De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet “goed onderwijs goed bestuur”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet “goed onderwijs goed bestuur”"— Transcript van de presentatie:

1 Wet “goed onderwijs goed bestuur”
Extra informele ledenvergadering Vereniging Christelijk voortgezet Onderwijs Zutphen e.o. Inleiding en Consequenties voor de VCVO Z en het BC 13 maart 2012

2 Wet “goed onderwijs goed bestuur”
Programma: 20.30 uur Opening door voorzitter 20.35 uur Algemene inleiding : Aanpassing aan bestuurlijke ontwikkelingen, drs. J. van Elderen, van Beekveld & Terpstra 20.50 uur Consequenties en keuzes voor de VCVO Z , dr. J.D.E. van Suijlen uur Vragen en discussie 22.15 uur Afsluiting met hapje en drankje

3 Guiseppe di Lampedusa, 1896-1957, Italiaans schrijver
Als we willen dat de dingen blijven zoals ze zijn, dan zullen de dingen moeten veranderen Guiseppe di Lampedusa, , Italiaans schrijver

4 Wet “goed onderwijs goed bestuur”
Algemene inleiding Jos van Elderen senior adviseur Beekveld en Terpstra organisatieadviesbureau Specialisaties: advisering, projectleiding en het verzorgen van workshops, in het bijzonder op het gebied van governance (inrichting van bestuur en organisatie, toezicht en verantwoording, bestuurlijke samenwerkingsvormen en fusies e.d.), (onderwijs-)juridische aangelegenheden en internationaal onderwijs. Ervaring in primair en voortgezet onderwijs en kinderopvang.

5 Wet “goed onderwijs goed bestuur”
“…in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van overheidstoezicht, en de verbetering van intern toezicht” Ingangsdatum 1 augustus 2010 Overgangstermijn tot 1 augustus 2011

6 Wet “goed onderwijs goed bestuur”
Voorwaarden: De functies van intern toezicht en bestuur moeten gescheiden zijn Het intern toezicht moet deugdelijk zijn en onafhankelijk van het bestuur functioneren Leden van het intern toezicht worden benoemd op basis van vooraf gemaakte profielen en competenties

7 Functionele of organieke scheiding
Functionele scheiding: - Feitelijke scheiding binnen één orgaan: bestuur van de rechtspersoon - voorbeeld: bestuur kent algemeen bestuur en dagelijks bestuur Dagelijks bestuur bestuurt (directeur-bestuurder) en algemeen bestuur is toezichthouder Statutair te regelen taken- en bevoegdhedenverdeling Organieke scheiding: -Twee organen: bestuur van de rechtspersoon en de toezichthouder -Raad van toezicht en college van bestuur statutair geregeld -Gangbare bestuursmodel in non-profitorganisaties, waaronder onderwijssectoren -Groeiende populariteit in voortgezet onderwijs en primair onderwijs

8 3 basismodellen Instructiemodel: bestuur, directie, mandaat of delegatie One tier model: binnen het bestuur zijn uitvoerende en toezichthoudende bestuurders Two tier model: twee organen: college van bestuur en raad van toezicht Beter: Bestuur – directie model (huidig) , vrijwilligersbestuur Raad van Toezicht model Raad van Beheer model

9

10 BC

11 IJkpunten van toezicht, inleiding
De toezichthouder oordeelt vanuit een expliciete set van criteria over de prestaties en opbrengsten van de organisatie. Dit toetsingskader voorziet er in dat de toezichthouder vanuit zijn statutaire verantwoordelijkheid er op kan toezien dat: De doelstellingen worden behaald die wettelijk en maatschappelijk van de school mogen worden verwacht. De algemen gang van zaken , het opereren van de organisatie in zijn algemeenheid geschiedt op een te verantwoorden wijze.

12 IJkpunten van toezicht, criteria
Doelstellingen zijn uitspraken over de bestaansreden van de organisatie: Welk resultaat of resultaten Moeten bij welke ontvanger worden bereikt Om de kosten te rechtvaardigen En wat heeft daarbinnen prioriteit?

