrijwilliger zijn, betalen dezelfde contributie als leden, die geen vrijwilliger zijn. Leden, die vrijwilliger zijn, kunnen door hen gemaakte kosten als vrijwilliger declareren conform de Regeling Vrijwilligersbeleid indien met hen een vrijwilligersovereenkomst is gesloten. 2.2. Vrijwilligers, die geen lid zijn. Vrijwilligers, die geen lid zijn, kunnen de door hen gemaakte kosten declareren conform de Regeling voor Vrijwilligersbeleid indien met hen een vrijwilligersovereenkomst is gesloten. Zij betalen geen contributie. 26

27 Wijzigingsvoorstellen Mevr. M. Barion Betreffende Contributieregeling Artikel 2.4. Overige Vrijwilligers, alinea 4, blz. 6 Voorgestelde wijziging: Schrappen: “docenten Parkinson? Hou je Aandacht Erbij….’Redactie Parkinson Magazine’ 27

28 LUNCHPAUZE LOOPT U IN DE PAUZE EVEN LANGS DE STANDJES? Let dan op! Het langverwachte boek van parkinson-pyscholoog Ad Nouws is beschikbaar. “ Mijn denken stottert vaak meer dan mijn benen. Hoe mensen Parkinson beleven ”. Op Oliver Sachs-achtige wijze geschreven boek over de niet motorische kant van Parkinson 28

29 Agenda 6. Jaarplan en begroting 2015 7. Actualisering Huishoudelijk Reglement (afronding van ALV november 2014) 8. Verkiezingen bestuursfuncties * voorzitter * 3 Algemeen bestuursleden 14.45 – 15.00 uur pauze 29

30 30

31 Jaarplan 2015

32 Financiële situatie: zwaar weer en ambitie Uitgangspunt: ambitieniveau 2012 vasthouden: € 800.000,- voor activiteiten van de Parkinson Vereniging. Maatregelen: 1. Bezuinigingsmaatregelen vanaf 2012: Overheadkosten omlaag; Belangenbehartiging niet structureel maar vooral projectmatig; Decentralisatie evenementen (kerstlunch, bijeenkomst: vraag het de neuroloog) naar Parkinson Cafés 2. Investeringsmaatregelen vanaf 2013: Verdere automatisering leden- en financiële administratie = tijdwinst Werven leden, donateurs en fondsen m.b.v. fondsenwerver Trainingen medewerkers Parkinson Cafes om lokaal/regionaal gelden te werven Projectmatiger werken: -meer subsidieaanvragen bij derden; -personeels- en overheadkosten toerekenen aan projecten; Staffelcontributie, minimale bedrag 2015: € 40,-; Eigen bijdrage leden voor bijeenkomsten en trainingen. 3. Samenwerking met Stichting Parkinson Fonds en ParkinsonNet 32

33 Kwaliteitsbeleid (1) Beleid- en begrotingscyclus 1a. Hoofdlijnen in strategisch meerjarenbeleidskader 2016- 2019 (revolvermodel) 1b. Meerjarenbegroting 2016-2019 op basis van strategisch meerjarenbeleidskader 2a. Uitwerking per jaar in Jaarplan 2b. Uitwerking in begroting behorend bij dit jaar 3 Uitwerking in werkplan per adviesraad, commissie, Parkinson Café. - Eén A4 - Benoemen activiteiten - Benoemde begrote kosten 33

34 Kwaliteitsbeleid (2) Planning- en controlcyclus Bestuur: -Iedere maand financieel overzicht (penningmeester); -Ieder kwartaal managementrapportage; -Jaarrekening (accountant) en jaarverslag afgerond in maand juni. Leden: -Algemene Ledenvergadering in november > Jaarrekening voorafgaande jaar > Bijstelling strategisch meerjarenbeleidskader > Bijstelling meerjarenbegroting > Jaarplan en begroting komende jaar 34

