De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rob Boelema (projectleider) Wido Bijlmakers (gemeente Helmond)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rob Boelema (projectleider) Wido Bijlmakers (gemeente Helmond)"— Transcript van de presentatie:

1 Pilot MKD-dienstverlening naar voren bewegen van indiceren van zorg naar samenwerken aan talenten
Rob Boelema (projectleider) Wido Bijlmakers (gemeente Helmond) d.d. 23 april 2012

2 MKD-dienstverlening naar voren bewegen
Doelstellingen: Ouders: van recht op zorg naar verantwoordelijkheid om een veilige en stimulerende opvoeding te realiseren Jeugdzorg: van indiceren naar vroege signalering en hulp op maat Onderwijs: van probleemanalyse naar passende arrangementen Gemeente Helmond: verbinden van transitie jeugdzorg met onderwijs

3 MKD-dienstverlening naar voren bewegen
Doelgroepen en partners in het project: Ouders en kinderen: jonge kind van 2-6 jaar, waarvoor veel stimulering in de ontwikkeling nodig is (pilot van 5-10 kinderen) MKD, JGZ, MEE en Peuterspeelzalen cq. K-dagverblijven: samen zoeken naar vroege signalering en hulp op maat Onderwijs en buitenschoolse opvang: samen werken aan passende arrangementen Gemeente Helmond: integrale visie-ontwikkeling op jeugdbeleid en onderwijs

4 MKD-dienstverlening naar voren bewegen
consultatiebureau namens de gemeente Helmond projectleiding: Rob Boelema   MKD peuterspeelzaal kinderdagverblijf zo thuisnabij mogelijke opgroei en opvoedsituatie voor het kind centrum jeugd gezin basisschool WSNS speciale basisschool speciaal onderwijs

5 Ontwikkelen binnen de kaders
Kantelingen verzorgingsstaat: Onderwijs en jeugdzorg = twee werelden Transformatie en transitie = lastig Rijk: mogelijkheden tot experimenten; leren door te doen Financiële ruimte is beperkt, dus “leren” zoveel mogelijk met gesloten beurs Werkgebied: Helmond (en Peelgemeenten) Looptijd project: twee jaar ( tot )

6 Probleem, doel, resultaat
Beperken toestroom speciaal onderwijs Hulp tijdens peuterleeftijd al in reguliere context Hoofdlijn: Dienstverlening: “Combinatie-arrangement” Route naar dienstverlening: via JGZ/MEE Minimaal 5, maximaal 10 kinderen

7 Rollen Formatie nodig voor opvang/hulp Formatie nodig voor consultatie
Randvoorwaarden/ruimte voor professionals om te experimenteren WSNS: zicht op proces vanaf starthulp Formatie nodig voor intervisie/leren Gemeente: € projectleiding, personele inzet Rob Boelema (OCGH) = projectleider

8 De projectorganisatie
Stuurgroep -Gemeente (Wido en Inge) WSNS (…….) Combinatie (Wil) Spring (Ellen) projectleider Werkgroep dienstverlening -Spring Pedagoog (+ x professionals) Onderwijs (zelf bepalen hoe te organiseren)(+ x professionals) MKD Rieja (+ x professionals) Werkgroep toeleiding Consultatieburau CJG MEE Ouders (zijn cruciaal voor uitvoering/ toestemming) intervisie De projectorganisatie

9 Beleidslijn transitie jeugdzorg (1)

10 Beleidslijn (2): dienstverleningsstructuur
Als dit de uitgangspunten zijn? Wat hebben we dan nodig om ondersteuning volgens deze uitgangspunten te organiseren? Beter gezegd: wie hebben we dan nodig: gaat nl. om mensen die verantwoordelijkheid nemen Aan de basis staan: de professionals en vrijwilligers van de basisvoorzieningeN, Verantwoordelijkheid nemen voor: ‘gewoon opvoeden’ –> niet handelingsverlegen, maar handelingsbekwaam zijn in het omgaan met kinderen met gedragsproblemen signalen herkennen wanneer er mogelijk iets mis (en dan niet registreren) + vertrouwenspositie gebruiken om hierover het gesprek te gaan..(ingang) Professionals die lichte opvoed&opgroei-ondersteuning bieden (O&Oérs) zijn 1e aanspreekpunt vanuit de jeugdzorg voor zowel de professionals en vrijwilligers van de basisvoorzieningen als voor ouders en jongeren die om informatie of advies verlegen zitten of wel wat bevestiging kunnen gebruiken Zijn in staat om in een gesprek de vraag te verhelderen en goede inschatting te maken of extra ondersteuning nodig is (of dat ouder het zelf, met netwerk of steuntje wel redt) werken outreachend, in de wijk, dorpskern 3. Professionals en vrijwilligers die jongeren en gezinnen ondersteunen volgens WAC (J&G) -> taak die kan worden ingevuld door…. in beeld bij jongeren en gezinnen met problemen op meerdere leefdomeinen caseload varieert afhankelijk van zelfredzaamheid gezin en complexiteit/zwaarte van de problematiek Verantwoordelijkheid om grip op het normale leven te herstellen 4. Residentiele jeugdzorg (in een instelling) en pleegzorg Blijft ook nodig Pleegzorg dan de voorkeur boven residentiele zorg, omdat gezinssituatie beter benadert. 5. Specialisten nodig die professionals op afroep kunnen consulteren (voor tips en trucs, hoe om te gaan met autisme, maar die ook als nodig is voor gezinsplan kunnen ingeschakeld (voor diagnostiek, behandeling), maar dan dienstbaar aan gezinsplan