13 IJkpunten van toezicht, beleidsterreinen Onderwijs en zorg
Instroom Doorstroom Uitstroom Onderwijsontwikkeling Onderwijstijd Basiszorg profilering

14 IJkpunten van toezicht Financien en Beheer
Kwaliteitszorg (wo klanttevredenheid) Huisvesting Onderhoud (meerjarenplanning) Weerstandsvermogen Schoolkosten Afhandeling van klachten

15 IJkpunten van toezicht, personeel en organisatie
Identiteit Personeel Zieteverzuim Bevoegdheid en bekwaamheid Loopbaanontwikkeling en promotie Mobiliteit Inductie Opleiden in de school ARBO Locale en regionale samenwerking

16 Guiseppe di Lampedusa, 1896-1957, Italiaans schrijver
Als we willen dat de dingen blijven zoals ze zijn, dan zullen de dingen moeten veranderen Guiseppe di Lampedusa, , Italiaans schrijver

17 Statuten VCVO Z Wet goed onderwijs goed bestuur maakt wijziging statuten noodzakelijk !

18 Statuten VCVO Z Stammen uit de 20er jaren van de vorige eeuw
Laatste wijziging 1983 Noodzaak tot aanpassing : scheiden bestuur en toezicht Meer dan alleen bestuurlijk strikt noodzakelijk

19 Statuten VCVO Z Aanpassing bestuurlijk noodzakelijk: artikel 8:
Statuten: spreken slechts van een algemeen bestuur, geen scheiding van bestuur en toezicht! Leden moeten in meerderheid behoren tot de Hervormde Kerk of een der Gereformeerde Kerken in Nederland behoren en in meerderheid ouders zijn Leden moeten verklaren artikel 3 (volgt) te aanvaarden als grondslag voor zijn of haar handelen

20 Statuten VCVO Z Artikel 3: De grondslag voor de Vereniging voor het geven van onderwijs is de erkenning van de Bijbel als het onfeilbaar woord van God en van Jezus Christus als de eniggeboren Zoon van God en de enige algenoegzame zaligmaker Christelijke identiteit belangrijk, staat buiten discussie maar wel op een moderne leest geschoeid Aanpassing bestuurlijk wenselijk !

21

22 Vereniging of Stichting?
Ledenvergadering is hoogste orgaan; trage besluitvorming Standpunt ledenvergadering is niet noodzakelijk representatief bij lage opkomst Risico verenigingsbeleid bij “waan van de dag” Toezicht formeel bij ledenvergadering, feitelijk bij (toeziend) bestuur Stichting Bestuur is hoogste orgaan; grotere slagvaardigheid Medezeggenschapsraad is een gekozen (en daarmee representatief) inspraakorgaan Grotere beleidscontinuïteit Bestuursstructuur duidelijk verankerd

23 Vereniging of Stichting?
Benoeming bestuursleden door de leden, merendeel ouders, niet noodzakelijkerwijs beste kwaliteit Binding met achterban statutair Geregeld Achterban van leden is niet noodzakelijk het relevante forum Stichting Open werving en selectie op basis van competenties Binding met achterban afhankelijk van bestuursbeleid Bestuur (AB+DB) kan sturen op kring van belanghebbenden, Good Governance

24 Vereniging of Stichting?
Benoeming bestuursleden door de leden, merendeel ouders, niet noodzakelijkerwijs beste kwaliteit Binding met achterban statutair Geregeld Achterban van leden is niet noodzakelijk het relevante forum Stichting Open werving en selectie op basis van competenties Binding met achterban afhankelijk van bestuursbeleid Bestuur (AB+DB) kan sturen op kring van belanghebbenden, Good Governance Advies: Stichting

25 Omzetting Vereniging in Stichting
Een vereniging kan zich omzetten in een stichting (artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek). Door omzetting blijft de rechtspersoon (thans een vereniging, straks een stichting) bestaan. Er ontstaat dus niet een nieuwe rechtspersoon. Er is geen sprake van een rechtsovergang. Zo behoeven er bijvoorbeeld geen nieuwe arbeidscontracten te worden afgesloten of vermogensbestanddelen te worden overgedragen.