35 Vernieuwingen: ter discussie in 2015 Ter bespreking in kader van strategisch meerjarenkader: T oekomstige kerntaken Parkinson Vereniging > traditioneel: informatievoorziening, belangenbehartiging, lotgenotencontact > bij PV extra: onderzoek en ontwikkeling patientgericht en zorg-gerelateerd; > toevoegen: onderzoek en ontwikkeling fundamenteel en gericht op cure? Actualiseren financiële structuur van de Parkinson Vereniging Nauwere samenwerking met Stichting Parkinson Fonds (SPF) > gezamenlijk werven fondsen voor fundamenteel wetenschappelijk en cure-onderzoek > inzet subsidiegelden SPF aan Parkinson Vereniging Nauwere samenwerking met ParkinsonNet > uitbreiding huidige samenwerkingsovereenkomst 35

36 2014 tot nu toe Opgestarte/uitgevoerde projecten Richtlijn provinciaal coördinatoren geïmplementeerd Handboek “Naasten van mensen met Parkinson” afgerond Persoonlijk Parkinson Dossier geopend: ruim 1100 leden hebben een account Educatieve animatiefilm voor “verplegenden en verzorgenden” ontwikkeld i.s.m. ParkinsonNet Inventarisatie hulpmiddelen voor Parkinson (stageproject) Informatiemateriaal ‘Parkinson en Werk’ gereed Lobby traject voor Zorgzwaartepakket in verpleeghuizen loopt 47 Parkinson Cafés Aanstelling kwartiermaker voor eenduidige verzameling van gegevens over mensen met ZvP door academische centra Professionalsering Wetenschapspagina 36

37 Uitgangspunten 2013-2016 37 Regie in eigen hand > Zelfmanagement van patiënt en partner door scholing en training; Krachtenbundeling > Verbeterde samenwerking en versterking (financiële) positie van bij Parkinson betrokken organisaties; Verspreiden van kennis > Toepassing van informatietechnologie in communicatie met leden; Meepraten en meebeslissen > Belangenbehartiging, ook via toepassingsgericht onderzoek en productontwikkeling Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling > Onderzoek en ontwikkeling vanuit patiëntenperspectief Elkaar ontmoeten > Rol van het Parkinson Café in de regio

38 Activiteiten in 2015 1. Werven leden, donateurs, gelden 2. Informatievestrekking 3. Zelfmanagement 4.De rol van de Parkinson Cafés 5.Onderzoek en ontwikkeling Ad 1. Werven leden, donateurs, gelden Belactie onder leden en donateurs Nalatenschappencampagne Member-get-member actie Neurologen persoonlijk met Parkinson Vereniging laten kennismaken Uitbreiding deelname Nijmeegse Vierdaags Unity Walk wordt provinciaal/regionaal Voortzetting training vrijwilligers ‘ Fondsenwerving’ 38

39 Activiteiten in 2015 Ad. 4. Rol van de Parkinson Cafés Vrijwilligers werven en trainen voor WMO-raden Informatiefilms over DBS, Duodopa, Apomorfine Informatiepakket over ‘ Laatste levensfase’ Stimuleren bijeenkomst ‘ Vraag het de neuroloog’ 2 Yopper Grand Cafés op initiatief van Yoppers NB. Er zijn per november 2014 47 Parkinson Cafés! Ad. 5. Onderzoek en Ontwikkeling Analyse routeonderzoek Parkinsonismen Brochure Diagnose ‘Parkinsonismen’ om eigen huisarts te informeren Mogelijkheid verkenne nom een actievere rol te spelen bij het werven deelnemers voor wetenschappelijk onderzoek; *Inventarisatie onder verpleeghuizen om in kaart te brengen welke van hen specifieke Parkinsonzorg bieden; Haalbaarheidsstudie naar buddysteem voor mensen met de ziekte van Parkinson waarvoor zelfmanagement niet meer mogelijk is. 39

40 Tot slot Hartelijk dank aan al onze vrijwilligers voor hun inzet voor de Parkinson Vereniging 40

41 Wijzigingsvoorstellen Dhr. H. Scholten Betreft Inleiding jaarplan 2015, 3 e alinea, blz. 6; voorgestelde wijziging: Toevoegen aan ‘Het uitgangspunt daarbij is: structurele gelden voor structurele activiteiten en incidentele gelden zoveel mogelijk voor projecten’: ‘te besteden, daarbij rekening houdend met de voorwaarden van de subsidie verstrekker.’ 41

