De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In voor Zorg 10 februari 2010 Samenwerkingstraject gemeente ‘s Hertogenbosch – Zorginstellingen Carla Klomp Frank Pleijers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In voor Zorg 10 februari 2010 Samenwerkingstraject gemeente ‘s Hertogenbosch – Zorginstellingen Carla Klomp Frank Pleijers."— Transcript van de presentatie:

1 In voor Zorg 10 februari 2010 Samenwerkingstraject gemeente ‘s Hertogenbosch – Zorginstellingen Carla Klomp Frank Pleijers

2

3 Wettelijk kader  Tot 2007: Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)  Vanaf 2007: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)  Vanaf 2008: Stedelijk Kompas (aanvalsplan dakloosheid én risicohuishoudens)

4 Doelgroep  Doelgroep: ‘bijzondere groepen’ 1. Ernstige psychosociale, psychiatrische en/of verslavingsproblemen 2. én problemen op twee andere levensgebieden 3. én niet in staat dit zelf of met hulp van omgeving op te lossen.  Concreet: dak- en thuislozen, verslaafden, zorgmijders, multiprobleemhuishoudens  Onderzoek: 3.100 in de regio

5 Visie  Van aanbod naar vraagsturing  Eén aanspreekpunt, nazorg, sociaal netwerk  Klantperspectief is leidend  Verbetering effectiviteit  Samenwerkende instellingen  Integraal aanbod  Monitoring  Meer efficiency  Samenwerking tussen instellingen  Gebruik maken van elkaars expertise

6 Ambities 1. Bijzondere groepen functioneren zo zelfstandig mogelijk en nemen naar vermogen weer deel aan de samenleving zonder dat zij als gevolg van hun situatie overlast voor hun omgeving veroorzaken. 2. Er is een rond de klant georganiseerd sluitend aanbod. => keten van signalering en melding, hulp/opvang/zorg, nazorg en maatschappelijk herstel

7 Ontwikkeling CvTB  Gemeente 's-Hertogenbosch als opdrachtgever  Vraag aan 4 organisaties om aanpak te ontwikkelen o Juvans (maatschappelijke dienstverlening) o Novadic-Kentron (VZ) o Reinier van Arkelgroep (GGZ) o Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO)  Onafhankelijke procesbegeleider  Eén opdrachtnemer namens de vier organisaties

8 Doelstelling CvTB  Integraal aanbod.  Gevraagd en ongevraagd outreachende hulp bieden  Het realiseren van een rond de klant sluitend zorgsysteem en ondersteuningsaanbod  Eén of meerdere betrokken organisaties op effectieve wijze met elkaar laten samenwerken  Signaleren en oplossen van hiaten in de zorg  Toezien dat het aanbod leidt tot een blijvende verbetering op de verschillende levensgebieden  Consultatie en advies  Fragmentering van de zorg voorkomen.

9 Organisatie  Ondernemingsteam  Projectleider  Teamsamenstelling CvTB  Additionele krachten.

10 In- en exclusiecriteria t.a.v. de Doelgroep Inclusiecriteria Niet in staat in eigen bestaansvoorwaarden te voorzien Problemen op meerdere levensgebieden Zorgaanbod sluit niet aan bij de behoefte van de cliënt Cliënt is niet in staat zelf (de passende) hulp te vragen Cliënt heeft hulp maar dreigt uit te vallen of is al uitgevallen Zorgwekkend, zorgmijdend Exclusiecriteria: Enkelvoudige problematiek en /of meervoudige problematiek waarbij cliënt zelf regie over eigen leven kan voeren (regie is tijdelijk uit balans) Crisisinterventie Cliënt maakt gebruik van passend zorgaanbod Overlast in engere zin Inwoners buiten de gemeente 's-Hertogenbosch

11  Aanmelding en onderzoek  Contact en taxatie  Planning  Uitvoering  Nazorg

12 (leer)ervaringen  Continue leerproces: vraagt lange adem en vertrouwen.  De opzet bevordert de verantwoordelijkheid.  Noodzaak om af te stemmen met andere samenwerkingsverbanden (CJG, VHH).  Onafhankelijk projectleider is van belang.  2e lijn sneller te bereiken.  Positie in de gemeente neemt toe.  Overbruggen cultuurverschillen.  Sterk team.

13 CTI  Critical Time Intervention.  Methodiek van casemanagement die is bedoeld om personen met complexe, meervoudige sociaal maatschappelijke en/of psychiatrische problematiek op gestructureerde wijze in verbinding te brengen met passende ondersteuning.

14 De 8 uitgangspunten van CTI  Pro-actieve en outreachende zorg.  Kritische momenten.  In de tijd beperkt.  Gestructureerd, CTI is gestructureerd in drie fasen: structureren, testen en overdracht van zorg.  Focus op aandachtsgebieden.  Therapeutisch houding.  Aansluiting bij bestaande zorgvoorzieningen.  Inhoudelijk flexibel aan te passen aan doelgroepen. CTI is vooral een model van serviceverlening.

15 Vragen?


Download ppt "In voor Zorg 10 februari 2010 Samenwerkingstraject gemeente ‘s Hertogenbosch – Zorginstellingen Carla Klomp Frank Pleijers."

Verwante presentaties


Ads door Google