De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting organisatiestructuur / bestuursmodel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting organisatiestructuur / bestuursmodel."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting organisatiestructuur / bestuursmodel

2 Voorstel organisatiestructuur 2012 Een vereniging kent in elk geval de algemene ledenvergadering (ALV) en het bestuur als verplichte organen. Daarnaast staat het de leden vrij om statutair andere organen te creëren, zoals een Raad van Toezicht (RvT). Voor een toegelaten instelling wordt in het BBSH en in de Governancecode wel voorgeschreven dat er een RvT is. In dat geval dient elke aan de RvT toe te kennen taak en bevoegdheid statutair te worden vastgelegd. De minister heeft in het BBSH en in afgeleide vorm in de Governancecode een aantal taken en bevoegdheden voor een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen geformuleerd. Deze zijn de huidige statuten verwerkt.

3 Huidige organisatiestructuur Rechtsvorm: vereniging Algemene Leden Vergadering Bestuur Werkorganisatie 7 FTE Raad van Toezicht

4 Kenmerken huidige structuur  ALV als hoogste orgaan ( + invloed van leden, -/- kwetsbaarheid vanwege de mogelijkheid dat leden zich niet neerleggen bij besluiten van het bestuur of de ALV, -/- wisselende samenstelling ALV geeft wisselende besluiten)  Het bestuur bestaat uit 3 parttime bestuurders  Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en stuurt (directievoerend) de werkorganisatie aan  Controlerende Raad van Toezicht bestaan statutair uit 3-7 personen  Benoemen, schorsen en ontslaan van toezichthouders geschiedt statutair door de ALV  Benoemen, schorsen en ontslaan van bestuurders geschiedt statutair door de ALV  Schorsen van de bestuurders kan statutair ook door de RvT

5 Kostenraming huidige structuur bestuur (bruto per jaar):Feitelijk Max. statuten Presentiegelden DB niet cf beloningscode (3 pers.) € 11.028 € 11.028 Presentiegelden AB niet cf beloningscode (4 pers.) € 3.680 Vergoeding beleidszaken bestuur (3 personen)€ 40.000 € 40.000 ======= ======= € 51.028 € 54.708 RvT (bruto per jaar): Presentiegelden RvT niet cf honoreringscode(3-7 pers.) € 1.848 € 4.312 ======= ======= Totaal € 52.876 € 59.020

6 Voorstel organisatiestructuur 2012 Rechtsvorm: vereniging Algemene Leden Vergadering Bestuur Directeur Werkorganisatie 8 FTE Raad van Toezicht

7 Kenmerken organisatiestructuur 2012  ALV als hoogste orgaan ( + invloed van leden, -/- kwetsbaarheid vanwege de mogelijkheid dat leden zich niet neerleggen bij besluiten van bestuur of ALV, -/- wisselende samenstelling ALV geeft wisselende besluiten)  Het bestuur bestaat uit 3 parttime bestuurders  De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging is statutair gedelegeerd aan een directeur  De parttime (8-12 uur per week) directeur stuurt de werkorganisatie aan  Controlerende Raad van Toezicht  Benoemen, schorsen en ontslaan van toezichthouders geschiedt statutair door de ALV  Benoemen, schorsen en ontslaan van bestuurders geschiedt statutair door de ALV  Schorsen van bestuurders kan statutair geschieden door de RvT  Benoemen, schorsen en ontslaan van een directeur geschiedt door het bestuur Nadeel van deze structuur is dat het bestuur verder van het te voeren beleid af komt te staan. Het bestuur controleert en houdt toezicht op de directeur en de RvT houdt toezicht op het bestuur. Veel verschillende lagen met het risico op onderlinge wrijving.

8 Kostenraming organisatiestructuur 2012 bestuur (bruto per jaar): min. max. Presentiegelden bestuur niet cf beloningscode (3 pers.) € 11.028 € 11.028 directeur (bruto per jaar): Vergoeding directeur cf CAO (incl. werkg.lasten, 8 u p/w) € 26.000 € 26.000 RvT (bruto per jaar): Presentiegelden RvT niet cf honoreringscode (3-5 pers.) € 1.848 € 3.080 ======= ======= Totaal € 38.876 € 40.108

9 Onder voorbehoud van goedkeuring van het wetsvoorstel Herziening Woningwet door het parlement: In de nieuwe woningwet worden bevoegdheden van de ALV wettelijk beperkt. De RvC (intern toezicht), de Minister (extern toezicht) en de Autoriteit (financieel toezicht) krijgen juist meer bevoegdheden. Het verenigingsrecht blijft van toepassing tenzij daarvan wordt afgeweken in de Woningwet. De toegelaten instellingen dienen hun statuten, rechtsvorm en organisatie te wijzigen binnen 1 jaar na inwerkingtreding van de Woningwet. Op tal van zaken kondigt de wet nadere uitwerking aan in een Algemene Maatregel van Bestuur. Organisatiestructuur na inwerkingtreding nieuwe woningwet. Rechtsvorm: vereniging

10 Algemene Leden Vergadering Raad van Commissarissen Directeur-Bestuurder Werkorganisatie 8 FTE Organisatiestructuur na inwerkingtreding nieuwe woningwet. Rechtsvorm: vereniging

11 Kenmerken organisatiestructuur nieuwe woningwet  De bevoegdheden van de ALV worden deels beperkt (inspraak huurders via huurdersorganisaties, bewonerscommissies en huurderszetel(s) RvC)  De positie en bevoegdheden van de RvC wordt uitgebreid  De leden van de RvC worden benoemd door de RvC (de huurdersorganisatie kan één of meerdere bindende voordrachten doen)  De Minister kan één of meerdere leden van de RvC schorsen of ontslaan  De RvC stelt de bezoldiging van de leden van de RvC vast (met inachtneming van de Honoreringscode commissarissen van de VTW)  De RvC stelt de bezoldiging voor de directeur-bestuurder vast (met inachtneming van de Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties)  De parttime (8-12 uur per week) directeur-bestuurder stuurt de werkorganisatie aan  Benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur-bestuurder geschiedt door de RvC

12 Kostenraming organisatiestructuur nieuwe woningwet directeur (bruto per jaar): min. max. Vergoeding directeur cf CAO (incl. werkg. lasten, 8 u p/w) € 26.000 € 26.000 RvC (bruto per jaar): Totale vergoeding RvC cf honoreringscode (3-5pers.) € 18.000 € 30.000 ======= ====== Totaal € 44.000 € 56.000


Download ppt "Voorlichting organisatiestructuur / bestuursmodel."

Verwante presentaties


Ads door Google