42 Wijzigingsvoorstellen Dhr. H. Scholten Betreffende Inleiding jaarplan 2015, 4 e alinea, blz. 6: voorgestelde wijziging: Toevoegen aan ‘Daarnaast wil het bestuur onderzoeken …. bij het bedrijfsleven,’: ‘zonder dat hierbij beslag wordt gelegd op capaciteit van het bureau.’ Voorstel bestuur aan indiener: Nieuw wijzigingsvoorstel: bovenstaande zinsnede van indiener aanvullen met de woorden ‘in 2015’: 4 e alinea, blz. 6: voorgestelde wijziging: Toevoegen aan ‘Daarnaast wil het bestuur onderzoeken …. bij het bedrijfsleven,’: ‘zonder dat hierbij in 2015 beslag wordt gelegd op capaciteit van het bureau.’ Indien indiener zijn wijzigingsvoorstel handhaaft, is bovenstaande tekst inclusief ‘in 2015’ wijzigingsvoorstel van het bestuur van de Parkinson Vereniging. 42

43 Wijzigingsvoorstellen Dhr. H. Scholten Betreffende actualisering financiële structuur 1 e alinea, blz.12: voorgestelde wijziging: Toevoegen aan: ‘Deze verandering vraagt om een nieuwe financiële Structuur waarbij naast structurele inkomsten (zoals contributies, donaties): ‘tevens 60% van de inkomsten uit fondsen, erfenissen en legaten)’ ‘naar structurele activiteiten gaan (zoals personeelskosten en overhead)….’ ‘Tussenvoegen na: ‘én incidentele gelden’: (o.a. 40% van de inkomsten uit…. fondsen, erfenissen en legaten) naar projecten gaan.’ 43

44 Wijzigingsvoorstellen Voorstel bestuur aan indiener : Nieuw wijzigingsvoorstel: ‘Nieuwe alinea na ‘Deze verandering….projecten gaan.’: ‘Eén- derde deel van het gemiddelde van de in de afgelopen vijf jaar binnengekomen erfenissen en legaten minus het laagste en het hoogste bedrag gaat naar de structurele baten. Door het gebruik van deze rekenmethode kan namelijk gesproken worden van een semi-structureel bedrag.’ Indien indiener zijn wijzigingsvoorstel handhaaft, is bovenstaande tekst een wijzigingsvoorstel van het bestuur van de Parkinson Vereniging. 44

45 Wijzigingsvoorstellen Bestuur Parkinson Vereniging Betreffende Verweven van extra inkomsten, 2.4.2. voorstellen namens bestuur Punt 8, blz. 15 voorgestelde wijziging: ‘€ 2500,-’ veranderen in ‘€ 250,- 45

46 Wijzigingsvoorstellen mevr.M. Barion Betreft Projecten en fondsenwerving voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling Paragraaf 2.5.1, 1 e alinea, blz. 16: voorgestelde wijziging: Schrappen: “In 2015 …..tot en met……Begrote investering € 1500,-’ Voorstel bestuur aan ALV: Indien bovenstaande wijzigingsvoorstel mevr. M. Barion niet wordt aangenomen dan onderstaande wijzigingsvoorstel dhr. H. Scholten en/of voorstel bestuur in stemming brengen. dhr. H. Scholten Betreft projecten en fondsenwerving voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling Paragraaf 2.5.1. 1 e alinea, blz. 16: voorgestelde wijziging: Toevoegen: ‘Uitgangspunt hierbij is wel dat een en ander wordt gefinancierd door sponsoren op projectbasis.’ 46

47 Wijzigingsvoorstellen Voorstel bestuur aan de indiener: Nieuw wijzigingsvoorstel ‘Uitgangspunt hierbij is dat de huidige kerntaken van de Parkinson Vereniging (lotgenotencontact, belangenbehartiging, informatievoorziening en zorggerelateerd onderzoek en ontwikkeling van producten geen schade ondervinden als gevolg van de mogelijke uitbreiding van het pakket.’ 47

