De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente en onderwijs een sterk koppel Afstemming ZAT, passend onderwijs en CJG in LEA Datum 12 januari 2010 NJi Onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente en onderwijs een sterk koppel Afstemming ZAT, passend onderwijs en CJG in LEA Datum 12 januari 2010 NJi Onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente en onderwijs een sterk koppel Afstemming ZAT, passend onderwijs en CJG in LEA www.zat.nlwww.zat.nlg.bouma@nji.nl Datum 12 januari 2010 NJi Onderwijs & Jeugdzorg

2 2 NJi/Afdeling Onderwijs & Jeugdzorg We bespreken de met elkaar samenhangende ontwikkelingen: Centrum voor Jeugd en Gezin Zorg- en adviesteams en voorgenomen wetgeving ‘zorg in en om de school’ Passend onderwijs Bestuurlijke borging in Lokale Educatieve Agenda (LEA of REA)

3 3 NJi/Afdeling Onderwijs & Jeugdzorg Essentieel voor die ontwikkelingen: Belang onderwijs:versterken!!! Landelijke kaders (wat):lokale / regionale uitwerking (hoe) Niemand kan het alleen:samenwerken School, thuis, vrije tijd:aanpak gehele systeem Inhoudelijke ontwikkelingen:bestuurlijk borgen (LEA)

4 4 Urgentie NJi/Afdeling Onderwijs & Jeugdzorg Nog vele leerlingen/jongeren in de knel Samenhang?! per 2011: beleidsontwikkelingen –Centra voor Jeugd en Gezin –Jeugdzorg (toekomst ‘zorg voor de jeugd’) –Passend onderwijs –Zorg- en adviesteams Zonder verbinding geen effectieve aanpak Partners:gemeente(n) en onderwijs (ook voor afstemming zorgcoördinatie/regierol)

5 5 Centrum voor Jeugd en Gezin NJi/Afdeling Onderwijs & Jeugdzorg Basismodel CJG Bundeling / samenhang van –Jeugdgezondheidszorg –5 WMO functies Vroegsignalering, het geven van informatie en advies, toeleiding naar hulp, bieden van licht pedagogische hulp (zoals schoolmaatschappelijk werk) en coördinatie van zorg. –Schakel met de ZAT’s –Schakel met Bureau Jeugdzorg

6 6 Gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen NJi/Afdeling Onderwijs & Jeugdzorg Gemeentelijke regierol Gemeente draagt er zorg voor dat er gemeentelijk/regionaal schriftelijke afspraken zijn met alle aangewezen instanties -Voor goede uitvoering van al die taken en -Voor effectieve wijze van samenwerken

7 7 ZAT voor(waarde) aansluiting onderwijs (leerlingenzorg) en (jeugd)zorg NJi/Afdeling Onderwijs & Jeugdzorg Zorg- en adviesteam= multidisciplinair team, waarin lokale zorg en jeugdzorg samenwerken met het onderwijs. Doel van een ZAT = kinderen en ouders, waarbij op school problemen gesignaleerd worden, vroegtijdig, snel, effectief en samenhangend zorg bieden door het lokale/regionale aanbod dicht rond de school te organiseren. In het ZAT participeren: –Onderwijs (zorgcoördinator - voorzitter) –Maatschappelijk werk –Jeugdarts/-verpleegkundige –Bureau jeugdzorg –Speciaal onderwijs –Leerplicht/rmc –Politie en anderen………………..

8 8 ZAT’s als voorwaarde voor continuüm van zorg en sluitende aanpak NJi/Afdeling Onderwijs & Jeugdzorg ZAT per school of samenwerkingsverband Ontwikkeling naar passend onderwijs: alle ‘zorg’leerlingen via ZAT in beeld, ook voor overgang PO-VO-MBO en toeleiding naar SO/VSO Samenhang met lokale jeugdbeleid, vereist afstemming CJG - ZAT Samenhang Wet op de Jeugdzorg, vereist afstemming ZAT - Bureau Jeugdzorg

9 9 CJG en ZAT NJi/Afdeling Onderwijs & Jeugdzorg CJG vooral van belang voor: –Afstemming zorg voor -9 maanden tot 4 jaar –Informatie en advies over opvoeding en vroeghulp –Bundeling lokaal aanbod: opvoedingsondersteuning, jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk –Coördinatie van zorg - verwijsindex ZAT´s zijn hét casuïstiekoverleg voor alle 4 tot 18 (23) jarigen op lokaal niveau; dicht bij de signaleringsplaats, noodzakelijke partners sluiten aan; Voorkom inrichting van een afzonderlijke kolom; CJG neemt deel aan ZAT´s (in PO, VO, (V)SO en MBO), bijvoorbeeld via de jeugdarts en (school-) maatschappelijk werk; LEA benutten voor borging inzet lokale partijen in ZAT en voor relatie ZAT – CJG (en justitieel casusoverleg – JCO)

10 10 Stand van zaken passend onderwijs Passend onderwijs –Aanleiding en stand van zaken ZAT’s en het passende onderwijs –In ZAT leerling in beeld + afstemming gezamenlijke aanpak Passend onderwijs: ZAT voor doorgaande lijn -Voorschools-PO-VO-MBO-werk, met inzet (V)SO Alle ‘zorg’leerlingen in beeld; niemand tussen ‘wal en schip’ Gezamenlijke onderwijsarrangementen en onderwijs-zorgarrangementen via ZAT –versterken perspectief leerlingen, met inzet partners uit onderwijs,gemeente en jeugdzorg.

11 11 Lokale educatieve agenda voor afstemming en bestuurlijke borging Niet langer OOGO, dat vooral ging over huisvesting en geld LEA vanaf 2006 verplicht overleg gemeente+onderwijs Nu slechts enkele verplichte thema’s LEA Pleidooi om vooral ook inhoudelijke samenwerking te agenderen, zoals –ZAT-ontwikkeling –Passend Onderwijs –Aandacht voor overgangen voorschools-PO-VO- (V)SO-MBO –Voorkomen voortijdige schooluitval –Veiligheid –Afstemming ZAT - CJG en JCO

12 12 LEA voorwaarden voor succes Deelnemers: gemeente en onderwijs –Wie en met welk mandaat? Inhoud centraal(wat-vraag) Samenwerken: investeer in vertrouwen Zorg voor consistente agenda Heldere keuzes:prioriteer Concrete afspraken: ‘educatief convenant’ Proces:reorganiseer overbodig geworden beleids- en uitvoeringsoverleg

13 13 Vragen voor het maken van een werkagenda: Gemeente en onderwijs een sterk koppel? Wie is dan gemeente en wie onderwijs? Wat moeten zij dan samen? Wie gaat dat regisseren en hoe? Wie zijn daarbij nodig? Kortom:Hoe gaan we gezamenlijk om met de zorg voor de jeugd, de leerling en het gezin?


Download ppt "Gemeente en onderwijs een sterk koppel Afstemming ZAT, passend onderwijs en CJG in LEA Datum 12 januari 2010 NJi Onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google