26 Omzetting Vereniging in Stichting
Voor een omzetting is vereist: 1.een besluit genomen door algemene ledenvergadering. Dit besluit dient te worden genomen met inachtneming van de (statutaire) vereisten voor een statutenwijziging en genomen met de stemmen van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen; 2.een notariële akte van omzetting die ook de nieuwe statuten bevat; 3.machtiging van de rechtbank (dit blijkt meestal slechts een formaliteit); 4.inschrijving van de nieuwe statuten bij de kamer van koophandel; 5.eventuele inschrijving naamswijziging bij andere registers, bijvoorbeeld het kadaster.

27 De ALV heeft een besluitvormende of goedkeurende bevoegdheid in de volgende actuele kwesties: - wijziging van de statuten (2/3 meerderheid aanwezige leden) - vaststelling/wijziging van het huishoudelijk reglement - ontbinding van de vereniging (4/5 meerderheid aanwezige leden) en voorts: - herziening van een besluit tot opzegging/ontzetting van een lid - vaststelling van de contributie - benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden - verlenen van goedkeuring aan kopen of vervreemden van onroerend goed - verlenen van goedkeuring aan borgstelling - verlenen van goedkeuring aan het jaarverslag en de jaarrekening   Niet uitdrukkelijk geregeld zijn bijvoorbeeld de volgende besluiten: - overdracht van de onder de vereniging ressorterende school - omzetting van de vereniging in een stichting - juridische fusie van de vereniging met een andere vereniging Echter, ook deze besluiten lijken tot de competentie van de algemene vergadering (en dus niet rechtsgeldig alleen door het bestuur kunnen worden genomen

28 Omzetting Vereniging in Stichting
Voor een omzetting is vereist: 1.een besluit genomen door algemene ledenvergadering. Dit besluit dient te worden genomen met inachtneming van de (statutaire) vereisten voor een statutenwijziging en genomen met de stemmen van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen; 2.een notariële akte van omzetting die ook de nieuwe statuten bevat; 3.machtiging van de rechtbank (dit blijkt meestal slechts een formaliteit); 4.inschrijving van de nieuwe statuten bij de kamer van koophandel; 5.eventuele inschrijving naamswijziging bij andere registers, bijvoorbeeld het kadaster.

29 Omzetting Vereniging in Stichting
Rol MR bij besluit tot omzetting De interne organisatie van het bevoegd gezag is geen medezeggenschapsaangelegenheid, op grond van vaste jurisprudentie van de Landelijke geschillencommissie. Dat neemt niet weg dat het de MR vrijstaat over dit onderwerp een advies uit te brengen. Het bestuur is op grond van artikel 8, eerste lid Wet medezeggenschap op scholen (Wms) verplicht om de MR, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen te verstrekken die de MR voor de vervulling van zijn taak nodig heeft. De MR kan het bevoegd gezag schriftelijk vragen welke afwegingen er aan het voornemen ten grondslag liggen, inclusief een afweging van de voor- en nadelen van beide rechtsvormen.

30 De MR heeft op basis van de WMS een formeel adviesrecht ten aanzien van de volgende elementen van op te stellen huishoudelijk reglement: - de profielschets voor de AB-leden - de benoemingsprocedure voor de rector-bestuurder - de bevoegdheidsregeling voor de rector-bestuurder ( het 'managementstatuut') - de klokkenluidersregeling De rest geldt voor de MR formeel als 'informatie', maar MR wordt uitgenodigd eventuele opmerkingen over andere ter kennis van het bestuur te brengen.

31

32 PvA BC Maart 2012 Briefing van de vereniging over de gemaakte keuzes.

33 PvA BC Maart – mei 2012 Voorbereiden besluitvorming vereniging en medezeggenschap. Indien vereist: inzending fusie-effectrapportage aan Ministerie OCW. Regelen van alles dat komt kijken bij een nieuwe rechtspersoon (KvK, Brinetc) Doen opstellen van notariële acten Voorbereiden benoeming leden AB (RVT) nu de termijn van 2 leden van het huidige bestuur afloopt.

34 PVA BC juni 2012 Besluitvormende algemene ledenvergadering
Voordracht leden nieuw AB

35 Het woord is aan u!


Download ppt "Wet “goed onderwijs goed bestuur”"

Verwante presentaties


Ads door Google