48 48

49 Toelichting op begroting 2015

50 50

51 51 Lasten 2015Prognose 2014 2014 Personeelskosten en diensten derden (**)348.000515.461458.000 Huisvestingskosten53.000 Bestuur, adviesraden, werkgroepen16.50017.00015.000 Kantoorkosten158.000162.000145.500 Informatie, Communicatie & PR123.500103.750103.500 Afschrijving26.500 Bijeenkomsten58.250130.000144.000 Scholing40.00030.00035.000 Totaal niet-projectgebonden lasten823.7501.037.711980.500 Subsidiëring onderzoeksaanvragen derden133.000127.000 Speerpunten beleidsdocument PV283.855244.500 Doorberekenen pers.kosten projecten (* *)149.500 Totaal projectgebonden lasten566.355371.500 Totaal lasten1.390.1051.409.2111.352.000 Resultaat-21.500-32.786-368.250 Waarvan exploitatieresultaat-21.500 Waarvan projectenresultaat0 Resultaat-21.500(***)

52 Toelichting NB. Subsidieaanvraag SPF goedgekeurd voor € 74.000, in gesprek over resterende € 26.000 (*) Onderzoek en ontwikkeling +_ doorberekende personeelskosten projecten O&O worden volledig uit de bestemmingsreserve O&O gehaald. (**) Dit zijn de totale personeelskosten. (***) Voorstel bestuur: het negatief resultaat van € 21.500,- wordt in mindering gebracht op de algemene reserve 52

53 Toelichting op de reserves per 31-12-2013 Vrij besteedbare reserves per 31 december 2013 Algemene reserve € 70.895 Bestemmingsreserve O&O € 1.003.189 Nog niet gerealiseerde projecten - € 496.500 Inkomsten vanuit nalatenschap 31/10/2014 € 413.675 Vrij besteedbare bestemmingsreserve 31/10/2014 € 920.364 Niet vrij besteedbare reserves per 31 december 2013 Continuiteitsreserve € 72.000 Gereserveerde deel bestemmingsreserve O&O voor projecten toegezegd in eerdere jaren€ 621.557 Dit is een onderdeel van de kortlopende schulden op de jaarrekening. 53

54 54

55 Huishoudelijk reglement

56 1.Waarom een nieuwe reglement? 2.Inhoud nieuwe reglement 3.Wijzigingsvoorstellen behandelen incl. advies bestuur 4.Check of de wijzigingsvoorstellen gehandhaafd worden 5.Stemmen over de gehandhaafde wijzigingsvoorstellen, 1 voor 1 6.Stemmen over huishoudelijk reglement 56

57 Artikel 1. Visie (1) 1.1De Parkinson Vereniging ontwikkelt zich tot een onmisbare professionele steun voor en door mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met de ziekte van Parkinson of parkinsonismen. Deze steun bestaat uit activiteiten en voorzieningen die hun kwaliteit van leven bevorderen, vooral door hen te helpen zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren en goed geïnformeerd te zijn. 57

58 1.2 De vereniging wil dit bereiken door: a.te stimuleren dat mensen met de ziekte van Parkinson zelf de regie in eigen hand nemen van hun ziekte en zorgproces in eigen hand nemen, waardoor zij zo lang en zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan het dagelijks leven; b.krachtenbundeling op nationaal niveau door (organisaties van) mensen met de ziekte van Parkinson, hun partners/mantelzorgers, zorgverleners, onderzoekers en gezondheidsfondsen met als doel het organiseren van een invloedrijke, sterke (financiële) lobby voor Parkinson; c.het verspreiden van kennis over de ziekte van Parkinson door inzet van alle middelen op het gebied van communicatie en informatievoorziening gericht op patiënt, professionals en publiek; d.het beïnvloeden van de besluitvorming door overheid, zorgverzekeraars en politiek over beleid en maatregelen in de gezondheidszorg die van invloed zijn op de kwaliteit van leven van mensen met de ziekte van Parkinson door mee te praten en mee te beslissen; e.het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door het initiëren en/of ondersteunen van projecten via (co-)financiering, projectmanagement en patiëntparticipatie; f.het creëren van voorwaarden en mogelijkheden zodat mensen die, om wat voor reden dan ook, betrokken zijn bij de ziekte van Parkinson elkaar ontmoeten, ervaringen kunnen uit te wisselen en kennis gaan delen 58 Artikel 1. Visie (2)

59 Artikel 2. Leden 2.1 Leden zijn gewoon lid of erelid. 2.2 Gewoon lid is degene die als lid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van de statuten. 2.3Erelid is degene die door de algemene ledenvergadering als zodanig is benoemd omdat hij of zij zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. 2.4Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard jaarlijks de vereniging financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimumbijdrage. 59