11 Beleidslijn (3): basismodel cliëntroute
1. Clientroute vertrekt vanuit de directe leefomgeving van de opvoeder en de jeugdige Ouders en kinderen komen over de vloer bij basisvoorzieningen in de wijk De belangrijkste zijn: cb, psz, kdv, basisschool en VO-school.. 2. Idee is dat we aan deze vier basisvoorzieningen een O&O-er koppelen, een vast gezicht dat ook regelmatig op de basisvoorzieningen te vinden is. Wijkverpleegkundige CB kan bijv. O&O taak op zich nemen voor psz en kdv; SMW/CJG/JGZ-verpleegkundige kan O&O-taak invullen voor scholen. Deze O&Oérs verdelen onderling andere basisvoorzieningen in gebied, zodat alle signalen over jongere/gezin bij deze professionals samen komen. 3. De O&O-er vormt een tandem met de professional van de basisvoorziening Bepalen in overleg of O&O-er voldoende is, of dat er meer in het gezin speelt en er volgens het bloempje moet worden gewerkt (jeugd&werker). O&O-er bepaalt wie dat het beste kan zijn en wijst J&G-werker toe (vrijwilliger of professional). J&G-er is anaf dat moment verantwoordelijk voor het gezin en heeft een ruim mandaat om ondersteuning en dienstverlening in te zetten. 4. In merendeel van de situaties zal dit de route zijn, maar er zijn ook situaties denkbaar waarbij direct zal worden doorgeleid naar specialist (enkelvoudig, kindgerelateerd), pleegzorg (veiligheid) of crisisdienst (accuut uit huisplaatsing nodig is). 5. In deze – sterk vereenvoudigde clientroute – bestaat de traditionele indicatiestelling (door BJZ CiZ) niet meer, 1) Model gaat er vanuit dat de jeugd&gezinswerker voortaan zonder indicatie kan worden ingezet. 2) Indicatiestelling is een geintegreerd onderdeel van het handelen van de jeugd&gezinswerker. Als deze beoordeelt dat het voor het gezinsplan nodig is dat extra zorg moet worden ingeroepen, dan is deze daartoe gemandateerd. Maar dit mandaat is niet onbeperkt, en daar komt de expertpool boven in het schema om de hoek kijken……. Multidisciplinair team met oa. Jeugdarts, Pedagoog, Jeugdpsychiater, Jeugd-LVB-deskundigen, zonodig aangevuld volwassenzorg, Schuldhulpverl.. Twee functies: 1) zijn op afroep beschikbar voor advies aan O&O’ers en Jeugd&Gezinswerkers... En schuiven zo nodig aan bij gesprekken met o&k 2) En beslissen over de inzet ingrijpende/dure zorg (drempelwaarde moeten we nog bepalen) 3) ook achteraf toetsen of juiste zorg is ingezet

12 Contouren MKD-pilot 2e pilot: MKD-pilot (relatie met passend onderwijs), toespitst op MKD de mikkel, heeft een regionale functie….. MKD is een residentiele jeugdzorgvoorziening. Veel kinderen op MKD (jeugdzorgvoorziening) stromen rechtstreeks door naar Speciaal onderwijs. Om deze vanzelfsprekende doorstroom te doorbreken (en instroom op MKD te beperken) Gaan we in deze pilot na hoe we reguliere kinderdagverblijven en psz en basisonderwijs zo kunnen toerusten dat deze kinderen in een reguliere voorzieningen kunnen worden opgevangen, thuisnabij, in de wijk, dichtbij vriendjes. 12

13


Download ppt "Rob Boelema (projectleider) Wido Bijlmakers (gemeente Helmond)"

Verwante presentaties


Ads door Google