De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tegel 1: Versterken preventie Tegel 2: Kennisinfra Tegel 3: Toerusten professionals Tegel 4: ZAT Tegel 5: CJG Tegel 6 en 8: Effectief portfolio Tegel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tegel 1: Versterken preventie Tegel 2: Kennisinfra Tegel 3: Toerusten professionals Tegel 4: ZAT Tegel 5: CJG Tegel 6 en 8: Effectief portfolio Tegel."— Transcript van de presentatie:

1

2 Tegel 1: Versterken preventie Tegel 2: Kennisinfra Tegel 3: Toerusten professionals Tegel 4: ZAT Tegel 5: CJG Tegel 6 en 8: Effectief portfolio Tegel 7: Ketenstroomlijnen Tegel 9: Ontmoeting & uitwisseling Agenda

3 Tegel 1: Versterken preventie Gerealiseerd –Flexibilisering contactmomenten Convenant Rouvoet en goedkeuring Inspectie op PvA 2009/2010 –Meer Outreachende werkwijze Nieuwe werkprocessen CJG Koppelen CJG aan andere netwerken: gezinsoriëntatie –Flexibilisering contactmomenten Inzet pilots –Risicomanagement Uitontwikkelen VIR Insluiten risicogroepen Uitbreiding van aanbod door zorgaanbieders

4 Tegel 2: Kennisinfrastructuur Gerealiseerd Eén EKD in de stadsregio Koppeling mogelijk maken EKD en SISA Koppeling mogelijk maken zorgaanbieders, BJZ en onderwijs 2009/2010 Invoeren en uitrollen EKD en koppelingen

5 Tegel 3: Toerusten professionals Doelen Toerusten professionals op vermogen te signaleren Inzicht bieden in mogelijkheden verwijzing Gerealiseerd Cursusmateriaal gereed en OK bevonden door NJI 2009/2010 Uitvoering pilots in drietal gemeenten met CJG

6 Tegel 4: ZAT Gerealiseerd: Vinden, Verbinden, Versterken als ‘kompas’ voor inrichting/optimalisatie Bevindingen naar aanleiding van bijeenkomsten: > Draagvlak bij onderwijsinstellingen en zorgaanbieders > Verschillen in gemeenten in ontwikkeling van ZAT’s > Investeren in afstemming CJG en ZAT > Beschouwen organisatorische gevolgen ivm regionale spreiding herkomst leerlingen > Afstemming noodzakelijk over minimale inzet SMW 2009/2010 Pilots in 2009 in overleg met de betrokken bestuurders en het lokale veld

7 Tegel 5: CJG Gerealiseerd –Gemeenten (16) akkoord met advies ‘Stap naar een Sprong’ Geïntegreerde (aanbieders-) organisatie Beleidsmatig en bestuurlijk primaat bij gemeenten CJG werkt op basis van procesintegratie (‘wat is nodig om doelstellingen te realiseren’ – kind centraal, concessies aan autonomie en continuïteit van organisaties) –CJG in gehele stadsregio zal gelijke opzet kennen –Gemeenschappelijke huisstijl –Ondersteuning gemeenten Inhoudelijke thema’s: o.a. procesbeschrijvingen, verbinden vraag en aanbod, zorgcoördinatie en doorzettingsmacht, spreiding, huisstijl Inzet procesbegeleiding vijf koplopergemeenten tbv gehele SR –CJG-organisatie i.o. met participatie van beide GGD- en en vier van de vijf betrokken thuiszorgorganisaties

8 Tegel 5: CJG (2) 2009/2010 Live gaan van CJG-organisatie Relatie gemeenten - Ontsluiten meerwaarde gemeenten - Sturingsrelatie inrichten, met voldoende betrokkenheid regiogemeenten en participerende instellingen Pilots indicering Vraagstuk zorgcoördinatie Inrichten portfolio CJG, afgestemd op de vraag Verdere completering inrichting portfolio CJG- organisatie

9 Waar staan we nu? (5) Tegel 6: Aansluiting vraag en aanbod –Beschrijving vraag naar zorg, voorspelling vraagontwikkeling tot 2011 –Uitkomsten onderzoek: Problematiek jongeren veel ernstiger dan elders in NL Bij 3.000 kinderen is ouderlijk gezag beperkt of ontnomen en maken onevenredig veel gebruik van het beschikbare zorgaanbod, namelijk ruim 50%. Van die 3.000 kinderen hebben 2.400 een OTS (forse groei!) 60% van kinderen met OTS maakt geen gebruik van het zorgaanbod. 30 – 40% meer kinderen met voogdijmaatregel dan in de stadsregio’s Haaglanden en Amsterdam. –Transformatie in aanbod nodig + vooral budget dat recht doet aan samenstelling (grootstedelijke) populatie en rechtvaardig verdelingsmechanisme –Noodzaak tot creëren van veel meer samenhang in aanpak/budget -> majeure ontschotting –Preventie versus zorg –Onderwijs, welzijn, zorg –Justitie en zorg –JGGZ en JLVG (zorgkantoren)

10 Waar staan we nu? (6) Tegel 7: Ketenstroomlijnen - Speerpunten 2009 Creatie CJG en relatie CJG versus BJZ (pilot indiceren) CJG – zorgcoördinatie in keten Relatie onderwijs versus zorg (CJG en ZAT) Relatie BJZ en zorgaanbieders Relatie BJZ en Raad voor de Kinderbescherming

11 Vragen? www.iederkindwint.nl


Download ppt "Tegel 1: Versterken preventie Tegel 2: Kennisinfra Tegel 3: Toerusten professionals Tegel 4: ZAT Tegel 5: CJG Tegel 6 en 8: Effectief portfolio Tegel."

Verwante presentaties


Ads door Google