60 Artikel 3. Rechten (1) 3.1Leden hebben het recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten gebruik te maken. 3.2Het bestuur kan daar voorwaarden aan verbinden. 3.3Ieder lid heeft recht op het verenigingsblad Parkinson Magazine hetzij schriftelijk (5 keer per jaar), hetzij digitaal. 60

61 3.4Elke donateur ontvangt tenminste eenmaal per jaar een informatiebrief met betrekking tot de stand van zaken en activiteiten van de vereniging. 3.5Het adressenbestand mag niet worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van het bestuur. 3.6Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de contributieplicht te verlenen. Hier is een reglement voor opgesteld dat door het bestuur is vastgesteld. 61 Artikel 3. Rechten (2)

62 Artikel 4. Agenda van de algemene ledenvergadering (1) 4.1Het bestuur van de vereniging stelt de agenda van de algemene ledenvergadering vast. 4.2De agenda bevat tenminste één maal per jaar de volgende punten: jaarverslag door het bestuur over het afgelopen jaar; rekening en verantwoording door het bestuur over het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid; verslag van de bevindingen van een registeraccountant; de begroting voor het komende jaar; het werkplan voor het komende jaar; indien nodig: bestuursverkiezing. 62

63 4.3De agenda van een ledenvergadering wordt overigens door het bestuur vastgesteld met Inachtneming van het gestelde in artikel 16 en 17 van de statuten. 4.4Leden hebben het recht om wijzigingsvoorstellen in te brengen. Wijzigingsvoorstellen kunnen schriftelijk, elektronisch of telefonisch worden ingediend bij de directeur van het bureau tot 48 uur voor de vergadering. Betreffende wijzigingsvoorstellen worden ter vergadering besproken. De indiener kan het voorstel ter vergadering toelichten. 4.5Wijzigingsvoorstellen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen. 63 Artikel 4. Agenda van de algemene ledenvergadering (2)

64 Artikel 5. Instelling van adviesraden 5.1De algemene ledenvergadering kan (al dan niet op voordracht van het bestuur) adviesraden instellen. 5.2De werkzaamheden, rechten en plichten van adviesraden worden vastgesteld in een taakomschrijving die door de algemene ledenvergadering wordt goedgekeurd. De taakomschrijving van adviesraden wordt elke twee jaar geëvalueerd. De algemene ledenvergadering verzorgt tevens (op voordracht van het bestuur) de functieprofielen en de bezetting van de adviesraden. De adviesraden brengen schriftelijk verslag uit van hun werkzaamheden aan de algemene ledenvergadering. 64

65 Artikel 6. Ledenparticipatie 6.1Ledenparticipatie is van essentieel belang voor de activiteiten van de Parkinson Vereniging. Ledenparticipatie kan ondermeer vorm krijgen door middel van commissies en werkgroepen. Deze vorm van ledenparticipatie is nader uitgewerkt in het document “Commissies binnen de Parkinson Vereniging”. 6.2De concrete wijze van ledenparticipatie wordt vastgelegd in het jaarlijkse werkplan van de vereniging. De directeur is verantwoordelijk voor realisatie van het werkplan. 6.3De werkwijze en resultaten met betrekking tot ledenparticipatie worden jaarlijks geëvalueerd door het bestuur en de directeur. 65

66 Artikel 7. Financiële commissie 7.1De ALV stelt een Financiële Commissie (FC) in. 7.2De FC adviseert de ALV en het bestuur gevraagd en ongevraagd. 7.3De samenstelling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de FC worden schriftelijk vastgelegd en vastgesteld door de ALV. 7.4De leden van de FC worden benoemd door de ALV 7.5De werkwijze en werkzaamheden van de FC worden jaarlijks door de commissie geëvalueerd tezamen met de penningmeester van de vereniging. 7.6De FC wordt inhoudelijk en secretarieel ondersteund door het bureau. 66

