De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Invoering CJG gemeente Son en Breugel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Invoering CJG gemeente Son en Breugel"— Transcript van de presentatie:

1 Invoering CJG gemeente Son en Breugel
Nie tussen (- noot) en

2 Deelnemers CJG Regiehouder: Gemeente
(Portefeuillehouder CJG draagt eindverantwoordelijkheid) Doelgroep: jeugd en Jongeren en ouders - en opvoeders Instellingen: GGD, Zuidzorg, Dommelregio, BWI, JPP, Bureau Halt, BJZ Vindplaasten: Onderwijs, kinderopvang, Peuterspeelzalen, leerplichtambtenaar, huisartsen, politie,vrijwilligers werkend met en of voor de jeugd.

3 Bestuurlijke kaders CJG (Visiedocument CJG januari 2008)
Bundeling van reeds bestaande gemeentelijke taken JGZ + WMO CJG niet als één fysiek gebouw maar als een wijkgerichte samenwerkingsstructuur De bestaande netwerkstructuren vormen het uitgangspunt (verbinding en vereenvoudiging) Inrichting vanuit gedachte front – en backoffice/- wijkgericht Koppeling CJG – algemeen jeugdbeleid

4 Doelstelling en randvoorwaarden vormgeving CJG
“Realiseren van een laagdrempelige, resultaatgerichte, wijkgerichte en sluitende samenwerkingsstructuur” Actieve betrokkenheid van de jeugd en de bij de jeugd betrokken partijen (ouders/- opvoeders, vrijwilligers en professionals) Het CJG dient te worden ingericht conform de wensen en behoeften van de jeugd en de bij de jeugd betrokken partijen. (Eigenheid per wijk/- je thuis voelen)

5 Subdoelstellingen CJG
Kinderen en jongeren in hun gezondheid en ontwikkeling stimuleren Ouders/- opvoeders ondersteunen bij de opvoeding zoveel mogelijk voorkomen van problemen (risicocasuïstiek tijdig signaleren en aanpakken, zorgcoördinatie)

6 Huidige samenwerkingsstructuur
Brede Samenwerking Gesproken over jeugd maar niet met de jeugd Versnippering netwerken Kwartaaloverleg jeugd Geen totaaloverzicht Steunpunt opvoeding Volggroep Geen bereik ouders 12 plus jeugd Beleid en uitvoering door elkaar Vrijblijvendheid Casuïstiek netwerk 12 min en 12 plus Zorg voor jeugd Zorgcoördinatie Geen verankering gemaakte afspraken Belasting externe partners

7 Samenwerkingsstructuur CJG (Backoffice)
Integraal beleidsmatig overleg jeugd (Regie gemeente) Beleid Professionals/-vrijwilligers professionals Jeugd/ouders/opvoeders Vindplaatsen Onderwijs Woonzorgcentrale Leerplichtambtenaar Peuterspeelzalen Kinderopvang Jongerenwerk Politie Vrijwilligerssteunpunt Huisartsen Steunpunten opvoeding 12 min 12 plus jongerenadviesraad Casuïstiek netwerk 12 min Casuïstiek netwerk 12 plus Uitvoering Brede ouderraden Son, Breugel, Gentiaan Zorg voor jeugd Zorg coördinatie

8 Aanbevelingen ter versterking Backoffice CJG
Uitbreiding en verbreding uren casuïstiek netwerk jeugdhulpverlening (Onder voorzitterschap maatschappelijk werk) Structurele aandacht voor opvoedingsondersteuning 12 min en opvoedingsondersteuning 12 plus Creëren van een aanspreekpunt voor vrijwilligers die werken met en of voor de jeugd. Opzetten brede ouderraad (Son, Breugel en Gentiaan) Handhaven project overdracht peuter – basisschool en mogelijke uitbreiding van basis naar – voortgezet onderwijs

9 Wensen en behoefteonderzoek
Doelgroepen Jeugd Ouders Vrijwilligers Professionals Opvoeders Doelstellingen: Inzicht wensen - en behoeftes Wat kunnen de doelgroepen zelf bijdragen Antwoord geven op de vraag wat maakt Son en Breugel tot prettige woonomgeving en een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bovengenoemde doelgroepen ‘amendement jeugdbeleid’

10 Aan de Slag!!!!!


Download ppt "Invoering CJG gemeente Son en Breugel"

Verwante presentaties


Ads door Google