67 Artikel 8. Bestuurslidmaatschap 8.1Het rooster van aftreden wordt in de eerste bestuursvergadering van elk jaar opnieuw vastgesteld. 8.2In het rooster van aftreden wordt er rekening mee gehouden dat voorzitter en secretaris niet gelijktijdig aftreden. 8.3Elke twee jaar wordt het functioneren van de bestuursleden geëvalueerd in een overleg tussen de voorzitter en het betreffende lid. 8.4Het vacant worden van de functie van voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester wordt, zo spoedig mogelijk, bij voorkeur een jaar voor het aflopen van de termijn bekend gemaakt. 67

68 Artikel 9.Taken van de voorzitter 9.1Tot de taken van de voorzitter behoren; Het vervullen van de boegbeeldfunctie van de vereniging; Zorg dragen voor het uitzetten en communiceren van de strategie van de vereniging. Het uitschrijven van de bestuursvergaderingen met plaats, datum en tijd; Het bijeenroepen van een bestuursvergadering op verzoek van tenminste twee bestuursleden; Het vaststellen, in overleg met de secretaris of gedelegeerde, van de agenda van de bestuursvergadering; Het plaatsen, op verzoek van tenminste twee bestuursleden, van een bepaald onderwerp op de agenda; Het op de agenda plaatsen van brieven die door leden aan het bestuur gezonden zijn. 9.2Voor alle bovengenoemde taken geldt dat de vicevoorzitter hierin de eerste bestuurlijke vervanger is. Daarnaast kunnen taken worden gedelegeerd aan de directeur. 68

69 Artikel 10. Taken van de vicevoorzitter 10.1Tot de taken van de vicevoorzitter behoren het zijn van de eerste vervanger vanuit het bestuur t.a.v. de taken van de voorzitter. 10.2Daarnaast kunnen taken worden gedelegeerd aan de directeur. 69

70 Artikel 11. Taken van de secretaris 11.1 Tot de taken van de secretaris behoren: a.Het maken van de notulen en een besluitenlijst. De notulen en de besluitenlijst worden ter vaststelling door het bestuur ondertekend; b.Het voeren van briefwisseling namens het bestuur; c.Het houden van toezicht op de continuïteit en kwaliteit van het secretariaat van de vereniging, waaronder begrepen de ledenadministratie en het archief; 11.2 Voor alle taken geldt dat de directeur zorg draagt voor de uitvoering. 70

71 Artikel 12.Taken van de penningmeester 12.1Tot de taken van de penningmeester behoren: a.Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging waaronder het beleggen van de gelden van de vereniging, conform art. 15.2. b.Het doen opstellen van de jaarrekening; c.Het bewaken van de meerjaren- en jaarbegroting; d.Het doen opstellen van financieel beleid en treasury. 71

72 Artikel 13.Afvaardiging 13.1Afgevaardigden namens de vereniging worden door het bestuur benoemd. 13.2Afgevaardigden verwoorden het standpunt van de vereniging naar beste vermogen, zo mogelijk na vooroverleg met het bestuur. 13.3Afgevaardigden rapporteren regelmatig doch minimaal eenmaal per jaar het bestuur. 72

73 Artikel 14. Bureau en directievoering 14.1De Parkinson Vereniging heeft een bureau voor de uitvoering van verenigingstaken. 14.2Het bestuur stelt een directeur aan van het bureau. De directeur geeft leiding aan het bureau en ondersteunt en adviseert het bestuur. 14.3De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur worden vastgelegd in het directiestatuut. Het directiestatuut wordt ondertekend door het bestuur en door de directeur. 14.4Het bestuur stelt de nadere kaders waarbinnen het bureau het door de algemene ledenvergadering vastgestelde beleid uitvoert. Het bestuur controleert deze uitvoering. 73

74 Artikel 15. Organisatiestructuur en beleidscyclus 15.1Het bestuur stelt de organisatiestructuur van de vereniging vast. Deze wordt beschreven in een organogram. 15.2De Parkinson Vereniging hanteert een beleidscyclus voor ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en bijstelling van beleid en activiteiten. De beleidscyclus wordt vastgesteld en bewaakt door het bestuur. 74

75 Artikel 16.Legaten en schenkingen 16.1De bestemming van legaten en schenkingen die niet voor een speciaal doel zijn gegeven, wordt bij bestuursbesluit bepaald of in een fonds gestort. 16.2Het vermogen van de vereniging wordt risicomijdend vastgezet op grond van bestuursbesluiten. 75

76 Artikel 17Sponsoring 17.1De vereniging kan zich laten sponsoren voor activiteiten. Sponsorovereenkomsten zijn in overeenstemming met het daarvoor door het bestuur vastgestelde reglement. 76

77 Artikel 18. Toepassing, wijziging en vaststelling 18.1Het bestuur draag zorg voor beheer en toepassing van het Huishoudelijk Reglement. 18.2Het bestuur legt wijzigingsvoorstellen inzake het Huishoudelijk Reglement voor aan de Algemene Ledenvergadering conform artikel 20 van de statuten. 18.3Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering op: 77

78 Wijzigingsvoorstellen Dhr. M. van Schijndel betreffende Artikel 1 HR, Visie Voorgestelde wijziging Artikel 1 van het nu voorliggende huishoudelijke reglement bevat teksten over de Visie van de vereniging. Gelet op de functie van HHR dient deze tekst hier niet te worden opgenomen, deze hoort in het meerjarig beleidsplan en het jaarplan. In HHR kan worden opgenomen dat er een meerjarig beleidsplan is en een jaarplan en hoe deze plannen tot stand komen. Bestuur Parkinson Vereniging betreffende Artikel 2, Leden Voorgestelde wijziging “De vereniging kan besluiten de titel Ereleden te verstrekken. Hier is een reglement voor opgesteld dat door de ALV is vastgesteld.” 78

79 Wijzigingsvoorstellen Dhr. M. van Schijndel betreffende Artikel 2, artikel 3, artikel 16 en artikel 17.1 HR Voorgestelde wijziging Artikel 2 lid 4, artikel 3 lid 4, artikel 16, lid 1 en artikel 17, lid 1 schrappen en nieuw artikel 3 formuleren samengesteld uit genoemde artikelen´. Dhr. M. van Schijndel betreffende de ANBI status van de Parkinson Vereniging Voorgestelde wijziging Toevoegen aan nieuwe artikel 3. Donaties en donateurs ´De Parkinson vereniging staat geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Er wordt op toegezien dat de vereniging voldoet aan de verplichtingen, die verbonden zijn aan de ANBI-status.´ 79

80 Wijzigingsvoorstellen Dhr. M. van Schijndel Betreffende Artikel 6 HR, Ledenparticipatie Invoegen nieuw lid 6.1. ´Voor de in artikel 18 van de statuten bedoelde commissies wordt een regeling 'Commissies binnen de Parkinson vereniging' vastgesteld door de ALV.´ Bestuur Parkinson Vereniging Betreffende Artikel 7 HR, Financiële Commissie Voorgestelde wijziging Schrappen Artikel 7 Financiële Commissie inclusief lid 1 tot en met 6.´ 80

81 Wijzigingsvoorstellen Dhr. M. van Schijndel Betreffende Artikel 14 HR Bureau en directievoering, lid 1: Voorgestelde wijziging Toevoegen aan Artikel 14.1: ‘… en voor de ondersteuning van commissies, werkgroepen en adviesraden van de vereniging.’ Bestuur Parkinson Vereniging Betreffende artikel 16 HR Legaten en erfenissen, lid 1 Voorgestelde wijziging: Artikel 16.1 vervangen ‘fonds’ door ‘bestemmingsreserve’ 81

82 Wijzigingsvoorstellen Dhr. M. van Schijndel Betreffende Artikel 18 HR Toepassing, wijziging, vaststelling, lid 2 Voorgestelde wijziging Vervangen ‘20’ door ‘19’. Bestuur Parkinson Vereniging Betreffende Artikel 19 Statuten, lid 2 Voorgestelde wijziging Vervangen ‘21’ door ‘’20’ 82

83 Statuten, artikel 19, 20, 21 83

84 84

85 Verkiezingen bestuursleden Voorzitter Kandidaten: -Eric Roos (herkiesbaar) Algemeen bestuurslid Kandidaat: - Joan van Haaften (herkiesbaar) Algemeen bestuurslid Kandidaat: -Chris Struiksma (herkiesbaar) Algemeen bestuurslid Kandidaat: - Lidy Tinselboer (herkiesbaar) 85

86 THEEPAUZE LOOPT U IN DE PAUZE EVEN LANGS DE STANDJES? Let dan op! Het langverwachte boek van parkinson-pyscholoog Ad Nouws is beschikbaar. “ Mijn denken stottert vaak meer dan mijn benen. Hoe mensen Parkinson beleven”. Op Oliver Sachs-achtige wijze geschreven boek over de niet motorische kant van Parkinson 86

87 Agenda (deel 2) 9. Presentatie over ledenraadpleging 10. Rondvraag en sluiting 87

88 88

89 Presentatie over ledenraadpleging Huidige situatie * 1 x per jaar Algemene Ledenvergadering: -Behandeling van: jaarrekening afgelopen jaar, jaarplan en begroting komende jaar * Alle leden hebben stemrecht en kunnen naar de ALV komen of een ander lid of de partner schriftelijk machtigen - Van de bijna 8900 leden maken 50 tot 150 mensen gebruik van dit recht. Vraag Op welke wijze kunnen meer leden betrokken worden bij discussie en besluitvorming over beleid en financiën van de Parkinson Vereniging om hiermee de democratie in de organisatie te versterken? 89

90 Presentatie over ledenraadpleging Mogelijke modellen ALV + digitale ledenraadpleging Omvorming ALV naar ledenraad die 4x per jaar met afgevaardigde van bestuur in gesprek gaan over jaarplan, begroting en jaarrekening. Max. 50 mensen, verdeeld over doelgroepen Parkinson Vereniging Digitale ledenraadpleging + ledenraad die 4x per jaar met afgevaardigde in gesprek gaan over jaarplan, begroting en jaarrekening. Max. 15 mensen met kennis van gezondheidszorg, financiën, Parkinson, Parkinsonismen 90

91 Presentatie over ledenraadpleging Kan dit wettelijk? Ja. Burgerlijk Wetboek, deel 2, verplicht vastleggen in statuten en reglementen: -taken en bevoegdheden bestuur; -taken en bevoegdheden; -voor welke zaken toestemming of goedkeuring van de leden nodig is; -hoe de leden zich laten horen: via een ALV of via een gekozen vertegenwoordiging. Artikel 39, lid 1 geeft aan hoe het omzetten van een ALV in een Ledenraad geregeld moet worden. Artikel 39, lid 2 geeft aan hoe een referendum kan worden gehouden (in lichtere vorm ‘ digitale ledenraadpleging’ ). Uitwerking hiervan in huishoudelijk reglement 91

92 Presentatie over ledenraadpleging Maar is het ook nodig, een andere ledenraadpleging? “Weinig leden op de ALV” levert 1.9060.000 hits op google op. Lage opkomst geldt van de badmintonvereniging tot de ondernemersvereniging Vereniging is “ voor en door leden”, maar betekent dit ook echt desinteresse? Of: -vinden ze het prima gaan en laten ze het wel horen als er iets is wat hen niet bevalt? -denken ze hard mee bij het Parkinson Café in de buurt of in de werkgroep Parkinson en Arbeid en vinden dat voldoende? -Is het voor mensen met Parkinson, die steeds keuzes in activiteiten moeten maken, gewoon niet de eerste keuze? 92

93 Presentatie over ledenraadpleging VRAAG BESTAAT ER BIJ DE LEDEN VAN DE PARKINSON VERENIGING HET GEVOEL DAT EEN VERANDERING VAN HET LEDENRAADPLEGINGSMODEL NODIG IS? Voorstel ALV november 2014 discussie over al dan niet noodzaak verandering ledenraadplegingsmodel ALV november 2014 uitspraak ALV over al dan niet houden enquete hierover onder leden Bij goedkeuring ALV December 2014: uitwerking 3 modellen met kansen en risico’s voorleggen aan Beleidsadviesgroep Januari 2015: opzet en verzending enquete. Februari 2015: uitwerking enquete, uitkomst wordt meegenomen in strategisch meerjarenbeleidskader 2016- 2019 93

94 94

95 TOT SLOT Rondvraag 95

96 TOT SLOT Hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Een goede reis terug en een prettig weekend. 96


Download ppt "Algemene Ledenvergadering 2014. Agenda 1. Opening en welkom 2. Notulen d.d. 9 november 2013 3. Mededelingen en ingekomen stukken * Stand van werkzaamheden."

Verwante presentaties


Ads door Google